1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (301.36 KB, 34 trang )


Chuyên đề tốt nghiệpMục lục

Lời nói đầu......................................................................................................................1

Chơng I..............................................................................................................................3

Lý luận chung về cho vay và rủi ro trong hoạt động cho vay

của Ngân hàng thơng mại ...................................................................................31.1. Ngân hàng và nghiệp vụ cho vay của ngân hàng ..............................3

1.1.1. Khái quát về ngân hàng thơng mại .................................................3

1.1.1.1. Khái niệm ngân hàng thơng mại (NHTM)................................4

1.1.1.2. Các nghiệp vụ chủ yếu của NHTM............................................4

1.1.2. Nghiệp vụ cho vay của NHTM........................................................6

1.1.2.1. Khái niệm về cho vay.................................................................6

1.1.2.2. Phân loại cho vay........................................................................7

1.1.2.3. Vai trò của hàng hoá cho vay đối với nền kinh tế ....................8

1.2. Rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM....................................10

1.2.1. Khái niệm về rủi ro.......................................................................10

1.2.2. Các hình thức rủi ro cho vay.........................................................10

1.2.3 Các chỉ tiêu đo lờng rủi ro trong cho vay......................................11

1.2.4. ảnh hởng của rủi ro cho vay đối với ngân hàng............................11

1.2.4.1. Rủi ro cho vay làm giảm doanh thu của ngân hàng ...............11

1.2.4.2. Rủi ro cho vay làm giảm khả năng thanh toán của ngân hàng

................................................................................................................12

1.2.4.3. Rủi ro cho vay làm giảm uy tín của ngân hàng ......................12

1.3.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng..................................................13

1.3.2.1. Nguyên nhân do chủ quan của ngời vay..................................14

1.3.2.2. Nguyên nhân do khách quan mang lại....................................14

1.3.3. Nguyên nhân từ môi trờng kinh doanh .........................................14

Chơng II...........................................................................................................................17

Thực trạng cho vay và rủi ro trong cho vay tại Ngân hàng

Công thơng - Thanh Hoá......................................................................................172.1. Khái quát về Ngân hàng - Công thơng Thanh Hoá.........................17

2.2. Tình hình huy đọng vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng Công thơng

Thanh Hoá..................................................................................................18

2.2.1. Tình hình huy động vốn:...............................................................18

2.2.2. Tình hình sử dụng vốn...................................................................20

2.2.3. Các hoạt động khác của Ngân hàng Công thơng - Thanh Hoá....23

2.3. Rủi ro cho vay tại Ngân hàng Công thơng Thanh Hoá...................25

2.3.1. Thực trạng rủi ro cho vay..............................................................25

2.3.1.1. Thực trạng nợ quá hạn những năm gần đây ở Ngân hàng Công

thơng Thanh Hoá....................................................................................25SV: Ngô Văn Trờng52Ngân hàng 42AChuyên đề tốt nghiệp

2.3.1.2. Tình hình nợ quá hạn phát sinh của Ngân hàng Công thơng

Thanh Hoá trong năm 2003...................................................................28

2.3.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro cho vay tại Ngân hàng Công thơng

Thanh Hoá...............................................................................................29

2.3.2.1. Nguyên nhân từ phía khách hàng.............................................29

2.3.2.1.1. Do kinh doanh thua lỗ, phá sản hàng hoá chậm tiêu thụ.....29

2.3.2.1.2. Do công nợ cha thu đợc.........................................................30

2.3.2.1.3. Do sử dụng sai mục đích.......................................................30

2.3.2.2. Nguyên nhân từ phía ngân hàng..............................................30

2.3.2.2.1.Cán bộ tín dụng thiếu trình độ...............................................30

2.3.2.2.2. Ngân hàng và tin tởng vào tài sản thế chấp .........................30

2.3.2.3. Nguyên nhân do môi trờng cho vay.........................................31

2.3.2.3.1. Môi trờng kinh tế, không ổn định.........................................31

2.3.2.3.2. Môi trờng pháp lý không thuận lợi ......................................31

2.3.3. Một số biện pháp Ngân hàng Công thơng - Thanh Hoá đã và đang

thực hiện nhằm hạn chế rủi ro cho vay tại Ngân hàng Công thơng Thanh Hoá...............................................................................................33

2.3.3.1. Điều chỉnh phơng hớng đầu t hợp lý........................................33

2.3.3.2. Tạo điều kiện giúp đỡ khách hàng, từ vốn cho khách hàng

trong hoạt động kinh doanh...................................................................33

2.3.3.3. Vận dụng triệt để và linh hoạt các quy định về bảo đảm mtín

dụng........................................................................................................34

2.3.3.4. Trích lập quỹ dự phòng rủi ro..................................................34

2.3.3.5. Chú trọng công tác đánh giá lựa chọn khách hàng và xử lý

thông tin về khách hàng.........................................................................34

Chơng III: Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay tới Ngân hàng Công

thơng - Thanh Hoá...................................................................................................363.1. Định hớng hoạt động cho vay của Ngân hàng Công thơng - Thanh

Hoá..............................................................................................................36

3.2. Một số giải pháp hạn chế rủi ro cho vay tại Ngân hàng Công thơng

- Thanh Hoá...............................................................................................37

3.2.1. Công tác tổ chức đào tạo cán bộ việc đào tạo cán bộ tín dụng: có

trình độ chuyên môn cao, có đạo đức nghề nghiệp và có tinh thần trách

nhiệm tốt đối với công việc là một trong những mục tiêu hàng đầu của

chi nhánh để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

.................................................................................................................37

3.2.2. Tăng cờng công tác thu thấp và xử lý thông tin.............................38

3.2.3. Các giải pháp về phân tán rủi ro..................................................38

3.2.3.1. Đa dạng hoá đối tợng đầu t......................................................38

3.2.3.2. Cho vay đồng tài trợ.................................................................39

3.2.3.3. Bảo hiểm tín dụng.....................................................................39

3.2.4. Các hình thức bảo đảm tiền vay....................................................39

3.2.4.1. Trờng hợp khách hàng có đủ điều kiện đợc vay không có bảo

đảm bằng tài sản....................................................................................39

SV: Ngô Văn Trờng53Ngân hàng 42AChuyên đề tốt nghiệp

3.2.4.2. Trờng hợp cho vay vốn có đảm bảo bằng tài sản....................40

3.2.5. Các biện pháp xử lý nợ khó đòi.....................................................40

3.2.6. Tăng cờng kiểm soát, kiểm tra nội bộ...........................................41

3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và hạn chế

rủi ro cho vay tại Ngân hàng công thơng Thanh Hoá ...........................41

3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng công thơng Việt Nam ...........................41

3.3.1.1. Chỉ đạo, hớng dẫn cụ thể, kịp thời các chủ trơng, chính sách

của Chính phủ và của ngành..................................................................42

3.3.1.2. Chuẩn hoá cán bộ ngân hàng và đặc biệt là cán bộ tín dụng. .42

3.3.1.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phòng ngừa rủi ro

(TPR)......................................................................................................43

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nớc và các cấp, ngành có liên quan

.................................................................................................................43

3.3.2.1. Xử lý thoả đáng những việc liên quan đến hợp đồng tín dụng

................................................................................................................43

3.3.2.2. Tăng cờng các biện pháp quản lý tín dụng..............................43

3.3.2.3. Hỗ trợ các NHTM trong việc xử lý nợ.....................................44

3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ...............................................................45

3.3.3.1. Hoàn thiện môi trờng pháp đảm bảo an toàn cho hoạt động tín

dụng ngân hàng......................................................................................45

3.3.3.2. Tăng cờng công tác quản lý đối với các doanh nghiệp...........47

Kết luận.........................................................................................................................49

Tài liệu tham khảo.................................................................................................51SV: Ngô Văn Trờng54Ngân hàng 42AXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (34 trang)

×