Tải bản đầy đủ - 28 (trang)
IV. Đánh giá của chuyên gia về khả năng ứng dụng của chương trình

IV. Đánh giá của chuyên gia về khả năng ứng dụng của chương trình

Tải bản đầy đủ - 28trang

7Đánh giá khả năng

áp

dụng

của

chương trình100%* Các ý kiến khác:

- Về thời gian đào tạo: Rút ngắn thời gian học cho phù hợp

nội dung đào tạo.

- Về nội dung đào tạo: Có một số môn không phù hợp.

- Về thời lượng các môn học: Tăng thêm số giờ ở một số

môn học.

Từ kết quả tham khảo ý kiến trên, có thể kết luận: Chương

trình đào tạo liên thông từ bậc cao đẳng nghề ngành quản trị mạng

lên bậc đại học ngành công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An

Giang có thể áp dụng vào thực tế.24PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN:

Qua 6 tháng nghiên cứu với sự hướng dẫn tận tình của

Thầy, TS.Lưu Đức Tiến, người nghiên cứu đã hoàn thành được

những nhiệm vụ sau:

- Xây dựng được cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu

chương trình đào tạo liên thông giữa hai bậc cao đẳng nghề và đại

học.

- Xây dựng được cơ sở thực tiễn cho đề tài.

- Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc cao

đẳng nghề lên bậc đại học công nghệ thông tin áp dụng trên địa

bàn tỉnh An Giang.

Để đánh giá khả năng áp dụng của đề tài thì người nghiên

cứu đã sử dụng phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia và kết

luận cuối cùng là chương trình mà người nghiên cứu xây dựng ở

trên đủ khả năng áp dụng trong thực tế đào tạo tại địa phương.

2. KIẾN NGHỊ

Qua quá trình nghiên cứu, người nghiên cứu có một số

kiến nghị như sau:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tạo điều kiện thuận lợi cho

người có nhu cầu liên thông bằng cách cho nhiều trường được mở liên

thông, nhất là các trường ở Tỉnh.

- Cần xây dựng khung chương trình đào tạo liên thông

chung cho các cơ sở từ bậc trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên đại

học.

- Nên có một hình thức tuyển sinh khác. Vì theo quy định

mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đối tượng liên thông phải có

thâm niên 36 tháng, dưới 36 tháng thì phải thi theo kỳ thi tuyển

sinh cao đẳng, đại học, trên 36 tháng thì thi theo kỳ thi do nhà

trường tổ chức.

253. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI

Do giới hạn của phạm vi nghiên cứu và thời gian nghiên

cứu, chương trình đào tạo liên thông bậc cao đẳng nghề quản trị

mạng lên bậc đại học công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An

Giang chỉ dừng ở mức độ mô tả môn học, chưa có thời gian để

thực nghiệm, nên trong thời gian tới nếu có điều kiện, hướng phát

triển của đề tài sẽ là:

- Thực nghiệm và đánh giá toàn bộ chương trình này.

- Mở rộng phạm vi liên thông sang các trường khác.

- Đề tài cũng là cơ sở cho việc nghiên cứu xây dựng

chương trình đào tạo từ trung cấp nghề liên thông lên bậc đại học.26TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quốc hội, Luật số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012,

Ban hành Luật giáo dục đại học, Hà Nội, 2012.

2. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 579/QĐ-TTg ngày 19 tháng

4 năm 2011, Phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt

Nam 2011 – 2020, Hà Nội, 2011.

3. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng

6 năm 2012, Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục Việt

Nam 2011 – 2020, Hà Nội, 2012.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 15 tháng 08 năm 2007, Ban hành Quy chế Đào tạo đại

học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, Hà Nội,

2007

5. Ủy ban nhân dân Tỉnh An Giang, quyết định số: 2046/QĐUBND ngày 11 tháng 11 năm 2011, về việc phê duyệt quy

hoạch phát triển nhân lực Tỉnh An Giang giai đoạn 2011 –

2020, An Giang, 2011.

6. Nguyễn Đình Bảng, Trương Hoành Sơn, Phương pháp

DACUM và tổ chức phân tích nghề, Bài giảng khóa học: Phát

triển chương trình và tài liệu hướng dẫn, 2005.

7. Châu Kim Lang, Lịch sử DACUM, Tập chí Phát triển Khoa

học Công nghệ số 5, 1999.

8. Nguyễn Xuân Mai, Xây dựng mô hình đào tạo liên thông giáo

viên dạy nghề từ công nhân kỹ thuật. Luận văn tiến sĩ quản lý

GD, 2006

9. Lưu Xuân Mới, Lý luận dạy học đại học, NXB Giáo dục, Hà

Nội, 2000.

10. Nguyễn Viết Sự, Giáo dục nghề nghiệp những vấn đề và giải

pháp, NXB Giáo Dục, 2005.

27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Đánh giá của chuyên gia về khả năng ứng dụng của chương trình

Tải bản đầy đủ ngay(28 tr)

×