1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Tâm lý học >

3 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐƯỢC SỬ DỤNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.34 MB, 113 trang )


Những số liệu trong nghiên cứu của chúng tôi chủ yếu thu được thông

qua phương pháp này. Dưới dạng phiếu trưng cầu ý kiến, chúng tôi đã sử

dụng hai loại bảng hỏi, một loại bảng hỏi dành cho người dân, một loại dành

cho cán bộ tư vấn của công ty BHNT.

Bảng hỏi dành cho người dân gồm 24 câu hỏi bao gồm nội dung sau:

- Các câu hỏi tìm hiểu nhận thức về loại hình BHNT và kênh nhận thức

(câu 1, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6, câu 7, câu 8, câu 9, câu 10, câu 11)

- Các câu hỏi tìm hiểu về xúc cảm, tình cảm với loại hình BHNT

(câu12, câu 13, câu 14, câu 15, câu 21, câu 23)

- Các câu hỏi liên quan đến hành vi với loại hình BHNT (câu16, câu

17, câu 18, câu 19, câu 20, câu 22)

- Câu 2 hỏi về nguồn thông tin chủ yếu cung cấp nhận thức về loại hình

BHNT

- Câu 24 hỏi về các thông tin cá nhân như tuổi, giới tính, nghề nghiệp,

tình trạng hôn nhân, thu nhập bình quân.

Chúng tôi đã hướng dẫn chi tiết tạo điều kiện cho các nghiệm thể đọc

kỹ nội dung từng câu hỏi và lựa chọn phương án trả lời phù hợp nhất với

mình, có nhiều câu hỏi để nghiệm thể tự do nêu lên ý kiến, quan điểm và xúc

cảm tình cảm của mình.

Bảng hỏi dành cho cán bộ tư vấn bao gồm 9 câu :

- Cán bộ tư vấn đánh giá thái độ của người dân với BHNT (câu 2)

- Cán bộ tư vấn đánh giá nhận thức của người dân với BHNT (câu1)

- Nhận định nguyên nhân đã làm cho một số người dân khi được cán bộ

mời đã tham gia, hoặc không tham gia (câu 5, câu 6)

- Nhận định những yếu tố làm người dân tin tưởng, hài lòng (hoặc

không tin tưởng, không hài lòng) về BHNT (câu 3, câu 4)

- Những khó khăn cán bộ tư vấn gặp phải khi mời người dân tham gia

BHNT (câu7)53- Cán bộ đề xuất những giải pháp cụ thể để thúc đẩy người dân tham

gia BHNT nhiều hơn nữa (câu 8).

- Những thông tin về cá nhân (câu 9)

Chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu, thu thập ý kiến đánh giá thông qua

phiếu hỏi này ở 100 cán bộ tư vấn của các công ty BHNT trên địa bàn Hà Nội

(công ty Bảo việt Hà Nội và chi nhánh tại Hà Nội của công ty BHNT

Prudental – Việt Nam)

* Phương pháp phỏng vấn sâu

Phương pháp phỏng vấn sâu được chúng tôi thực hiện trên một số

những khách thể đặc trưng đó là những người dân đã tham gia 2 hoặc 3 hợp

đồng cho mình và cho người thân, những người kiên quyết không tham gia,

mặc dù rất có điều kiện về tài chính và được cán bộ tư vấn đến mời chào

nhiều lần, những người kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn tham gia, những

người còn đang lưỡng lự. Chúng tôi cũng tiến hành phỏng vấn một số trưởng

(phó) phòng marketing, phòng dịch vụ khách hàng, phòng quản lý cán bộ tư

vấn và cán bộ tư vấn của Công ty Bảo Việt nhân thọ Hà Nội và Công ty

BHNT Prudental Việt Nam (chi nhánh tại Hà Nội). Các câu hỏi phỏng vấn

sâu người dân tập trung làm sáng tỏ những vấn đề sau:

- Lý do quan trọng nhất thúc đẩy người dân tham gia hoặc cản trở

người dân chưa tham gia BHNT là gì.

- Những yếu tố nào làm cho họ tin tưởng hoặc chưa tin tưởng loại hình

BHNT. Người dân có nguyện vọng, mong muốn gì ở các công ty BHNT.

- Vì lý do nào mà những gia đình có điều kiện kinh tế, có khả năng tài

chính nhưng vẫn không tham gia, không muốn tham gia.

- Tại sao có một số người chưa tin tưởng BHNT nhưng lại vẫn tham

gia BHNT?, vậy họ tham gia vì lý do gì?

Các câu hỏi phỏng vấn cán bộ nhân viên của các công ty BHNT cũng

tập trung làm rõ những đánh giá về mặt nhận thức, xúc cảm, thái độ của người

dân với BHNT. Làm rõ nguyên nhân thúc đẩy người dân tham gia BHNT,

54những nguyên nhân cản trở người dân chưa tham gia BHNT. Cán bộ tư vấn

có những đề xuất gì để loại bỏ những trở ngại tâm lý đã cản trở người dân

chưa tham gia BHNT.

2.4 CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨUTừ tháng 4 – 6/2002: Nghiên cứu tài liệu xác định các chỉ số nghiên

cứu, xác định cơ sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu, xây dựng giả thiết.

Từ tháng 7 - 8/2002: Lựa chọn các phương pháp nghiên cứu, xây dựng

bộ phiếu điều tra dựa trên nội dung nghiên cứu.

Từ tháng 9 - 10 /2002: Tiến hành điều tra thử trên một nhóm nhỏ khách

thể (50 người) để chỉnh sửa bảng hỏi cho phù hợp với nội dung vấn đề nghiên

cứu và khách thể nghiên cứu

Từ tháng 11/2002 đến tháng 2/2003: Tiến hành nghiên cứu thực trên

nhóm khách thể đã lựa chọn. Chúng tôi đã gặp trực tiếp, hướng dẫn tỷ mỉ cho

từng khách thể trả lời phiếu điều tra, kết hợp với phỏng vấn sâu một số trường

hợp điển hình.

Từ tháng 3 - 8/2003: xử lý, phân tích, đánh giá các số liệu, ý kiến thu

được và rút ra những nhận định, những kết luận dựa vào số liệu thu được viết

luận văn

Tháng 9/2003: Hoàn thành luận văn.55CHƢƠNG 3

THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ CỦA NGƢỜI DÂN HÀ NỘI

VỚI

LOẠI HÌNH BHNT

Theo phiếu trưng cầu ý kiến, việc phân tích định lượng được tiến hành

theo cấu trúc ba thành phần thái độ của người dân Hà Nội với loại hình

BHNT:

- Nhận thức về loại hình BHNT.

- Xúc cảm, tình cảm với loại hình BHNT.

- Hành vi với loại hình BHNT.

Những nhận định từ các cuộc phỏng vấn được chúng tôi trình bày xen

kẽ với các kết quả thu được thông qua phiếu trưng cầu ý kiến. Dưới đây là

những kết quả thu được trong nghiên cứu này.

3.1. NHẬN THỨC CỦA NGƢỜI DÂN HÀ NỘI VỀ LOẠI HÌNH BHNTĐể tìm hiểu thái độ của người dân với loại hình BHNT chúng ta cần

tìm hiểu những nhận thức của họ về loại hình này, vì trong cấu trúc của thái

độ bao giờ cũng có thành tố nhận thức. Chúng ta tìm hiểu xem người dân đã

có những nhận thức thế nào về loại hình BHNT. Từ nhận thức đó họ mới có

nhận xét, đánh giá, biểu lộ xúc cảm tình cảm, hành vi cụ thể của mình với loại

hình này - tức là họ đã hình thành thái độ cụ thể với loại hình BHNT. Nhận

thức về loại hình BHNT không chỉ là quá trình lĩnh hội, nhận biết những tri

thức, những thông tin về loại hình này mà còn là quá trình điều tra, khám phá

bản chất, đặc trưng, các vấn đề liên quan của loại hình này. Nhận thức về loại

hình BHNT có thể coi như quá trình thông qua đó người dân lựa chọn, sử lý

và giải thích các thông tin về đặc điểm, tính chất, ý nghĩa, quyền lợi khi tham

gia loại hình BHNT này.

Nhận thức về loại hình BHNT bao gồm những khía cạnh sau:

56Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

×