Tải bản đầy đủ - 111 (trang)
Đặc điểm địa hình và phương pháp nghiên cứu

Đặc điểm địa hình và phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 111trang

Cách m ng tháng Tám thành công, Nhà nư c Vi t Nam dân ch C ng hoà

ra ñ i, t i năm 1947, ñ a gi i hành chính c a t nh Hưng Yên bao g m 9 huy n và

1 th xã.

Ngày 26/01/1968, U ban Thư ng v Qu c h i ban hành Ngh quy t s

504-NQ/TVQH, phê chu n vi c h p nh t t nh H i Dương và t nh Hưng Yên

thành t nh H i Hưng.

Ngày 06/11/1996, t i kỳ h p th 10 Qu c h i khoá IX, Qu c h i ñã phê

chu n vi c chia tách t nh H i Hưng thành 2 t nh Hưng Yên và H i Dương.

Ngày 01/01/1997, t nh Hưng Yên chính th c ñư c tái l p và có bư c phát

tri n ti n b trên m i lĩnh v c.

Ngày 19/01/2009, th xã Hưng Yên ñư c Th tư ng Chính Ph ban hành

Ngh ñ nh thành l p thành ph Hưng Yên tr c thu c t nh.

Như v y, tính t năm b t ñ u thành l p t nh 1831 t i nay, thành ph Hưng

Yên luôn gi vai trò c a ñô th trung tâm ñ u não t nh.

Ngư c dòng l ch s t trư c năm 1831, th i Lê Trung Hưng, thành ph

Hưng Yên ñã t ng là thương c ng n i ti ng c a ðàng Ngoài.

3.1.1.4. Di n tích t nhiên, dân s , ñơn v hành chính

- Di n tích t nhiên: 46,8551 km² (4.685,51 ha) bao g m: ð t

327,27 ha, ñ t chuyên dùng: 814,46 ha, ñ tñô th :nông thôn: 468,57 ha, ñ t nôngnghi p: 2.273,43 ha, ñ t chưa s d ng: 146,05 ha, ñ t tôn giáo, tín ngư ng, sông

su i m t nư c chuyên dùng, phi nông nghi p khác và nghĩa trang: 655,73 ha.

- Dân s : ð n nay, dân s thành ph là 121.486 ngư i. Trong ñó: Dân s

thư ng trú 96.175 ngư i, dân s t m trú 25.311 ngư i. Dân s n i thành là

92.608 ngư i chi m 76,22%, dân s ngo i thành là 28.878 ngư i chi m 23,78%.

M t ñ dân s ñô th là 10.110 ngư i/km².

- Lao ñ ng: T ng s lao ñ ng là 54.475 ngư i, khu v c n i thành 39.358

ngư i, s lao ñ ng làm vi c trong các ngành kinh t qu c dân là: 35.655 ngư i;

T l lao ñ ng phi nông nghi p là 85,65%.

- ðơn v hành chính: Thành ph Hưng Yên có 12 ñơn v hành chính g m 7

phư ng (Quang Trung, Lê L i, Minh Khai, H ng Châu, Hi n Nam, Lam Sơn) và

5 xã (B o Khê, Trung Nghĩa, Liên Phương, H ng Nam, Qu ng Châu).Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t303.1.2. Ti m năng v phát tri n kinh t

3.1.2.1. M c tiêu t ng quát

Phát huy s c m nh t ng h p c a c h th ng chính tr , ñ i m i m nh m và

ñ ng b ; hoàn thành ñi u ch nh qui ho ch chung thành ph , xây d ng n p s ng

văn minh ñô th , ph n ñ u cơ b n ñ t tiêu chí c a ñô th lo i II trư c năm

2015[18].

3.1.2.2. M c tiêu ch y u

- T c ñ tăng trư ng bình quân trên 18%/năm. Trong ñó: công nghi p - xây

d ng 17%/năm; d ch v 22%/năm; nông nghi p 3%/năm.

- Cơ c u kinh t vào năm 2015: công nghi p - xây d ng 31%; d ch v 67%;

nông nghi p 2%.

- Thu nh p bình quân ñ u ngư i ñ n năm 2015 ñ t trên 45 tri u

ñ ng/ngư i/năm.

- Xây d ng h t ng ñô th cơ b n ñ t tiêu chí ñô th lo i II vào năm 2015;

5/5 xã (100%) ñ t tiêu chí c a nông thôn m i.

- Thu ngân sách theo nhi m v k ho ch trên ñ a bàn và nhi m v ñư c

giao tăng bình quân ñ t trên 10%/năm; ph n ñ u năm 2015 thu ngân sách trên ñ a

bàn ñ t trên 800 t ñ ng.

3.1.2.3. V không gian và phân khu ch c năng

Trên cơ s k th a, phát tri n và nâng c p thành ph Hưng Yên hi n có,

g n k t v i khu ñ i h c Ph Hi n và m t s khu v c lân c n có kh năng phát

tri n ñô th hóa cao ñ hình thành lên m t ñô th m i v i ñ y ñ các khu ch c

năng và h t ng k thu t ñô th ñ ng b .

Khu ð i h c Ph Hi n có di n tích kho ng 1.175,3 ha, n m 2 bên ñư ng

n i ñư ng cao t c Hà N i - H i Phòng và ñư ng cao t c C u Gi - Ninh Bình

(Phía ðông sông ði n Biên), g n k t ch t ch v i khu trung tâm ñô th , thu n

ti n cho vi c lưu thông và t o ñ ng l c phát tri n cho các khu v c lân c n.

H th ng các khu trung tâm g m trung tâm t ng h p và các khu trung tâm

chuyên ngành (Trung tâm hành chính, văn hóa, th d c th thao…) ñư c b trí

phân tán v i bán kính ph c v h p lý cho toàn ñô th .Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t31Các khucũ ñ nh hư ng c i t o h th ng h t ng k thu t và h t ng xã h inh m n ñ nh dân cư và an sinh xã h i; Các khum i ñư c xác ñ nh trên cơ skhai thác các quĩ ñ t xem k p nh l , thu n ti n cho vi c ñ u tư xây d ng.

C i t o, nâng c p m t nư c sông ði n Biên, sông Lê Như H và các ao h

hi n có ño n qua thành ph t o lên các tr c c nh quan ñô th ; K t h p b trí khu

cây xanh - th d c th thao t o không gian s ng trong lành cho toàn ñô th .

H th ng giao thông ñư c tính toán, thi t k theo nhu c u lưu lư ng giao

thông v n t i c a ñô th , ñ m b o thu n ti n k t n i v i khu ð i h c Ph Hi n và

các khu v c ch c năng khác trong ñô th .

Các phân khu ch c năng như khu , khu ð i h c Ph Hi n, công viên cây

xanh - th d c th thao, công trình công c ng và h t ng k thu t… phù h p v i

nguyên lý thi t k quy ho ch t o không gian ñô th sinh ñ ng và ñ m b o tính

kh thi c a d án.

3.1.2.4. V phát tri n h t ng k thu t

- Giao thông:

H th ng giao thông c a thành ph Hưng Yên và vùng ph c n ñư c ñ nh

hư ng thi t k trên cơ s k t h p giao thông th y - b vùng t nh, có c u trúc h n

h p v i 2 th xuyên tâm và vành ñai, thu n ti n cho vi c phát tri n ñô th .

+ Giao thông ñ i ngo i:

H th ng giao thông ñ i ngo i g m: D án ñư ng n i ñư ng cao t c Hà

N i - H i Phòng và ñư ng cao t c C u Gi - Ninh Bình; ñư ng Qu c l 39, 38B

ñư c tính toán thi t k m i k t h p nâng c p c i t o ñ m b o lưu lư ng giao

thông, ñ xu t phương án t ch c thêm 4 tuy n vành ñai, k t n i các khu ch c

năng chính cho toàn ñô th ; V trí c ng Hưng Yên ñ nh hư ng ñã ñư c th ng nh t

gi a hai t nh Hà Nam và Hưng Yên.

+ Giao thông n i th :

Trên cơ s h th ng giao thông n i th ñang ñư c ñ u tư xây d ng theo ñ

án qui ho ch chung ñã ñư c phê duy t, h th ng giao thông n i th bao g m các

tr c ñư ng chính ñô th n i các khu trung tâm và ñư ng khu v c, k t n i các khu

ch c năng ñô th ñư c nghiên c u, tính toán thi t k v i m t c t phù h p có h

th ng h t ng k thu t hoàn ch nh.Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t32M t s m t c t ngang ñư ng ñi n hình như sau:

+ ðư ng Nguy n Văn linh và ñư ng Tô Hi u gi nguyên theo qui ho ch ñã

ñư c duy t, r ng 54m (lòng ñư ng 2 * 18,5m; v a hè 2*7m; d i phân cách gi a

r ng 3 m).

+ Tr c chính hư ng B c Nam qua trung tâm khu ð i h c Ph Hi n d ki n,

n i v i tr c chính hư ng ðông Tây t c u Tri u Dương ñi c u Yên L nh có m t

c t ngang ñư ng r ng 44m (lòng ñư ng 2 * 10,5m; v a hè 2*5 m, ñư ng d o ñi

b 2*2m; d i phân cách gi a r ng 9 m).

+ D án ñư ng n i ñư ng cao t c Hà N i - H i Phòng và ñư ng cao t c

C u Gi - Ninh Bình (ño n qua thành ph ) ñi xuyên qua khu ñ i h c Ph Hi n

theo hư ng B c Nam có m t c t ngang ñư ng d ki n r ng 76,5m.

- Thoát nư c m t

ðư c chia thành thành 4 lưu v c, g m:

+ Lưu v c 1: G m các xã Thi n Phi n, Trung Nghĩa, An Viên và 1 ph n

c a các xã Th S , Liên Phương và xã Nh t Tân.

+ Lưu v c 2: Bao g m các xã Tân Hưng, Phương Chi u và 1 ph n c a các

xã H ng Nam, Th S và xã Liên Phương.

+ Lưu v c 3: Bao g m khu v c n i thành và 1 ph n c a xã H ng Nam, xã

Liên Phương.

+ Lưu v c 4: Bao g m toàn b khu v c còn l iphía B c c a Thành ph ;- Thoát nư c th i v sinh môi trư ng:

- H th ng thoát nư c th i cho khu v c g m thoát nư c th i chung ñ i v i

khu n i thành hi n nay và thoát nư c th i riêng ñ i v i các khu ñô th m i, khu

công nghi p và các khu v c chưa có h th ng thoát nư c.

- Rác th i sinh ho t: trư c m t t p k t v bãi rác hi n có khu v c Chùa

Di u, sau ñó ñ nh hư ng ñưa v khu v c x lý rác th i qui ho ch m i t i xã Hi p

Cư ng, huy n Kim ð ng.

- Nghĩa trang, nghĩa ñ a hi n có ñư c t ch c c i t o thành h th ng công

viên nghĩa trang ñ m b o v sinh môi trư ng. D ki n hình thành nghĩa trang

chung cho thành ph v i di n tích 32,7 ha ñ t t i phía ðông B c xã Nh t Tân,

huy n Tiên L .Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t33- C p nư c sinh ho t:

Ngu n cung c p nư c sinh ho t cho ñô th hi n t i ch y u t tr m c p

nư c c a thành phphư ng Lê L i có công su t 5.000 m³/ngñ và d án c pnư c ngu n v n ODA Ph n Lan có công su t 10.000 m³/ngñ. D ki n qui ho ch

thêm 1 nhà máy c p nư c s ch có công su t 62.000 m³/ngñ t i xã Thi n Phi n,

huy n Tiên L ñ ñ m b o công su t tính toán cho toàn ñô th là 77.000 m³/ngñ.

- C p ñi n:

- T ng nhu c u dùng ñi n c a toàn ñô th là 121 MVA.

- Ngu n ñi n l y t tr m 110 KV (2*25MVA) ñang xây d ng ñư c d ki n

nâng công su t lên thành tr m 110 KV (2*25 MVA + 2*40 MVA).

- M ng lư i ñi n dùng lư i trung th 35KV, ñi ñ n các tr m bi n áp, lư i

h th 0,4 KV t tr m bi n áp c p ñi n cho các ph t i sinh ho t.

3.1.3. Tình hình phát tri n kinh t xã h i c a thành ph Hưng Yên

- T c ñ tăng trư ng kinh t bình quân tăng 17,68 %/năm. Trong ñó: công

nghi p, xây d ng: 18,9%/năm; d ch v ,thương m i: 21,78%/năm; nông nghi p:

4,18%/năm.

- Cơ c u kinh t năm 2010: công nghi p, xây d ng - d ch v , thương m i nông nghi p: 34,8% - 60,8% - 4,4%.

- Thu nh p bình quân ñ u ngư i ñ t 20 tri u ñ ng/năm.

- ð n năm 2010 m t ha canh tác ñ t: 46 tri u ñ ng/năm.

* K t qu ñ t ñư ct ng ngành c th :- Công nghi p - xây d ng:

Giá tr s n xu t công nghi p - xây d ng tăng bình quân 18,9%/năm.

- D ch v - Thương m i:

D ch v - Thương m i phát tri n nhanh, ña d ng, phong phú và có ch t

lư ng. T c ñ tăng trư ng bình quân ñ t 21,78%/năm.

- Nông nghi p nông thôn:

Giá tr s n xu t nông nghi p tăng bình quân 4,18%/năm. Bình quân trên 1ha

canh tác theo giá c ñ nh thu ñư c 43,5 tri u ñ ng.Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t34- Xây d ng k t c u h t ng, qu n lý ñô th :

Hoàn thành quy ho ch chi ti t các phư ng, xã. Hư ng d n và c p 1.342

gi y phép xây d ng nhàcho nhân dân.* Phát tri n ñô th :

- V quy ho ch: Thành ph ñã t p trung th c hi n quy ho ch ñ phát tri n

ñô th theo hư ng văn minh, hi n ñ i.

+ Hoàn thành vi c quy ho ch chung và quy ho ch chi ti t t thành ph ñ n

các xã, phư ng.

+ ði u ch nh quy ho ch thành ph Hưng Yên ñ n năm 2020 và t m nhìn

ngoài 2020 ñã ñư c U ban nhân dân t nh Hưng Yên phê duy t.

+ T p trung quy ho ch các khu ch c năng: Khu công nghi p, khu trung tâm

hành chính, khu trung tâm y t , khu trung tâm giáo d c - ñào t o, khu thương m i

- du l ch, khu văn hoá th d c th thao, khu công viên cây xanh.

- V nhà : Di n tích nhàkho ng 1.714.150m²; bình quân ñ t 18,82m²sàn/ngư i, t l nhà kiên c cao t ng ñ t 55%ngo i th và ñ t 73%, khu v cn i th , ñang hình thành khu ñô th sông ði n Biên, khu nhà vư n sinh thái.

- V giao thông: ðư ng giao thông n i b 102 km, trong ñó 67 km n i

thành, 35 km ngo i thành, 100% ñ u ñư c tr i th m bê tông; thành ph có 148

tuy n ñư ng, ñ t dành cho giao thông 180 ha chi m 19,65% di n tích ñ t xây

d ng ñô th ; m t ñ giao thông chính ñ t 7,32km/km².

- V v n t i hành khách: Thành ph có m t s tuy n xe bus và m t s hãng

taxi ho t ñ ng trên ñ a bàn, có b n xe khách trung tâm 1.500m², hi n thành ph

ñã quy ho ch m t s b n xe t nh.

- V n t i hàng hoá: Thành ph có c u Yên L nh, hàng ngày bình quân có

trên 400 lư t xe v n t i hàng hoá ñ n thành ph .

- Giao thông thu : Thành ph có c ng Yên L nh ñang ñư c ñ u tư nâng c p

t o nhi u thu n l i v n t i ñư ng thu .

- V c p ñi n và chi u sáng ñô th :

- Ngu n ñi n cung c p cho thành ph t m ng lư i ñi n qu c gia, ñ m b o

nhu c u v ñi n cho sinh ho t và s n xu t.Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t35- H th ng ñi n chi u sáng thành ph ñ t 65%, khu v c n i thành ñ t

100%.

- V công viên cây xanh: Thành ph có 03 công viên ñã cơ b n hoàn thi n,

di n tích 03 công viên này trên 60ha; công viên An Vũ III ñang ñư c l p d án

thi công, thành ph có Qu ng trư ng trung tâm 13ha, trong ñó th m c , hoa 3ha.

T ng di n tích vư n hoa, cây xanh, th m c thành ph có 98 ha.

- V sinh môi trư ng: Thành ph có khu x lý rác th i, ñ t tiêu chu n 100%

rác th i khu v c n i thành ñư c thu gom, 70% rác th i khu v c ngo i thành ñư c

x lý; công ty v sinh môi trư ng thành ph có g n 300 ngư i ñư c trang b máy

móc như: xe ép rác, xe phun nư c, xe hút.

3.2. M t s thông tin cơ b n v Chi c c Thu và ñ c ñi m c a doanh nghi p

t i thành ph Hưng Yên

3.2.1. ð c ñi m cơ b n c a Chi c c Thu thành ph Hưng Yên

Chi c c Thu Thành ph Hưng Yên là cơ quan chuyên môn tr c thu c C c

Thu t nh, có ch c năng t ch c th c hi n công tác qu n lý thu , phí, l phí và

các kho n thu khác thu c ph m vi nhi m v c a ngành Thu trên ñ a bàn theo

quy ñ nh c a pháp lu t. Tr s ñ t t i s 678 ñư ng Nguy n Văn Linh, phư ng

Hi n Nam, thành ph Hưng Yên, t nh Hưng Yên có tư cách pháp nhân, con d u

riêng, ñư c m tài kho n t i kho b c nhà nư c theo quy ñ nh c a pháp lu t, có

v trí, ch c năng, nhi m v và quy n h n theo qui ñ nh c a Lu t qu n lý thu và

các văn b n pháp lu t khác có liên quan, ð ng b CCTTP Hưng Yên có 39 ñ ng

viên sinh ho t t i 07 Chi b ; Ban Thư ng v ð ng y có 03 ñ/c; Ban ch p hành

ð ng b có 08 ñ ng chí; s ñ ng y viên là n 3 ñ/c, chi m 38%;

Theo Quy t ñ nh s 503/Qð-TCT ngày 29/3/2010 c a T ng c c Thu v

quy ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c Chi c c Thu tr c

thu c C c Thu [22]; Quy t ñ nh s 504/Qð-TCT ngày 29/3/2010 c a T ng c c

Thu v vi c quy ñ nh ch c năng, nhi m v c a các ð i thu c Chi c c Thu [23],

thì cơ c u t ch c b máy c a CCTTP Hưng Yên g m 12 ñ i thu (văn phòngTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t36Chi c c: 7 ñ i thu và 5 ñ i thu liên xã, phư ng tr c thu c), ñư c th hi n qua

Hình 3.1 b máy t ch c CCTTP Hưng Yên.

CHI C C TRƯ NGPHÓ CHI C C TRƯ NGð i

TB

TKð i

TT

HTPHÓ CHI C C TRƯ NGPHÓ CHI C C TRƯ NGð i

LPX

(1)ð i

LPX

(2)ð i

LP

(3)ð i

LP

(4)ð i

LP

(5)ð i

KTTð i

KKK

TT&

THð i HC

NS

TVACð i

TN

CNð i

TH

NVDTHình 3.1 Sơ ñ t ch c CCT TP Hưng Yên

Ghi chú:

- LXP (1): Phư ng An T o – Xã B o Châu – Xã Trung Nghĩa

- LXP (2): Phư ng H ng Châu – Xã Liên Phương – Xã H ng Nam – Xã Qu ng

Châu

- LP (3): Phư ng Hi n Nam – Phư ng Lam Sơn

- LP (4): Phư ng Lê L i – Ch Ph Hi n- LP (5): Phư ng Quang Trung – Phư ng Minh Khai

* LP – LXP: liên phu ng – liên xã phư ngTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t37ð

i3.2.2. ð c ñi m c a các doanh nghi p do Chi c c Thu thành ph Hưng Yên

qu n lý

Bao g m các doanh nghi p ngoài nhà nư c (Công ty TNHH, công ty C

ph n, công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân, h p tác xã, qu tín d ng), trong

n n kinh t th trư ng hi n nay các doanh nghi p này không th thi u và ñóng vai

trò ngày càng quan tr ng, m nh m , tương x ng v i ti m năng, ñóng góp x ng

ñáng vào s t n t i, s phát tri n n n kinh t th trư ng theo ñ nh hư ng XHCN

ñòi h i Nhà nư c ph i có các chính sách, ñi u ki n thu n l i ñ các DN này phát

huy ñư c vai trò c a mình trong tình hình kinh t hi n nay.

- ðư c d a trên quan h s h u tư nhân, toàn b v n, tài s n... ñ u thu c s

h u tư nhân. Trong h u h t các trư ng h p ch s h u v a là ngư i qu n lý và

v a là ngư i ra quy t ñ nh ho t ñ ng s n xu t kinh doanh và ñ ng th i cũng là

ngư i ch u toàn b trách nhi m v k t qu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh. M c

tiêu l n nh t c a các doanh nghi p là l i nhu n. Vì v y các doanh nghi p r t

nhanh nh y trong tìm hi u ñ u tư và ñ u tư có th s n sàng b ng b t c giá nào

ñ ki m ñư c th t nhi u l i nhu n v i nh ng phương án kinh doanh r t táo b o

và m o hi m. ðôi khi ñ ñ t ñư c m c ñích h có th xem thư ng pháp lu t k

c tr n thu ... gây h u qu không t t cho xã h i.

- S lư ng kinh doanh l n, kinh doanht t c các lĩnh v c nhưng v m tquy mô còn nhi u h n ch , m t s ho t ñ nglĩnh v c s n xu t do trình ñ côngngh l c h u nên năng su t lao ñ ngkhu v c này có c nh ng ngư i già, cánb công nhân viên ngh hưu, ngh m t s c ho c không có công vi c làm ph i

kinh doanh ñ ki m s ng.... Do ñó vi c tuyên truy n gi i thích chính sách g p

nhi u v n ñ khó khăn, công tác qu n lý có nhi u tr ng i do h n ch v kh

năng ngo i ng , thi u thông tin v th trư ng... vì v y khó ng phó ñư c v i tác

ñ ng th trư ng bên ngoài.

- Nhìn chung là có ý th c ch p hành pháp lu t kém. Tình tr ng kinh doanh

không có gi y phép hay vi ph m ñi u l ñăng ký kinh doanh tương ñ i ph bi n.

ða s doanh nghi p có s d ng lao ñ ng vi ph m ch ñ s d ng lao ñ ng nhưTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t38không ñóng b o hi m xã h i, ngư i lao ñ ng ñư c trang b không ñ y ñ , ho c

không ñư c trang b các ñ b o h lao ñ ng, an toàn lao ñ ng, nhi u doanh

nghi p xin thành l p nhưng không ho t ñ ng, còn tình tr ng l p s sách k toán,

hóa ñơn, ch ng t không ñúng th c t nh m m c ñích tr n thu di n ra ph bi n.

- Có mô hình t ch c qu n lý và kinh doanh g n nh , năng ñ ng và nh y

bén, chi m ph n ñông trong n n kinh t song quy mô nh do v n ít, cơ c u t

ch c g n nh , linh ho t, d dàng thích ng nhanh v i s bi n ñ ng c a th trư ng

và s ti n b không ng ng khoa h c k thu t, ñ ng th i trong các doanh nghi p

s lư ng lao ñ ng ít và thư ng ñ m nh n ch c v theo ki u ña năng giúp cho chi

phí nhân công th p t o l i th c nh tranh v giá và s n ph m cung c p cho th

trư ng trong nư c nhưng do quy mô quá nh bé d n ñ n khó c nh tranh ñư c

trên th trư ng qu c t .

3.3. Phương pháp nghiên c u

3.3.1. Khung phân tích c a ñ tài

ð ñ nh hư ng cho công tác nghiên c u, t lý thuy t g n v i th c ti n, h c

viên ñưa ra khung phân tích k t qu qu n lý thu thu ñ i v i các Doanh nghi p

(khung phân tích ñ tài 3.2)Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t39CÔNG TÁC QLT ð I V I CÁC DOANH NGHI P

T I CCTTP HƯNG YÊN,T NH HƯNG YÊNQu

Kê khai,

Khái quát v thu , QLT

ñ i v i các doanh nghi pN i dung QLT ñ i v i các

doanh nghi pCác y u t nh hư ng ñ n QLT ñ i

v i các doanh nghi p

Khái quát vð

Khái

ni m

v

thu ,

QLTCác yKhái

ni

ð c ñi m,

b n

ch t,phân

lo i, vai tròCác

chính

sách

nhà

nư cKê khai,

K toán

thuQu n lý

n và

cư ng

ch thuTuyên

truy n

h tr

NNTKi m

tra thuY ut

khách

quanY ut

ch

quanCác

chính

GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QLT ð I V I CÁC DN

T I CCTTP HƯNG YÊN,T NH HƯNG YÊN QU N LÝHình 3.2 Khung phân tích nghiên c u c a ñ tàiTrư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm địa hình và phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(111 tr)

×