1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >

Kết luận kết quả nghiên cứu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (195.26 KB, 16 trang )


(trong đó 93,5% có học lực trung bình và yếu; 6,5% có học lực khá) trường THPT Đặng

Thai Mai.

Đánh giá thông qua hai bài kiểm tra như sau:

ĐỀ KIỂM TRA 01-Test khi sử dụng phương pháp thông thường giảng dạy cho HS

Lớp 12C6, 12C8(ĐC)

Thời gian: 15 phút

Câu 1. Phântử khối trung bình của poli etilen X là 420.000. Hệ số polime hoá của PE là:A. 12.000B. 13.000C. 15.000D. 17.000Câu 2. Trùnghợp 1 mol etilen ở điều kiện thích hợp thì thu được bao nhiêu gam P.E(hiệu

suất đạt 80%) ?

A. 14g

B. 28g

C. 56g

D.

22,4g

Câu 3. Hệsố trùng hợp của PVC có phân tử khối trung bình là 250.000 đvc là:A. 400B. 4000Câu 4. PolimeC. 403,22D. 4032X có phân tử khối là 280.000 và hệ số trùng hợp n=10.000. X là:A. (-CH2-CH2-)n

CH(CH3)-]nB. (-CF 2-CF2-)nC. (-CH 2-CHCl-)nD. [-CH 2-Câu 5. PolimeY có phân tử khối là 5.040.000 và hệ số trùng hợp n=120.000. Y là:

A. (-CH2-CH2-)n

B. (-CF2-CF2-)n

C. (-CH2-CHCl-)n

D. [-CH2-CH(CH3)-]n

Câu 6. Đốtcháy hoàn toàn một lượng poli etylen sản phẩm cháy lần lượt cho đi qua bình

(1) đựng H2SO4 đặc và bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình (1)

tăng m gam, bình (2) thu được 100 gam kết tủa. Vậy m có giá trị là:

A. 9gB. 18gC. 36gD. 54gCâu 7. Khiđốt cháy polime X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol tương ứng

là 1:1. X là polime nào dưới đây?

A. Poli propilen ( PP)

Câu 8. KhiB. Tinh bộtC. Poli vinylclorua (PVC)D. Poli stiren (PS)đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ số molCO2: H2O bằng 1: 1. Polime trên thuộc loại nào trong số các polime sau:

A. PolivinylcloruaB. PoliêtilenC. Tinh bộtD. PropenCâu 9. Khicho PVC tác dụng với clo được Clorin có 67,18% clo trong phân tử. Số mắt

xích (-CH2-CHCl-) cần để tác dụng với 1 phân tử clo là:

A. 1B. 2C. 3D. 4Trùng hợp 5,6lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng

polime thu được là

Câu 10.A. 4,3 gam.B. 7,3 gam.C. 5,3 gam.D. 6,3 gam.ĐỀ KIỂM TRA 02-Test sau khi sử dụng phân loại và hướng dẫn giải chi tiết

Lớp 12C9, 12C10(TN)

Thời gian: 15 phút

Câu 1. Phântử khối trung bình của PVC là 750.000. Hệ số polime hoá của PVC là:A. 12.000B. 15.000Câu 2. Poli(vinylC. 24.000D. 25.000axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợpA. C2H5COO-CH=CH2.

C. CH3COO-CH=CH2.B. CH2=CH-COO-C2H5.

D. CH2=CH-COO-CH3.Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng

trùng hợp

Câu 3.A. CH2=C(CH3)COOCH3.B. CH2 =CHCOOCH3.C. C6H5CH=CH2.D. CH3COOCH=CH2.Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ

enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

Câu 4.A. Tơ tằm và tơ enang.

C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron.

Câu 5. DãyB. Tơ visco và tơ nilon-6,6.

D. Tơ visco và tơ axetat.gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.B.CH2=CH-CH=CH2,D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch

tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên

lần lượt là: A. 113 và 152.

B. 121 và 114.

C. 121 và 152. D. 113 và 114

Câu 6.

sơ đồ chuyển hóa: CH 4  C2 H 2  C2 H 3Cl  PVC . Để tổng hợp 250 kg

PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4

chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

Câu 7. ChoA. 358,4.B. 448,0.C. 286,7.D. 224,0.Tiến hành trùng hợp 5,2 g stiren. Hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng 100 ml

dung dịch brom 0,15M cho tiếp dung dịch KI dư vào thì được 0,635g iot. Khối lượng

polime tạo thành là:

A. 4,8 g

B. 3,9 g

C. 9,3 g

D.

2,5 g

Câu 8.Cứ 5,668g cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462g Br 2 trong CCl4 . Hỏi tỉ lệ

mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là bao nhiêu ?

Câu 9.A. 2/3

Câu 10.B. 1/2C. 1/3Thuỷ tinh hữu cơ được diều chế từ chất nào sau đây:A. Butađien và Styren

C. Metyl metacrylatB. Etylenglycol và axit terephtalic

D. Axit ω -amino enantoicBảng 01: Thống kê điểm kiểm tra

ĐiểmĐề 01(ĐC)ĐiểmĐề 02(TN)316,2%311,7%4→572,7%4→545,9%5,56,57,6%5,5- 6,535,3%73,5%≥77,1%D. 3/5Với việc áp dụng phương pháp trên tôi thấy khả năng giải bài tập polime của học sinh đã

được nâng cao; các em hứng thú hơn trong học tập. Ở các lớp luyện thi với đối tượng là

học sinh trung bình khá thì số học sinh hiểu và có kỹ năng giải được các dạng bài tập trên

là tương đối. Đặc biệt được đồng nghiệp xem đây là một tài liệu rất bổ ích dùng để bổ trợ

ôn thi học sinh giỏi và ôn thi đại học. Mặc dù tôi đã cố gắng tìm tòi, nghiên cứu song

không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp

của các bạn đồng nghiệp trong toàn tỉnh.

2. Đề xuất

Qua thực tế giảng dạy nhiều năm khi áp dụng các phương pháp trên, tôi thấy rằng để có

thể giúp học sinh chủ động hơn trong quá trình lĩnh hội kiến thức và giải nhanh các bài

tập polime thì vai trò chủ yếu thuộc về giáo viên giảng dạy. Muốn làm được điều đó giáo

viên cần:

- Nghiên cứu, tìm tòi các tài liệu liên quan, hệ thống các nội dung cơ bản và phân loại các

dạng bài tập, đặc biệt tìm ra được phương pháp giải phù hợp nhất để truyền thụ cho học

sinh một cách có hiệu quả.

- Trong quá trình giảng dạy các tiết liên quan đến kim loại cần lồng ghép các bài tập để

rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh.

* Đối với học sinh:

- Cần nắm được bản chất của các loại polime, ...

- Có kỹ năng nhận dạng bài tập, biết cách vận dụng linh hoạt các phương pháp giải, công

thức tính phù hợp.

* Đối với nhà trường:

- Nhà trường cần tổ chức các buổi hội thảo nhiều hơn nữa để thúc đẩy sự đổi mới phương

pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả nghiên cứu cho giáo viên; có tủ sách lưu lại các

chuyên đề bồi dưỡng học tập của giáo viên hàng năm để làm cơ sở nghiên cứu phát triển

thành đề tài.

- Đề nghị các cấp lãnh đạo tạo điều kiện giúp đỡ học sinh và giáo viên có nhiều tài liệu,

sách tham khảo trong nhà trường; các chuyên đề SKKN hàng năm đưa lên các trang web

của sở GD- ĐT để giáo viên tham khảo.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (16 trang)

×