Tải bản đầy đủ - 111 (trang)
Cơ sở lý luận và thực tiễn

Cơ sở lý luận và thực tiễn

Tải bản đầy đủ - 111trang

- Chi n lư c tăng trư ng t p trung: d a trên cơ s t p trung khai thác nh ng

cơ h i s n có v nh ng s n ph m ñang s n xu tnh ng th trư ng tiêu th hi n t ib ng cách làm t t hơn nh ng gì doanh nghi p ñang làm. Chi n lư c ñư c th c hi n

thông qua các cách sau:

+ T p trung hóa khai thác th trư ng b ng n l c marketing: làm tăng s c

mua c a khách hàng ho c lôi kéo khách hàng c a ñ i th c nh tranh.

+ M r ng s n ph m: tăng trư ng b ng cách phát tri n các s n ph m m i

ñư c tiêu thkênh marketing hi n t i c a doanh nghi p.+ Tăng trư ng t p trung b ng cách m r ng th trư ng

- Chi n lư c liên k t hay h i nh p: thích h p khi doanh nghi p không có kh

năng tri n khai chi n lư c tăng trư ng t p trung, b ng cách:

+Liên k t d c xuôi chi u hay liên k t d c ngư c chi u

+Liên k t toàn b hay liên k t t ng ph n

-Chi n lư c tăng trư ng ña d ng hóa

+ ða d ng hóa ñ ng tâm: phát tri n s n ph m, d ch v m i mà v n liên quan

ñ n các ho t ñ ng s n xu t cũ c a doanh nghi p v khách hàng, phân ph i, qu n lý,

nhãn hi u,…

+ ða d ng hóa ngang: phát tri n s n ph m,d ch v m i nhưng v m t công

ngh không liên quan gì ñ n san ph m, d ch v hi n t i. S d ng chi n lư c này

ph i n m ch c nhu c u c a khách hàng.

+ ða d ng hóa h n h p: t o thành nh ng t h p s n ph m d ch v m i mà gi a

các s n ph m d ch v này l inh ng ngành, lĩnh v c kinh doanh khác nhau và khôngcó quan h gì v i nhau và v i lĩnh v c kinh doanh hi n t i.

-Chi n lư c t tăng trư ng: phát tri n s n xu t, kinh doanh b ng cách huy

ñ ng v n t có c a các c ñông.

b. Chi n lư c n ñ nh

Chi n lư c gi nguyên nh ng gì ñang có, không tăng thêm và cũng không

thu h p l i v th trư ng, th ph n, khách hàng nh m duy trì v trí hi n t i, gi ñư c

th trư ng. Các trư ng h p s d ng chi n lư c n ñ nh:

-ði u ki n n n kinh t có s b t n: l m phát, kh ng ho ng,Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c Kinh T4-Khi l i th c nh tranh c a doanh nghi p và ñ i th g n như b ng nhau.

-Doanh nghi p ñang t ch c, s p x p các b ph n, day chuy n.

-S n ph m ñang trong giai ño n bão hòa.

c. Chi n lư c thu h p

Chi n lư c thu h p bi u hi n qua các bi n pháp sau:

- C t gi m s n ph m: khi cung vư t quá c u. khi ñó có th thanh lý ho c bán b t.

-Gi m lao ñ ng: tr c ti p ho c gián ti p.

-Gi m t i ña các chi phí qu n lý không h p lý.

2.1.2.2. Chi n lư c c p ñơn v cơ s (các chi n lư c c nh tranh)

Chi n lư c c p ñơn v cơ s t p trung gi i ñáp các câu h i ch y u sau:

Th nh t, làm th nào ñ doanh nghi p có th kinh doanh trên m t ño n th

trư ng c th ?

Th hai, cách th c doanh nghi p c nh tranh trong các ngành khác nhau? V

trí c nh tranh cho các ñơn v kinh doanh chi n lư c (SBU)? Làm th nào ñ phân b

các ngu n l c hi u qu ?

Các chi n lư c c p cơ s :

a.Chi n lư c c nh tranh b ng chi phí:

Doanh nghi p ñ m b o s n xu t s n ph m v i m c chi phí bình quân trên th

trư ng nhưng l i th p hơn so v i ñ i th c nh tranh ñ giành l i th v giá theo 3

hư ng:

-ð t giá bán th p hơn giá bán c a ñ i th c nh tranh nhưng v n thu ñư cl i nhu n b ng ñ i th .

-ð t giá b ng ñ i th c nh tranh nhưng v n thu ñư c l i nhu n/s n ph mcao hơn ñ i th .

-Trong trư ng h p ñ c bi t bán phá giá.

Chi n lư c này ñư c s d ng khi doanh nghi p có ñi m m nh có th khaithác ñ c nh tranh b ng chi phí.

b.Chi n lư c c nh tranh b ng khác bi t hóa s n ph m

Chi n lư c này có th th c hi n theo các cách th c sau ñây:

-C i ti n, hoàn thi n s n ph m hi n cóTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c Kinh T5-ðưa ra s n ph m m i-C i ti n công nghc. Chi n lư c c nh tranh b ng v th c a doanh nghi p.

Trên th c t có 4 v th c n chú tr ng ñ xây d ng và th c hi n chi n lư c:

-Các doanh nghi p có v th d n ñ u trên th trư ng-Doanh nghi p có v th ñ i ñ u, thách th c-Doanh nghi p ñi sau-Doanh nghi p ñang tìm ch ñ ng

ði u ki n th c hi n: cư ng ñ c nh tranh l n, c n tìm nh ng ño n thtrư ng m i hay l a ch n ñ i tư ng khách hàng m c tiêu mà ñ i th chưa xu t hi n ñ

t o rào c n. Ngoài ra c n chú tr ng ñ n th và l c, v th c a doanh nghi p l a ch n.

2.1.2.3.Chi n lư c c p ch c năng

Các chi n lư c c p ch c năng c n t p trung gi i quy t các câu h i l n sau:

Th nh t, t ng b ph n ch c năng trong doanh nghi p ñư c t ch c như th

nào ñ th c hi n phương hư ng c a doanh nghi p và c a t ng SBU?

Th hai, công b chi ti t các m c tiêu và phương hư ng hành ñ ng ng n h n.

Th ba, vi c ñáp ng c a lĩnh v c ch c năng ñ i v i môi trư ng tác nghi p?

ph i h p gi a các ch c năng?

Các chi n lư c ch c năng c a các doanh nghi p thư ng là:

-Chi n lư c s n xu t tác nghi p (chi n lư c s n ph m)-Chi n lư c marketing-Chi n lư c qu n lý nguyên v t li u-Chi n lư c nghiên c u phát tri n-Chi n lư c tài chính-Chi n lư c ngu n nhân l c-Chi n lư c phát tri n cơ s h t ng.

M i chi n lư c ch c năng là m t m ng ho t ñ ng c a doanh nghi p, cóm i quan h h u cơ, tương tác và b tr l n nhau. Vi c xác ñ nh các chi n lư c này

cho nhà qu n tr m t cái nhìn sâu s c và chuyên môn v t ng lĩnh v c. Qua ñó có

th nh n di n t m quan tr ng c a m i ch c năng và ñưa chúng vào công tác xây

d ng chi n lư c c p doanh nghi p và các SBU m t cách h p lý.Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c Kinh T62.1.3. N i dung ch y u c a Chi n lư c kinh doanh

Nhìn chung chi n lư c kinh doanh và phát tri n doanh nghi p g m ba n i dung:

Th nh t là kh ng ñ nh các quan ñi m t n t i và phát tri n (hay ch c năng

nhi m v ) c a doanh nghi p.

Th hai là các m c ñích và m c tiêu cơ b n c a cho m t kho ng th i gian ñ

dài ñ m b o cho doanh nghi p ñ t ñư c m t trình ñ phát tri n vư t b c.

Th ba là các gi i pháp, chính sách, th ño n (hay các phương th c chi n

lư c) ph i th c hi n ñ bi n các quan ñi m thành hi n th c và ñ t ñư c các m c

tiêu chi n lư c ñ t ra.

2.1.3.1.Ch c năng nhi m v c a doanh nghi p.

Ch c năng nhi m v c a doanh nghi p ph i nh m ñ t ñư c nh ng ñi u sau ñây:

- ð m b o s ñ ng tâm nh t trí v hư ng trong n i b doanh nghi p.

- T o cơ s ñ huy ñ ng các nhi m v c a doanh nghi p.

- ð ra tiêu chu n ñ phân b các ngu n l c c a doanh nghi p.

- Hình thành khung c nh kinh doanh thu n l i.

- ðóng vai trò tiêu ñi m ñ m i ngư i ñ ng tình v i m c ñích và phương

hư ng c a doanh nghi p.

- T o ñi u ki n ñ chuy n hoá các m c ñích c a t ch c thành các m c tiêu

thích h p c a doanh nghi p.

- T o ñi u ki n ñ chuy n hoá m c tiêu thành các chi n lư c và bi n pháp c th .

2.1.3.2.Nh ng m c ñích và m c tiêu cơ b n (Hay m c tiêu chi n lư c).

a. M c tiêu.

M c tiêu là các chu n ñích mà m i ho t ñ ng c a b t kỳ m t cơ s ho c b

ph n nào ñ u ph i hư ng t i, nó là ñi m k t thúc c a m t hành ñ ng ñã n ñ nh.

Nói cách khác, thu t ng m c tiêu dùng ñ ch các tiêu ñích và k t qu c th mà

doanh nghi p ph n ñ u ñ t ñư c.

Căn c vào th i gian th c hi n, có các lo i m c tiêu: ng n h n và dài h n.

Thông thư ng thì m c tiêu ng n h n ñư c th c hi n trong kho ng th i gian m t

năm. Còn m c tiêu dài h n ñư c th c hi n trong th i gian t m t năm tr lên. Tuy

nhiên v n ñ dài h n hay ng n h n còn ph thu c vào ngành công nghi p và doanh

nghi p c th .Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c Kinh T7b. M c tiêu chi n lư c.

M c tiêu chi n lư c là nh ng ñ nh hư ng cơ b n, nh ng ñ nh m c và nh ng

k t qu c n ñ t ñư c c a doanh nghi p ng v i th i kỳ dài h n.

Các m c tiêu dài h n thư ng ñư c n ñ nh theo các lĩnh v c ch y u sau ñây:

+ M c l i nhu n.

o Năng su t.

o V th c nh tranh.

o Phát tri n vi c làm.

o Quan h gi a công nhân viên.

o V trí d n ñ u v công ngh .

o Trách nhi m trư c công lu n.

Ý nghĩa:

o M c tiêu chi n lư c là ñ nh hư ng cơ s cơ b n ñ xác ñ nh các ch tiêu

k ho ch ng n h n.

o Ch tiêu c a chi n lư c s là nh ng cơ s quan tr ng ñ phân b ngu n

l c trong dài h n.

Tóm l i m c tiêu chi n lư c là m t lo i m c tiêu dài h n, có tính ñ nh hư ng

và ph m vi bao quát l n. Tuy nhiên ph m vi bao quát c a các m c tiêu chi n lư c

không ph i luôn luôn gi ng nhau. Vì v y d a vào ph m vi bao quát ngư i ta x p

các m c tiêu chi n lư c theo th b c như sau:

Trên h t là m c tiêu t ng quát hay m c tiêu bao trùm c a doanh nghi p. M c

tiêu này liên quan ñ n hư ng phát tri n ch y u, ñ n hình nh tương lai c a doanh

nghi p. M c tiêu này giúp phác th o các hư ng chi n lư c cơ b n c a doanh nghi p.

Th b c ti p theo c a m c tiêu phát tri n doanh nghi p là các m c tiêu phát

tri n t ng h p (t c ñ tăng trư ng, t l l i nhu n...), các m c tiêu v các ngu n l c

(ngu n l c v t ch t, ngu n nhân l c, ngu n tài chính...). ðó là h th ng n i gi a

doanh nghi p và th c hành kinh doanh.

- Vai trò c a m c tiêu chi n lư c.

Trong ph m vi doanh nghi p m c tiêu chi n lư c có vai trò quan tr ngcácm t sau:Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c Kinh T8o ð nh hư ng s phát tri n dài h n c a doanh nghi p.

o Căn c ñ phân b các ngu n l c th c hi n các m c tiêu kinh doanh .

o Căn c ñ xác ñ nh và th c hi n các hư ng chi n lư c dài h n v nghiên

c u tri n khai, ñ u tư phát tri n, ñào t o cán b , liên doanh liên k t kinh t ...

2.1.3.3. Các phương th c chi n lư c.

Các phương th c chi n lư c chính là các phương th c ñ th c hi n m c tiêu

chi n lư c. N i dung c a phương th c chi n lư c chính là câu tr l i cho hai câu

h i:

- Ph i làm gì ñ th c hi n m c tiêu chi n lư c?

- Th c hi n m c tiêu chi n lư c b ng công c gì?

Vi c xem xét n i dung chi n lư c chính là xem xét m c tiêu chi n lư c và

các phương th c th c hi n chi n lư c.

2.1.4. Vai trò c a chi n lư c kinh doanh ñ i v i doanh nghi p

Chi n lư c kinh doanh có vai trò ñ i v i doanh nghi p:

-ð nh hư ng ho t ñ ng dài h n. Do ñó nó là cơ s v ng ch c cho vi ctri n khai các ho t ñ ng tác nghi p c a doanh nghi p. N u thi u chi n lư c, m i

ho t ñ ng ch mang tính ng n h n, t c th i, ch có th th y ñư c cái trư c m t mà

không th y ñư c cái lâu dài, th y cái c c b mà không th y cái toàn th . ði u ñó

d n ñ n m t phương hư ng cho toàn b ho t ñ ng c a doanh nghi p.

-ð nh hư ng cho các quy t ñ nh c a các nhà qu n tr theo t ng th i kỳ. Doñó gi m th i gian, chi phí cho vi c kh c ph c nh ng quy t ñ nh sai l m.

-Có k ho ch v vi c nghiên c u phát tri n, các chi n lư c c nh tranh,marketing phù h p v i giai ño n chi n lư c.

-Có k ho ch cho vi c tuy n d ng, ñào t o, phát tri n ngu n nhân l c k pth i, ch t lư ng

-Có k ho ch tài chính nh t là ñ u tư phát tri n kinh doanh và các công tácchu n b cho s phát tri n theo các th i kỳ.

-Luôn ch d n các ho t ñ ng theo m t k ho ch, trình t khoa h c, h p lý.Do ñó có th t i thi u hóa nh ng thay ñ i có h i và tác ñ ng c a chúng.

-T n d ng ñư c các phân tích v cơ h i, thách th c c a môi trư ng ñ cóTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c Kinh T9hư ng ñi h p lý, t o ñi u ki n cho các ho t ñ ng ñúng m c tiêu. Phát huy ñư c các

ñi m m nh, h n ch ñi m y u c a doanh nghi p, hư ng các ho t ñ ng c a doanh

nghi p phát tri n b n v ng.

-Là cơ s hình thành cơ c u thông tin qu n lý n i b doanh nghi p, v añáp ng yêu c u c a công tác qu n lý doanh nghi p v a ph c v công tác ch ñ o

s n xu t-kinh doanh.

2.1.5. Quy trình xây d ng chi n lư c kinh doanh cho doanh nghi p

2.1.5.1. ðánh giá m c tiêu chi n lư c và nhi m v hi n t i c a doanh nghi p

a. T m nhìn và s m nh

- T m nhìn: là hình nh mà công ty mong mu n tr thành, ñó là m c tiêu dài

h n c a nhà qu n tr c p cao, là v th c nh tranh mà doanh nghi p mu n ñ t ñư c

trong th i gian nh t ñ nh.

T m nhìn c a doanh nghi p ph i ñ m b o các y u t sau:

+ Rõ ràng không quá gò ép t i m c h n ch s sáng t o

+ Th hi n s khát v ng trong l i ích, giá tr c a ch s h u

+ Có tính kh thi.

- Tuyên b s m nh: là tài li u cho th y m c tiêu c a công ty, bao g m các

nguyên t c, giá tr ñ ñ t ñư c s m nh này, th hi n chi ti t hơn t m nhìn. Trong

b n tuyên b s m nh, doanh nghi p ph i làm rõ nhi m v , m c tiêu phát tri n, tri t

lý kinh doanh c a doanh nghi p.

b. Nhi m v c a doanh nghi p

Th c ch t là xác ñ nh lý do t n t i cũng như m c ñích ho t ñ ng c a

doanh nghi p. Nói cách khác là xác ñ nh ngành ngh , lĩnh v c kinh doanh c a

doanh nghi p. Nhi m v tr l i các câu h i: ngành kinh doanh c a chúng ta là gì?

S là gì? Mong mu n tr thành như th nào?

- V i các doanh nghi p ñơn ngành: 1 lo i s n ph m, 1 ngành/lĩnh v c s n

xu t.Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c Kinh T10Ai là ngư i c n ñư c th a

mãn (khách hàng)Ngư i ñó c n

ñư c ñáp ng

cái gì (nhu

c u)ðáp ng tho

mãn b ng cái gì?

(năng l c ñ c

ñáo)Sơ ñ 2.1: Mô hình doanh nghi p ñơn ngành c a D.Abel

- V i doanh nghi p ña ngành: lĩnh v c kinh doanh chia làm 2 c p ñ : c p ñ

SBU và c p ñ doanh nghi p.

+ SBU: vi c l a ch n lĩnh v c kinh doanh s d ng mô hình D.Abell

(theo ñ nh hư ng khách hàng, l y khách hàng làm tr ng tâm)

+ C p doanh nghi p: không có m t cách xác ñ nh chung nh t mà ph i

t ng h p các SBU.

c. Xác ñ nh m c tiêu cho doanh nghi p

- M c tiêu c th hóa t m nhìn và s m nh c a doanh nghi p. Khi xác ñ nh

m c tiêu ph i ñ m b o các y u t : (SMART)

+ C th hóa (Specific)

+ Có th ño lư ng ñư c (Measurable)

+ Có th ñ t ñư c (Ahained)

+ ðáng ñ th c hi n (Rewarding)

+ Có tính kh thi v m t th i gian (Timed)

2.1.5.2. ðánh giá l i nhi m v kinh doanh

- M c tiêu: ñánh giá, nhìn nh n l i nhi m v kinh doanh c a doanh nghi p

trong th i kỳ chi n lư c ñ ñưa ra chi n lư c phù h p v i ñi u ki n môi trư ng và

ngu n l c c a doanh nghi p.Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c Kinh T11- Phương th c: k t h p m c tiêu, nhi m v kinh doanh chung c a toàn doanh

nghi p, k t qu ñ t ñư c c a th i kỳ chi n lư c trư c và nh n ñ nh phương hư ng

chi n lư c trong th i kỳ chi n lư c ti p theo.

- Yêu c u: vi c ñánh giá l i nhi m v kinh doanh ph i ñưa ra m t cái nhìn

toàn di n, chính xác v nhi m v chung c a doanh nghi p cũng như nhi m v hi n

t i c a doanh nghi p. Luôn kh c h a nhi m v cho các ñ i tư ng h u quan có liên

quan, nh m hư ng m i k ho ch và ho t ñ ng vào hoàn thành nhi m vy2.1.5.3. Nghiên c u môi trư ng kinh doanh

a. Các y u t thu c môi trư ng vĩ mô

Vi c nghiên c u, phân tích môi trư ng kinh doanh nh m xác ñ nh các

th i cơ, cơ h i, thách th c ñ i v i các doanh nghi p. K t qu nghiên c u, phân tích

môi trư ng kinh doanh là cơ s quan tr ng l p ma tr n SWOT và các quy t ñ nh

chi n lư c kinh doanh ti p theo.

- Môi trư ng chính tr , pháp lu t

+ Chính ph : trong vai trò là ngư i tiêu dùng l n nh t trong n n kinh

t , ngư i quy t ñ nh phương hư ng phát tri n kinh t -xã h i và các chính sách

phát tri n.

+Sn ñ nh v chính tr : cơ s cho m c ñ h p d n ñ i v i các nhà ñ utư. Chính tr càng n ñ nh càng h p d n các nhà ñ u tư do ít ph i ñ i m t v i các r i

ro v yêu c u c a ñ a phương, b o ñ ng,…

+ H th ng pháp lu t n ñ nh là cơ s cho vi c kinh doanh n ñ nh. Lu t

pháp không ñ ng b , hay thay ñ i d n ñ n các r i ro trong vi c kinh doanh c a

doanh nghi p. ði u này có th h n ch các nhà ñ u tư, h n ch m c l i nhu n do

ph i chi tr nhi u cho vi c kh c ph c các r i ro.

+ Thu quan, h n ng ch: nh hư ng tr c ti p ñ n l i nhu n, m c cung

c u c a doanh nghi p. Các chính sách này càng ch t ch càng gây khó khăn cho

doanh nghi p trong vi c xu t-nh p kh u nguyên li u ñ u vào hay s n ph m ñ u ra.

Các chính sách thu càng ch t ch càng nh hư ng t i m c l i nhu n c a doanh

nghi p và ngư c l i.

+ Các quy ñ nh v lĩnh v c kinh doanh, lu t s d ng lao ñ ng, tr c pTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c Kinh T12th t nghi p nh hư ng tr c ti p ñ n các ho t ñ ng t ra quy t ñ nh, th c hi n công tác

s n xu t kinh doanh, tiêu th s n ph m, d ch v và thu l i nhu n. Có th m t lĩnh v c

kinh doanhnư c này là ñư c phép nhưng nư c khác l i c m, hay yêu c u chính sáchv nhân công cũng nh hư ng ñ n chi phí và l i nhu n c a doanh nghi p.

- Môi trư ng kinh t

+ Th c tr ng n n kinh t và xu hư ng trong tương lai nh hư ng ñ n

chi n lư c kinh doanh và s thành công c a doanh nghi p.

+ T c ñ tăng trư ng c a n n kinh t : n n kinh t ñang trong giai ño n

tăng trư ng cao s là cơ h i thu n l i cho vi c m r ng ho t ñ ng s n xu t kinh

doanh cho doanh nghi p do có xu hư ng tiêu dùng m nh hơn. Ngư c l i, n n kinh

t suy thoái d n ñ n gi m tiêu dùng, tăng c nh tranh.

+ M c lãi su t, chính sách ti n t và t giá h i ñoái: nh hư ng ñ n lư ng

cung ti n trên th trư ng d n ñ n m c c u tiêu dùng. Ti t ki m càng l n thì tiêu

dùng s càng gi m.

+ L m phát: l m phát tăng lên thì vi c ñ u tư s tr nên m o hi m hơn do

ñó doanh nghi p s gi m ñ u tư và ngư c l i.

- Môi trư ng văn hóa xã h i

Môi trư ng văn hóa xã h i bao g m các tư tư ng, các ni m tin ñư c ti p

nh n, các giá tr truy n th ng, phong t c t p quán hay quan ni m xã h i,…ñây là

y u t có xu hư ng thay ñ i nhanh chóng theo th i gian.

+ S bi n ñ ng c a xu hư ng tiêu dùng do th hi u, xu th khi n các

doanh nghi p thư ng xuyên ph i có s thay ñ i cho phù h p v i nhu c u ngày càng

phong phú và kh t khe c a ngư i tiêu dùng.

+ S thay ñ i c a tháp tu i, t l k t hôn, vai trò c a ph n ,… làm thay

ñ i th trư ng c a doanh nghi p.

+ Các hi p h i nh ng ngư i tiêu dùng là c n tr ñòi h i các doanh nghi p

ph i quan tâm ñ n ch t lư ng s n ph m, l i ích ngư i tiêu dùng nhi u hơn, ñ i m t

v i c nh tranh l n hơn.

- Môi trư ng công ngh

Là y u tnh hư ng l n tr c ti p t i chi n lư c kinh doanh c a các lĩnhTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c Kinh T13v c, các ngành cũng như các doanh nghi p.

+ S bi n ñ i c a công ngh làm thay ñ i vai trò c a các ngành, th m chí

d n ñ n s hoàn thi n, ra ñ i hay m t ñi c a các lĩnh v c kinh doanh.

+ S ra ñ i c a công ngh m i nh hư ng t i chu kỳ s ng c a s n ph m,

tăng năng su t lao ñ ng, hoàn thi n ch t lư ng s n ph m, phương pháp s n xu t,

thái ñ ngư i lao ñ ng…ñáp ng t t hơn nhu c u c a khách hàng song cũng làm

c nh tranh tr nên gay g t hơn.

+ V n ñ ñ t ra ñ i v i các doanh nghi p là ph i ñ u tư phát tri n công

ngh h p lý, nh m tăng kh năng c nh tranh và hi u qu s n xu t.

- Môi trư ng t nhiên

+ ð i v i các doanh nghi p, trong quá trình s n xu t hay cung c p c p

d ch v luôn luôn ch u s tác ñ ng c a y u t t nhiên như mưa bão nh hư ng t i

ch t lư ng và ti n trình các công trình xây d ng, th i ti t b t thư ng d n ñ n các

ho t ñ ng s n xu t kinh doanh theo mùa v b nh hư ng như qu n áo gi y dép, bão

l c nh hư ng t i các ho t ñ ng cung c p d ch v giao thông, du l ch,…

+ Các nguyên v t li u ñ u vào cho s n xu tnư c ta hi n nay v n chy u d a vào t nhiên. Do ñó s c n ki t d n v ngu n nguyên v t li u t nhiên s

d n ñ n tăng chi phí s n xu t kinh doanh, c nh tranh gay g t hơn và yêu c u ñ t ra

nh ng v n ñ v nghiên c u phát tri n cho các lo i thay th .

- Môi trư ng toàn c u (tác ñ ng c a toàn c u hóa)

+ Toàn c u hóa là xu hư ng t t y u và ñang di n ra c c kỳ m nh m trên t t

c các qu c gia, các ngành ngh , các doanh nghi p. ði u ñó s làm m r ng môi

trư ng nghiên c u ñ i v i m i doanh nghi p. Cũng là nh ng y u t như trên, song

ñ tb i c nh qu c t , m i th tr nên ph c t p và khó d ñoán hơn.

+ Toàn c u hóa mang l i thu n l i cho doanh nghi p trong vi c m r ng thtrư ng, ti p c n v i các ngu n l c d i d o c a ñ u tư qu c t song cũng ph i ñ i

m t v i c nh tranh kh c li t hơn b i lúc này doanh nghi p không ch ñ i m t v i

các doanh nghi p trong nư c mà còn có các doanh nghi p mang y u t nư c ngoài

có nhi u thu n l i v các ngu n l c hơn.

M t khác, môi trư ng toàn c u d n ñ n s h i nh p r ng rãi trong m i m tTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c Kinh T14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ sở lý luận và thực tiễn

Tải bản đầy đủ ngay(111 tr)

×