1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 127 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL

Tải bản đầy đủ - 127trang

c h ấ t l ư ợ n g c h ă m s ó c k h á c h h à n g , l à m l à n h m ạ n h h ó a t h ị t r ư ờ n g t h ô n g tin d i đ ộ n g

V i ệ t N a m . Đ ư ợ c b ì n h c h ọ n là m ộ t t r o n g 10 s ự k i ệ n c ô n e n g h ệ t h ô n g ti n v à t r u y ề n

t h ô n g n ă m 2 0 0 4 , l i ê n t ụ c n h ữ n g n ă m s a u đ ó đ ế n n a y , V i e t t e l l u ô n đ ư ợ c đ á n h g i á là

m ạ n e di đ ộ n g c ó tố c đ ộ p h á t triể n th u ê b a o v à m ạ n g lư ớ i n h a n h n h ấ t v ớ i n h ữ n g

q u y ế t sách , c h iế n lư ợ c k in h d o a n h táo b ạo lu ô n đ ư ợ c k h á c h h à n g q u a n tâm c h ờ đ ó n

v à ù n g hộ.sN ă m 2 0 0 5 : T h ú tư ớ n g P h an V ă n K h ả i đ ã k ý q u y ế t đ ịn h th à n h lậpT ổ n g C ô n g ty V iễ n t h ô n g q u â n đ ộ i n g à y 0 2 /3 /2 0 0 5 v à B ộ Ọ u ố c P h ò n g c ó q u y ế t

đ ịn h số 4 5 /2 0 0 5 /B Ọ P n g à y 0 6 /4 /2 0 0 5 v ề v iệc th à n h lập T ổ n g C ô n g ty V iề n th ô n g

q u â n đ ộ i.sN ă m 2 0 0 7 : N ă m th ố n g n h ất c o n n g ư ờ i v à các c h iế n lư ợ c k in h d o a n hv iề n th ô n g ! T r o n g x u h ư ớ n g h ộ i n h ậ p v à th a m v ọ n g p h á t triển th à n h m ộ t T ậ p đ o à n

V iễ n th ô n g , V ie tte l T e l e c o m ( th u ộ c T o n e C ô n g ty V iễ n th ô n g q u â n đ ộ i V ie tte l)

đ ư ợ c th à n h lập k in h d o a n h đ a d ịc h v ụ tro n g lĩn h v ự c v iễ n t h ô n g trê n c ơ s ờ sát n h ậ p

c á c C ô n g ty : I n t e r n e t V i e t t e l , Đ i ệ n t h o ạ i c ổ đ ị n h V i e t t e l v à Đ i ệ n t h o ạ i d i đ ộ n g

V iettel.

Đ e n n a y , T ổ n g c ô n g ty V iền T h ô n g Q u â n Đ ộ i đ ã ghi đ ư ợ c n h ữ n g d ấ u ấn

q u a n t r ọ n g v à c ó m ộ t vị t h ể l ớ n t r ê n th ị t r ư ờ n g c ũ n g n h ư t r o n g s ự l ự a c h ọ n c ù a

n h ữ n g Q u ý k h á c h h à n g th â n th iết:sD ị c h v ụ đ i ệ n t h o ạ i đ ư ờ n g d à i t r o n g n ư ớ c v à q u ố c tế 1 7 8 đ ã tr i ể n k h a ik h ẳ p 6 4 /6 4 tin h , th à n h p h ổ c ả n ư ớ c v à h ầ u k h ắ p c á c q u ố c g ia , c á c v ù rm lãnh th ổ

trên th ế g iớ i.sD ị c h v ụ đ i ệ n t h o ạ i c ố đ ị n h , d ị c h v ụ I n t e r n e t . . . p h ổ c ậ p r ộ n g rãi đ ế nm ọ i t ầ n g l ớ p d â n c ư , v ù n g m i ề n đ ấ t n ư ớ c v ớ i h ơ n 1,5 t r i ệ u t h u ê b a o .sD ị c h v ụ đ i ệ n t h o ạ i di đ ộ n g v ư ợ t c o n s ổ 2 0 t r i ệ u t h u ê b a o , t r ờ t h à n hn h à c u n g c ấ p d ị c h v ụ đ i ệ n t h o ạ i di đ ộ n g s ố 1 tại V i ệ t N a m [2 , t r .3 ] . V i e t t e l T e l e c o m

c ũ n g đ a n g n g h iê n c ứ u , th ừ n g h iệ m triển khai c u n g c ấ p n h iề u d ịc h v ụ m ớ i với c h ấ t

l ư ợ n g n g à y c à n g c a o c ấ p , đ a d ạ n g c ó m ứ c RÌá p h ù h ợ p v ớ i t ừ n g n h ó m đ ố i t ư ợ n ?45k h á c h h à n g , t ừ n g v ù n g m i ề n . . . đ ề V i e t t e l l u ô n là n g ư ờ i b ạ n đ ồ n g h à n h tin c ậ y c ù a

m ỗi khách hàng dù ờ bất kỳ nơi đâu.2.1.2. N h ữ n g t h à n h tự u c ủ a c ô n g ty V iễn T h ô n g V iettel

N g à y 2 5 /0 5 /2 0 0 7 C ô n g ty V iễ n th ô n g V ie tte l (V ie tte l T e l e c o m ) c ô n g b ổ

t h à n h lậ p , t r ê n c ơ s ờ s á t n h ậ p 2 c ô n g t y lớ n là C ô n g ty Đ i ệ n t h o ạ i Đ ư ờ n g d à i ( k i n h

d o a n h d ị c h v ụ i n t e r n e t , đ i ệ n t h o ạ i c ố đ ị n h , d ị c h v ụ 1 7 8 ) v à C ô n g ty Đ i ệ n t h o ạ i D i

đ ộ n g ( k i n h d o a n h d ị c h v ụ đ i ệ n t h o ạ i d i đ ộ n g ) t h à n h m ộ t c ô n g ty c u n g c ấ p đ a d ị c h

v ụ . V iettel T e le c o m ra đ ờ i sẽ đ ả m trá c h to à n b ộ h o ạ t đ ộ n g k in h d o a n h c ủ a T ổ n g

c ô n g ty V i ề n t h ô n g Ọ u â n đ ộ i t r o n g l ĩ n h v ự c v i ề n t h ô n g . M ụ c t i ê u đ ặ t r a là đ ư a

V i e t t e l T e l e c o m t r ờ t h à n h n h à c u n g c ấ p v i ễ n t h ô n g s ổ m ộ t tạ i V i ệ t N a m v à c ó t ê n

tu ổ i trên th ế g iớ i.

Đ ế n c u ổ i n ă m 2 0 0 7 , V i e t t e l đ ã c h i n h p h ụ c đ ư ợ c đ i n h n ú i c a o n h ấ t , v ư ơ n lê n

t r ở t h à n h n h à c u n g c ấ p d ị c h v ụ v i ễ n t h ô n g l ớ n m ạ n h v à là m ạ n g d i đ ộ n g s ố m ộ t tại

V iệ t N a m . V ù n g p h ù lớ n n h ấ t, sổ th u ê b a o lớ n n h ấ t, c h ấ t lư ợ n g d ịc h v ụ tố t n h ấ t...

T h á n g 3 .2 0 0 8 ,Viettel Telecom đạt vị tri 62/100 nhà cung cấp dịch vụ di động lớnnhất thế giới, t h e o đ á n h g i á c ù a t ổ c h ứ c W i r e l e s s I n t e l l i g e n c e - m ộ t t ổ c h ứ c u y tí n

v ề th ố n g k ê v iễn th ô n g trên th ế giớ i.Vùng p h ũ Um nhắt, p h ù tới 98% dãn sổ - s ố lượn %thuê bao lớn nhắt với 19,5

triệu thuê bao tính đến hết thủng, 3.2008 - lọt vào Top 20 m ạng di động phát triển

nhanh nhắt thế g iớ i - Tốc độ tăng trường lớn nhất với m ức tăng trưởng nàm sau

cao gấp 2,5 lần năm trư ớ c.. V . V . . . . N h ữ n g c o n s ổ n à y là m i n h c h ứ n g r õ r ệ t c h o s ự

p h á t t r i ể n m ạ n h r n ẽ v à t h ầ n k ỳ c ù a V i e t t e l T e l e c o m t r ê n c o n đ ư ờ n g c h i n h p h ụ c th ị

t r ư ờ n g v i ễ n t h ô n g c à t r o n g v à n g o à i n ư ớ c . N h ư n g , đ i ề u đ á n g n ó i là n h ữ n g t h à n h t ự u

n à y đ ư ợ c x â y d ự n g c h i s a u v à i n ă m p h á t triển . T ừ b ư ớ c k h ờ i đ ầ u v ớ i c o n s ố 0 trò n

t r ĩ n h , V i e t t e l đ ã b ư ớ c n h ữ n g b ư ớ c đ i t h ầ n t ố c đ ể l e o tớ i đ ì n h v i n h q u a n g v à t r ở

t h à n h n h à k h a i t h á c d ị c h v ụ v i ễ n t h ô n g s ổ m ộ t tạ i V i ệ t N a m . Q u a n t r ọ n g h ơ n ,

t h ư ơ n g h i ệ u V i e t t e l đ ã k h i ế n t h ế đ ộ c q u y ề n t ồ n t ạ i n h i ề u n ă m t r ê n th ị t r ư ờ n g đ ư ợ c

p h á bỏ. B ứ c tra n h v iễ n t h ô n g V iệ t N a m trở n ê n tư ơ i sán tỉ h ơ n . C ụ c d iệ n c ạ n h tra n h

trờ n ê n rõ rà n g , m in h b ạ c h v à là n h m ạ n h h ơ n b a o g i ờ h ết. K h ô n g ch i th ế , V iettel46c ò n là n h à m ạ n g t h ự c s ự t h à n h c ô n g t r o n g v i ệ c t h u y ế t p h ụ c n g ư ờ i t i ê u d ù n g . M i n h

c h ứ n g là h à n g l o ạ t g i ả i t h ư ờ n g d o c á c c ơ q u a n u y tí n t r a o t ặ n g n h ư g i ả i m ạ n g đ ư ợ c

n h i ề u n g ư ờ i b i ế t đ ế n n h ấ t , m ạ n g đ ư ợ c tin c ậ y n h ấ t .

B ê n c ạ n h d ị c h v ụ t h ô n g tin d i đ ộ n g V i e t t e l c ò n v ư ơ n lê n v ị trí h à n g đ ầ u t r o n g

c á c lĩn h v ự c k h á c n h ư P S T N h a y A D S L . Đ ế n n a y , t ổ n g s ố t h u ê b a o đ i ệ n t h o ạ i c ổ

đ ịn h v à P S T N c ù a V ie tte l đ ã đ ạ t g ầ n 1 triệu , th u ê b a o A D S L đ ạ t g ầ n 3 0 0 n g h ìn .

C h ín h thứ c đ ư a v à o k in h d o a n h từ th án tỉ 7 /2 0 0 7 n h ư n g ch ỉ sa u c h ư a đ ầ y m ộ t n ã m ,

V i e t t e l đ ã c u n g c ấ p d ị c h v ụ H o m e p h o n e tớ i h ơ n 6 0 0 n g h ì n k h á c h h à n g . V ớ i d ị c h v ụ

H o m e p h o n e , V i e t t e l đ ã c h o t h ấ y t ầ m n h ì n x a t r ô n g r ộ n g v à t h ể h i ệ n r õ m ụ c ti ê u p h ổ

c ậ p h o á c á c d ị c h v ụ v i ễ n t h ô n g t ớ i 10 0 % d â n s ố .

B ẳt đ ầ u từ n ă m 2 0 0 7 , V ie tte l tiế p tụ c k h ẳ n g đ ịn h s ự lớn m ạ n h c ủ a m ìn h v ớ i

v iệ c đ ẩ y m ạ n h đ ầ u tư ra n ư ớ c n g o ài. V à n g à y 1 3 /1 1 /2 0 0 7 B ộ B ư u c h ín h V iễ n th ô n g

C a m p u c h i a đ ã c h í n h t h ứ c c ấ p g i ấ y p h é p s ừ d ụ n g t ầ n s ố G S M 9 0 0 v à 1 .8 0 0 c h o

V i e t t e l , t ạ o đ i ề u k i ệ n t h u ậ n lợi đ ể V i e t t e l t r i ể n k h a i k i n h d o a n h d ị c h v ụ d i đ ộ n g tạ i

th ị t r ư c m g n ư ớ c b ạ n . C ũ n g t r o n g n ă m q u a , V i e t t e l h o à n t h i ệ n k ý k ế t h ợ p đ ồ n g t h à n h

l ậ p liê n d o a n h v ớ i C ô n g t y L a o A s i a n T e l e c o m - m ộ t c ô n g t y v i ễ n t h ô n g l ớ n tại th ị

trư ờ n g Lào.

H ơ n 3 n ă m k ể từ n g à y n h ậ n g iấ y p h é p đ ầ u tư v à sa u 6 th ả n g c h ín h th ứ c k h ai

t r ư ơ n g ( 1 9 / 2 / 2 0 0 9 ) , M e t f o n e - t h ư ơ n g h i ệ u c ù a V i e t t e l tạ i C a m b o d i a đ ã t r ở t h à n h

n h à c u n g c ấ p d ị c h v ụ v i ễ n t h ô n g l ớ n n h ấ t tạ i đ ấ t n ư ớ c c h ù a t h á p . V ớ i h ơ n 1 0 .0 0 0

k m c á p q u a n g p h ù đ ế n h ơ n 7 0 % s ố h u y ệ n , h ơ n 1 .7 0 0 trạ m p h á t s ó n g B T S p h ù đ ế n

8 0 % s ố x ã , v ớ i d u n g l ư ợ n g m ạ n g lõi đ á p ứ n g đ ế n 4 t r i ệ u t h u ê b a o . . . M e t f o n e đ ã

c h i ế m 6 0 % th ị p h ầ n d ị c h v ụ A D S L v à 5 0 % th ị p h ầ n d ị c h v ụ đ i ệ n t h o ạ i c ổ đ ị n h , c ó 2

triệu số th u ê b a o d i đ ộ n g ( đ ú n g th ứ 2 tro n g tổ n g sổ 9 n h à k hai th á c d ịc h v ụ di đ ộ n g

tạ i C a m b o d i a ) .

Đ i t h e o t r i ế t lý “ K i n h d o a n h g ẳ n l i ề n v ớ i t r á c hn h iệmx ã h ộ i” , V iettelT e l e c o m c o i n h ữ n g h o ạ t đ ộ n g x ã h ộ i là m ộ t p h ầ n k h ô n g t h ề t h i ế u t r o n g c h i ế n l ư ợ c

p h á t triể n c ù a m i n h , v à đ ã c ỏ n h ữ n g đ ó r m e ó p q u a n t r ọ n g t r o n g c á c h o ạ t đ ộ n g c h u n g

c ù a T ổ n u c ô n g ty V i ề n t h ô n e q u â n đ ộ i . N á m 2 0 0 7 , c ô n g ty đ ã t r í c h 7 t ỷ đ ồ n » c h o47c á c h o ạ t đ ộ n g x ã h ộ i m à đ i ể n h ì n h là 2 đ ợ t c ứ u t r ợ k h ẩ n c ấ p n h â n d â n c á c đ ị a

p h ư ơ n g c h ị u t h i ệ t h ạ i d o t h i ê n ta i l i ê n t i ế p m ồ i đ ợ t trị g i á 1 tỷ đ ồ n g . T r o n g n h ữ n g

n g à y g iá p T ế t c ổ tru y ề n M ậ u T ý , c á c ch i n h á n h V ie tte l trê n c à n ư ớ c c ũ n g đ ồ n g lo ạt

th ự c h iệ n c h ư ơ n g trìn h “ 3 0 0 0 g ó i q u à tết tặ n g n g ư ờ i n g h è o ” v à “ Đ ó n tết x a n h à ” vớ i

m o n g m u ố n c h ia n g ọ t, sẻ b ù i c ù n g n g ư ờ i d â n v à c á c c h iế n sĩ nơ i b iên c ư ơ n g hài

đ à o . . . N ă m 2 0 0 8 , k i n h p h í d à n h c h o c á c h o ạ t đ ộ n g x ã h ộ i c ù a V i e t t e l T e l e c o m sẽ

lê n tớ i h ơ n 10 tỳ đ ồ n g .2.2. Đ á n h g iá hiện t r ạ n g C ô n g ty V iễn th ô n g V ie tte l d ư ớ i góc n h ìn c ủ a mô h ìn h

« T r ọ n g t â m h óa chiến lư ợ c »

2.2.1. Đ á n h g iá tổ n g q u a n - 9 y ế u tố c ủ a m ô h ìn h S M L tạ i V iettel

M ô h ìn h S M L t r o n g v a i t r ò m ô h ìn h « T r ọ n g tâ m h ó a ch iến lược » tạ i

các d o a n h n g h iệ p

M ô h i n h S M L k h ô n g n h ư n g đ ư ợ c s ử d ụ n g n h ằ m l ã n h đ ạ o v à q u ả n lý b ả n

t h â n m à n ó c ò n là m ộ t m ô h ì n h đ ư ợ c s ử d ụ n g n h ằ m t h ự c h i ệ n c h i ế n l \ ư ợ c “ t ậ p t r u n g

h ó a c h iế n l ư ợ c ” . N ó b a o g ồ m 9 y ế u tổ t r o n g q u á trìn h x â y d ự n g c h iế n lư ợc c h o

d o a n h n g h iệ p . Đ ó là m ộ t m ô h ì n h c h ặ t c h ẽ , đ ả m b à o n h ữ n g y ế u tố v ừ a k h á c h q u a n

lại v ừ a c h ủ q u a n . M ô h ì n h t ậ p t r u n g h ó a c h i ế n l ư ợ c S M L r ấ t t h í c h h ợ p t r o n g th ờ i k ỳ

đ ổ i m ớ i , t h ờ i k ỳ th i t r ư ờ n g t h a y đ ổ i c h ó n g m ặ t v à k h ù n g h o ả n g x ả y r a là d ễ đ à n g

đ ổi vớ i các d o a n h n g h iệp .

N h ư m ộ t c o n t h u y ề n , c á c d o a n h n g h i ệ p s ẽ p h ả i đ ổ i m ặ t v ớ i s ó n g g ió . N e u

n g ư ờ i t h u y ề n t r ư ờ n g v à c á c lái t à u c h ắ c t a y v ừ n g v à n g v ư ợ t q u a s ó n g g i ó , t h ì đ ó

c h í n h là m ộ t b ư ớ c t i ế n l ớ n đ ố i v ớ i c o n t à u đ ó . T u y n h i ê n , c á i q u y ế t đ ị n h s ố n g c ò n

c ù a c o n t à u là n ó h ư ớ n g v ề đ â u , n ó q u y ế t đ ị n h t ồ n t ạ i v ì c á i g ì. Đ ó là m ộ t c â u h ỏ i

đ ặt ra ch o c á c d o a n h n g h iệ p tro n g th ờ i k ỳ k h ủ n g h o ả n g x ả y ra n h ư “ c ơ m b ừ a ” này.

M ô h ì n h S M L đ ổ i v ớ i v a i t r ò t h ự c h i ệ n t r ọ n g t â m h ó a c h i ế n l ư ợ c ; c á c n h â n tố

c ù a m ô h ìn h sẽ th ể h iệ n n h ư sau :

1.T h ự c t ế ( F a c t ) : Đ â y là b ư ớ c p h â n t í c h đ ầ u t i ê n c ù a m ô h ì n h S M L . K h ip h â n tíc h c h i ế n l ư ợ c . D o a n h n ạ h i ệ p c ầ n x e m x é t t h ự c tế. P h ầ n t h ự c t ế b ê n t r o n g , v à

t h ự c t ể b ê n n g o à i c ủ a d o a n h n g h i ệ p . T h ị t r ư ờ n g , c á c đ ị n h c h ế tà i c h í n h , c á c đ ị n h c h ế48x ã h ộ i c ó đ a n g ủ n g h ộ s ự p h á t triền c ù a d o a n h n g h i ệ p h a y k h ô n g . D o a n h n g h iệ p c ầ n

r à s ó a t lại s ổ tà i s ả n h i ệ n c ó . C ả v ề v ậ t c h ấ t v à t i n h t h ầ n . N h ữ n g g i d o a n h n g h i ệ p c ó

đ ó c h í n h là n g u ồ n l ự c t h ự c t ể c ủ a d o a n h n g h i ệ p tạ i t h ờ i đ i ẻ m h i ệ n tạ i.

2.T h ấ u h i ể u ( I n s i g h t ) : L à b ư ớ c th ứ 2 tro n g q u á trìn h p h â n tích . B ư ớ c n à yt ậ p t r u n g v à o p h â n tích đ i ể m m ạ n h v à đ iể m y ế u c ù a d o a n h n g h iệ p . D o a n h n g h iệ p

c ầ n x e m x é t t ừ b u ổ i đ ầ u h ỉ n h t h à n h c h o đ ế n t h ờ i đ i ể m h i ệ n tạ i, d o a n h n g h i ệ p đ ó trả i

q u a n h ữ n g th ă n g trầ m n à o ? L ý d o m à d o an h n g h iệ p th ất bại v à d o a n h n g h iệ p th àn h

c ô n g . Đ iề u n à y đ ò i hòi cái n h ìn x u y ê n su ố t c ủ a d o a n h n g h iệ p đ ổ i v ớ i n h ữ n g th ế

m ạ n h v à đ iể m y ế u c ủ a m ìn h . C ó th ể so sò n h v ớ i cá c đ ố i th ù c ạ n h tra n h tro n g q u á

trìn h n h ìn n h ậ n đ iể m m ạ n h v à đ iể m yếu.

3.M ụ c đ íc h ( P u r p o s e ) : R ấ t n h i ề u c á c d o a n h n g h i ệ p b ắ t đ ầ u b ư ớ c v à o th ịt r ư ờ n g l à v ì th ị t r ư ờ n g . T ứ c là c ó th ị t r ư ờ n g m à h ì n h t h à n h n ê n d o a n h n g h i ệ p . C ó th ị

t r ư ờ n g th ì d o a n h n g h i ệ p t h a m g i a v à o h ầ u h ế t t ừ m ụ c t i ê u lợ i n h u ậ n . S o n g đ ề c h ơ i

m ộ t c u ộ c c h ơ i k h ô n g p h ả i l ư ớ t s ó n g m à r a b i ể n k h ơ i th ì d o a n h n g h i ệ p c ầ n đ ặ t ra c â u

h ỏ i : T ạ i s a o d o a n h n g h i ệ p n à y t ồ n tạ i. D o a n h n g h i ệ p n à y n ỏ s ố n g đ ư ợ c v ì c á i g ì ? V à

vì s a o m à n ó m u ố n p h á t t r i ể n lâ u d à i.

4.G iá t r ị ( V a l u e ) : G ầ n đ â y n h ấ t , k h i n h à t ổ s ư c ù a m a r k e t i n g là P h i l o pK o l e r c h i a s ẻ v ề m a r k e t i n g , ô n g đ ó p h ả i n h ẩ n m ạ n h đ ế n c á c y ế u t ổ g i á trị. G i á trị

c h í n h là n h ữ n g n g u y ê n t ắ c , n h ữ n g c h u ẩ n m ự c n h ằ m g i ú p c h o c á c d o a n h n g h i ệ p c ó

t h ể l ấ y l à m n ề n t ả n g đ ể r a q u y ế t đ ị n h . G i á trị c h o p h é p d o a n h n g h i ệ p t h ể h i ệ n h ỉ n h

ả n h c ù a c h í n h d o a n h n g h i ệ p ở c h i ề u s â u . G i á trị c h í n h là y ể u t ổ d u y tri d o a n h n g h i ệ p

v à làm c h o d o a n h n g h iệ p trờ n ên k h á c b iệt th ậ t s ự v ớ i c á c d o a n h n g h iệ p c ù n g

n g à n h , d o a n h n g h i ệ p đ ư ợ c c o i là đ ố i t h ù c ạ n h t r a n h v à d o a n h n g h i ệ p k h á c n g à n h

n ữ a . G i á trị v ô c ù n g q u a n t r ọ n g t r o n g d o a n h n g h i ệ p đ ố i v ớ i v i ệ c c h ọ n n g ư ờ i c ù n g

làm v ớ i n h a u t r o n g m ộ t d o a n h n g h iệ p .

5.T ầ m n h ì n ( V i s i o n ) : T ầ m n h ì n l à b ứ c t r a n h t ư ơ n g lai c ù a c á c d o a n hn g h i ệ p . N ó là n i ề m m ơ ư ớ c , k h á t k h a o c ủ a d o a n h n g h i ệ p m o n g m u ố n v ư ơ n tớ i. T â m

n h ì n c ủ a c á c d o a n h n u h i ệ p k h ô n g bị g i ứ i h ạ n , n ó c ó t h e t h a y đ ổ i t h e o t ừ n g n ă m ,

t h e o t ừ n g đ i ề u k i ệ n h o à n c ả n h v à t h ự c tế m à n ó t rả i n g h i ệ m . T ầ m n h ì n c ó m ộ t đ ặ c49đ i ể m đ ặ c b i ệ t . N ó k h ô n g p h à i là t ầ m n h ì n c ủ a r i ê n g n g ư ờ i l ã n h đ ạ o . C á c c ô n g ty

t h ư ờ n g t h à n h c ô n g v ề k i n h d o a n h n h ư n g th ấ t b ạ i v ề c o n n g ư ờ i đ a p h ầ n v ì d o t ầ m

n h ì n đ ó là t ầ m n h ì n c ù a c h i r i ê n g n g ư ờ i l ã n h đ ạ o . T ầ m n h ì n c ủ a m ộ t t ổ c h ứ c p h ả i là

tầ m n h ìn c h u n g c ù a tất c ả m ọ i n g ư ờ i tro n g tổ c h ứ c đ ó . K h i c ó m ộ t th à n h viên đ ế n ,

h ọ g ó p m ộ t t ầ m n h ì n c á n h â n c ù a h ọ đ ể x â y d ự n g n ê n t ầ m n h ì n t o l ớ n h ơ n c ù a tồ

chức.

6.R à o c ả n ( B a r r ie r ) : L à y ế u t ồ k h ô n g t h ể t h i ế u t r o n g q u á t r ì n h h o ạ c h đ ị n hc h iế n lư ợ c c ù a d o a n h n g h iệ p . C á c y ế u tố c ủ a m ô i tr ư ờ n g v ĩ m ô , c á c y ế u tổ c ủ a m ôi

t r ư ờ n g vi m ô . C á c y ế u t ổ c ù a c h í n h d o a n h n g h i ệ p v à c á c y ế u t ố t r o n g q u á t r ì n h t h ự c

t h i . D o a n h n g h i ệ p m u ố n đ i tớ i t ẩ m n h i n m ơ ư ớ c th ì c h ắ c c h ẳ n t r ê n c o n đ ư ờ n g n à y ,

d o a n h n g h i ệ p s ẽ g ặ p p h ả i n h ữ n g c h ô n g g a i . Đ ó là đ i ề u k i ệ n t ấ t y ế u n h ằ m t h á c h t h ứ c

c á c d o a n h n g h i ệ p đ ù t ầ m . V à c h ô n g g a i đ ó là n h ữ n g r à o c ả n c ủ a d o a n h n g h i ệ p . V i ệ c

liệ t k è r à o c à n là c ầ n t h i ế t c h o v i ệ c t h ự c h i ệ n b ư ớ c t i ế p t h e o c ù a m ô h ì n h .

7.M ụ c t i ê u (G o al): L à c á c m ố c , c á c c h ặ n g đ ư ờ n g m à d o a n h n g h i ệ p s a u k h iv ư ợ t q u a c á c rà o c ả n v à đ ạ t đ ư ợ c . M ụ c tiêu b a o g ồ m n h ữ n g c o n s ổ đ ịn h lư ợ n g cụ

th ể , ch i tiết, c ó đ ịn h h ư ớ n íĩ th ờ i g ia n v à n g u ồ n lự c th ự c h iệ n . M ụ c tiê u c ù a d o a n h

n g h i ệ p c ầ n r ỗ r à n g , m i n h b ạ c h . M ụ c t i ê u k h ô n g p h ả i là m ộ t m ụ c t i ê u ả o t ư ờ n g vì

m ụ c tiê u n à y đ ó đ ư ợ c x e m x é t t ừ g ó c đ ộ t h ự c t ế t r o n g s u ố t q u á t r ì n h .

8.C h i ế n lư ợ c ( S tr a te r g y ) :L à các c á c h h à n h đ ộ n g đi s u ố t q u á trìn h . M ộ tc h i ế n l ư ợ c là m ộ t b ư ớ c t í n h d à i h ơ i d ự a t r ê n m ụ c đ í c h , m ụ c t i ê u , t ầ m n h ì n v à g i á trị.

N h ư n g đ i ề u q u a n t r ọ n g th ì c h i ế n l ư ợ c v ẫ n p h ả i d ự a v à o t h ự c t ế v à t h ấ u h i ể u ( b ư ớ c

2 ). C h i ế n l ư ợ c t ố t là c h i ế n l ư ợ c m a n g đ ư ợ c c ả g i á trị v à m ụ c đ í c h c ủ a d o a n h n g h i ệ p

v à o trong đ ó .

9.K ể h o ạ c h h à n h đ ộ n g ( A c t i o n P la n ) : K h ô n g n ó i ai c ũ n g b iết. N ế u d o a n hn g h i ệ p k h ô n g t r i ể n k h a i b ả n v ẽ h o à n h ả o t r ê n t h ì c ù n g s ẽ k h ô n g b a o g i ờ s i n h ra

đ ư ợ c m ộ t d o a n h n e h i ệ p . V à m ọ i t í n h t o á n c h i là t í n h t o á n n ế u n ó k h ô n g c ó n h ữ n g

kế hoạch h à n h đ ộ n g v à b àn h àn h đ ộ n g h àn g tu ần , h à n g n s à y , h à n g th án g . H ành

đ ộ n g v à k é t q u à đ ạ t đ ư ợ c là m ộ t y ế u t ổ c u ố i c ù n g n h à m k i ể m t r a n h ữ n g p h â n t í c h ,

c á c d ự đ o á n c ú a c h í n h n g ư ờ i p h â n t í c h v à d o a n h n g h i ệ p r ấ t c ầ n n h ữ n g y ế u tô n h ư50v ậ y . Y ế u t ố h à n h đ ộ n g n ế u đ i c h ệ c h m ụ c đ í c h , g i á trị n ó s ẽ đ ư ợ c t h ể h i ệ n rừ r à n g

q u a k ế t q u ả c ù a c h ớ n h t ổ c h ứ c đ ó . H à n h đ ộ n g c h í n h là s ự m i n h c h ứ n g l ớ n n h ấ t v ề

h iệu quà c ù a S M L .

M ộ t p h ầ n q u a n t r ọ n g c ù a m ụ h ì n h n à y là y ế u t ố t h ứ c h í n đ ư ợ c k ế t n ố i x u y ê n

s u ố t v ớ i 8 y ế u t ố c ò n lại. N ế u d o a n h n g h i ệ p b ỏ q u a b ấ t c ứ y ế u t ổ n à o s a u đ â y t r o n g

q u á trìn h p h â n tíc hsẽ k h ô n g c ó m ộ t c h iến lư ợ c h o à n h ả o v ề tậ p tru n g h ó a c h iế nl ư ợ c . N h ư q u á t r ì n h h ì n h t h à n h m ũ i t ê n . Đ ó là m ộ t m ũ i t ê n c ù a d o a n h n g h i ệ p b ắ n

v à o m ọ i đ í c h đ ề u c ó t h ể t r ú n g . N h ư m ộ t tia la d e đ ó đ ư ợ c t ậ p t r u n g đ ù n ă n g l ư ợ n g

á n h s á n g m ặ t t r ờ i.

M ộ t s ố tiêu ch í m à d o a n h n g h iệ p đ ạt y ê u c ầ u khi th ự c h iệ n đ ú n g trọ n g tâ m

h ó a c h iến lư ợ c:

S iê u lãn h đ ạ oS iê u n h â n v iê nD o a n h n g h iệ p tự ch ùD o a n h n g h iệ p p h á t triển bềnD o a n h n g h i ệ p c ó đ ư ợ c s ự k h á c b i ệ t t h ự c s ự t r ê n th ị t r ư ờ n g .vừngV iettel d ư ớ i góc n h ìn c ủ a S M L : Nhìn từ góc độ bên ngoài, chúng ta có thểthấy Vietteỉ đã thành công với sự phát triển từ bên trong ra. Sự phát triển từ các

chiến lược bắt đầu từ giá trị; từ sự tính toán các nguồn lực càn bản và mục đích tồn

tại cỏ ý nghĩa gắn bó với trách nhiệm xã hộL Chúng ta có thể nhận thấy một số các

yếu tốtrong mô hình SML được thể hiện nổi bật thể hiện suốt quả trình phát trienr

của Viettel như sau:

a)C ơ sở th ự c tế c ủ a V iettel:V i e t t e l b ắ t đ ầ u d o a n h n g h i ệ p v ớ i s ố v ố n 1,5 t ỳ đ ồ n g ; đ ư ợ c c u n g c ấ p b ờ i b ộ

q u ố c p h ò n g . V ớ i g i a n n h à t h u ê 3 0 , 2 m 2 v à n g u ồ n n h â n lự c là 5 n g ư ờ i . T r o n g 2 n ă m

làm v iệc đ ầ u tiê n , V ie tte l c ũ n g lo a y h o a y v ớ i c á c sả n p h ẩ m , c á c c h iế n lư ợ c k in h

d o a n h , cá c c á c h là m s a o c h o h iệ u q u à . V à V ie tte l đ ã c h ọ n đ ư ợ c n h ữ n g c h iế n lư ợ c,

c á c h đi, g i á trị đ ú n g đ ắ n . H i ệ n tạ i V i e t t e l c ỏ m ặ t tạ i 6 4 t ì n h t h à n h ; 3 c h i n h á n h tại51n ư ớ c n goài (L à o , C a rn p u c h ia v à M iam a). 7 đ ổi thủ c ạ n h tran h tro n g n g àn h k in h

d o a n h v iền th ô n g .H ệ th ố n g chi n h á n h và c ử a h à n g c ủ a V iettel tạ i V iệt N a m là:

B ả n g 2.1 : H ệ th ố n g chi n h á n h và cử a h à n g c ủ a V iettel tạ i các tỉn h

STTH ệ th ố n g c h i n h á n h v à c ử a h à n g c ủ a V ie tte l tạ i c á c tỉn h

A n G ian gĐ ông ThápK iên G ia n g Q u à n g N in hB ac L iêu Đ ồ n g N aiK on T umO u ả n g T ri B ấ c K a n c ầ n T h ơLai C h â uS ơ n L a B ắ c N in h G ia LaiL o n g A n S ó c T ră n g B ẳc G ian tĩ H u n 2 Y ên

L âm Đ ồ n tỉ T h a n h H ú a B en T re H à G ia n e

L à o C ai T h á i B ìn h B ìn h D ư ơ n e H à N a m

L an tì S ơ n T h á i N g u v ê nB ìn h P h ư ớ c H à T â yP h ú T h o T â v N in h Đ iê n B iên H â u G ia n e

P h v Y ờ n V ĩn h L o n g Đ à N ằ n e H ò a B ìn h

O u ả n e B ìn h V ĩn h P h ú c Đ ắ k L ăk T P H C M

V ũ n íiT àuO uàrm N a mĐ ãk N ô n e K hánh H òa O u ản e NgãiY ên B áiT h ừ a T h iê n H u ế B ìn h Đ in h

H à T ĩn h N in h B ìn h T u v ê n O u a n e N a m Đ in h

T iề n C iia n a B ìn h T h u â nH à Nôi N ghê AnC a o B ă n c H ài D ưom e N in h T h u â n T rà V in h C à M a u H ài P hòrm

----------------- , ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N g u ô n : v ie ttlte le c o m .c o m .v n /c h in h a n h52Cơ sở hạ tầng: Hạ tầng mạng di động của Viettel làHẠ TẦNG MẠNG DI ĐỘNG

CỦA VIETTEL+ Mạng lõi tập trung, điều hành tập trung.

+ Cỏ 4 tổng trạm lớn, điều hành tập trung.

+ Đâ phái sóng hơn 7.000 trạm BTSH ìn h 2.1 : C ơ s ở h ạ tầ n g c ủ a m ạ n g di đ ộ n g Y'ietttelNguồn: vietteỉteỉecom. com. vnb) M ụ c đ íc h ỉồ n tại:

M ụ c đ íc h c ủ a V ie tte l, h a y m ụ c đ ích c h u n g c ù a n h ữ n g c á n h â n th a m gia tổ n g

c ô n g tv V i ề n T h ô n g V i e t t e l n ế u n h ì n t ừ b ê n n g o à i t h ì k h ô n g t h ế đ á n h g i á đ ư ợ c .

N h irn e c h ú n g ta c ó th ề tìm h iể u v à th ấy rõ m ộ t đ iề u m à V iettel, đ ã, v ẫn và đ a n g

t h ự c h i ệ n là k h ẳ n g đ ị n h m ì n h t r ờ t h à n h m ộ t t ậ p đ o à n k i n h t ế n h à n ư ớ c v ữ n g m ạ n h ,

c ổ n g h i ế n c h o s ự p h á t t r i ể n c ũ a V i ệ t N a m . T r ở t h à n h m ộ t h ì n h m ẫ u t ậ p đ o à n k i n h tế

n h à n ư ớ c v à g iú p c h o n g ư ờ i d â n V iệ t N a m , c ó m ứ c s ố n g tố t h ơ n , c ó c á c p h ư ơ n g

tiệ n p h át triển c u ộ c s ổ n g tố t h ơ n .

C ó th ề th ấ y đ ư ợ c m ộ t p h ầ n m ụ c đ ích p h á t triển tro n g c â u nói c ủ a P h ó tồ n g

g iá m đố c N g u y ễ n M ạ n h H ù n g tr o n g b u ồ i b ộ g iá o d ụ c c ô n g n h ậ n triển k h ai d ự án:

“ P h ổ c ậ p c ô n g n g h ệ tớ i tấ t c ả t r ư ờ n g h ọ c trên c ả n ư ớ c ” .

“C h ú n g tô i n h ậ n th ấ y r à n g ở V iệ t N a m , N g ư ờ i c ó n h u c ầ u n h ư n g k h ô n g c ó

k h ả n ã n g c h i t r ả r ấ t n h i ề u . N h ữ n g n g ư ờ i n à y lại ả n h h ư ở n g đ ế n t ư ơ n g lai c ù a đ ấ t

n ư ớ c . N ế u đ ư ợ c đ à o t ạ o t h ì s ẽ t r ờ t h à n h n h ữ n g n g ư ờ i c ó t ư ơ n g lai s á n g l ạ n g . V à k h i

h ọ c ó t ư ơ n g la i t ố t , h ọ s ẽ n h ớ đ ế n n h ữ n g t h á n g n ă m n g h è o k h ó đ ư ợ c . V à h ọ c ũ n g s ẽ

q u a y lại g i ú p đ ờ n h ữ n g n g ư ờ i k h á c . “ N g u y ễ n M ạ n h H ù n gP T G D V iettel.c) C á c giá t r i c ố t lôi c ủ a V ie ttel:

• T h ự c tiễ n là tiê u c h u ẩ n Đ Ế K I É M N G H I Ệ M C H Â N L Ý

• T r ư ở n g t h à n h q u a n h ữ n g T H Á C H T H Ứ C V À T H Á T BẠI

• T h í c h ứ n g n h a n h là

• S á n g tạ o làsứ csứ cMẠNH CẠNH TRANHSỐNG• T ư duy H Ệ TH Ó N G• K ết họp Đ Ô N G TÂY

• T ru y ề n th ố n g và C Á C H L À M N G Ư Ờ I L ÍN H• V ie tte l là N G Ồ I N H À C H Ư N G

C h i tiế t 8 giá t r ị c ố t lõi c ủ a V iettel:

1. T H U C T I Ê N L Ả T I Ê U C H U Ả N Đ Ẻ K I É M N G H I Ê M C H Â N L Í

N h ân th ứ c54• L ý t h u y ế t m à u x á m , c h i c ó c â y đ ờ i là m ã i m ã i x a n h t ư ơ i . L ý l u ậ n đ ể t ố n g

k ế t t h ự c t i ề n r ú t ra k i n h n g h i ệ m , t i ệ m c ậ n c h â n lý v à d ự đ o á n t ư ơ n g lai. C h ú n g ta

c ầ n c ó lý l u ậ n v à d ự đ o á n đ ể d ầ n d ẳ t n h u n g c h i c ó t h ự c t i ễ n m ớ i k h ẳ n g đ ị n h đ ư ợ c

n h ữ n g lý l u ậ n v à d ự đ o á n đ ó đ ú n g h a y s a i.

• C h ú n g t a t i ế p c ậ n c h â n lý t h ô n g q u a t h ự c t i ễ n h o ạ t đ ộ n g .H àn h động

• P h ư ơ n g c h â m h o ạ t đ ộ n g c ù a c h ú n g t a “ D ũ đ á q u a s ô n g ” v à liê n t ụ c đ i ề u

c h in h c h o p h ù h ợ p v ớ i th ự c tiền.2. T R Ư Ở N G T H Ả N H Q U A N H Ữ N G T H Á C H T H Ứ C VẢ T H Á T BA I

N h â n th ứ c

• T h á c h t h ứ c là c h ấ t k í c h t h í c h . K h ó k h ă n là lò l u y ệ n , “ V ứ t n ó v à o c h ỗ c h ế t

t h ì n ó sẽ s ố n g ” .

• C h ú n g ta k h ô n g s ợ m ắ c s a i l ầ m . C h ú n g t a c h i s ợ k h ô n g d á m n h ì n t h ả n g

v à o sai l ầ m đ ể t ì m c á c h s ử a . S a i l ầ m là k h ô n g t h ể t r á n h k h ò i t r o n g q u á t r i n h t i ế n tớ i

m ồ i th à n h c ô n g . S ai lầm tạ o ra c ơ h ộ i c h o sự p h á t triể n tiế p th eo .H ành động

• C h ú n g ta là n h ũ m g n g ư ờ i d á m t h ấ t b ạ i . C h ủ n g t a đ ộ n g v i ê n n h ữ n g ai t h ấ t

b ạ i. C h ủ n g t a t ì m t r o n g t h ấ t b ạ i n h ữ n g lồ i sai c ủ a h ệ t h ố n g đ ể đ i ề u c h i n h . C h ú n g ta

k h ô n g c h o p h é p t ậ n d ụ n g s a i lầ m c ù a n g ư ờ i k h á c đ ể đ á n h đ ồ n g ư ờ i đ ó . C h ú n g t a s ẽ

k h ô n s lặ p lại n h ữ n g lồi l ầ m c ù .

• C h ú n g ta p h ê b ìn h th ẳ n g th ắ n v à x â y d ự n g n g a y từ kh i s ự v iệ c c ò n n h ỏ .

C h ú n g ta t h ự c s ự c ầ u t h ị , c ầ u s ự t i ế n b ộ .3. THÍCH ỪNG NHANH LẢ s ứ c MANH CANH TRANH

N h â n th ứ c

• C á i d u y n h ấ t k h ô n g t h a y đ ổ i đ ó là s ự t h a y đ ổ i . T r o n g m ô i t r ư ờ n g c ạ n h

tra n h sự th a y đ ồ i d iề n ra t ừ n g n e à y , t ừ n g giờ . N ế u n h ậ n th ứ c đ ư ợ c s ự tất y ế u c ủ a

t h a y đ o i th ì c h ú n e t a s ẽ c h ấ p n h ậ n t h a y đ ô i m ộ t c á c h d ễ d à n g h ơ n .55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL

Tải bản đầy đủ ngay(127 tr)

×