1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >

Xuất quỹ nghiệp vụ phát hành

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (195.72 KB, 25 trang )


7. Thuhồi, thay thế tiền:- Thu

hồi

tiền

không đủ tiêu

chuẩn lưu thông

- Thu hồi tiền đã

công bố đình chỉ

lưu hành

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải208. Tiêu hủy tiềnThực hiện tại Kho tiền TW

Do Thống đốc quyết định

Tiền tiêu hủy phải thành phế liệu

Các lọai tiền tiêu hủy:

- Tiền giấy, tiền kim lọai không đủ tiêu

chuẩn lưu thông theo quy định

- Các lọai tiền đã đình chi lưu hànhC.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải21Bài tập 1: xác định tổng lượng tiền cung

ứng tăng thêm hàng năm

Tháng 11-2010 NHNN xây dựng KH cung ứng tiền tệ

cho năm 2011. Giả sử có các số liệu:

• Chỉ tiêu tăng trưởng GDP 2011/2010 dự kiến: 7,5%

• Chỉ tiêu lạm phát 2011/2010 dự kiến: 7%

• Tốc độ vòng quay tiền tệ dự kiến tăng 10%

• Lượng ngoại tệ nằm trong tay người cư trú dự kiến

không thay đổi đáng kể

Yêu cầu: Xác định khối lượng tiền cung ứng tăng thêm

(M2) của năm 2011/2010

Biết rằng M2 của năm 2010 thực hiện là 9000.000 tỷ đ

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải22Giải bài tập 1:

M 2 _ 20109000000(1,075 + 0,070)

=

= 9368181,8

1,1∆ M 2 _ 2011/ 2010 = 9368181,8 − 9000000 = 368.181,8

Kết quả: Tổng lượng tiền cung ứng tăng thêm (M2) năm 2011

so với năm 2010 là: 368.181,8 tỷ đ

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải23Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (25 trang)

×