1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Hiệp hội da giày

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.65 MB, 121 trang )


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAM5.2.3.1.Phân công thực hiện

1. Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM chòu trách nhiệm chủ trì, giao cho

Phòng Quản lý môi trường và Trung tâm Sản xuất sạch hơn phối hợp với các

cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện các nội dung sau: mục 5 và 6 (chính

sách môi trường); mục 3 (chính sách kinh tế); mục 1, 2, 3 (chính sách xã hội);

mục 5 và 6 (chính sách giáo dục); mục 1, 2, 4 (chính sách hỗ trợ triển khai

SXSH tại doanh nghiệp và các tổ hợp SXSH ).

2. Sở Công nghiệp TP.HCM chòu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các cơ

quan, tổ chức có liên quan để thực hiện các nội dung sau: mục 2 và 3 (chính

sách môi trường); mục 1 (chính sách kinh tế).

3. Hiệp hội Da giày TP.HCM chòu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các cơ

quan, tổ chức liên quan để thực hiện các nội dung sau: mục 1 và 4 (chính sách

môi trường); mục 1 và 2 (chính sách kinh tế); mục 1 và 4 (chính sách giáo

dục); mục 3 (chính sách hỗ trợ triển khai SXSH tại DN và các tổ hợp SXSH).

4. Quỹ Đầu Tư và Phát Triển Đô Thò TP.HCM chòu trách nhiệm chủ trì và phối

hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nội dung ở mục 2

(chính sách triển khai SXSH tại DN và các tổ hợp SXSH).

5. Phòng Môi trường các quận/huyện và Ban quản lý Môi trường Khu Công

nghiệp/Khu chế xuất chòu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các cơ quan, tổ

chức có liên quan để thực hiện nội dung ở mục 3 (chính sách giáo dục).

6. Các DN đăng ký áp dụng SXSH phải cam kết thực hiện theo nội dung ở mục 6

và mục 7 (chính sách triển khai SXSH tại DN và các tổ hợp SXSH).

Bên cạnh các cơ quan tổ chức chòu trách nhiệm chính cần có sự phối hợp của Uỷ

ban Nhân dân các quận/huyện, và Sở Tài Chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở

Kế Hoạch và Đầu Tư,…

SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH92ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAM5.2.3.2.Phổ biến chính sách

1.Trung Tâm SXSH phối hợp với Hiệp hội da giày TP.HCM tổ chức một

chương trình giới thiệu chính sách đến tất cả các DN và các ban ngành có liên

quan.2.Phòng Môi trường các quận/huyện và Ban quản lý Môi trường Khu

Công nghiệp/Khu chế xuất có trách nhiệm phổ biến chính sách đến với từng

DN và cơ sở sản xuất hộ gia đình trong phạm vi quản lý của mình.3.Đưa chính sách này vào webside của Hiệp hội da giày Tp.HCM,

webside của Chi Cục Bảo vệ Môi trường TP.HCM, webside của Sở Tài

nguyên và Môi trường Tp.HCM.4.Giới thiệu chính sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng như

đài truyền hình, đài phát thanh, trên các báo, tạp chí,…5.Lồng ghép việc phổ biến chính sách vào các sự kiện của ngành da giày

như: hội thảo, hội chợ, các buổi giới thiệu thiết bò công nghệ của ngành da

giày,…6.Giới thiệu chính sách này trong các khoá đào tạo về Sản xuất sạch hơn

do Trung tâm Sản xuất sạch hơn TP.HCM tổ chức khi có sự tham gia của các

DN da giày.SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH93ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAMChương 6

KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ

6.1.KẾT LUẬN

Qua điều tra cho thấy, nhận thức của DN và cơ sở hộ gia đình về vấn đề môi

trường nói chung và về SXSH còn hạn chế, phần lớn chưa hiểu được bản chất,

chưa nhận thấy lợi ích của SXSH (chỉ có 7% DN biết rõ về SXSH). Các DN cho

rằng, khó khăn lớn nhất mà họ gặp phải khi áp dụng SXSH đó là về tài chính, vì

vậy họ cần có sự hỗ trợ của nhà nước (100% hộ gia đình và 91% DN cần được hỗ

trợ). Bên cạnh đó, họ cũng cần hỗ trợ về kỹ thuật và nhân lực. Và qua điều tra

cũng cho thấy, tỷ lệ ủng hộ việc xây dựng chính sách khuyến khích áp dụng

SXSH là rất cao (có đến 91% DN và 90% hộ gia đình ủng hộ). Từ kết quả này,

một lần nữa cho thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của chính sách. Các DN đều

mong muốn chính sách sớm được ban hành và phổ biến rộng rãi để tạo điều kiện

thuận lợi cho DN khi tiếp cận SXSH.

Chương trình nghiên cứu áp dụng SXSH tại XN giày Lega 2 đã đề xuất được 26

giải pháp, trong đó có 6 giải pháp có thể thực hiện ngay, 5 giải pháp bò loại bỏ và

15 giải pháp được phân tích tính khả thi để xét thứ tự ưu tiên thực hiện. Nhìn

chung, các giải pháp này tương đối đơn giản, dễ thực hiện và đều đem lại lợi ích

cho XN. Cụ thể chi phí cho 6 giải pháp có thể thực hiện ngay là 7.400.000 đồng,

số tiền tiết kiệm được là 24.211.000 đồng/năm, thời gian hoàn vốn khoảng 3

tháng rưỡi và giảm được 21,7 tấn CO 2/năm. Đối với 15 giải pháp còn lại có chi

phí là 199.750.000 đồng, số tiền tiết kiệm được khoảng 171.659.000 đồng/năm,

thời gian hoàn vốn khoảng 1 năm và giảm được 156,36 tấn CO 2/năm. Bên cạnh

SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH94ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAMnhững lợi ích có thể đònh lượng trên, chương trình còn góp phần cải thiện môi

trường, giáo dục, nâng cao nhận thức cho công nhân viên và nâng cao hình ảnh

của xí nghiệp cũng như được sự quan tâm và thiện cảm của các cơ quan quản lý,

cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, đề tài cũng đã đề xuất được chính sách khuyến khích áp dụng

SXSH cho ngành da giày tại Tp.HCM với 6 chính sách môi trường; 3 chính sách

kinh tế; 4 chính sách xã hội; 7 chính sách đào tạo, giáo dục nâng cao nhận thức

và 8 chính sách hỗ trợ triển khai tại DN và các tổ hợp SXSH. Tuy chưa thật sự

hoàn chỉnh nhưng chính sách cũng đã đưa ra những quy đònh phù hợp với ngành

da giày và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của một số DN và cơ sở sản xuất

hộ gia đình trên đòa bàn TP.

Tuy nhiên đề tài còn một số hạn chế như:

Do hạn chế về thời gian và gặp rất nhiều khó khăn khi đến các DN và cơ

sở sản xuất hộ gia đình nên số phiếu thăm dò ý kiến chưa nhiều, vì vậy kết

quả thu được chưa phản ánh đúng hoàn toàn thực tế.Trong quá trình nghiên cứu áp dụng SXSH tại XN giày Lega 2 do thiếu

những số liệu cần thiết và năng lực còn hạn chế nên có một số giải pháp chưa

tính được chi phí và lợi ích. Và do thời gian có hạn nên đề tài chỉ dừng lại ở

việc đề xuất các giải pháp SXSH mà chưa đi vào triển khai áp dụng để đánh

giá kết quả của chương trình.Hiện nay, TP.HCM chưa xây dựng được chính sách khuyến khích áp dụng

SXSH nên chưa có cơ sở để xây dựng chính sách cho ngành da giày. Vì vậy,

khi TP ban hành chính sách khuyến khích áp dụng SXSH thì chính sách này

phải được xem xét và bổ sung cho phù hợp.SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH95ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAM6.2.KIẾN NGHỊ

6.2.1.Đối với cơ quan chức năng

Cần sớm xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích áp dụng SXSH

tại TP.HCM và chính sách khuyến khích áp dụng SXSH cho từng ngành, đặc

biệt là các ngành gây ô nhiễm điển hình và sử dụng nhiều tài nguyên, năng

lượng.Tham khảo chính sách SXSH của các nước trên thế giới và mời chuyên gia

tư vấn nước ngoài, có kinh nghiệm góp ý để hoàn thiện các chính sách.Tiếp tục mở các khoá đào tạo SXSH và kiểm toán năng lượng cho các DN.

Đặt biệt là tổ chức các khóa đào tạo chuyên ngành nhằm nâng cao nhận thức

cho cán bộ ở các lónh vực khác nhau.Mở rộng phạm vi triển khai SXSH ở tất cả các ngành và các vùng miền

trên cả nước. Tiếp tục truyền bá những thành công của các đơn vò áp dụng

SXSH.Các cơ quan, tổ chức có liên quan phải tăng cường phối hợp với nhau để

giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất cho DN khi tiếp cận SXSH.Đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho các chuyên gia, khuyến

khích thành lập các Trung tâm tư vấn SXSH.Huy động vốn từ các nguồn khác nhau để hỗ trợ kòp thời cho các giải pháp

có tính khả thi cao ở các DN đang gây ô nhiễm nghiêm trọng.6.2.1.Đối với doanh nghiệpSVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH96ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAMThực hiện nghiêm túc luật bảo vệ môi trường và tuân thủ theo những quy

đònh của các cơ quan chức năng.Tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ từ phía nhà nước và các cơ quan tổ chức, sớm

triển khai SXSH để đem lại những lợi ích thiết thực cho DN mình.Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho công nhân viên về

vấn đề môi trường nói chung và đặt biệt là tiết kiệm điện, nước, nguyên vật

liệu.Đối với các DN đang triển khai áp dụng SXSH phải từng bước khắc phục

khó khăn để thực hiện các giải pháp đã lựa chọn và tiếp tục duy trì SXSH.DN nên triển khai tất cả các giải pháp không nên chú trọng đến các giải

pháp có lợi về kinh tế mà xem nhẹ các giải pháp mang lại lợi ích cho môi

trường.Các DN đồng ý nhận sự trợ giúp về mặt kỹ thuật của chương trình SXSH

phải thực hiện theo đúng những cam kết đã đưa ra. DN phải có nghóa vụ cung

cấp đầy đủ thông tin cần thiết và nhân lực để thực hiện chương trìnhSVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH97ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAMTÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Bộ tài nguyên và Môi trường/Cục bảo vệ môi trường (2002), Kỷ yếu Hội

nghò Bàn tròn Quốc gia về Sản xuất sạch hơn lần thứ nhất.2.Bộ tài nguyên và Môi trường/Cục bảo vệ môi trường (2004), Kỷ yếu Hội

nghò Bàn tròn Quốc gia về Sản xuất sạch hơn lần thứ hai.3.Hiệp hội Da Giầy Việt Nam (2004), Tiêu chuẩn lao động áp dụng trong

ngành Da Giầy Việt Nam.4.Nguyễn Ngọc Lân (1998), Chuyên đề Sản xuất sạch hơn.5.Huỳnh Hoài Nguyện (2004), “Giáo trình giảng dạy”, Sản xuất sạch hơn.6.Trònh Bảo Sơn (2000), “Luận án tốt nghiệp cao học khoá 10”, Khảo sát,

đánh giá hiện trạng ô nhiễm da do phế thải và nghiên cứu, đề xuất phương án

xử lý, Viện MT&TN.7.Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (2006), “Tài liệu hội thảo”, Góp ý

dự thảo quy đònh về việc khuyến khích áp dụng SXSH tại TP.HCM.8.Trung tâm Công nghệ Môi trường (2000), “Báo cáo đánh giá tác động môi

trường”, Dự án thành lập công ty Liên doanh Giày da Việt Ý.9.Trung tâm Sản xuất sạch hơn TP.HCM (2006), Tài liệu Khoá đào tạo về

SXSH và tiết kiệm năng lượng.Webside:

1. www.vncpc.org

2. www.sla.org.vn

3. www.legamex.com.vnSVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH98ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAMPHỤ LỤC 1: BẢNG THĂM DÒ Ý KIẾN

Trường ĐH Kỹ Thuật-Công Nghệ TP.HCM

Khoa Kỹ Thuật Môi Trường

-----------Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

----------BẢNG THĂM DÒ Ý KIẾN DOANH NGHIỆP

Xin chào Anh/Chò!

Tôi tên: Trònh Minh Mỹ Hạnh, là sinh viên khoa Môi trường-Trường ĐH Kỹ ThuậtCông Nghệ TP.HCM. Hiện nay, tôi đang thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên

cứu áp dụng Sản xuất sạch hơn và đề xuất chính sách khuyến khích áp dụng Sản xuất sạch

hơn cho ngành Da giày tại TP.HCM”. Xin Anh/Chò vui lòng dành chút thời gian để trả lời

một số câu hỏi. Mọi thông tin cung cấp đều được bảo mật và không có giá trò về mặt pháp

lý. Rất mong nhận được sự cộng tác của Anh/Chò.

Câu 1: Xin Anh/Chò vui lòng cho biết quan điểm của mình về vấn đề môi trường

1.Anh/Chò có quan tâm đến vấn đề môi trường không?Rất quan tâmQuan tâm□ Bình thường□ Không quan tâm2.Anh/Chò có muốn cải thiện tình trạng môi trường của Công ty không?□ Rất muốnMuốn□ Bình thường□ Không muốnCâu 2: Xin Anh/Chò vui lòng cho biết 1 số thông tin về môi trường tại Công ty

1.Trong quá trình sản xuất lượng dung môi, bụi, tiếng ồn phát sinh là:□ Có nhưng không đáng kể □ Nhiều và cần phải xử lýKhông có2.Công ty có thiết bò xử lý hơi dung môi, bụi, tiếng ồn không?Có và đem lại hiệu quảCó nhưng không hiệu quảKhông cóKhông có3. Hiện nay Công ty có thực hiện phân loại rác thải không?Có và đem lại hiệu quảCó nhưng không hiệu quả4.Biện pháp quản lý chất thải rắn tại Công ty hiện nay là gì? (có thể chọn nhiều gợi ý)Tái chế/tái sử dụng□ Chôn lấpThuê dòch vụĐổ theo rác sinh hoạt5.Biện pháp quản lý chất thải nguy hại tại Công ty là gì? (có thể chọn nhiều gợi ý)□ Xử lý□ Chôn lấpThuê dòch vụ□ Đổ theo rác sinh hoạt6.Theo Anh/Chò vấn đề môi trường cần quan tâm hiện nay tại Công ty là:□ Chất thải rắnKhí thảiSVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNHNước thải□ Môi trường làm việc

1ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: GS.TSKH.LÊ HUY BÁ

ThS. THÁI VĂN NAM7.Hiện nay Công ty đang áp dụng biện pháp kiểm soát môi trường nào dưới đây?ISO14001□ SXSH□ Xử lý cuối đường ống □ Biện pháp khác.........(Lý do áp dụng biện pháp này:............................................................................................... )

8.Nếu có điều kiện, Công ty sẽ ưu tiên áp dụng: (chọn 1 gợi ý)ISO 14001□ SXSH□ Xử lý cuối đường ống □ Biện pháp khác.........9.Chính sách môi trường của Công ty hiện nay là:..................................................................

....................................................................................................................................................

10.Theo Anh/Chò làm thế nào để cải thiện vấn đề môi trường trong Công ty hiện nay?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Câu 3: Xin Anh/Chò vui lòng cho biết 1 số thông tin về Sản xuất sạch hơn (SXSH)

1.Công ty đã được tham dự khóa đào tạo về SXSH nào chưa?Đã tham dự□ Chưa tham dự2.Anh/Chò biết gì về SXSH?□ Biết rất rõ□ Có biết□ Có được mời nhưng chưa tham dự

(Nếu chọn * xin Anh/Chò vui lòng cho biết lý do:Không quan tâmChưa tham gia khóa đào tạo3.Anh/Chò biết SXSH qua:Trường họcKhóa tập huấn□ * Không biếtBiết nhưng không rõ□ Lý do nào khác.........................)Phương tiện truyền thông□......................Xin Anh/Chò vui lòng đánh dấu (x) vào ô mà Anh/Chò cho là ý kiến của mình.

1.Rất không đồng ý2.Không đồng ý3.Bình thường4.Đồng ýCâu hỏi

4. SXSH sẽ mang lại lợi ích cho Công ty.

5.Công ty có nhiều cơ hội khi áp dụng SXSH.

6.Công ty nên áp dụng SXSH.

7.Nếu có 1 chính sách hỗ trợ phù hợp Công ty sẽ áp dụng SXSH.

8.Khi áp dụng SXSH Công ty sẽù cung cấp kinh phí để thực hiện.

9.Khi áp dụng SXSH Công ty sẽ cung cấp nhân lực để thực hiện.15.Rất đồng ý

234510.Nếu được hỗ trợ để áp dụng SXSH, Công ty cần sự hỗ trợ về: (chọn 2 gợi ý)□ Tài chínhKỹ thuậtNhân lựcVấn đề khác........................11.Theo Anh/Chò nếu áp dụng SXSH Công ty sẽ tập trung vào giải pháp: (chọn 2 gợi ý)□ Quản lý nội vi □ Thay đổi nguyên liệu

□ Cải tiến thiết bò □ Thay đổi công nghệ

SVTH:TRỊNH MINH MỸ HẠNH□ Kiểm soát quá trình sản xuất

□ Tuần hoàn/tái sử dụng

2Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (121 trang)

×