1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Luật >

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.24 MB, 92 trang )


11. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

12. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 24/5

của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội.

13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6 của

Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội.

14. Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7 của

Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về chống sự xâm nhập của các

sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, Hà Nội.

15. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

16. Trần Văn Độ (1994), "Chương 6, Tội phạm và cấu thành tội phạm",

Trong sách: Tội phạm học, luật hình sự và luật tố tụng hình sự Việt Nam,

do Đào Trí Úc chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

17. Nguyễn Minh Đức (2011), Bộ luật Hình sự Liên bang Nga, Nxb Công an

nhân dân, Hà Nội.

18. Đỗ Đức Hồng Hà (2008), "Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự ở Việt

Nam trong việc bảo vệ phụ nữ", Luật học, (3).

19. Trần Thị Hiển (2011), Bộ luật Hình sự Nhật Bản, Nxb Từ điển bách khoa,

Hà Nội.

20. Nguyễn Ngọc Hòa (2004), Cấu thành tội phạm: Lý luận và thực tiễn, Nxb Tư

pháp, Hà Nội.

21. Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ biên) (2005), Giáo trình Luật hình sự Việt Nam,

Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

22. Đăng Khoa, Thúy Uyên (2011), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Thanh niên, Hà Nội.

23. "Luật hình sự của một số nước trên thế giới" (1998), Dân chủ và pháp

luật, (Số chuyên đề).

24. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.10425. Đỗ Mười (1995), "Xây dựng Nhà nước pháp quyền là một trong những

nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị", Thông tin Khoa học

pháp lý, (12).

26. Cao Thị Oanh (2003), "Những biểu hiện của nguyên tắc phân hóa trách

nhiệm hình sự trong đồng phạm", Luật học, (6).

27. Hoàng Thị Kim Quế (Chủ biên) (2005), Giáo trình Lý luận chung về Nhà

nước và pháp luật, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

28. Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự, (Phần các tội

phạm), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.

29. Quốc hội (1985), Bộ luật Hình sự, Hà Nội.

30. Quốc hội (1988), Bộ luật Tố tụng hình sự, Hà Nội.

31. Quốc hội (1990), Luật Báo chí, Hà Nội.

32. Quốc hội (1992), Hiến pháp, Hà Nội

33. Quốc hội (1993), Luật Xuất bản, Hà Nội

34. Quốc hội (1999), Bộ luật Hình sự, Hà Nội.

35. Quốc hội (2001), Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội.

36. Quốc hội (2003), Bộ luật Tố tụng hình sự, Hà Nội.

37. Quốc hội (2008), Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội.

38. Quốc hội (2009), Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội.

39. Lê Thị Sơn (1998), "Về các giai đoạn thực hiện hành vi đồng phạm", Luật

học, (3)

40. Lê Thị Sơn (2003), "Về tội phạm có dấu hiệu có tổ chức trong luật hình

sự Việt Nam", Luật học, (1).

41. Ngô Huy Tiếp (2011), Hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực

hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nxb Chính

trị - Hành chính, Hà Nội.10542. Tòa án nhân dân tối cao (1975), Tập hệ thống hóa luật lệ về hình sự, Tập 1,

Hà Nội.

43. Tòa án nhân dân tối cao (1979), Tập hệ thống hóa luật lệ về hình sự, Tập 2,

Hà Nội.

44. Tòa án nhân dân tối cao (2010), Thống kê tình hình xét xử của ngành Tòa

án nhân dân từ năm 2005-2010, Hà Nội.

45. Trung tâm Từ điển học (2007), Từ điển tiếng Việt, Nxb Từ điển Bách

khoa, Hà Nội.

46. Trường Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình Luật hình sự Việt Nam,

Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

47. Đào Trí Úc (2000), Luật hình sự Việt Nam (Quyển I - Những vấn đề

chung), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

48. Viện Khoa học pháp lý (1999), Giải pháp số 9/1997 của Tòa án nhân dân

tối cao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ngày 9/12/1997, (Tài liệu

dịch tham khảo), Hà Nội.

49. Viện Ngôn ngữ học (2007), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa thông tin,

Hà Nội.

50. Trịnh Tiến Việt (2001), "Bộ luật Hình sự năm 1999 và việc bảo vệ quyền

lợi trẻ em", Luật học, (2).

51. Trương Quang Vinh (2003), "Bàn về khái niệm tội phạm trong Bộ luật

Hình sự Việt Nam năm 1999", Luật học, (3).

52. Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội

phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

53. Viện Ngôn ngữ học (2011), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng.

TIẾNG ANH

54. US CODE - Title: Crimes and criminal procedure - part 1: Crime - chapter

110: Sexual exploitation and other abuse of children - §2252A Certain

activities relating to material constituting or containing child pornography.106Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

×