1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Luật >

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (844.63 KB, 112 trang )


12. Chính phủ (2005), Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 9/3 ban hành về tổ chức

và hoạt động của các định chế tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam, Hà Nội.

13. Chính phủ (2010), Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4 quy định về tổ

chức, hoạt động và quản lý hội, Hà Nội.

14. Chính phủ (2010), Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11 về việc

quy định hội có tính đặc thù, Hà Nội.

15. Bùi Thế Cường (2001) Chính sách xã hội và công tác xã hội ở Việt Nam

thập niên 90, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

16. Bùi Thế Cường (2003), "Nỗ lực tập thể và phong trào xã hội trong thời kỳ

công nghiệp hóa và hiện đại hóa: một khởi thảo nghiên cứu", Xã hội học, (1).

17. Bùi Thế Cường (2005), Trong miền an sinh Xã hội, Nxb Đại học Quốc

gia Hà Nội, Hà Nội.

18. Bùi Thế Cường, Nguyễn Quang Vinh, Joerg Wischermann (2001), Các tổ

chức xã hội Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học, Viện Xã hội học, Hà Nội.

19. Bùi Thế Cường và đồng nghiệp (2002). Phong trào xã hội trong thời kỳ đổi

mới: một khởi thảo nghiên cứu, Đề tài tiềm lực, Viện Xã hội học, Hà Nội.

20. Bùi Thế Cường và đồng nghiệp (2003). Phong trào xã hội: từ nỗ lực tập

thể đến tổ chức xã hội, Đề tài tiềm lực, Viện Xã hội học, Hà Nội.

21. Nguyễn Đăng Dung (2005), Sự hạn chế quyền lực nhà nước, Nxb Đại học

Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

22. Lê Bạch Dương, Khuất Thu Hồng, Bạch Tân Sinh và Nguyễn Thanh

Tùng (2003), Xã hội dân sự tại Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học,

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội, Hà Nội.

23. Đảng Cộng sản Việt Nam (1990), Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 27/3

của Bộ Chính trị về đổi mới chính sách huy động quần chúng của Đảng,

tăng cường các quan hệ giữa Đảng và cộng đồng dân cư, Hà Nội.

24. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Thông tư 143/TB-TW ngày 5/6 của Bộ

Chính trị về ý kiến tổ chức, hoạt động và quản lý các Hiệp hội Nghề

nghiệp, Hà Nội.8625. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

26. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

27. Nguyễn Ngọc Giao (2009), "Xã hội dân sự, Trung Quốc và Việt Nam",

Thời đại mới, (15).

28. Nguyễn Am Hiểu (2006), "Xã hội dân sự nhìn từ góc độ luật học", Nhà

nước và pháp luật, 12(224).

29. Hội đồng Bộ trưởng (1989), Chỉ thị số 01/CT-HĐBT ngày 5/02 Chủ tịch

Hội đồng Bộ trưởng về quản lý việc tổ chức và các hoạt động của các tổ

chức quần chúng, Hà Nội.

30. Hội đồng Bộ trưởng (1990), Chỉ thị số 202/CT-HĐBT ngày 05/6 của Chủ

tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành quy định của Chính phủ liên

quan tới sự thành lập các hiệp hội, Hà Nội.

31. Hội đồng Bộ trưởng (1992), Nghị định số 35/HĐBT ngày 28/01 về việc

thành lập các tổ chức khoa học và công nghệ phi lợi nhuận, Hà Nội.

32. Nguyễn Thị Việt Hương (2009), "Truyền thống chính trị - pháp lý làng xã

và khả năng thích ứng trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước

pháp quyền Việt Nam", Nhà nước và pháp luật, 1(249).

33. Lê Thị Thanh Hương (Chủ biên) (2009), Xã hội dân sự ở Malaysia và

Thái Lan, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội.

34. Tương Lai (2005), "Nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự", Nghiên cứu

lập pháp, (11).

35. Trịnh Duy Luân (2002), "Hệ thống chính trị cơ sở ở nông thôn qua ý kiến

của người dân", Xã hội học, (1).

36. Nguyễn Khắc Mai (1996), Vị trí, vai trò các hiệp hội quần chúng ở nước

ta, Nxb Lao động, Hà Nội.8737. Nguyễn Văn Mạnh (2008), "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong

quan hệ với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xã hội dân

sự", Nhà nước và pháp luật, 9(245).

38. Vũ Văn Nhiêm (2007), "Vài nét về xã hội dân sự trong lịch sử và kinh

nghiệm đối với nước ta", Khoa học pháp lý, 1(38).

39. Nguyễn Thị Oanh (1978). Công tác xã hội ở miền Nam Việt Nam trước

năm 1975, Đề tài nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học Xã hội tại Thành

phố Hồ Chí Minh.

40. Vũ Duy Phú (Chủ biên), Đặng Ngọc Dinh, Trần Chí Đức, Nguyễn Vi Khải

(2008), Xã hội dân sự - một số vấn đề chọn lọc, Nxb Tri Thức, Hà Nội.

41. Thang Văn Phúc (Chủ biên) (2002), Vai trò của các Hội trong đổi mới và

phát triển đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

42. Hoàng Thị Kim Quế (2005) Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và

pháp luật, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

43. Quốc hội (1992), Hiến pháp, Hà Nội.

44. Quốc hội (1995), Bộ luật Dân sự, Hà Nội.

45. Quốc hội (1996), Luật Hợp tác xã, Hà Nội.

46. Quốc hội (2001), Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội.

47. Quốc hội (2003), Luật Hợp tác xã, Hà Nội

48. Quốc hội (2005), Bộ luật Dân sự, Hà Nội.

49. Bạch Tân Sinh (2001). Xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ tại

Việt Nam: Một số suy nghĩ ban đầu về phát triển và những trở ngại, Đề

tài nghiên cứu khoa học, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học Công

nghệ NISTPASS, Hà Nội.

50. Phan Xuân Sơn (2003), Các đoàn thể nhân dân với việc bảo đảm dân chủ

cơ sở hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

51. Phạm Hồng Thái (2009) Bàn về dịch vụ công, (Bài giảng cho học viên

cao học khóa 12), Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.8852. Văn Thanh (1993), "Các tổ chức phi chính phủ trong thập kỷ 90: Những

dự báo đối với Việt Nam", Xã hội học, (1).

53. Nguyễn Văn Thanh (1998), "Nhìn nhận lại vai trò của các tổ chức phi

chính phủ quốc tế tại Việt Nam", Tạp chí Cộng sản, (17).

54. Nguyễn Khắc Viện (Chủ biên) (1994), Từ điển Xã hội học, Nxb Thế giới,

Hà Nội.

55. Viện Những vấn đề Phát triển (2006), Đánh giá ban đầu về xã hội dân sự

tại Việt Nam, Báo cáo nghiên cứu - Dự án Civicus CSI - SAT, Hà Nội.

56. Viện Xã hội học (1993), "Chuyên đề về công tác Xã hội", Xã hội học, (1).

57. Trần Nguyên Việt (2009), "Quan niệm của C. Mác về xã hội công dân và

một số vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam hiện

nay", Nhà nước và pháp luật, 1(249).

58. Nguyễn Việt Vương (1994) Các đoàn thể nhân dân trong nền kinh tế thị

trường, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

59. Trần Minh Vỹ (Sưu tầm tuyển chọn) (2002), Một số quy định pháp luật

về quản lý, tổ chức và hoạt động của các hội và đoàn thể xã hội, Nxb Lao

động, Hà Nội.

TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI60. Care International in Vietnam (2003), Engagement of People’s Organisations

in Poverty - focused Rural Development and Natural Resource

Management in Vietnam. Background Study.

61. Christopher

Beem,

(1996),

Civil

Society

in

America:

A Public Debate about Political Theory, An Institute for American Values

Working Paper for the Convening Committee for the Council on Civil

Society

62. Cohen, Jean L. và Andrew Arato (2001) The Utopia of Civil Society. In:

Seidman, Steven and Jeffrey C. Alexander (Eds.). 2001. The New Social

Theory Reader. Contemporary Debates. London and New York: Routledge.8963. Farrington, J./Lewis, D. J. (Ed) (1993). Non Government Organisations

and Government in Asia. Reviewing the role in rural development.

London/ New York.

64. Juree Vichit - Vadakan (2005). Civil society in Thailand: Facing up to

current situation and copying with future challenges. In Towards Good

Society. Henrich Boll Foundation. Berlin.

65. Heyzer, N./Riker, J. V./Quizon, A. B. (Eds.) (1995) Government-NGO

Relations in Asia. Prospects and Challenges for People-Centred

Development, London/New York.

66. Kasian Tejapira trong Toward Good Society (2005). Heinrich Boll

Foundation, Berlin.

67. Kerkvliet,B.J.T./Porter,D.G.(Eds.)(1995)Vietnam'sRuralTransformation, Boulder (CO).

68. Koh, G./Ling, O.G. (Eds.) (2000) State-Society Relations in Singapore,

New York/Singapore.

69. Laothamatas (1991). Business Association and a New politic economy of

Thai Lan. From bureaucratic polictis to free trade union. Boulder (CO).

70. Michael H. Nelson (2007), People sector polictics (Kanmueang Phak

Phak Prachachon) in Thailand: Problems of Democracy in Ousting Prime

Minister Thaksin Shinawatra, SEARC Working Paper Series No. 97,

Hong Kong.

71. Mulla, Z./Boothroyd P. (1994) Development-Oriented NGOs of Vietnam,

Centre for Human Settlements,University of British Columbia and

National Center for Social Sciences and Humanities.

72. Rodan, G. (1995) Theoretical Issues and Oppositional Politics in East and

Southeast Asia, Murdoch University Western Australia, December 1995

(Working Paper No. 60, Asia Research Centre on Social, Political and

Economic changes).9073. Rueland, J./Ladavalya, M.L.B (1993). Các Hiệp hội Trong nước và Chính

quyền Địa phương tại Thái Lan. Freiburg (Arnold Bergstroesser Institut;

Freiburger Beitraege zu Entwicklung und Politik 14).

74. Serrano, I. (Ed.). (1994) Civil Society in the Asia-Pacific Region.

Washington D.C.: CIVICUS.

75. Sheridan, K. (Ed.). (1998) Emerging Economic Systems in Asia. A

Political and Economic Survey. St Leonards.

76. Sidel, Mark. (1995) The Emergence of a Nonprofit Sector and

Philanthropy in the Socialist Republic of Vietnam. In: Yamamoto 1995,

293-304.

77. Towards Good Society (2005), Heinrich Boll Foundation. Berlin.

78. Vũ Duy Tú/Will, G. (Ed) (1998). New position of Vietnam in Asia (Vietnams

neue Position in Asien). Hamburg (Institut fuer Asienkunde).

79. Yamamoto, T. (Ed.) (1995) Emerging Civil Society in the Asia Pacific

Community. Singapore/Tokyo.

80. Yang Tuan (Ed.). (2003) Social Policy in China. Social Policy Research

Centre. Institute of Sociology. Chinese Academy of Social Sciences.

81. Zimmer, Annette (Ed.) (2000) The Third Sector in Germany. Muenster:

Westfaelische Wilhems-Universitaet Muenster.

82. Zimmer, Annette (Ed.) (2001) Nonprofit Sector in Turbulent

Environments. In: German Policy Studies - Politikfeldanalyse. Vol. One,

No. Two. Januar 2001. Muenster: University of Muenster.91Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (112 trang)

×