Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT VÀ TLCH ĐỂ LÀM GÌ? (tiết 29)

TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT VÀ TLCH ĐỂ LÀM GÌ? (tiết 29)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa2. Bài cũ: Từ ngữ về cây cối. Đặt và TLCH Để làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy

- Kiểm tra 4 HS.

3. Bài mới

Bài 1/ 95 (miệng)

- Y/c HS đọc bài

- Y/c HS làm miệng

- GV nxét, sửa bài

Bài 2/ 95 ( phiếu nhóm)

-Trang 212 HS thực hiện hỏi đáp theo

mẫu CH có từ “Để làm gì?”

2 HS làm bài 2, SGK trang 87.Trả lời: Cây ăn quả có các bộ

phận: gốc cây, ngọn cây, thân

cây, cành cây, rễ cây, hoa,

quả, lá.

Hoạt động theo nhóm:

Trình bày kết quả: to, sần sùi,

cao, chót vót, thô ráp, sùi, gai

góc, khẳng khiu, phân nhánh,

- GV phát phiếu cho các nhóm làm bài dán bảng

um tùm, toả rộng, cong queo,

kì dò, dài, uốn lượn, rực rỡ,

- GV nxét, sửa bài

thắm tươi, mềm mại, xanh

mướt, xanh non, đỏ ối, ngọt

lòm, ngọt ngào,…

- HS làm vở

- Bài 3/ 95 (vở)

- Bạn gái đang làm gì?

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Bạn gái đang tưới nước cho

- Y/c HS quan sát tranh nói về nội dung tranh

cây.

- Y/c HS làm vở

- Bạn trai đang làm gì?

- Nhận xét và cho điểm HS. GDBVMT

- Bạn trai đang bắt sâu cho cây.

4. Củng cố :

5. Dặn dò: HS về nhà là bài tập và đặt câu với - HS nxét, sửa bài

cụm từ “để làm gì? Chuẩn bò: Từ ngữ về Bác Hồ. - Nhận xét tiết học

Rút kinh nghiệm:…………………………………………………………………………...………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………TIẾT 2:ƠN TIẾNG VIỆT

TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT VÀ TLCH ĐỂ LÀM GÌ?

I. MỤC TIÊU: -TiÕp tơc cđng cè, më réng vèn tõ chØ c©y cèi cho HS.

- RÌn kü n¨ng ®Ỉt vµ tr¶ lêi c©u hái : §Ĩ lµm g×?

- RÌn lun c¸ch dïng dÊu chÊm, dÊu phÈy ë trong c©u.

- Båi dìng kh¶ n¨ng sư dơng TiÕng ViƯt cho HS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của Giáo viênHoạt động của Học sinhNgười soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa1/ G thiƯu bµi:

Nªu yªu cÇu cđa tiÕt häc.

2/ Thùc hµnh:

Híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp.

Bµi 1: T×m vµ viÕt tiÕp tªn c¸c loµi c©y

vµo tõng « cho phï hỵp.

C©y l¬ng C©y

C©y C©y

thùc,

¨n

lÊy

thùc

hoa

qu¶phÈm

Lóa

Nh·n Xoan Hång

T¸u

§µo

Ng«

Xoµi

…..

…..

……

……

NhËn xÐt, tỉng kÕt trß ch¬iBµi 2: ViÕt c©u tr¶ lêi cho mçi c©u hái

a, Ngêi ta trång b¹ch ®µn ®Ĩ lµm g×?

b, Hä trång khoai lang ®Ĩ lµm g×?

c, Ngêi ta trång chi ®Ĩ lµm g×?.

NhËn xÐt, sưa sai cho H

Bµi 3: §Ỉt dÊu phÈy vµo chç thÝch hỵp trong

c©u sau:

¸nh n¾ng ban mai tr¶i xng c¸nh ®ång

vµng ãng xua tan dÇn h¬i l¹nh mïa ®«ng .

Lóa nỈng trÜu b«ng ng¶ ®Çu vµo nhau

thoang tho¶ng h¬ng th¬m.

3/ Cđng cè - dỈn dß

NhËn xÐt giê häc.Trang 22- L¾ng nghe- Lµm bµi vµo vë.

Thi ®iỊn nhanh, ®iỊn ®óng tªn c¸c loµi c©y

theo h×nh thøc tiÕp søc.

vµo tõng « cho phï hỵp.

C©y l¬ng

C©y

C©y

C©y

thùc, thùc ¨n qu¶ lÊy gç

hoa

phÈm

Lóa

Ng«

bÝ ®á

rau mng

Cµ rèt

Hµnh

Su hµo

§Ëu c« veNh·n

Xoµi

T¸oChiNho

KhÕXoan

Chß

T¸u

Lim

Xµ cõ

Th«ngHuªHång

§µo

Sen

Sóng

H

Cóc

Thä

Lan- Ghi c©u tr¶ lêi vµ ®äc tríc líp.VÝ dơ:

- Ngêi ta trång b¹ch ®µn ®Ĩ lÊy gç.

- Ngêi ta trång khoai lang ®Ĩ ¨n, ®Ĩ lÊy rau

nu«i lỵn.

- Lµm bµi vµo vë vµ ch÷a bµi tríc líp:

¸nh n¾ng ban mai tr¶i xng c¸nh ®ång vµng

ãng, xua tan dÇn h¬i l¹nh mïa ®«ng . Lóa

nỈng trÜu b«ng, ng¶ ®Çu vµo nhau, thoang

tho¶ng h¬ng th¬mTIẾT 3:ƠN TỐN

LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU: - Cđng cè vµ kh¾c s©u cho HS ®äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè cã ba ch÷ sè.

- Båi dìng cho HS lßng say mª häc to¸n, yªu thÝch m«n To¸n.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của Giáo viênHoạt động của Học sinh

- L¾ng nghe.Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa1/ GthiƯu bµi:

- Nªu yªu cÇu tiÕt häc

- 2/ Thùc hµnh

Híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp

Bµi 1: Khoanh vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi

®óng:

1. Sè gåm 2 tr¨m vµ 3 chơc viÕt lµ:

a. 203

b. 302

c. 320 d. 230

2. Sè 324 ®äc lµ:

a. Ba tr¨m hai bèn.

b. Ba tr¨m hai m¬i t.

c. Ba hai m¬i t.

d. Ba tr¨m linh bèn.

3. Sè liỊn tríc cđa sè bÐ nhÊt cã ba ch÷ sè

lµ:

a. 101

b. 90

c. 100

d. 99

Bµi 2: §iỊn dÊu thÝch hỵp vµo chç chÊm

213 … 231

502 … 498

432 … 438

356 … 356

380 … 369

999 … 1000

614 … 614

619 … 613

- Theo dâi chung

Bµi 3:

a. ViÕt c¸c sè 367 ; 143 ; 825 ; 376 ; 105

theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín.

b. ViÕt c¸c sè 726 ; 87 ; 914 ; 1000 ; 149

theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ.

- Theo dâi, nhËn xÐt chung.

- ChÊm bµi tỉ 1 vµ nhËn xÐtTrang 23- Th¶o ln nhãm 4 ®Ĩ lùa chän ®¸p ¸n. §¹i

diƯn c¸c nhãm nªu kÕt qu¶, líp nhËn xÐt, bỉ

sung.

§¸p ¸n ®óng lµ:

C©u 1 : d- 350

C©u 2: b- ba tr¨m hai m¬i t.

C©u 3: d- 99- nh¾c l¹i c¸ch so s¸nh vµ vËn dơng ®Ĩ lµm

vµo vë.

2HS ch÷a bµi ë b¶ng líp. Líp nhËn xÐt, bỉ

sung- So s¸nh c¸c sè trong mçi d·y, x¸c ®Þnh sè

bÐ nhÊt, sè lín nhÊt ®Ĩ s¾p xÕp c¸c sè theo

yªu cÇu.

- Líp lµm bµi vµo vë, 2HS ch÷a bµi ë b¶ng

líp.

a. 105 ; 143 ; 367 ; 376 ; 825.

b. 1000 ; 914 ; 726 ; 149 ; 873/ Cđng cè- dỈn dßTIẾT 1:

TIẾT 2:

TIẾT 3:Thứ sáu ngày 8 tháng 4 năm 2011

ÂM NHẠC

(GV bộ mơn dạy)

THỦ CƠNG

(GV bộ mơn dạy)

TỐNMÉT( tiết 145)

I. MỤC TIÊU: - Biết mét là một đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mét.

- Biết được quan hệ giữa đơn vị mét với các đơn vị đo độ dài: đề-xi-mét; xăng-ti-mét.

- Biết làm các phép tính có kèm đơn vị đo độ dài mét.

- Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợpđơn giản.

- Ham thích học toán.Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia NghóaII. CHUẨN BI:Thước mét, phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của Giáo viên

1. Ổn đònh

2. Bài cũ : Luyện tập.

- Sửa bài 4

- GV nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới

Hoạt động 1: Giới thiệu mét (m).

- Đưa ra 1 chiếc thước mét chỉ cho HS thấy rõ

vạch 0, vạch 100 và giới thiệu: độ dài từ vạch

0 đến vạch 100 là 1 mét.

- Vẽ đoạn thẳng dài 1 m lên bảng và giới thiệu:

đoạn thẳng này dài 1 m.

- Mét là đơn vò đo độ dài. Mét viết tắt là “m”.

- Viết “m” lên bảng.

- Yêu cầu HS dùng thước loại 1 dm để đo độ dài

đoạn thẳng trên.

- Đoạn thẳng trên dài mấy dm?

- Giới thiệu: 1 m = 10 dm và viết lên bảng

1 m = 10 dm

- Yêu cầu HS quan sát thước mét và hỏi: 1 m dài

bằng bao nhiêu cm?

- Nêu: 1 mét dài bằng 100 cm và viết lên bảng:

1 m = 100 cm

- Yêu cầu HS đọc SGK và nêu lại phần bài học.

Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành.

Bài 1/ 150

- Yêu cầu HS làm bảng con

- GV nxét, sửa

Bài 2/ 150 ( phiếu nhóm)

- Yêu cầu các nhóm làm bài

-Chữa bài và cho điểm HS.Bài 3/ 150 ( vở)

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS làm bài.

Tóm tắt

Cây dừa

: 5m.Trang 24Hoạt động của Học sinh

-Hát-2 HS lên bảng sửa bài, cả lớp

làm vào vở nháp.- HS theo dõi

- Một số HS lên bảng thực hành

đo độ dài.

- Dài 10 dm.

-HS đọc: 1 mét bằng 10

đeximet.-1 mét bằng 100 xăngtimet.HS đọc: 1 mét bằng 100

xăngtimet.

- HS đọc

-- HS làm bảng con

- HS xnét, sửa

1dm = 10cm

100cm = 1m

1m = 100cm

10dm = 1m

- Các nhóm làm bài, trình bày kết

quả

- HS xnét, sửa bài

17m + 6m = 23m

8m + 30 m = 38m ...

- HS đọc

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp

làm bài vào vở

Bài giảiNgười soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia NghóaCây thông cao hơn : 8m

Cây thông cao . . . : m?

- Chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4/ 150 ( phiếu cá nhân)

- Y/c HS làm bài-Trang 25Cây thông cao là:

5 + 8 = 13 (m)

Đáp số: 13m

Làm bài, sau đó 1 HS đọc bài

làm của mình trước lớp.

b) Bút chì dài 19cm.

c) Cây cau cao 6m.

d) Chú Tư cao 165cm.- Nhận xét và cho điểm HS.

4. Củng cố : Tổ chức cho HS sử dụng thước mét

để đo chiều dài, chiều rộng của bàn học, ghế, - HS thực hành đ

- HS nêu

bảng lớp, cửa chính, cửa số lớp học.

Nxét tiết học

5.Dặn dò: Chuẩn bò: Kilômet.

Rút kinh nghiệm:…………………………………………………………………………...………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………TIẾT 4:TẬP LÀM VĂN

ĐÁP LỜI CHIA VUI. NGHE - TRẢ LỜI CÂU HỎI( tiết 29)

I. MỤC TIÊU: - Biết đáp lại lời chia vui trong tình huống giao tiếp cụ thể (BT1)

- Nghe GV kể, trả lời được câu hỏi về nội dung câu chuyện Sự tích hoa dạ lan hương(BT2)

GDKNS: KN Giao tiếp ; KN Lắng nghe tích cực

II. CHUẨN BỊ:Câu hỏi gợi ý bài tập 2 trên bảng phụ. Bài tập 1 viết trên bảng lớp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1.Ổn đònh:

2. Bài cũ : Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây

cối.

- Gọi 2, 3 cặp HS lần lượt lên bảng đối

thoại lời chia vui.

- GV nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới:

Bài 1/ 98(miệng)

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS đọc các tình huống được đưa

ra trong bài.

- Gọi 1 HS nêu lại tình huống 1.

- Khi tặng hoa chúc mừng sinh nhật con,

bạn con có thể nói như thế nào ?

- Con sẽ đáp lại lời chúc mừng của bạn con- Hát

- 2, 3 cặp HS lần lượt lên bảng đối

thoại:

Lớp theo dõi và nhận xét bài của các

bạn.Hồn tất một nhiệm vụ.

- HS đọc, cả lớp theo dõi bài trong

SGK.

Chúc mừng bạn nhân ngày sinh nhật./

Chúc bạn sang tuổi mới có nhiều niềm

vui./…

- Mình cảm ơn bạn nhiều./ Tớ rấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT VÀ TLCH ĐỂ LÀM GÌ? (tiết 29)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×