1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Tâm lý học >

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.34 MB, 113 trang )


118dung, chương trình, phương pháp giảng dạ y của giáo viên. Bên cạnh đó,

vẫn còn nhiều nội dung mà học viên ít hài lòng như: Thời gian ôn thi và

cách ra đề thi (60.9% ), Bô' trí, sắp xếp thời gian học tập môn học (49.2%)...

3. về m ặ t hành vi học tập: Phần lớn học viên chưa thể hiện được tính

tích cực trong học tập bộ môn, biểu hiện thường xuyên trong học tập môn

học còn ở mức tương đôi thâp và chưa đồng đề u ở các hành vi học tập như

hành vi tập trung chú ý nghe bài giảng, hành vi tham gia ý kiến xây dựng

bài, tham gia thảo luận, thái độ thi cử và hành động tự học.

4. T h á i độ học tập của học viên chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tô" chủ

quan và khách quan. Trong đó, các yếu tố chủ quan như nhu cầu học tập,

hứng thú học tập, khả năn g nhận thức, ý thức trách nhiệm học tập đóng vai

trò quan trọng chi phôi tới thái độ học tập của học viên; những yếu tố

khách quan c ũng có ảnh hưởng lớn đến thái độ học tập của học viên như

nội dung c ủ a m ôn học, phương pháp giảng dạy của giảng viên, hình thức

quản lý học viên, công tác phục vụ của thư viện...

2. K IẾ N NG H Ị

- Đ ôi với lãnh đạo Phân viện:

L ã n h đạ o P hần viện nên rà soát lại nội dung giảng dạy trong chương

trình đ à o tạo, bồi dưỡng cán bộ và m ạnh dạn thay đổi một sô' nội dung, cắt

bỏ những nội dung không thật cần thiết như nặng về lý luận, ít tính thực

tiễn của địa phương, đưa m ột số nội dung mới vào phù hợp với điều kiện

phát triển của khu vực N am Bộ, sự phát triển của khoa học quản lý hiện

đại... Về phương p h á p và hình thức tổ chức dạy học, lãnh đạo Phân viện

n ê n k h uyến khích, động viên giảng viên cải tiến và k ế t hợp nhiều phương119pháp, hình thức tổ chức dạy học hiện đại phù hỢp với xu th ế phát triển lý

luận dạy học hiện đại. Đ ể làm được điều này, lãnh đạo Phân viện nên tổ

chức các lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học hiện đại, bồi dưỡng lý luận

dạy học cho những giảng viên chưa học qua nghiệp vụ sư phạm, tổ chức dự

giờ đánh giá các tiết giảng dạy tại Phân viện... Tăng thêm thời gian học (từ

30 tiết như hiện nay lên 60 t i ế t ) cho học viên cả về thời gian trên lớp và

thời gian tự nghiên cứu.

- Đ ối với giảng viên:

Mỗi giản g viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận

chính trị, c h u y ê n m ôn và rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm. Đặc biệt,

trong nội dung giảng dạy của mình, mỗi giảng viên nên tăng cường thêm

tính thực tiễn và khả năng thực hành, hình thành cho học viên những kỹ

năng cơ b ả n nhất là các kỹ năng lãnh đạo. v ề phương pháp, giảng viên

nên k ế t hợp nh iều phương pháp dạy học nhằm phát huy tính chủ động tích

cực, sáng tạo của người học như phương pháp xử lý tình huống lãnh đạo,

phương p h á p thảo luận nhóm, phương pháp hướng dẫn tự nghiên cứu và

báo cáo k ế t quả...

- Đ ối với học viên:

H ọc v iê n phải thể hiện tinh thần độc lập nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo

trong học tập b iế n quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục nhằm

hình thành những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. B ê n cạnh đó, học viên cần tự

rèn luyện tư tưởng, đ ạ o đức lối sống xứng đáng là những nhà lãnh đạo quản lý vừa hồng, vừa chuyên trong công cuộc xây dựng và phát triển đất

nước.120DANH M ỤC TÀI LIỆU TH AM KHẢOTÀI LIỆU TIẾ N G VIỆT:

1. Côvaliốp A. G: Tâm lý học cá nhân, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1979

tr.172.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ

IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 141.

3. Giá trị - Đ inh hướng giá trị nhân cách và giáo dục giá trị, Đề tài KX07

- 04, chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX07, tr. 67- 69.

4. Phạm Minh Hạc (Chủ biên): Tâm lý học, Giáo trình dành cho các

trường ĐHSP, T l , 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1988.

5. Phạm Minh Hạc: Văn hoá và giáo dục, giáo dục và văn hoá, Báo nhân

dân, Chủ nhật số 24 ngày 14 - 06 - 1998.

6. Phạm Minh Hạc - Lê Đức Phúc (Chủ biên): M ột s ố vấn để nghiên cứu

nhân cách, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr. 257 - 281.

7. N guyễn Lệ Hằng: Thái độ của người dân đối với hành vi vứt rác bừa

bãi, Luận văn thạc sĩ tâm lý, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học quốc gia Hà Nội, 2003.

8. Trần Hiệp (Chủ biên): Tâm lý học x ã hội - Những vấn đ ề lý luận, Nxb

KHXH, Hà Nội 1996, tr. 318.

9. Hípsơ. H và Phorvec. M: N hập môn Tâm lý học x ã hội M ác xít, Nxb

KHXH, Hà Nội, 1984, tr. 170.

10. Đặng Vũ Hoạt - Hà Thị Đức: Lý luận giảng dạy đại học, Giáo trình

dùng cho sinh viên, học viên cao học và cán bộ quản lý giáo dục ĐHSP,

Hà Nội.12111. Đào Lan Hương: Nghiên cứu sự tự đánh giá thái độ học tập môn toán

của sinh viên Cao đẳng sư phạm Hà N ội, Luận án tiễn sĩ, ĐHSP Hà

Nội, 1999.

12. Nguyễn Đức Hưởng: Nghiền cứu thái độ học tập của sinh viên Đại học

An ninh nhân dân, Luận vãn thạc sĩ tâm lý, Viện KHGD, 1998.

13. Lômốp B. Ph: Những vấn đê lý luận và phương pháp luận Tâm lý học,

Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2001, tr. 508.

14. Hồ Chí Minh: Toàn tập, T.6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

15. Trương Ngôn (Chủ biên): Giáo trình Tâm lý học, Đại học An ninh

nhân dân, Hà Nội 1995.

16. Lâm Thị Sang: Nghiên cứu thái độ đối với việc rền luyện nghiệp vụ sư

phạm của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Bạc Liêu, Luận văn

thạc sĩ tâm lý, Viện KHGD, 2004.

17. Tạp chí Tâm lý học số 8 / 2004.

18. Tâm lý học lãnh đạo, quản lý, Tập bài giảng dành cho học viên ở Phân

viện Thành phố Hồ Chí Minh - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí

Minh, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2004.

19. Tâm lý học quân sự, Nxb QĐND, Hà Nội, 1978, tr. 166.

20. Thông tri hướng dần số 06/TTTW ngày 01 - 02 - 1994 của Ban Bí thư

Trung ương Đảng.

21. Vũ T h ế Thường: Thái độ đối với loại hình bảo hiểm nhân thọ của

người dân H à N ội, Luận văn thạc sĩ tâm lý, Đại học Khoa học Xã hội

và N hân văn - Đại học quốc gia Hà Nội, 2003.

22 Lê Thị Linh Trang: Thái độ đối với quan hệ tình dục trước hôn nhản

của sinh viên H ọc viện ngân hàng Phân viện Thành p h ố H ồ Chí M inh,

Luận vãn thạc sĩ tâm lý, Viện KHGD, 2002.

23. N guyễn Quang u ẩ n : Tâm lý học đại cương, Nxb Đại học quốc gia, Hà

Nội, 2001, tr. 186 - 187.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

×