1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 127 (trang)
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SML TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: “Q UẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO BẢN THÂN” TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SML TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: “Q UẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO BẢN THÂN” TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL

Tải bản đầy đủ - 127trang

chớnh, giỏ tr thng hiu khng nh mỡnh trong con mt cựa cỏc nh u t v

khỏch hng. SML mt mụ hỡnh t vn cn thit i vi cỏc doanh nghip mong

mun phỏt trin bn vng, thnh cụng v trng tn.

3.2. Gii ph ỏp xõy d ng chng trỡnh o to Qun lý v lónh o bn thõn

ti ViettelSau cỏc ỏnh giỏ v nhỡn nhn v Cụng Ty Vin Thụng Viettel v h thng

con ngi, cỏc chng trỡnh o to cựa Cụng Ty Vin Thụng Viettel, chỳng ta cú

th thy rng, cú mt s chờnh lch ln gia thc trng phỏt trin ton h thng

doanh nghip cựa Viettel vi s phỏt trin ca cỏc thnh viờn, nhõn viờn trong

doanh nghip Viettel. Vỡ vy, vic xõy dna mt chng trỡnh o to giỳp nõng

cao kh nng ca cỏc cỏ nhõn v s hiu bit v quỏ trinh phỏt trin ca h thng

doanh nghip Viettel l rt cn thit, c bit vi i tng lónh o v qun lý cp

trung cựa Viettel.

3.2.1. T rang chiu ging dy 10 buiSlide 1C h n g trỡnh

Qun lý v lónh o

bn thõn0Slide 2ttu ffỡ Ptỡnm thoC ỏ c h m n g v ỏ n m in hS Kin

* Cn n g h phõỡ tf\rSlide 3M6*ô h 5B I

H + IvmMúra

noM pp i

C4np

H0N*PCtuTi ttan t' g>4 tin gPt\An txl


Slide 4T**(0*rv

TnW K78b*-et*

Slide 5Slide 6

N h im g f ' l t n ằ0a**ằ. So"* (T

V'C*c 6ng M chcri VM

<

c o o cA i 45 p h u t o g 4 ytu n gN ay I p h u t'o g A y3 N G ir l GIU N H TASlide 7>

Brtl Gate*

56 Tý USDt h g i i11m

w*rr*n Bff*t

52Slide 8

So vrt: Tng GDP ca S

7

nc nghốo nht

(khoỏng 3 t ngi)Cartot SMm H#JuT USD49 Ty USD157 t USD152C o n nguằi

ô - ---------------------------t U S DC h ỳ n g ta c úCõc chi s iKộ h o c h !ro a tin}

n

'Z ẽS ?ằôi=h* nchiinW

*

0 6 )lằ !rJ n|

u K ^ 9

*ằ ô > ? *Slide 9Slide 10V i n c n h

( limCằco>-\ần h m )*

tc o .S irHóy th eo chi dn

M t tf)(W i c ự a tSlide ISlide 12Gii p h ỏ p ? ? ?ch u y n v i n c c O ỡil

c c ... l i t ỡiỳ i l cự a

b ự n g n v tnh ln g ;

tro n g ú s "x o a y

c h u in l li n hon.Thng nhỏt

Thộ rnrt m

toh

W i.A ô h ỏ n S tK th i/r. :ằSlide 13Slide 14

0ằ b t b tộ ft. n g v n'L a cty n ttt n t t79Cụr*g vite w.ằnnc n

ự ỗG **vhrtớ* p tv

**

*C

H *0T Cc tnfr

ụô

r*

Ot ng ằ*'Ê ỡ*n

t*0ôpGii p h ỏ p c h o m&i c ỏ n h õ nSlide 15S lide 16T ỏc g i v ..Slide 17Slide 18

thng *i hoc tinh

thn An OGiỏớ p h ỏ p c h o m i c ỏ n h nSlide 19Slide 20G iúi th i u c h n g trinhH c v d y h iu q u ỏ

Day hiộv q uỏHc hitiQi

L tch S h in h t h n hSlide 21Tõ cgirr>6rinằr*tSlide 22Witằv*H

I >4 ằv> CT**4 IT' f

UHoc hằộu Qu7tw 1 0 N I*

* n.Ni d u n g 10 bui

1.Slide 23Thc lộ

Thu M u

Myc tch

G u tn

Tm rvhtn

R*o cn

7

Mvc tiộu

* Chiốfl

Hnh ng

9

10 tQk*l

r

3

1

4

s

Slide 2480T I v u ô

m f > > g

ầ' H

'J

hằ ằ *

*- Oựitar. u r *or f*r.Traằ *> 4C ớ^t

ootr-tr cr t+* .ằtronC ằ*f {* V

f4c ằ

ô*

J=T lvclộB n th c s l a i?Slide 25Slide 26i/ n g c o n gH th n g c o n n g iSlide 27sSlide 28

V* X sN g u n l>c c a b n4 y u túTh ch t/ U I c h in h (

* c Khũ*/ t4 n bac)

T rt tu {Slide 29Slide 30irvg tu y - S õ n g (9 0 )T inh ctl m ũ i quan

h < K soõằ c im xỳc)

Tnh thõ n ( s binh

a a 'd in h ln h tõm)B ui 2Slide 3 1Slide 32Thu hiuC õu hi im m n h

H õ y ftftir Iằ r.uục (r. Ca* 0 r VằrJv ằ rshO ỗ

wfc T

*iớằ*t M ti n g ô*ri

J\fC ftố o t>ằô c w> rằ r v cSlide 33Slide 34V*9te 12 8 ằ n c ỏ m ttiy n g n g

nrvng

p n i f r c h ộ l r\õO b'* t t 'in m in t)1

?

3 Ku b * n p h " 0 vAn g u m ti t)ônDộ ng ngnip c ỳ* t* r. *0 * *ự> V

rhngm ft*o cớ b*''7

*nh4 K ố y rthớf> c c c õ u t r i 1 Cua o a - V*

erôyr * t *81r n r * cruM ự * t* * ' taC õ u h ú i - im y u

t< * 4 ằ ' nhớm g t*â> ỡ* rr. >6ât'0% 1 'VT' C ô ẻ**" ằ*

-uớt

wthi? tl*H*s/ôa a+r- r+J r^Ki *r I*.. Trong

VI ằằ

c I 04 D#r < V>^nc Hế* M tno

ớ Nm

ôHJ<*4n ô>*van.**<>fc

onghẫftjr'Slide 35Slide 36w>*. ô or H* 6*1'

v r>

i (ằ .nflvrtr ằr\*;6 pt\

1 rlAV- ằ, m*. cỏicNo&|Cl P * ' C6 *u fyjtry9 "ni,- p*vi: r*>4-Jt bt "*o'>ô *>It nfiir

c*ằ. r i ôy cằ c*fuyr Iằ t* -tir- r - & r Cuằ 6*f 4

*~ * +C y - r c õyrTT?T-7~c lp - Cụ n

* Kniốm tn - T ft

Th giỏn - LớnSlide 37tnộngSlide 38Q uan IAm - T mo

* Quyốt oõn - Oục

oanCfr mú D t'Slide 39Slide 40C o n t uKhỏi nim

S

dụf'g p k h ining ! nng Vằ tr

>Slide 41Slide 42C> cttung (c * n h in

hhõc g.a inh, cng

ty t nc x i hằ

cuc i >

S hõi long y ngh#T am g iỏ c M c ic hC u hi

lem n cho ta y ngha sỏu sỏc ve

iu gi e

trn ven vố cỳa cuc ny7Slide 43Slide 44úng gúp ca a v th gii ny i g i7

Chựng ta khng tao ra muc ớch, chỳng avn ú co sỏn rũi nhi/ng nụ l g i 782Slide 45Slide 46K hỏi n im

O c herỡh h oộc p hm

chiSlide 47Slide 48Dn ớ m&i c nhn

LB chon v Qi>yốt

d in hc ỏ u trỳ c g iỏ trC õ u húi

Tụi c ú g iộ g i c ỡ4 h ch o m c

ớch c a t i?Slide 49Slide 50T ron g f c ch n m t h n h n gS n g cũ n . phm c h i t no ca tụi c

b c l ?

B n b ố t i th ú n g n o i ti t n g i ?14 giỏ tr s n g

Thằ thgr tiũ Qut I- iirn tỳ * r>0MO kh*< ằr
OtstQ CO

WHWIU *!* K I* U n.' 44 ftliffi ntiatm ằt/f,

k

nI Ikm v i trtr nộn'o <

lo

ằ*ằfl ằftng g i f t \>rr. *HfAr>fl 0* 1 It c >*

ô0**m ttnti laSlide 51Slide 52{H trongWMớ

r

>

o

ryTK i^ lố !U. tr& te Ê*Mằ*-nx^k-f** ro % >< u yJr "*k*v- ằ - r* y* {*

T

*ằ

Tằ*ihVI c *CJ nr*r. c i gằnỗ H rr W-1<6<VI !>*" ô>*f y.ằ ir^ *ằ ^o Mf ^fr.


ôI t*ằ (14ộ>ah*ớô< Cu* rằ'P< nQvớO.Nằằin t tụ* au*ô- r if " " '>4m

r-frfr- t r b dụi ằ1> w

ô V ônằ niằâ- rằi* iVu ằrt> -Q.ô> con14 g iỏ tr s n g14 giỏ tr s n gWorth t(Off

Yf m

tKtnh irgog(kr?< 3 *< C ằbif

ô !

**i*c >A H e " 4 " "-A ***'. r*< st>\ 4 T

1

ẫầ

*ho*i' Ounỗ * 'Ktt ***** ằSlide 53>tV

<<*>>y' trw 5If* r Cằ

>

uK h 6 ô 9 p h v rc t* pcớ\n ^4 .1SCI y v , C4 <*\*r. -4 ớ ' * 'm y CI *ễ Cu* % y*t lằd

T rsxn t t ỡ r . Jr\j-\g ttijc AQ^.M <Co4

f* *fl*trifc An II *H6og c/v Quôr< t*m fl*f> n- nn
cqi/- ằhõc m a tflfi c &*"C p u f. 3 *IC

Qkộr df Ci-'ầ vJiig S'*" <> cõ'ig a*r- r. Cfit* ty ô

Vằ* ô* ô CJ! ô T c f e c ằ . ằằ cuc ằ6ôỗ d- tM*wôỗgiớrằ ằ rớm ôr nr h*ycv

-*ôa # 1*0 r* t>jc MHỗ c-ftu"ầ VM >irSlide 54p*ucoic c ằ&4livr V knir. cno mifxntH n h p h ỳ c h n ớ) p^vc .c h ( h u t c h i c th ộ ằ>m th y

c h in h nmnh K h i lụ i c h '* * n tố w h a n h ph uc I'4 y cho

t>ôr. r>*nft p h u c c ô t< tỡh n lộ " g Ê p t,ằ ( 4

oTtm *^O lu bsôK troc nhC ằPCkhir ằ1

^ỗ s

rô3 | ằ^q ằa**ỗ *ô*rfằụrtgI4u835^ ,f * r . g >& Oir từ ớ c c r * d # ten n \s -14 giỏ tr s ng

Thằ I N / OC Q*a I-Cvjằcft'ớằcằn(j c a o t h i / t r i ỗ "na CO" ft

-ằtSlide 55<5ộ * ^ r ngằằ.i#rr*\. !P' ,b ro nn t 0âD iim tifằh 1# g> rr*r>ft v im ỗ .ftf.Q gi a Iifrfi fỡu6ng p h t

>*p

c h t Cftfcr1Mong then

WV6 khốn

T h c t tụi hnụrtfl cn m ộir, v o n g cAc tint' t*iộ lu*i

vong * tuụn lu ụ r m uụn tim ra giió p^ac*T f th nhim vi to fthfrng C n n in c gụ n g ttrr. tfO<ằ

b d r pHn i v9 *r>h v cng ng

Slide 56th* g*ằ' b cc 1*ộ tn t*< v t<ố* '*4r.

Nhộ ớằ *< tú' Qu*n ằm 3ộn niộfr vinh ha^h Cua m

o>nq o oni/ <.ngcrt* ôn'u

T

&B ui 5Tm nhỡn

Slide 57Slide 58C u hũi

Bi t pKhi ban Ihõnh cụng, ớnh cao. trụng ban

nh thộ no?S lid e 59Ban mong mun minh tr thanh ngi/Cri

nh Ihộ no trong tng lat?3 con võtS lide 60Ngằ anh hung trong tri tim ban la?

Hmh t-ng ma ban bố, ngCn thõn ca

ban mong mun bn tr thanh t?Slide 61Slide 62RO CN

M-y c on lAu rno 6*1 n h il /*

*rxv*p ff**

chyjyr> Mn/è &JK* t hi i*> bn* cult nR o c n b ộ n tro n g / N goỏiC rnt >st cn ch>cm LO ? 5cm NiWQ ktv

O

rtf ằny chằy .t> fAc t- ?6km*> ttỡ! n(! cC

h *nn f> /nụi bu trtg h tn$ (li y ? VtTrongSlide 64S lid e 63Ngoằ<- Di&n yộu- Ngiso> 1 ằ*n- Cirr, KiiC- Gi* inh- Soằ ngfriu *00oằ

*84N*ộ rr;/ằv- Oụ^S CO*1 h-Vi s a o ti

m õiSlide 65khúngSlide 66th n h

cụng?V irt qua s c iC õu húi

*ốu gi khtộn tụi so hõi va khũng dỏmThuc gic Khụng gi


thc h>ộn c mo7Slide 67thi tụtằộu gi tụi lm mõi khng

Cóc thi qen nõo khiộn tụi cha bt phỏcT h vA saiSlide 68C hi IA binh d in g

Lim ngjyKhi tụằ hõnh ụng ễI s ớu gi nhỏt7Ntốm tin


Nhng vic gi ụô ftay chõn chi/ " 7Lõm b#nv y*rằo

Ocõn"Tp thoi qu*n lụtMm

4--------------Vt qua tng

Slide 69Viờn ỏ NhSlide 70T n g b ir c , t n g b c 1Slide 71Slide 72

S '...ỹs

ivki' r xM*0ff h *t

m

>iMc tiộ u c ỏ c n ỏ m (N)M c tiộ u S m a rt

Mằ M ~0> <* M

bO

Do

- - y *+.

&

Of*- cc C- r ằ . a * co

ô*MfSlide 73Slide 74omtvO**./ôô*

c - * Mrt

r j

UIM1)Imcl*.kMVOni 4*

jr 'Q

D lw nsô4<ôult

tfiKM

II*.

-s: <t"C* V 9u** i < r

v s;

V tằm r.* -nớr^ v< > y c ôn

ve t4ằ

X

*

-*-*!>"1*ôcuằjtn-* T.

O <

ô

+

Q*<*nJk
* V n >*

>

*-*

I*" ôô

ớằ I w


85S lid e 75Khỏi nim

Cor vrtrng tụt nr.*Co' 9*n

Coô u


Slide 77gi* tn nmc ớch

Co'*Slide 78*6 ợrỗr -ớnChn ng ỳng

v

i ỳng ngm

*rvh

c
m \ằ< K7 th^i

ufc
C.L^c 1.2.3

K h *c b*tf ha XD

th n g hiộu c ỡ nhõn

( V Mằ lue )

' ộnh Io ớ t *3 '

Biằ tay - g a tang scSlide 79rranhL a c h o nSlide 80First thing FirstTrn <1i/ ttõi p^ó)

Lõy thua lam th in gDont Compete wtth RhnhMikiTliộnlntkwiKlLỏy Ngoụi in.n

rong3 y ộu t q u y ộ t n h

SgirOrt nm ir^ c thkn thon Ih i ôAng

l p 6 S K c ngh>4pSlide 81N g i^ n ch tộm 7C >* l i Ihi n m

c t ằ v ir a n gSlide 82N gi/Oi g ii/ i/crc nhõn h o * tht

thanh t ngh ipP M n tằcH I I / 9\*Hh c A ằ f c u t Mil V* MCV r * g u * ằ nPhỏp

b in nhauSlide 83viSlide 84dng cỳa

chỳng ta86Bui 9HNH

NGSlide 85Slide 86H M 4 N OH n h n g - S ta rsNũi liờn t c I lm lin t cs
th ể IằTim#ISlide 87'C d inh no tụằ

ang lam trong

thỏng la c i thng

tụt lim nhõm vố

>ốu oSlide 88bỏiTh


iu *ội >uc

A 1K gvrcrVt/C h <4r-R ớ Rfrtpovfctfftyi

Ngirtr. c/ mu tt*cr>

$ < S u tc # ằ * C n t * r u |

T iộ u c * t lh ằ ô h C&èQVi d - KH 6 th ỏ n g

W*ô*

.

AlM 10*1*1Slide 89inHayCtMna.................1 _______

1 m ớ t ] r-jfejw ir 1CH/ ằ>.rt9

M- i lT * TCO-V*. .. . ... .

K*.vovằ} r, tv*i

è.M*

M ằằ** V**

' m nfm saySlide 90

Lm ngay***ằ 1G a p may1

r

___________ J-------------DO ITT 9h ti 5 hSlide 91T 5h ti 9hSlide 92ng tuy gn,

chng i chng nSlide 93Vic tuy nhú,

chng lm chng nờnSlide 94Tuõn T87&

STOPPED

DOINGVit li bỏn k hoch tng thốBui 10Slide 95Tng ktSlide 96L õoTI hh g cg

õ ớn n i?

TI c n gtiộ b n ?

ề õ ú h n n ỏoOitnn T ằ> B rfi*r

ớvrt { ằ.'InhNhúm nhũ s chiaSlide 97T dyThinTp trongAnSlide 98túằr> vô e>w. t rTỡnhTu thõn

T gia

Tr q uũ c

B inh thiờn hIlnới

rj(V m r.nhttiớr

ô

R Ii/Vrt t> mti

*r. * rH t*ô* 9ô

p

Lir* C

4

Vphyc * (Tiuớ- ằ'Slide 993.2.2. Lich trỡnh o to chi tit 10 bui

Buụi

Thi

lng

5 phỳtGii thiu mụ hỡnh SML v nhõn t 1: Thc t

Ni dungHot ngOn nh hi trng; cho hi

v lm quen

Hc viờn lm bi tp tnh lng;15 phỳtTin hnh bi tp tnh lng30 phỳtTiờn trỡnh cỏch mngGing viờn thuyờt trỡnhThc trng ca thi iThuyờt trinhGii thiu tỏc gi v mụ hỡnhThuyờt trỡnhpp hc v dy hiu quThuyờt trỡnhNi dunR 10 buụiThuyờt trỡnhGing viờn bt nhc v dn thin.88Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SML TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: “Q UẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO BẢN THÂN” TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL

Tải bản đầy đủ ngay(127 tr)

×