Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CHUẨN BỊ:Bảng phụ viết tóm tắt nội dung từng đoạn truyện.

II. CHUẨN BỊ:Bảng phụ viết tóm tắt nội dung từng đoạn truyện.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia NghóaTrang 15Vân, Việt.

- Các nhóm thi kể theo hình

- Tổ chức cho các nhóm thi kể.

thức phân vai.

- Nhận xét và tuyên dương các nhóm kể tốt.

- HS nxét, bình chọn

4. Củng cố :

5.Dặn dò: HS về nhà kể lại câu chuyện cho người

thân nghe và chuẩn bò bài sau.

Nhận xét tiết học.

Rút kinh nghiệm:…………………………………………………………………………...………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………TIẾT 4:

I. MỤC TIÊU:ƠN TỐN

SO SÁNH CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ- Cđng cè cho HS c¸ch so s¸nh c¸c sè cã ba ch÷ sè.

- VËn dơng nhanh, chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®Đp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của Giáo viên

1/ Bµi cò:

Y cÇu H nh¾c l¹i c¸ch so s¸nh.

- NhËn xÐt, sưa sai.

2/ Thùc hµnh

HD H lµm c¸c BT ë VBT (T62)

Bµi 1: BT1 yªu cÇu g×?

Theo dâi chung.

Bµi 2:

- HD häc sinh so s¸nh c¸c sè ®Ĩ lùa chän

®óng ®¸p ¸nBµi 3: Sè?

HD trêng hỵp a

- D·y sè nµy cã ®Ỉc ®iĨm g×?.

- Yªu cÇu HS ®Õm d·y sè a

Theo dâi chung

- Sè liỊn sau cđa sè 475 lµ sè nµo?

- Sè liỊn tríc cđa sè 1000 lµ sè nµo?

Bµi 4: Sè?

- Ch÷a bµi vµ nhËn xÐt.

ChÊm bµi tỉ 3 vµ nhËn xÐt.Hoạt động của Học sinh

- Líp lµm vµo b¶ng con

§iỊn dÊu thÝch hỵp vµo chç chÊm

235 … 238

342 … 416

576 …591

975 …1000

- §iỊn dÊu thÝch hỵp vµo chç trèng

- Lµm bµi vµo vë. Nèi tiÕp nhau nªu kÕt

qu¶.

268 > 263

536 < 635

268 < 281

578 = 578

- X¸c ®Þnh yªu cÇu cđa bµi tËp

- Th¶o ln nhãm ®«i ®Ĩ khoanh ®óng yªu

cÇu. Mét sè nhãm nªu kÕt qu¶, líp nhËn

xÐt, kÕt ln.

a, Khoanh vµo sè lín nhÊt

624 ; 671 ; 578

b, Khoanh vµo sè bÐ nhÊt

362 ; 423 ; 360

§Õm thªm 1 tõ 781 ®Õn 791

- 781 ; 782 ; 783 ; 784 ; 785 ; 786 ; 787 ;

788 ; 789 ; 790 ; 791

- §iÕn sè ®Ĩ hoµn thµnh c¸c d·y sè cßn l¹i

vµo vë. 3H ®äc kÕt qu¶ tríc líp.

- Líp ®ång thanh c¸c d·y sè.

- Hoµn thµnh bµi vµo vë. 2HS ch÷a bµi ë

b¶ng líp.Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia NghóaTrang 163/ Cđng cè - dỈn dßTIẾT 1:Thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2011

BUỔI SÁNG

TỐN

LUYỆN TẬP( tiết 144)I. MỤC TIÊU: - Biết cách đọc, viết các số có ba chữ số.

- Biết so sánh các số có ba chữ số.

- Biết sắp xếp các số có đến ba chữ số theo thứ thự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.

II. CHUẨN BỊ:Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của Giáo viên

1. Ổn đònh

2. Bài cũ : So sánh các số có 3 chữ số

- Kiểm tra HS về so sánh các số có 3 chữ số:

- Nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới

Bài 1/ 149 ( phiếu nhóm)

- Yêu cầu các nhóm làm bài, sau đó trinh bày

kết quả thảo luận

- GV nxét.

Bài 2/ 149

- Yêu cầu HS làm bài.

- Gv chữa bàiHoạt động của Học sinh

Hát

3 HS lên bảng làm bài tập. Cả

lớp làm bài vào bảng con.

- HS nxét

-- Các nhóm làm bài trình bày kết

quả

- HS nxét, sửa bài

- Nxét, sửa bài

a) 400; 500; 600; 700; 800; 900;

1000

b) 910; 920; 930; 940; 950; 960; ...

- Thực hiện yêu cầu của GV.Bài 3/ 149

- Nêu yêu cầu của bài và cho HS cả lớp làm

- HS làm vở

bài.

543 < 590

- Chữa bài và cho điểm HS.

670 < 676

699 < 701....

Bài 4/ 149

- Yêu cầu HS làm bảng con, 1 HS làm bảng

- HS làm bảng con

lớp

các số 299; 420; 875; 1000

- Chữa bài và cho điểm HS.

- HS nxét, sửa bài

Bài 5: H.dẫn HS làm bài

4. Củng cố :

5.Dặn dò: HS về nhà ôn luyện cách đọc, viết

số, cấu tạo số, so sánh số trong phạm vi 1000.

- HS nghe

- Chuẩn bò: Mét.Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia NghóaTrang 17- Nhận xét tiết học.

Rút kinh nghiệm:…………………………………………………………………………...………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………TIẾT 2:TẬP ĐỌC

CÂY ĐA QUÊ HƯƠNG (tiết 87)I. MỤC TIÊU - Đọc rành mạch tồn bài; biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và cụm

từ.

- Hiểu ND: Tả vẻ đẹp của cây đa q hương, thể hiện tình cảm của tác giả với q hương.

(trả lời được CH1,2,4 )

- HS khá, giỏi trả lời được CH3

-Ham thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:Tranh minh hoạ bài tập đọc, nếu có. Bảng ghi sẵn các từ, các câu cần

luyện ngắt giọng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Ổn đònh

2. Bài cũ: Những quả đào.

-Gọi 2 HS lên bảng kiểm tra bài Những quả

đào.

- GV nhận xét

3. Bài mới

Hoạt động 1: Luyện đọc

a) Đọc mẫu

- Luyện đọc câu

Yêu cầu HS đọc từng câu. Nghe và chỉnh sửa

lỗi cho HS, nếu có.

c) Luyện đọc đoạn

+ Đoạn 1: Cây đa nghìn năm … đang cười

đang nói.

+ Đoạn 2: Phần còn lại.

- Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc đoạn

- Chia HS thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 4

HS và yêu cầu luyện đọc trong nhóm.

d) Thi đọc

- Tổ chức cho các nhóm thi đọc đồng thanh,

đọc cá nhân.-Hát-2 HS lên bảng, đọc bài và trả lời

câu hỏi về nội dung bài.- Theo dõi GV đọc mẫu. 1 HS khá

đọc mẫu lần 2.

- Mỗi HS đọc 1 câu, đọc nối tiếp từ

đầu cho đến hết bài.

-Y/c HS chia đoạnHS đọc bài theo hình thức nối

tiếp.

Luyện đọc theo nhóm.

--Các nhóm cử cá nhân thi đọc cáNgười soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa- Nhận xét, cho điểm.

e) Cả lớp đọc đồng thanh

- Yêu cầu HS cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1.

Hoạt động 2: Tìm hiểu bài

Câu 1/ 94:

- GV nxét, chốt lại

Câu 2/ 94:

- GV nxét, chốt lại

Câu 3/ 94:

M: thân cây rất to

- GV nxét, chốt lại

Câu 4/ 94:

- GV nxét, chốt lại

4. Củng cố : Gọi 1 HS đọc lại bài tập đọc và

yêu cầu HS khác quan sát tranh minh hoạ để

tả lại cảnh đẹp của quê hương tác giả.

5 Dặn dò: HS về nhà đọc lại bài, chuẩn bò bài

sau: Cậu bé và cây si giàTrang 18nhân, các nhóm thi đọc nối tiếp,

đọc đồng thanh một đoạn trong

bài.

- HS dọc đồng thanh đoạn 1

- Theo dõi bài trong SGK và đọc

thầm theo.

- HS trả lời

- HS nxét, bổ sung

- HS trả lời

HS nxét, bổ sung

- HS trả lời

- Ngọn cây rất cao

- Cành cây rất to

....

- HS trả lời

HS nxét, bổ sung

- HS đọc bài

Nhận xét giờ họcRút kinh nghiệm:…………………………………………………………………………...………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………TIẾT 3:CHÍNH TẢ

HOA PHƯNG (tiết 58)I. MỤC TIÊU - Nghe - viết chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ.

- Làm được BT(2) a / b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.

- Ham thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:Tranh vẽ minh hoạ bài thơ (nếu có). Bảng phụ ghi các quy tắc chính tả.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Ổn đònh:

2. Bài cũ : Những quả đào.

- Gọi 3 HS lên bảng viết các từ

- Nhận xét, cho điểm HS.

3. Bài mới

Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả

a) Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết-Hát-Viết từ theo yêu cầu của GV.Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa- GV đọc bài thơ Hoa phượng

b) Hướng dẫn cách trình bày

- Bài thơ có mấy khổ? Mỗi khổ có mấy câu thơ?

Mỗi câu thơ có mấy chữ?

- Các chữ đầu câu thơ viết ntn?

- Trong bài thơ những dấu câu nào được sử

dụng?

- Giữa các khổ thơ viết ntn?

c) Hướng dẫn viết từ khó

- Yêu cầu HS đọc các từ khó dễ lẫn và các từ khó

viết.

- Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được.

d) Viết chính tả

- GV đọc cho HS viết theo đúng yêu cầu.

e) Soát lỗi

g) Chấm bài

- Thu chấm 10 bài.

- Nhận xét

Hoạt động 2: Hướng dẫn viết bài tập chính tả

Bài 2/ 97 (lựa chọn)

- GV chọn cho HS làm 2a

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Nhận xét, chữa bài và cho điểm HS.

4. Củng cố :

5.Dặn dò :HS về nhà tìm thêm các từ có âm đầu

s/x, có vần in/inh và viết các từ này.

- Chuẩn bò: Ai ngoan sẽ được thưởng.-Trang 191 HS đọc lại bài.Bài thơ có 3 khổ thơ. Mỗi khổ

có 4 câu thơ. Mỗi câu thơ có 5

chữ.

- Viết hoa.

- Dấu phẩy, dấu chấm, dấu

gạch ngang đầu dòng, dấu

chấm hỏi, dấu chấm cảm.

- Để cách một dòng.

- chen lẫn, lửa thẫm, mắt lửa,…

-- 4 HS lên bảng viết, cả lớp viết

vào vở nháp.

- HS nghe và viết.

- Dùng bút chì, đổi vở cho nhau

để soát lỗi, chữa bài.2 HS làm bài trên bảng lớp, cả

lớp làm bài vào Vở Bài tập

a) xám, sà, sát. xác, sập,

xoảng. sủi, xiNhận xét tiết học.Rút kinh nghiệm:…………………………………………………………………………...………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………TIẾT 4:ƠN TỐN

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU - Cđng cè cho HS c¸ch ®äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè cã ba ch÷ sè; cÊu t¹o cđa sè

cã ba ch÷ sè.

- VËn dơng nhanh, chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®Đp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của Giáo viên

1/ Giíi thiƯu bµi

Nªu yªu cÇu giê häc.Hoạt động của Học sinh- L¾ng ngheTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CHUẨN BỊ:Bảng phụ viết tóm tắt nội dung từng đoạn truyện.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×