Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CHUẨN BỊ:-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2.

II. CHUẨN BỊ:-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa-Người ông chia quà gì cho các cháu?-Ba người cháu đã làm gì với quả đào mà ông cho?-Người ông đã nhận xét về các cháu ntn?B) Hướng dẫn cách trình bày

- Hãy nêu cách trình bày một đoạn văn.

- Ngoài ra chữ đầu câu, trong bài chính tả này

có những chữ nào cần viết hoa? Vì sao?

C) Hướng dẫn viết từ khó

- Hãy tìm trong bài thơ các chữ có dấu hỏi,

dấu ngã.

- Đọc lại các tiếng trên cho HS viết vào bảng

con. Chỉnh sửa lỗi cho HS.

D) Viết bài

E) Soát lỗi

- GV đọc lại bài, dừng lại phân tích các chữ

khó cho HS soát lỗi.

G) Chấm bài

- Thu và chấm một số bài. Số bài còn lại để

chấm sau.

Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả

Bài 2a/ 93

- GV chọn phần 2a và phát phiếu cho các

nhóm làm bài

- Nhận xét bài làm và cho điểm HS.

4. Củng cố :Yêu cầu các em viết sai 3 lỗi chính

tả trở lên về nhà viết lại cho đúng bài.

5.Dặn dò:Chuẩn bò: Hoa phượng.

Nhận xét tiết học.--Người ông chia cho mỗi cháu

một quả đào.

Xuân ăn đào xong, đem hạt

trồng. Vân ăn xong vẫn còn

thèm...

Ông bảo: Xuân thích làm vườn,

Vân bé dại, còn Việt là người

nhân hậu.HS nêu

- Viết hoa tên riêng của các nhân

vật: Xuân, Vân, Việt.

-Các chữ có dấu hỏi, dấu ngã,

mỗi, vẫn.

Viết các từ khó, dễ lẫn.

HS nhìn bảng chép bài.

Soát lỗi, sửa lỗi sai và ghi tổng

số lỗi ra lề vở.- Các nhóm làm bài trình bày kết

quả thảo luận

Đáp án: sổ, sáo, xổ, sân, xồ,

xoan

- HS nxét, sửa bài

- HS nghe

Nhận xét tiết học.Rút kinh nghiệm:…………………………………………………………………………...………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………TIẾT 4:Trang 6ƠN TIẾNG VIỆTLUYỆN ĐỌC : NHỮNG QUẢ ĐÀONgười soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia NghóaTrang 7I. MỤC TIÊU - RÌn cho HS ®äc tr«i ch¶y, râ rµng toµn bµi. Ng¾t, nghØ h¬i ®óng sau c¸c

dÊu c©u vµ gi÷a c¸c cơm tõ. Bíc ®Çu ®äc ph©n biƯt ®ỵc giäng cđa c¸c nh©n vËt («ng vµ 3 ®øa

ch¸u).

- N¾m ch¾c néi dung bµi ®äc tõ ®ã gi¸o dơc HS yªu lao ®éng, biÕt th¬ng yªu b¹n bÌ.

II. CÁC HOẠT ĐỘNGHoạt động của Giáo viênHoạt động của Học sinh1/ Giíi thiƯu bµi

2/ Lun ®äc 1'

G ®äc mÉu toµn bµi, híng dÉn H ®äc mét sè

c©u dµi:

- ThÊy ViƯt chØ ch¨m chó nh×n vµo tÊm kh¨n

tr¶i bµn,/ «ng ng¹c nhiªn hái://

Híng dÉn HS ®äc giäng cđa c¸c nh©n vËt.

+giäng «ng: «n tån, hiỊn hËu

+giäng Xu©n: hån nhiªn, nhanh nh¶u

+giäng V©n: ng©y th¬

- Theo dâi, sưa sai cho H

3/ T×m hiĨu bµi

-¤ng chia quµ g× cho c¸c ch¸u?

- Mçi ®øa ch¸u ®· lµm g× víi qu¶ ®µo «ng

cho?

- ¤ng nhËn xÐt vỊ Xu©n vµ V©n nh thÕ nµo?

- ¤ng nãi g× vỊ ViƯt?

a. ViƯt sÏ lµm vên giái.

b. ViƯt cã tÊm lßng nh©n hËu.

c. ViƯt cßn th¬ d¹i qu¸.

d. ViƯt biÕt th¬ng b¹n.

C©u chun mn nãi ®iỊu g×?

4/ Cđng cè - dỈn dß- L¾ng nghe

- Lun ®äc ng¾t, nghØ h¬i ë c¸c c©u (c¸

nh©n, ®ång thanh)

- Lun ®äc giäng cđa c¸c nh©n vËt

+ §äc ®o¹n trong nhãm

+ Thi ®äc ®o¹n tríc líp.(®o¹n 3)

+§äc ph©n vai trong nhãm vµ thi ®äc

ph©n vai tríc líp

+ §äc ®ång thanh toµn bµi.

- nh÷ng qu¶ ®µo.

- Xu©n : ¨n vµ ®em h¹t trång vµo mét c¸i

vß.

V©n: ¨n vµ vøt h¹t ®µo ®i.

ViƯt: cho b¹n S¬n

- Xu©n sÏ lµm vên giái. V©n cßn th¬ d¹i.

- Th¶o ln nhãm 4 ®Ĩ lùa chän ®¸p ¸n

®óng. C¸c nhãm nªu kÕt qu¶, líp nhËn

xÐt, bỉ sung.

§¸p ¸n ®óng lµ: b

- Nhê nh÷ng qu¶ ®µo, «ng biÕt ®ỵc tÝnh

nÕt cđa c¸c ch¸u.BUỔI CHIỀU

ƠN TỐNTIẾT 1:CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐI. MỤC TIÊU - RÌn lun cho HS kü n¨ng ®äc, viÕt , so s¸nh c¸c sè cã ba ch÷ sè.

- VËn dơng nhanh, chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®Đp

II. CÁC HOẠT ĐỘNGHoạt động của Giáo viên

1/ G thiƯu bµi:

- Nªu yªu cÇu tiÕt häcHoạt động của Học sinh

- L¾ng nghe.Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia NghóaTrang 82/ Thùc hµnh:

Híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp

- Th¶o ln nhãm 4 ®Ĩ lùa chän ®¸p

Bµi 1: Khoanh vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng: ¸n. §¹i diƯn c¸c nhãm nªu kÕt qu¶,

líp nhËn xÐt, bỉ sung.

1. Sè gåm 3 tr¨m vµ 4 chơc 0 ®¬n vÞ viÕt lµ:

a. 306

b. 340

c. 310 d. 603

2. Sè 104 ®äc lµ:

a. Mêi bèn.

b. Mét tr¨m bèn m¬i.

c. Mét tr¨m mêi bèn.

d. Mét tr¨m linh bèn.

3. 165 … 156 , dÊu thÝch hỵp ®Ĩ ®iỊn vµo chç

chÊm lµ:

a. <

b. >

c. =

Bµi 2: ViÕt:

- Sè gåm 1 tr¨m 5 chơc vµ 2 ®¬n vÞ.

- Sè gåm 1 tr¨m vµ 7 chơc.

- Sè gåm 1 tr¨m vµ 7 ®¬n vÞ.

- Sè liỊn tríc cđa sè 200.

- Sè bÐ nhÊt cã 3 ch÷ sè gièng nhau.

- Sè liỊn sau cđa sè 149.

- Nh÷ng sè lín h¬n 134 vµ bÐ h¬n 138.

Theo dâi, nh¾c nhë chung.

Bµi 3: §iỊn dÊu thÝch hỵp vµo chç chÊm.

158 … 153

102 … 120

171 … 169

147 … 174

180 … 200

126 … 126

- Theo dâi chung

- ChÊm bµi tỉ 1 vµ nhËn xÐt

3/ Cđng cè - dỈn dß

Nhận xét tiết họcTIẾT 2:§¸p ¸n ®óng lµ:

C©u 1 : b - 340

C©u 2: d - mét tr¨m linh bèn.

C©u 3: a - 165 < 156

- lµm bµi vµo vë. Nèi tiÕp nhau viÕt

kÕt qu¶ ë b¶ng líp.

- H ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra.

- Sè gåm 1 tr¨m 5 chơc vµ 2 ®¬n vÞ

lµ : 152

- Sè gåm 1 tr¨m vµ 7 chơc : 170

- Sè gåm 1 tr¨m vµ 7 ®¬n vÞ : 107

- Sè liỊn tríc cđa sè 200 lµ sè 199

- Sè bÐ nhÊt cã 3 ch÷ sè gièng nhau lµ

: 111

- Sè liỊn sau cđa sè 149 lµ sè 150.

- Nh÷ng sè lín h¬n 134 vµ bÐ h¬n 138

lµ : 135 ; 136 ; 137.

- nh¾c l¹i c¸ch so s¸nh vµ vËn dơng ®Ĩ

lµm vµo vë.

2H ch÷a bµi ë b¶ng líp. Líp nhËn xÐt,

bỉ sungƠN TIẾNG VIỆT

Lun ®äc: CẬU BÉ VÀ CÂY SI GIÀI. MỤC TIÊU

1/ RÌn kü n¨ng ®äc thµnh tiÕng

- §äc tr¬n toµn bµi. BiÕt nghØ h¬i hỵp lý sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c cơm tõ dµi.Bíc ®Çu biÕt

®äc ph©n biƯt lêi ngêi kĨ vµ lêi nh©n vËt.

2/ RÌn kü n¨ng ®äc hiĨu:

- HiĨu nghÜa cđa c¸c tõ ng÷ : hÝ ho¸y; rïng m×nh

- HiĨu ®ỵc ®iỊu c©u chun mn nãi: C©y cèi còng biÕt ®au ®ín nh con ngêi. CÇn cã ý thøc

b¶o vƯ.

II. CÁC HOẠT ĐỘNGHoạt động của Giáo viênHoạt động của Học sinh1/ G thiƯu bµi

2/ Lun ®äc

- §äc mÉu toµn bµi

- L¾ng nghe

- Híng dÉn H lun ®äc kÕt hỵp gi¶i nghÜa -1H kh¸ ®äc l¹i. C¶ líp theo dâi vµ ®äc thÇm

tõ khã

theoNgười soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa- Sưa lçi ph¸t ©m cho H

- Híng dÉn c¸ch ®äc c¸c c©u :

S½n con dao nhän trong tay,/ cËu hÝ ho¸y

kh¾c tªn m×nh lªn th©n c©y.//

- Theo dâi chung, híng dÉn H b×nh chän

nhãm ®äc hay.

3. T×m hiĨu bµi

- CËu bÐ ®· lµm ®iỊu g× kh«ng ph¶i víi

c©y si?

- C©y ®· lµm g× ®Ĩ cËu bÐ hiĨu ®ỵc nçi ®au

cđa nã?

- Sau cc nãi chun víi c©y, cËu bÐ ®·

hiĨu ra ®iỊu g×?

-Theo em sau cc nãi chun víi c©y,

cËu bÐ cßn nghÞch nh thÕ n÷a kh«ng?

V× sao?

4/ Lun ®äc l¹i

HD giäng ®äc tõng nh©n vËt.

+Giäng c©y : khi «n tån, khi nghiªm kh¾c.

+Giäng cËu bÐ : hån nhiªn

- NhËn xÐt, ghi ®iĨm

5/ Cđng cè - dỈn dß

- NhËn xÐt giê häc.

TIẾT 3:Trang 9+ §äc tiÕp søc c©u

+ §äc tõng ®o¹n tríc líp:

- Lun ®äc ng¾t, nghØ h¬i ë c©u dµi (c¸

nh©n - ®ång thanh)

- §äc chó gi¶i ë ci bµi

+ §äc ®o¹n trong nhãm: N2

+Thi ®äc ®o¹n2 gi÷a c¸c nhãm

+ §äc toµn bµi

- lÊy con dao nhän kh¾c tªn m×nh lªn th©n

c©y.

- Hái cËu bÐ t¹i sao kh«ng kh¾c tªn lªn ngêi

m×nh

- C©y còng biÕt ®au nh con ngêi./ Ph¶i b¶o

vƯ c©y cèi, ch¨m sãc c©y cèi./ §õng lµm h¹i

c©y cèi.

- kh«ng, v× cËu hiĨu ®ỵc nhiỊu ®iỊu vỊ c©y

cèi

- Lun ®äc lêi c¸c nh©n vËt.

- §äc ph©n vai theo nhãm vµ thi ®äc ph©n vai

gi÷a c¸c nhãm.ƠN TIẾNG VIỆT

Lun viÕt: CẬU BÉ VÀ CÂY SI GIÀI. MỤC TIÊU

- Nghe - viÕt chÝnh x¸c mét ®o¹n trong bµi “CËu bÐ vµ c©y si giµ” (Tõ ®Çu ®Õn … míi ®Đp

lµm sao!)

- Lµm c¸c bµi tËp ph©n biƯt l/ n ; vÇn ang/ oang.

- ViÕt ®óng, ®Đp, tr×nh bµy s¹ch sÏ.

II. CÁC HOẠT ĐỘNGHoạt động của Giáo viênHoạt động của Học sinhNgười soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa1/ Giíi thiƯu bµi:

2/ Híng dÉn viÕt chÝnh t¶

- §äc ®o¹n cÇn viÕt

- CËu bÐ ®· lµm ®iỊu g× kh«ng ph¶i víi c©y si?

- §o¹n cÇn viÕt cã nh÷ng dÊu c©u g×?

- §äc tõ khã: xum xuª ; hÝ ho¸y ; ®au ®iÕng.

- NhËn xÐt, sưa sai

GV ®äc chËm tõng c©u.

- Theo dâi, nh¾c nhë chung

- §äc chËm tõng cơm tõ ®Ĩ H so¸t lçi.

Thu vë 3 em chÊm vµ nhËn xÐt

3/ Híng dÉn lµm bµi tËp

- §iỊn vµo chç trèng :

a, ang hay oang?

- h… ®éng ; h… hãa ; ®Êt h… ; h… ®Õ ; ch… trai.

b, l hay n?

- …ç mòi ; …ç lùc ; m¸y …ỉ ; …ung lay ; xa …

ay ; …ong lanh.

- NhËn xÐt, sưa sai.

4/ Cđng cè- dỈn dß

NhËn xÐt giê häc.Trang 10- L¾ng nghe

2HS ®äc l¹i - líp ®äc thÇm theo

- lÊy con dao nhän kh¾c tªn m×nh lªn

th©n c©y.

- dÊu chÊm, dÊu phÈy, dÊu hai chÊm,

dÊu chÊm hái, dÊu chÊm than.

- Lun viÕt tõ khã vµo b¶ng con:

- ViÕt bµi vµo vë.

- So¸t lçi vµ ch÷a lçi vµo vë.Lµm bµi vµo vë vµ ch÷a bµi tríc líp

§¸p ¸n:

a, hang ®éng ; hµng hãa ; ®Êt hoang ;

hoµng ®Õ ; chµng trai.

b, lç mòi ; nç lùc ; m¸y nỉ ; lung

lay ; xa nay ; long lanh.Thứ tư ngày 6 tháng 4 năm 2011

TIẾT 1:TỐNSO SÁNH CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ. (tiết 143)I. MỤC TIÊU:

- Biết sử dụng cấu tạo thập phân của số và giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số để

so sánh các số có ba chữ số; nhận biết thứ tự các số ( khơng q 1000 )

- Ham thích học toán.

II. CHUẨN BỊ: Các hình vuông, hình chữ nhật biểu diễn trăm, chục, đơn vò.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Ổn đònh

2. Bài cũ: Các số có 3 chữ số.

- Đọc số và yêu cầu HS viết số được đọc vào

bảng, Nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới

Hoạt động 1: Giới thiệu cách so sánh các số có 3

chữ số.Hát

3 HS lên bảng thực hiện yêu

cầu của GV. Cả lớp viết số

vào bảng con.Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia NghóaTrang 11a) So sánh 234 và 2la

-Gắn lên bảng hình biểu diễn số 234 và hỏi: Có Có 234 hình vuông.

bao nhiêu hình vuông nhỏ?

-Tiếp tục gắn hình biểu diễn số 235 vào bên phải Có 235 hình vuông. Sau đó

như phần bài học và hỏi: Có bao nhiêu hình

lên bảng viết số 235.

vuông?

- 234 hình vuông ít hơn 235

234 hình vuông và 235 hình vuông thì bên nào có

hình vuông, 235 hình vuông

ít hình vuông hơn, bên nào nhiều hình vuông hơn?

nhiều hơn 234.

-234 và 235, số nào bé hơn, số nào lớn hơn?

- 234 bé hơn 235, 235 lớn hơn

234.

- Chữ số hàng trăm cùng là 2.

- Chữ số hàng chục cùng là 3.

- 4<5

b) So sánh 194 và 139.

-Hướng dẫn HS so sánh 194 hình vuông với 139 - 194 hình vuông nhiều hơn 139

hình vuông tương tự như so sánh 234 và 235 hình

hình vuông, 139 hình vuông ít

vuông.

hơn 194 hình vuông.

-Hướng dẫn so sánh 194 và 139 bằng cách so sánh - Hàng trăm cùng là 1. Hàng

các chữ số cùng hàng.

chục 9 > 3 nên 194 > 139 hay

139 < 194.

c) So sánh 199 và 215.

- 215 hình vuông nhiều hơn 199

- Hướng dẫn HS so sánh 199 hình vuông với 215

hình vuông, 199 hình vuông ít

hình vuông tương tự như so sánh 234 và 235

hơn 215 hình vuông.

hình vuông.

- Hàng trăm 2 > 1 nên 215 >

- Hướng dẫn so sánh 199 và 215 bằng cách so

199 hay 199 < 215.

sánh các chữ số cùng hàng.

- Tổng kết và rút ra kết luận và cho HS đọc - HS đọc

thuộc lòng kết luận này.

Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành.

Bài 1/ 148 >

- Làm bảng con

<

127 > 121

=

124 < 129....

- Y/c HS làm bảng con

- HS nxét, sửa bài

-Nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2 / 148

- HS làm miệng

- Y/c HS làm miệng

a) 695; b) 979; c) 751

-Nhận xét và cho điểm HS.

- HS nxét, sửa bài

Bài 3/ 148

-Yêu cầu các nhóm tự làm bài và trình bày kết - Các nhóm làm bài, trình bày kết

quả thảo luận

quả

-GV nxét, sửa bài

- Đọc các dãy số vừa làm

4. Củng cố: Tổ chức HS thi so sánh các số có 3Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia NghóaTrang 12chữ số.

- HS thực hiện theo y/c

5.Dặn dò: HS về nhà ôn luyện cách so sánh các - Nhận xét tiết học

số có 3 chữ số. Chuẩn bò: Luyện tập

Rút kinh nghiệm:…………………………………………………………………………...………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………TIẾT 2:TẬP VIẾT

CHỮ HOA: A (KIỂU 2) ( tiết 29)I. MỤC TIÊU:

- Viết đúng chữ hoa A kiểu 2 ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Ao

( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ) Ao liền ruộng cả (3 lần).

- Góp phần rèn luyện tính cẩn thận

II. CHUẨN BỊ: Chữ mẫu A hoa kiểu 2 . Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Ổn đònh

2. Bài cũ

- Kiểm tra vở viết.

- Yêu cầu viết: Y, Yêu

- Hãy nhắc lại câu ứng dụng.

- GV nhận xét, cho điểm.

3. Bài mới

- Giới thiệu: Gvgt, ghi tựa

Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ cái hoa

1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.

* Gắn mẫu chữ A hoa kiểu 2-Chữ A hoa kiểu 2 cao mấy li?

Viết bởi mấy nét?

GV chỉ vào chữ A hoa kiểu 2 và miêu tả:- Hát

- HS viết bảng con.

- HS nêu câu ứng dụng.

- 3 HS viết bảng lớp. Cả lớp viết

bảng con- HS quan sát- 5 li.

- 2 nét

- HS quan sátNgười soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia NghóaTrang 13+ Gồm 2 nét là nét cong kín và nét móc ngược

phải.

- GV viết bảng lớp.

- HS quan sát.

- GV hướng dẫn cách viết:

- GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết.

2. HS viết bảng con.

- GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt.

- GV nhận xét uốn nắn.

 Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

* Treo bảng phụ

1. Giới thiệu câu: Ao liền ruộng cả.

- HS tập viết trên bảng con-- HS đọc câu

- A, l, g : 2,5 li

- r : 1,25 li

- o, i, e, n, u, c, a : 1 li

- Dấu huyền ( `) trên ê

- Dấu nặng (.) dưới ô

- Dấu hỏi (?) trên a

- Khoảng chữ cái o2. Quan sát và nhận xét:

Nêu độ cao các chữ cái.3. HS viết bảng con

* Viết: : Ao

- GV nhận xét và uốn nắn.

Hoạt động 3: Viết vở

* Vở tập viết:

- GV nêu yêu cầu viết.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém.

- Chấm, chữa bài.

4. Củng cố :GV cho 2 dãy thi đua viết chữ đẹp.

5.Dặn dò: Chuẩn bò: Chữ hoa M ( kiểu 2).

- GV nhận xét tiết học.- HS viết bảng con

- Vở Tập viết- HS viết vở- Mỗi đội 3 HS thi đua viết chữ đẹp

trên bảng lớp.

- HS nhận xét tiết học.Rút kinh nghiệm:…………………………………………………………………………...………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………TIẾT 3:KỂ CHUYỆNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CHUẨN BỊ:-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×