1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >

XUẤT NHẬP QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH TẠI KHO TIỀN TW

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (195.72 KB, 25 trang )


XUẤT NHẬP QUỸ DỰ TRỮ PHÁT

HÀNH TẠI KHO TIỀN TW

• Xuất Quỹ DT phát hành tại kho tiền TW:

- Xuất để chuyển đến các Quỹ DT phát hành tại

các CN. NHNN tỉnh, TP

- Xuất để đổi các lọai tiền nhằm thay đổi cơ cấu

mệnh giá các lọai TM cho Quỹ nghiệp vụ phát

hành tại kho tiền SGD. NHNN và Quỹ DT phát

hành tại CN. NHNN

- Xuất các lọai tiền không đủ tiêu chuẩn lưu

thông để tiêu hủy theo quy định

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải14XUẤT NHẬP QUỸ DỰ TRỮ PHÁT

HÀNH TẠI CN. NHNN TỈNH, TP

• Nhập Quỹ DT phát hành tại CN.NHNN

tỉnh, TP

- Nhập tiền từ Quỹ DT phát hành tại kho

tiền TW

- Nhập tiền từ Quỹ DT phát hành tại các

CN. NHNN tỉnh, TP khác

- Nhập tiền từ quỹ nghiệp vụ phát hành tại

chi nhánh

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải15XUẤT NHẬP QUỸ DỰ TRỮ PHÁT

HÀNH TẠI CN. NHNN TỈNH, TP

• Xuất Quỹ DT phát hành tại CN. NHNN

tỉnh, TP:

- Xuất điều chuyển tiền sang Quỹ DT phát

hành tại CN. NHNN tình, TP khác

- Xuất tiền cho Quỹ nghiệp vụ phát hành

tại chi nhánhC.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải16b. Quỹ nghiệp vụ phát hành:

• là quỹ chứa các

lọai tiền đc bảo

quản và quản lý tại

kho tiền Sở Giao

Dịch NHNN và các

kho tiền tại các chi

nhánh NHNN tỉnh,

TP trực thuộc TW.

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải17Nhập quỹ nghiệp vụ phát hành

• Tiền nhập từ Quỹ

DT phát hành

• Tiền thu hồi từ lưu

thông, kể cả các

lọai tiền không đủ

tiêu chuẩn lưu

hành và tiền đình

chỉ lưu hành

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải18Xuất quỹ nghiệp vụ phát hành

• Xuất cho các TCTD,

Kho Bạc có tài khỏan

tại NHNN khi thực hiện

nghiệp vụ chi tiền mặt

nhằm thỏa mãn nhu

cầu TM của các tổ

chức này

• Xuất để nhập vào Quỹ

DT phát hành

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải19Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (25 trang)

×