1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >

a. Quỹ dự trữ phát hành:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (195.72 KB, 25 trang )


XUẤT NHẬP QUỸ DỰ TRỮ PHÁT

HÀNH TẠI KHO TIỀN TW

• Nhập quỹ DT phát hành tại kho tiền TW:

- Nhập tiền mới từ nhà in

- Nhập tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền

đình chỉ lưu hành thu hồi từ lưu thông từ Quỹ

DT phát hành tại các chi nhánh tỉnh, TP họăc

Quỹ nghiệp vụ phát hành tại Sở giao dịch NHNN

- Nhập tiền từ Quỹ DT phát hành tại các chi

nhánh NHNN, Quỹ nghiệp vụ phát hành tại sở

giao dịch NHNN

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải13XUẤT NHẬP QUỸ DỰ TRỮ PHÁT

HÀNH TẠI KHO TIỀN TW

• Xuất Quỹ DT phát hành tại kho tiền TW:

- Xuất để chuyển đến các Quỹ DT phát hành tại

các CN. NHNN tỉnh, TP

- Xuất để đổi các lọai tiền nhằm thay đổi cơ cấu

mệnh giá các lọai TM cho Quỹ nghiệp vụ phát

hành tại kho tiền SGD. NHNN và Quỹ DT phát

hành tại CN. NHNN

- Xuất các lọai tiền không đủ tiêu chuẩn lưu

thông để tiêu hủy theo quy định

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải14XUẤT NHẬP QUỸ DỰ TRỮ PHÁT

HÀNH TẠI CN. NHNN TỈNH, TP

• Nhập Quỹ DT phát hành tại CN.NHNN

tỉnh, TP

- Nhập tiền từ Quỹ DT phát hành tại kho

tiền TW

- Nhập tiền từ Quỹ DT phát hành tại các

CN. NHNN tỉnh, TP khác

- Nhập tiền từ quỹ nghiệp vụ phát hành tại

chi nhánh

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải15XUẤT NHẬP QUỸ DỰ TRỮ PHÁT

HÀNH TẠI CN. NHNN TỈNH, TP

• Xuất Quỹ DT phát hành tại CN. NHNN

tỉnh, TP:

- Xuất điều chuyển tiền sang Quỹ DT phát

hành tại CN. NHNN tình, TP khác

- Xuất tiền cho Quỹ nghiệp vụ phát hành

tại chi nhánhC.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải16Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (25 trang)

×