1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >

b. Quỹ nghiệp vụ phát hành:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (195.72 KB, 25 trang )


Nhập quỹ nghiệp vụ phát hành

• Tiền nhập từ Quỹ

DT phát hành

• Tiền thu hồi từ lưu

thông, kể cả các

lọai tiền không đủ

tiêu chuẩn lưu

hành và tiền đình

chỉ lưu hành

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải18Xuất quỹ nghiệp vụ phát hành

• Xuất cho các TCTD,

Kho Bạc có tài khỏan

tại NHNN khi thực hiện

nghiệp vụ chi tiền mặt

nhằm thỏa mãn nhu

cầu TM của các tổ

chức này

• Xuất để nhập vào Quỹ

DT phát hành

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải197. Thuhồi, thay thế tiền:- Thu

hồi

tiền

không đủ tiêu

chuẩn lưu thông

- Thu hồi tiền đã

công bố đình chỉ

lưu hành

C.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải208. Tiêu hủy tiềnThực hiện tại Kho tiền TW

Do Thống đốc quyết định

Tiền tiêu hủy phải thành phế liệu

Các lọai tiền tiêu hủy:

- Tiền giấy, tiền kim lọai không đủ tiêu

chuẩn lưu thông theo quy định

- Các lọai tiền đã đình chi lưu hànhC.2 Phát hành tiềnGVC. ThS Lê Văn Hải21Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (25 trang)

×