1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >

III- NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH TIỀN MẶT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (195.72 KB, 25 trang )


2. NGHIỆP VỤ IN, ĐÚC TIỀN

• Cơ quan in, đúc tiền

• Căn cứ để in đúc tiền:Dựa vào kế họach cung ứng tiền tăng

thêm đc Chính phủ phê duyệtNhu cầu thay thế tiền không đủ tiêu

chuẩn lưu thông cần phải đc thu hồiDự án in, đúc lọai tiền mới chưa công

bố lưu hành để bổ sung, thay thế tiền

trong lưu thông đã đc Chính phủ cho phép

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải5• IN, ĐÚC TIỀN

 THIẾT KẾ MẪU TIỀN: NHNN chịu trách nhiệm

- Về hình thức: thẩm mỹ, dễ nhận biết, phù hợp

bản sắc VH dân tộc

- Về mặt kỹ thuật: Phải phù hợp với vật liệu, quy

trình công nghệ chế bản và in của Nhà máy;

thuận lợi cho việc sử dụng, bảo quản; có khả

năng chống giả cao

 CHẾ BẢN IN, ĐÚC TIỀN

 TỔ CHỨC QUẢN LÝ VIỆC IN, ĐÚC TIỀN

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải63. Bảo quản tiền, tài sản quý và các

giấy tờ có giá

• Trách nhiệm bảo quản tiền, tài sản quý và

GTCG:

- Tiền mới in, đúc chưa giao cho NHNN

- Tiền chưa công bố lưu hành, tiền đang lưu hành, tiền

đình chỉ lưu hành, tiền mẫu, tiền lưu niệm, TS quý, các

GTCG

- Tiền, TS quý, GTCG thuộc TS của các TCTD• Xây dựng và quản lý kho tiền

• Bảo vệ kho tiền:

- Tại nhà máy in: do nhà máy bảo quản

- Trong phạm vi NHNN: do NHNN bảo quản

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải74. Vận chuyển tiền, tài sản quý

và GTCG

• Phạm vi, trách nhiệm tổ chức vận chuyển

tiền

• Phương tiện vận chuyển

• Nguyên tắc vận chuyển tiền, TS quý, GTCG

trong hệ thống NH và các TCTD:

- Phải có lệnh điều chuyển của cấp có thẩm quyền

- Tiền đc vận chuyển bằng xe chuyên dụng

- Bối trí đủ nhân lực áp tải, bảo vệ

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải85. Phát hành tiền

a. Dự tính khối lượng tiền cung ứng tăng

thêm:

 Thời gian dự tính: hàng năm & ngay từ đầu năm

 Căn cứ để xác định:

- Tỷ lệ tăng trưởng KT so với năm trước

- Tỷ lệ LP dự tính

- Sự thay đổi của vòng quay T/tệ (nếu có)

- Lượng ngọai tệ nằm trong tay người cư trú

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải9b. Xác định khối lượng tiền TW

Căn cứ để NHNN phát hành tiền trong một

thời kỳ nhất định:

 KH cung ứng tiền tăng thêm hàng năm đc

Chính Phủ phê duyệt

 Nhu cầu thanh tóan bằng tiền mặt của nền

kinh tế

 Nhu cầu thay thế tiền không đủ tiêu chuẩn

lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải106. Dự trữ tiền

Để phát hành tiền, NHNN được lập 2 Quỹ:

• Quỹ dự trữ phát hành: có ở Kho tiền

trung ương và Kho tiền các chi nhánh

NHNN tỉnh, thành phố

• Quỹ nghiệp vụ phát hành: có ở kho tiền

Sở Giao Dịch và các chi nhánh NHNN

tỉnh, thành phốC.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải11a. Quỹ dự trữ phát hành:

• là quỹ chứa các lọai

tiền đc bảo quản và

quản lý tại kho tiền

trung ương của NHNN

và các kho tiền tại chi

nhánh NHNN tỉnh, TP

trực thuộc TW

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải12XUẤT NHẬP QUỸ DỰ TRỮ PHÁT

HÀNH TẠI KHO TIỀN TW

• Nhập quỹ DT phát hành tại kho tiền TW:

- Nhập tiền mới từ nhà in

- Nhập tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền

đình chỉ lưu hành thu hồi từ lưu thông từ Quỹ

DT phát hành tại các chi nhánh tỉnh, TP họăc

Quỹ nghiệp vụ phát hành tại Sở giao dịch NHNN

- Nhập tiền từ Quỹ DT phát hành tại các chi

nhánh NHNN, Quỹ nghiệp vụ phát hành tại sở

giao dịch NHNN

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải13XUẤT NHẬP QUỸ DỰ TRỮ PHÁT

HÀNH TẠI KHO TIỀN TW

• Xuất Quỹ DT phát hành tại kho tiền TW:

- Xuất để chuyển đến các Quỹ DT phát hành tại

các CN. NHNN tỉnh, TP

- Xuất để đổi các lọai tiền nhằm thay đổi cơ cấu

mệnh giá các lọai TM cho Quỹ nghiệp vụ phát

hành tại kho tiền SGD. NHNN và Quỹ DT phát

hành tại CN. NHNN

- Xuất các lọai tiền không đủ tiêu chuẩn lưu

thông để tiêu hủy theo quy định

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải14Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (25 trang)

×