1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Tâm lý học >

2 XÚC CẢM, TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI DÂN HÀ NỘI VỚI LOẠI HÌNH BHNT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.34 MB, 113 trang )


thớch hay khụng thớch, hng thỳ hay dng dng vi loi hỡnh ny. H cú cm

giỏc hi lũng hay cm giỏc hi tic khi ó quyt nh tham gia. Chỳng tụi cho

rng nhng xỳc cm, tỡnh cm quan trng nht vi BHNT l ngi dõn cú

nim tin vo loi hỡnh ny hay khụng.

3.2.1 Trng thỏi xỳc cm, tỡnh cm chung ca ngi dõn H Ni

vi loi hỡnh BHNT

Nhm tỡm hiu nhng trng thỏi xỳc cm, tỡnh cm ca ngi dõn H

Ni vi loi hỡnh BHNT chỳng tụi ó a ra cõu hi Anh (ch) cm thy hi

lũng vi BHNT khụng? kt qu nghiờn cu cho thy 85,6% s ngi c

hi (trong ú 97,4% s ngi ó tham gia v 73,8% s ngi cha tham gia)

cm thy hi lũng v rt hi lũng vi loi hỡnh BHNT. Nhng ngi c hi

ó cm thy hi lũng vi vic mỡnh ó tham gia BHNT vỡ mỡnh v gia ỡnh ó

cú mt tng lai an ton. Nhiu ngi cm thy hi lũng vi s chm súc,

phc v ca cỏn b t vn v ca cụng ty bo him. Mt s khỏc hi lũng vi

cỏc dch v nhanh chúng thun tin, thỏi phc v nhit tỡnh chu ỏo ca

cỏn b nhõn viờn cỏc cụng ty bo him. Ch cú 2,6% s ngi ó tham gia khi

c hi cm thy khụng hi lũng. C th h cm thy lo lng, dao ng, v

khụng thớch loi hỡnh BHNT vỡ h ó nghe mt s d lun khụng ỳng v loi

hỡnh BHNT. Mt s ngi khỏc cm thy cha hi lũng vỡ cụng ty bo him

cha thc s quan tõm ti h nh; h khụng nhn c lch trong dp tt,

hoc thip chỳc mng sinh nht (nh li cụng ty ha). Cha hi lũng vi

cỏch phc v ca mt s nhõn viờn cụng ty khi phc v cha thc s chu ỏo

v nhit tỡnh, vn cũn nhiu th tc gõy khú khn, phin toỏi cho ngi tham

gia. (Xem bng 8)

Bng 8: Nhng trng thỏi xỳc cm, tỡnh cm vi loi hỡnh BHNT

Biu hin xỳc cm

tỡnh cm vi BHNTS ngi tr li (n = 393)

Chungó tham giaCha tham gia(n = 393)(n = 195)(n = 198)80Khụng hi lũng522,626,228115212971,577,965,155381714,1Rt hi lũng514,4

Hi lũng5719,58,7Kt qu nghiờn cu cng cho thy 26,2% s ngi cha tham gia li

cm thy khụng hi lũng i vi loi hỡnh BHNT. Biu hin c th ca

khụng hi lũng cũn l dng dng, khụng quan tõm, thm chớ cũn khụng

thớch thỳ gỡ loi hỡnh BHNT. Nhng xỳc cm ú xut phỏt t nhn thc cho

rng bn thõn h v gia ỡnh khụng cú nhu cu tham gia BHNT, tham gia

khụng cú li ớch gỡ hoc vỡ bn bố, ng nghip, ngi thõn khụng thớch

BHNT nờn h cng khụng thớch v cú nh kin vi loi hỡnh BHNT. Cú

73,8% s ngi cha tham gia cm thy tho món, hi lũng vi loi hỡnh ny,

chớnh l vỡ h ó nhn thy c bn cht, li ớch ca vic tham gia BHNT.

Nhng vỡ lý do v kinh t hay do h cha tip cn c vi cỏc cụng ty bo

him, hay do vn cũn mt vi khỳc mc v mt tõm lý cho nờn hin ti h

vn cha tham gia BHNT. Theo chỳng tụi thỡ nhng ngi ny trong tng

lai khụng xa s quyt nh tham gia BHNT v õy chớnh l nhng khỏch

hng tim nng ca loi hỡnh BHNT.

3.2.2 Nim tin ca ngi dõn H Ni vi loi hỡnh BHNT

Nh chỳng ta ó bit mc biu hin cao nht ca xỳc cm, tỡnh cm

dng tớnh vi loi hỡnh BHNT chớnh l nim tin ca ngi dõn vi loi hỡnh

ny. tỡm hiu nim tin ca ngi dõn H Ni vi loi hỡnh BHNT chỳng

tụi a ra cõu hi Anh (ch) cú tin tng vo loi hỡnh BHNT khụng?

chỳng tụi ó thu c kt bng 9 sau:

Bng 9: Nim tin ca ngi dõn vi loi hỡnh BHNT

Phng ỏn tr liS ngi tr li (n = 393)81Chung

(n = 393)ó tham gia

(n = 195)Cha tham gia

(n = 198)9038722,71,543,9Cú tin tng276

70,4172

88,2104

52,5Rt tin tng272076,910,33,6Khụng tin tngKt qu trờn cho thy cú 70,4% s ngi c hi (trong ú 88,2%

s ngi ó tham gia v 52,5% s ngi cha tham gia) cho rng h tin tng

vo BHNT. Cú 6,9% s ngi c hi cũn rt tin tng vo loi hỡnh

BHNT. Nh vy, s ngi khụng tin vo loi hỡnh BHNT cũn khỏ cao chim

ti 22,7% (ch yu l nhng ngi cha tham gia v ch cú mt s rt ớt

nhng ngi ó tham gia). Nim tin vi loi hỡnh BHNT cng l mt trong

nhng nhõn t quan trng nhng ngi dõn i n quyt nh tham gia

BHNT. Loi hỡnh BHNT mi c trin khai nc ta trong vi nm tr li

õy, l mt loi dch v c bit, sn phm vụ hỡnh cho nờn ngi dõn cha

cú s hiu bit nhiu v loi hỡnh ny, do ú vic to ra uy tớn ca BHNT l

mt vic lm vụ cựng cn thit trong giai on hin nay. Kt qu tỡm hiu qua

nhng cỏn b t vn cng cho kt qu tng t. Cú 20% s cỏn b khi c

hi ó cho rng ngi dõn tham gia BHNT ch yu l do h ó thc s tin

tng vo loi hỡnh ny, tin tng vo cụng ty bo him, tin tng vo cỏn b

t vn.

a) Cỏc yu t ch yu to nờn nin tin vo loi hỡnh BHNT

Nghiờn cu nhng nhng nhõn t quan trng nht to nờn nim tin vo

loi hỡnh BHNT ngi dõn vi mc ớch to c s cho cỏc cụng ty bo him

cú nhng chin lc, gii phỏp to nim tin vo loi hỡnh BHNT ngi dõn,

giỳp cho ngi dõn an tõm khi tham gia v duy trỡ hp ng cho n khi ht

hn. Mt khỏc khi ngi dõn ó cú nim tin vo loi hỡnh ny thỡ h s tr

thnh nhng tuyờn truyn viờn tớch cc, cú hiu qu cho cỏc cụng ty bo

82him. Tỡm hiu v vn ny chỳng tụi ó a ra cõu hi Anh (ch) ó tin

tng loi hỡnh BHNT bi vỡ lý do ch yu no? Kt qu thu c trỡnh by

bng 10 sau:

Bng 10: Nhng nhõn t ch yu to nờn nim tin vo loi hỡnh BHNT

Cỏc nhõn t ch yuTớnh phỏp lý ca

BHNT

Tớnh hp phỏp v uy

tớn ca cụng ty BHNT

Li ớch ca BHNT

Uy tớn ca cỏn b t

vnS ngi tr li (n = 303)

Chung

ó tham gia

Cha tham gia

(n = 303)

(n = 192)

(n = 111)

216

136

80

71,5

70,8

72,1

50

27

23

17,4

14,1

20,7

20

14

6

6,3

7,3

5,4

17

15

2

4,8

7,8

1,8Kt qu bng 10 cho chỳng thy cú 71,5% s ngi c hi (trong

ú 70,8% s ngi ó tham gia v 72,1% s ngi cha tham gia) tin tng

loi hỡnh BHNT ch yu l do h tin tng vo tớnh hp phỏp ca loi hỡnh

ny. H cho rng loi hỡnh ny ó c chớnh ph cho phộp hot ng, chu

s kim soỏt cht ch ca phỏp lut v b Ti chớnh. nc ta loi hỡnh

BHNT mi i vo hot ng trong thi gian ngn (t nm 1996). Chớnh ph

v b Ti chớnh qun lý loi hỡnh ny thụng qua nhng ngh nh ca chớnh

ph v cỏc thụng t ca b Ti chớnh ban hnh kim soỏt, qun lý loi hỡnh

BHNT v cỏc cụng ty bo him kinh doanh loi hỡnh ny. Cỏc vn bn phỏp

quy nh ngh nh s 42/2001/N - Chớnh ph quy nh chi tit thi hnh mt

s iu ca lut kinh doanh bo him, ngh nh 43/2001/N-Chớnh ph quy

nh ch ti chớnh vi cỏc doanh nghip bo him. Thụng t s

71/2001/TT-BTC. Ngy 9/12/2000 Quc hi nc ta ó ban hnh lut kinh

doanh bo him trong ú cú nhiu iu khon quy nh cho kinh doanh

BHNT - õy l cn c phỏp lý cao nht ngi dõn thc s tin tng vo

loi hỡnh ny. T khi trin khai BHNT cho n nay cỏc cụng ty bo him

cng ó gii quyt quyn li bo him cho nhng trng hp ngi tham gia83BHNT khụng may b cht, thng tt ỳng theo nh cam kt trong hp ng.

c bit t cui nm 2001 cho n nay Tng cụng ty Bo him Vit nam ó

tr tin bo him cho hng nghỡn hp ng BHNT ht hn (thut ng bo

him gi l ỏo hn), iu ny cng l mt nhõn t quan trng ó lm cho

ngi dõn H Ni tin tng vo loi hỡnh BHNT, tin vo li ớch ca loi hỡnh

ny, tin tng rng BHNT khụng phi l s la gt .

Kt qa cho thy cú 17,4% s ngi c hi (trong ú 14,1% s ngi ó

tham gia v 20,7% s ngi cha tham gia) tin tng vo loi hỡnh BHNT l vỡ

tin vo tớnh hp phỏp, vo uy tớn ca cỏc cụng ty bo him. H cho rng cỏc cụng

ty bo him ú ó c chớnh ph, b Ti chớnh cp giy phộp hot ng v chu

s kim soỏt ca b Ti chớnh v chớnh ph ú l cỏc cụng ty hp phỏp, cú t cỏch

phỏp nhõn, kinh doanh hp phỏp cho nờn h mi tin tng tham gia BHNT cỏc

cụng ty ú v t ú cng tin tng loi hỡnh ny. Cỏc cụng ty bo him to ra uy

tớn ca mỡnh bng vic gi ỳng cỏc cam kt vi khỏch hng, vic gii quyt

quyn li bo him nhanh chúng, thun tin, chm súc khỏch hng chu ỏo, tn

tỡnh, vic u t cú hiu qu ca cụng ty bo him Chớnh nhng iu ú cng

gúp phn to nờn nim tin v cng c nim tin vo loi hỡnh BHNT ngi dõn.

Cú 6,3% ý kin (trong ú 7,3 % s ngi ó tham gia v 5,4% s ngi

cha tham gia) cho rng s d h tin vo loi hỡnh BHNT vỡ loi hỡnh BHNT

mang li nhiu li ớch cho cuc sng ca con ngi (tc l h ó tin tng vo ý

ngha ca loi hỡnh BHNT vi cuc sng ca con ngi). 7,8% s ngi ó tham

gia v 1,8% s ngi cha tham gia c hi ó tin tng loi hỡnh ny vỡ ó tin

tng uy tớn ca cỏn b t vn, bi vỡ h ch bit ti cỏc cụng ty, bit loi hỡnh

BHNT thụng qua cỏn b t vn, h ch tin tng vo cỏn b t vn m thụi, (c

bit khi cỏn b t vn l bn bố, ng nghip, ngi thõn ca h). Cỏn b t vn

chớnh l ngi em BHNT ti cho ngi dõn, l ngi thay mt cho cụng ty bo

him i giao dch v ký kt (giao kt) hp ng vi khỏch hng, l ngi trc tip

chm súc bo v quyn li cho khỏch hng. Chỳng ta thy s ớt nhng ngi ny

tin tng vo loi hỡnh BHNT l vỡ tin tng vo cỏn b t vn. Theo chỳng tụi

84thỡ nhng ngi ny d b hoang mang dao ng khi cỏn b t vn ngh vic thỡ

nim tin ca h vo loi hỡnh ny thiu c s vng chc. Nh vy, hu ht ngi

dõn H Ni cú nim tin vo loi hỡnh BHNT l do tin tng vo tớnh phỏp lý ca

loi hỡnh ny. (xem biu 5)72.18070.8Biu 5: Nhõn t to nim tin vo BHNT gia ngi ó tham gia

v cha tham gia

70

60

50Đã tham gia407.81.87.3105.420Ch-a tham gia20.714.1300

Tính pháp lý Uy tín công

tyLợi ích

BHNTUy tín CBTVb) Nhng nhõn t ch yu lm cho mt s ngi dõn H Ni cha tin

tng loi hỡnh BHNT

Kt qu nghiờn cu cho thy cú 90/393 ngi dõn H Ni (ch yu l

nhng ngi cha tham gia) khi c hi cho rng h khụng tin tng, hay

cha tin tng loi hỡnh BHNT. Chỳng tụi ó tỡm hiu nhng yu t ch yu

nht lm cho h cha tin tng vo loi hỡnh ny bng cỏch s dng cõu hi

sau Anh (ch) cha tin tng loi hỡnh BHNT vỡ lý do no? Kt qu thu

c nh sau:

Bng 11: Yu t ch yu lm ngi dõn cha tin tng loi hỡnh BHNT

Nguyờn nhõn ch yu ngi dõn cha tin

tng BHNTS ngi tr li (90)

S lngT l %Sau ny cú nhn li tin ó np khụng4752,2Thi gian tham gia di, tin s mt giỏ1011,1Khụng tin tng cụng ty BHNT2628,9Khụng tin tng cỏn b t vn33,3Thy ngi thõn, bn bố khụng tin44,585Nhng nguyờn nhõn khỏc00Kt qu bng 11 cho thy cú ti 52,2% s ngi cha tin tng loi

hỡnh ny l do h khụng bit sau ny ngi tham gia bo him cú nhn li

c s tin ó np cho cỏc cụng ty bo him hay khụng? C quan phỏp lut

no m bo rng ngi tham gia s c nhn li s tin nh cam kt trong

hp ng. Nhng ngi ny lo lng tham gia BHNT cú th b mt tin, b

thua thit (do cha nhn thc c tớnh phỏp lý ca loi hỡnh ny). Cú 18,2%

s ngi khụng tin tng loi hỡnh BHNT vỡ h thy rng thi gian tham gia

quỏ di nờn h lo s ng tin b mt giỏ, lm phỏt thỡ h phi chu thit. Cú

27,3% s ngi khụng tin tng vo BHNT do h khụng tin tng vo cỏc

cụng ty BHNT v mt phỏp lý cng nh h bn khon khụng bit liu cỏc

cụng ty bo him cú gi ỳng cam kt hay khụng, s cụng ty bo him kinh

doanh thua l, phỏ sn thỡ ngi tham gia s b thua thit. Tc l h cha tin

vo kh nng kinh doanh v tớnh hp phỏp ca cỏc cụng ty bo him.

Cỏc cụng ty bo him trin khai loi hỡnh BHNT ch yu thụng qua i

ng cỏn b t vn. Cỏn b t vn chớnh l ngi i din cho cụng ty bo

him i giao kt vi khỏch hng. Vỡ vy, nhiu ngi ỏnh giỏ cụng ty bo

him v loi hỡnh BHNT thụng qua hỡnh nh, uy tớn ca cỏc cỏn b t vn. Do

ú, cú 3,3% s ngi vỡ cha tin vo cỏn b t vn nờn cng cha tin loi

hỡnh BHNT. Kt qu cng cho thy 6,6% s ngi cha tin tng BHNT l

do h b lõy lan trng thỏi xỳc cm ú t bn bố, ngi thõn. nc ta loi

hỡnh BHNT mi trin khai nờn cũn nhiu iu bt cp nh gii quyt quyn

li khụng tho ỏng gia ngi tham gia v cỏc cụng ty bo him. iu ny

ó c a lờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng v to ra nhng xỳc cm

tiờu cc v loi hỡnh ny. Hay nhng trng hp ngi tham gia vỡ lý do no

ú ó hu hp ng trc thi hn h b thua thit, t ú h cng s cú nhng

xỳc cm tiờu cc, khụng thớch loi hỡnh BHNT. õy chớnh l ngun lan86truyn nhng xỳc cm tỡnh cm tiờu cc vi loi hỡnh BHNT cho nhng

ngi khỏc.

Túm li, nhng ngi cha tin tng vo loi hỡnh BHNT l xut phỏt

t nhn thc khụng ỳng v loi hỡnh ny. Cỏc cụng ty bo him, cỏc cỏn b

t vn cng cha to ra c nim tin vo loi hỡnh BHNT cho ngi dõn.

c) Mc bn vng ca nim tin vo loi hỡnh BHNT

Kt qu nghiờn cu cho thy nhiu ngi dõn khi c hi ó tin tng

vo loi hỡnh BHNT, nhng nim tin ú cú bn vng hay khụng, mc bn

vng ca nim tin ca nhng ngi ó tham gia v cha tham gia cú khỏc

nhau khụng? Chỳng tụi ó t ra tỡnh hung cho nhng ngi c hi l

Anh (ch cm thy nh th no khi cú d lun cho rng BHNT l hỡnh thc

la gt, tham gia khụng cú li gỡ c? Kt qu iu tra cho thy cú 64,5%

s ngi c hi (trong ú 91,1% s ngi ó tham gia v 37,9% s ngi

cha tham gia) cho rng nim tin ca h vo loi hỡnh BHNT khụng h thay

i. H cũn qu quyt rng d lun ú hon ton sai, nhng ai núi nh vy l

nhng ngi ú khụng hiu gỡ v loi hỡnh BHNT. Chỳng ta thy cú 18,1% s

ngi c hi (trong ú 31,5% s ngi cha tham gia ch cú 4,7% s ngi

ó tham gia) ó dao ng, lo lng khi nghe nhng d lun ú. Cú 17,4% s

ngi c hi (30,6% s ngi cha tham gia v 4,2% s ngi ó tham

gia) ó cm thy mt phng hng khi cú d lun nh vy. (xem bng 12)

Bng 12 Mc bn vng ca nim tin vo loi hỡnh BHNT

Cỏc phng ỏn tr

li

Dao ng lo lng

Mt phng hng

Vn luụn tin tngS ngi tr li (n = 303)

Chung

ó tham gia

Cha tham gia

(n = 303)

(n = 192)

(n = 111)

44

9

35

18,1

4,7

31,5

42

8

34

17,4

4,2

30,6

217

175

42

64,5

91,1

37,9Kt qu nghiờn cu cng cho thy nim tin loi hỡnh BHNT ca nhng

ngi ó tham gia khỏ bn vng, trong khi ú nim tin nhng ngi cha

87tham gia khụng bn vng. Ngi cha tham gia rt d b dao ng, mt

phng hng khi nghe thy nhng d lun khụng ỳng v loi hỡnh ny.

Theo chỳng tụi nim tin vo loi hỡnh BHNT ca nhng ngi ó tham gia

c xõy dng trờn c s vng chc, t nhng nhn thc ỳng n y v

loi hỡnh BHNT thụng qua cỏn b t vn ca cỏc cụng ty bo him. Hn na,

nhng ngi ó tham gia thng xuyờn c cụng ty bo him v cỏn b t

vn cú nhng bin phỏp cng c nim tin ú v gii to sm nhng nghi ng

mi phỏt sinh. Xem biu 6 thy rt rừ iu ny.

Biu 6: Mc tin tng vo loi hỡnh BHNT nhng ngi óDao động, lo

lắng37.9Đã tham gia

Ch-a tham gia4.230.631.5

4.7100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

091.1tham gia v cha tham giaMất ph-ơng

h-ớngLuôn tin t-ởngNh vy, hu ht nhng ngi ó tham gia cú nim tin bn vng vi

loi hỡnh BHNT, h khụng h dao ng, lo lng khi nghe thy nhng d lun

khụng ỳng v loi hỡnh ny. Cũn nim tin ca nhng ngi cha tham gia

thng khụng bn vng bi h cha nhn thc ỳng v tớnh phỏp lý ca loi

hỡnh BHNT, ca cụng ty bo him, v ý ngha ớch thc ca loi hỡnh BHNT.

Kt qu nghiờn cu cng cho thy nim tin vo loi hỡnh BHNT cú s

khỏc nhau theo gii tớnh. T l n gii cú nim tin vo loi hỡnh BHNT cao

hn nam gii (59,4% n gii nhúm ngi ó tham gia, v 58,7% n gii

nhúm cha tham gia). Theo chỳng tụi s d cú s khỏc nhau ny l do c

im tõm lý ca mi gii quy nh. N gii thng cú tõm lý hay lo xa,88thng cú tớnh tit kim, h nhn thy loi hỡnh ny ó ỏp ng c nhng

nhu cu ú ca mỡnh. Mt khỏc n gii thng d b thuyt phc v mt cm

tớnh bi qung cỏo, cỏn b t vn hay bn bố, ng nghip vỡ vy n gii

thng d dng tin tng vo loi hỡnh BHNT. Cũn tõm lý nam gii thng

thiờn v mt lý tớnh, cho nờn nhng vn cú c s khoa hc, c s phỏp lý

c th rừ rng v ó c kim nghim thc t thỡ mi cú th lm cho h tin

tng. Chớnh vỡ vy, cỏc cụng ty bo him cng nờn chỳ ý ti vn ny

cú nhng bin phỏp qung cỏo, khuch trng sn phm em li hiu qu tt

nht. (xem bng 13)

Bng 13: Nim tin vo loi hỡnh BHNT theo gii tớnh

Khỏch thTrng thỏi xỳc

cm tỡnh cmST l%lng

Ngi

tham giaó Tin tng

Khụng tin tngNgi cha Tin tng

tham giaN (199)Nam (194)Khụng tin tngSTng sT l%(393)lng7840,611459,4192266,7133,338141,35158,71113672,93027,1873.2.4 Tiu kt

Qua kt qu tỡm hiu nhng biu hin ca xỳc cm, tỡnh cm ca ngi

dõn H Ni vi loi hỡnh BHNT, chỳng tụi cú th rỳt ra nhng kt lun sau:

+ a s nhng ngi ó tham gia thng cú nhng xỳc cm, tỡnh cm

dng tớnh vi loi hỡnh BHNT nh: cm thy hi lũng, tho món khi mỡnh ó

quyt nh tham gia BHNT, hi lũng vi s chm súc phc v chu ỏo tn

tỡnh ca nhõn viờn t vn, ca cụng ty bo him. Cũn mt t l khỏ cao nhng

ngi cha tham gia li cú nhng xỳc cm, tỡnh cm õm tớnh vi loi hỡnh ny

nh: th , bng quan, khụng thớch loi hỡnh ny.

+ Nhng ngi dõn H Ni khi c hi ó ỏnh giỏ cao tớnh phỏp lý

ca loi hỡnh BHNT l nhõn t ch yu lm cho h cú nim tin vo loi hỡnh

BHNT. Ngoi ra cũn cỏc yu t nh: tớnh hp phỏp v uy tớn ca cỏc cụng ty

89bo him, v uy tớn ca cỏc cỏn b t vn cng l mt nhõn t quan trng gúp

phn to nờn nim tin vo loi hỡnh BHNT ngi dõn H Ni .

+ Xột theo gii tớnh: do c im tõm lý ca gii tớnh cho thy: n gii

thng d cú nim tin vo loi hỡnh BHNT hn so vi nam gii. N gii

thng tin tng v cú hng thỳ vi loi hỡnh BHNT, d b thuyt phc tham

gia BHNT hn so vi nam gii.

3.3 HNH VI THAM GIA BHNT CA NGI DN H NITỡm hiu thỏi ca ngi dõn vi loi hỡnh BHNT, chỳng ta khụng

ch dng li nhn thc, xỳc cm tỡnh cm ca h vi loi hỡnh ny, m cũn

cn phi tỡm hiu thỏi ú biu hin ra bờn ngoi nh th no thụng qua

nhng hnh vi, ng x ca h i vi loi hỡnh ny. Nh chỳng tụi ó trỡnh

by hnh vi vi loi hỡnh BHNT c chia lm 2 loi: hnh vi tớch cc v

hnh vi tiờu cc. Hnh vi tớch cc c th l: hnh vi ó tham gia BHNT,

thng xuyờn gii thớch cho ngi khỏc hiu v loi hỡnh BHNT, khuyờn

ngi khỏc nờn tham gia BHNT. Hnh vi tiờu cc l: cha tham gia BHNT,

nhng hnh vi phn i, ty chay loi hỡnh ny, to d lun khụng ỳng v

loi hỡnh ny, ngn cn ngi khỏc tham gia BHNT. Trc ht chỳng tụi tỡm

hiu ng c ch yu thỳc y ngi dõn H Ni tham gia BHNT.

3.3.1 ng c tham gia BHNT ca ngi dõn H Ni

Nh phn lý thuyt chỳng tụi ó trỡnh by (trang 42) cú 4 loi ng c

chớnh tham gia BHNT l: ng c xó hi; ng c kinh t; ng c an ton;

ng c do b lụi kộo thỳc y. tỡm hiu ng c tham gia BHNT ngi

dõn chỳng tụi s dng cõu hi Vỡ sao anh (ch) tham gia BHNT?. Kt qu

cho thy 65,1% s ngi tham gia l do ng c an ton vỡ h cho rng h

tham gia BHNT khụng b khú khn v kinh t khi ri ro xy ra. Cú 19,5%

s ngi tham gia l do ng c kinh t vỡ h cho rng h tham gia BHNT

u t ti chớnh, tit kim em li li nhun kinh t. Cú 11,3% s ngi tham90Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

×