Tải bản đầy đủ - 28 (trang)
PHẦN A: TỔNG QUAN

PHẦN A: TỔNG QUAN

Tải bản đầy đủ - 28trang

trong thời kỳ hội nhập, khẳng định sự lớn mạnh của hệ thống giáo

dục nước ta, các cơ sở đào tạo trong nước cần có sự phối hợp chặt

chẽ về mọi mặt nhằm đào tạo được đội ngũ nhân lực trình độ cao

hiệu quả và chất lượng, có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường

lao động trong và ngoài nước. Một trong những vấn đề cần sự phối

hợp giữa các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao trình độ của nguồn

nhân lực Việt Nam đó là đào tạo liên thông. Đào tạo liên thông là

một hoạt động đã thực sự tồn tại trong hệ thống giáo dục Việt Nam

từ lâu dưới nhiều hình thức: Tại chức, chuyên tu, vừa học vừa

làm… và mang lại hiệu quả cao trong việc nâng cao trình độ cho

đội ngũ nhân lực đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế này, cùng với nhu cầu đào tạo

nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin cho tỉnh An Giang và

các địa phương lân cận, người nghiên cứu chọn đề tài “Đề xuất

xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề

ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông

tin trên địa bàn tỉnh An Giang”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng

nghề ngành Quản trị mạng lên Đại học ngành Công nghệ thông tin

nhằm mở rộng năng lực đào tạo cho trường Đại học An Giang

trong nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát

triển của địa phương nói riêng và các tỉnh lân cận An Giang nói

chung.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng chương trình đào

tạo và chương trình đào tạo liên thông.

- Khảo sát nhu cầu học liên thông của sinh viên ngành Quản

trị mạng tại trường Cao Đẳng Nghề An Giang và nhu cầu tuyển dụng

trong tỉnh An Giang.

- Phân tích và so sánh chương trình khung cao đẳng nghề quản

trị mạng và đại học ngành công nghệ thông tin.

- Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao

đẳng nghề quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Quản trị mạng

trên địa bàn tỉnh An Giang.

5



- Lấy ý kiến của chuyên gia về khả năng ứng dụng của

chương trình.

4. Giả thuyết nghiên cứu

Nếu chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề

ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành công nghệ thông tin

được xây dựng thành công thì sẽ góp phần đào tạo đội ngũ lao

động có trình độ và chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của thị

trường lao động, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng

nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân tỉnh An Giang và khu vực

đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

5. Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu

5.1. Đối tượng nghiên cứu

- Hai chương trình đào tạo đang được áp dụng tại trường

Cao đẳng nghề An Giang và đại học An Giang.

- Tính liên thông giữa hai chương trình Cao đẳng nghề và

Đại học.

5.2. Khách thể nghiên cứu

- Nhu cầu về đào tạo tại các cơ quan nhà nước, doanh

nghiệp sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

- Nhu cầu đào tạo liên thông của sinh viên tại trường Cao

Đẳng Nghề An Giang.

6. Phạm vi nghiên cứu

- Chương trình được xây dựng trên cơ sở của chương trình

bậc Cao đẳng nghề Quản trị mạng và bậc Đại học ngành Công

nghệ thông tin hiện đang được giảng dạy tại trường Đại học An

Giang.

- Chương trình sẽ được xây dựng theo hướng cấu trúc:

Môn học, đơn vị học trình, phân chia theo từng học kỳ.

7. Phương pháp nghiên cứu

7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận

- Nghiên cứu tài liệu: Các văn bản pháp lý liên quan đến

đào tạo liên thông; các chương trình đào tạo và chương trình đào

tạo liên thông; các tài liệu, sách tham khảo về xây dựng chương

trình đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo liên thông, phân tích

nghề, module, tín chỉ.

6



- Phân tích chương trình Cao đẳng nghề ngành Quản trị

mạng đang áp dụng tại trường Cao đẳng nghề An Giang với

chương trình Đại học Công nghệ thông tin tại trường Đại học An

Giang để tìm mối quan hệ giữa hai chương trình.

7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

- Khảo sát điều tra: Về nhu cầu đào tạo và tuyển dụng

nhân lực, về nhu cầu học liên thông, về khả năng ứng dụng

chương trình.

- Tham khảo ý kiến của chuyên gia để đánh giá khả năng

áp dụng vào thực tế của chương trình do không đủ thời gian thực

nghiệm chương trình.

7.3. Phương pháp thống kê

Phân tích, tổng hợp xử lý số liệu thu được qua các cuộc

điều tra bằng phiếu thăm dò, phiếu điều tra.



7



PHẦN B: NỘI DUNG

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG

TRÌNH ĐÀO TẠO

I. Khái niệm về việc thiết kế và phát triển chương trình giáo

dục, đào tạo

1. Các khái niệm cơ bản

Người nghiên cứu tìm hiểu một số thuật ngữ và khái niệm

liên quan đến đề tài để có kiến thức tổng thể, sự hiểu biết bản chất

của vấn đề cần nghiên cứu nhằm đưa ra cơ sở lý luận vững chắc,

để xác định hướng nghiên cứu của đề tài đúng đắn hơn.

2. Lý thuyết về xây dựng chương trình đào tạo

2.1. Lý thuyết về xây dựng chương trình

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chương trình

Xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) là một công việc

khó khăn và phức tạp. Nếu như trước đây công việc này chủ yếu

được làm dựa vào những chuyên gia trong ngành giáo dục thì

ngày nay cách làm đó không còn phù hợp nữa. Cùng với sự phát

triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ dạy học đã có nhiều biến

đổi. Quá trình xây dựng chương trình đào tạo là sự kết hợp chặt

chẽ giữa thực tiễn cuộc sống với lý luận dạy học, nó đòi hỏi nhiều

thành phần trong các lĩnh vực liên quan cùng tham gia. Do vậy, có

nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chương trình đào tạo,

những yếu tố cơ bản ổn định bao gồm:

- Các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

- Sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

- Đường lối chính sách kinh tế xã hội quốc gia.

- Mục tiêu và chiến lược giáo dục.

- Nhu cầu, ước muốn của thế hệ thanh niên.

2.3. Các cách tiếp cận trong việc xây dựng CTĐT

- Cách tiếp cận nội dung

- Cách tiếp cận mục tiêu

- Cách tiếp cận phát triển

2.4. Tiến trình xây dựng CTĐT

- Xác định lý do để xây dựng chương trình.

8



- Xác định mục tiêu chung của chương trình.

- Đánh giá nhu cầu của người học tương lai sẽ tham gia

vào chương trình.

- Cấu trúc chương trình và lên kế hoạch.

- Thiết kế chi tiết nội dung tín chỉ.

- Biên soạn tài liệu học tập.

- Chọn phương pháp đánh giá người học.

- Mục tiêu của đánh giá là cơ sở để cải thiện chương trình

sau này.

Đến nay đã có rất nhiều nhà nghiên cứu giáo dục đã thực

hiện nghiên cứu các phương pháp về xây dựng chương trình;

Hannun và Briggs (1980), đã tìm ra 7 yếu tố khi phân tích các mô

hình hệ thống hóa chương trình giảng dạy bao gồm:

o Lập kế hoạch, xây dựng, truyền đạt và đánh giá giảng dạy

dựa trên cơ sở của lý thuyết hệ thống.

o Các mục tiêu dựa trên việc phân tích tình hình thực tế của

hệ thống tức là mục tiêu được đặt ra phù hợp với quá trình

đào tạo.

o Các mục tiêu phải căn cứ vào khả năng học tập của người

học.

o Chương trình được biên soạn phải căn cứ vào trình độ đầu

vào của người học.

o Chú ý đến việc lựa chọn phương pháp và phương tiện

giảng dạy.

o Đánh giá và xếp loại dựa trên khả năng đạt được những

mục tiêu và tiêu chí đề ra.

o Đánh giá đóng vai trò quan trọng trong tiến trình biên soạn

và hiệu chỉnh.

* Các nguyên tắc xây dựng chương trình:

Để xây dựng chương trình cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

o Quan điểm tiếp cận.

o Cơ cấu nội dung phù hợp với mục tiêu chương trình.

o Tính tư tưởng của chương trình.

o Tính khoa học và tính hệ thống.

o Tính ổn định và linh hoạt.

9



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN A: TỔNG QUAN

Tải bản đầy đủ ngay(28 tr)

×