1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Nông - Lâm - Ngư >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 1.Tổng quan nghiên cứu

Chương 1.Tổng quan nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nh n chuy n quy n s d ng ñ t là vi c xác l p quy n s d ng ñ t do

ñư c ngư i khác chuy n quy n s d ng ñ t theo quy ñ nh c a pháp lu t thông

qua các hình th c chuy n ñ i, chuy n như ng, th a k , t ng cho quy n s d ng

ñ t ho c góp v n b ng quy n s d ng ñ t mà hình thành pháp nhân m i.

Thu h i ñ t là vi c Nhà nư c ra quy t ñ nh hành chính ñ thu l i quy n s

d ng ñ t ho c thu l i ñ t ñã giao cho t ch c, U ban nhân dân xã, phư ng, th

tr n qu n lý theo quy ñ nh c a Lu t này.

1.1.1.2. Khái quát v qu ñ t các t ch c

Qu ñ t ñang qu n lý, s d ng c a các t ch c ñư c Nhà nư c giao ñ t,

cho thuê ñ t bao g m qu ñ t thu c cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c

chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c

xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , t ch c kinh t - xã h i, t ch c s nghi p

công, t ch c nư c ngoài có ch c năng ngo i giao, t ch c nư c ngoài ñ u tư

vào Vi t Nam

Theo Thông tư s 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 c a B

Tài nguyên và Môi trư ng (B Tài nguyên và Môi trư ng, 2009) hư ng d n th c

hi n th ng kê, ki m kê ñ t ñai và xây d ng b n ñ hi n tr ng s d ng ñ t, qu

ñ t c a các t ch c trên ñ a bàn toàn qu c ñư c th ng kê phân theo các lo i: giao

ñ t không thu ti n s d ng ñ t; giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t, cho thuê ñ t.

Trong ñó các lo i hình t ch c s d ng ñ t ñư c phân lo i thành:

T ch c s d ng ñ t, qu n lý ñ t (còn g i là ñ i tư ng s d ng, qu n lý

ñ t) là t ch c ñư c Nhà nư c giao ñ t, cho thuê ñ t ñ s d ng ho c ñư c Nhà

nư c công nh n quy n s d ng ñ t ñ i v i ñ t ñang s d ng, ñư c Nhà nư c

giao ñ t ñ qu n lý, quy ñ nh trong Lu t này bao g m: (B Tài nguyên và Môi

trư ng, 2009)

- Các t ch c trong nư c bao g m cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr ,

t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã

h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , t ch c kinh t - xã h i, t

ch c s nghi p công, ñơn v vũ trang nhân dân và các t ch c khác theo quy

H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 4ñ nh c a Chính ph (sau ñây g i chung là t ch c) ñư c Nhà nư c giao ñ t,

cho thuê ñ t ho c công nh n quy n s d ng ñ t; t ch c kinh t nh n chuy n

quy n s d ng ñ t;

- T ch c nư c ngoài có ch c năng ngo i giao g m cơ quan ñ i di n

ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan ñ i di n khác c a nư c ngoài có ch c năng

ngo i giao ñư c Chính ph Vi t Nam th a nh n; cơ quan ñ i di n c a t ch c

thu c Liên h p qu c, cơ quan ho c t ch c liên chính ph , cơ quan ñ i di n c a

t ch c liên chính ph ñư c Nhà nư c Vi t Nam cho thuê ñ t;

- T ch c, cá nhân nư c ngoài ñ u tư vào Vi t Nam theo pháp lu t v ñ u

tư ñư c Nhà nư c Vi t Nam cho thuê ñ t.

- T ch c s nghi p công là t ch c do các cơ quan có th m quy n c a

Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i thành l p, có ch c năng

th c hi n các ho t ñ ng d ch v công do ngân sách nhà nư c chi tr .

- T ch c khác là các t ch c trong nư c s d ng ñ t bao g m: T ch c

xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, cơ s tôn giáo và các t ch c khác không

ph i là cơ quan, ñơn v c a Nhà nư c, không ph i là t ch c kinh t .

- T ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài là nhà ñ u tư nư c ngoài ho c

t ch c nư c ngoài có ch c năng ngo i giao ñư c Nhà nư c cho thuê ñ t; bao

g m doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, t ch c nư c

ngoài có ch c năng ngo i giao.

1.1.1.3. Khái ni m t ch c kinh t

Theo Thông tư s 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 c a B

Tài nguyên và Môi trư ng.

- T ch c kinh t là t ch c trong nư c (k c trư ng h p ngư i Vi t Nam

ñ nh cưnư c ngoài l a ch n hình th c giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t ho cthuê ñ t tr ti n thuê ñ t hàng nãm) ñư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p, Lu t

H p tác xã s d ng ñ t vào m c ñích s n xu t, kinh doanh nông nghi p, công

nghi p, d ch v .H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 5Theo ñi u 22, Lu t ð u tư năm 2005 (Qu c h i nư c CHXHCN Vi t

Nam, 2005) các t ch c kinh t là:

a) Doanh nghi p t ch c và ho t ñ ng theo Lu t doanh nghi p;

b) T ch c tín d ng, doanh nghi p kinh doanh b o hi m, qu ñ u tư và

các t ch c tài chính khác theo quy ñ nh c a pháp lu t;

c) Cơ s d ch v y t , giáo d c, khoa h c, văn hóa, th thao và các cơ s

d ch v khác có ho t ñ ng ñ u tư sinh l i;

d) Các t ch c kinh t khác theo quy ñ nh c a pháp lu t.

Ngoài các t ch c kinh t quy ñ nh t i kho n 1 ði u 22 lu t ñ u tư

2005, nhà ñ u tư trong nư c ñư c ñ u tư ñ thành l p h p tác xã, liên hi p

h p tác xã t ch c và ho t ñ ng theo Lu t h p tác xã; h kinh doanh theo quy

ñ nh c a pháp lu t.

V y trong ph m vi báo cáo này, tôi nghiên c u t p trung vào các t ch c

kinh t bao g m: doanh nghi p ñư c thành l p ho t ñ ng theo Lu t Doanh

nghi p (doanh nghi p tư nhân, công ty c ph n, công ty TNHH, công ty h p

danh); H p tác xã, Liên hi p H p tác xã ñư c thành l p theo Lu t h p tác xã và

các t ch c kinh t ñư c thành l p theo lu t ñ u tư.

1.1.2. Ý nghĩa, t m quan tr ng c a vi c s d ng ñ t c a các t ch c kinh t

ð t ñai là ngu n tài nguyên ñ c bi t và có h n, m i ho t ñ ng c a con

ngư i ñ u tr c ti p ho c gián ti p g n bó v i ñ t ñai. T ng di n tích t nhiên c a

m t ph m vi lãnh th nh t ñ nh là không ñ i. Nhưng khi s n xu t phát tri n, dân

s tăng, quá trình ñô th hóa di n ra v i t c ñ nhanh thì nhu c u c a con ngư i

ñ i v i ñ t ñai cũng ngày càng gia tăng. Có nghĩa cung là c ñ nh, c u thì luôn có

xu hư ng tăng. ði u này d n ñ n nh ng mâu thu n gay g t gi a nh ng ngư i s

d ng ñ t và gi a các m c ñích s d ng ñ t khác nhau. Vì v y ñ s d ng ñ t có

hi u qu và b n v ng, qu n lý ñ t ñai ñư c ñ t ra như m t nhu c u c p bách và

c n thi t.

ð t ñai là tư li u s n xu t, là m t b ng b trí l c lư ng s n xu t phân b

dân cư, ñ t ñai gi v trí h t s c quan tr ng trong quá trình thành l p và phát tri n

H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 6c a t ch c kinh t . Trư c h t, ñ t ñai là m t b ng ñ xây d ng t ch c kinh t ,

nơi ho t ñ ng c a t ch c kinh t sau n a ñ t ñai có th chuy n hoá thành v n

pháp ñ nh, v n liên doanh. Có th kh ng ñ nh ñ t ñai có ý nghĩa quan tr ng ñ i

v i s t n t i và phát tri n và là y u t c u thành không th thi u ñư c trong ho t

ñ ng s n xu t, kinh doanh c a m i lo i hình t ch c kinh t . Vì v y,Vi t Namvi c giao quy n s d ng ñ t cho các t ch c kinh t ñư c pháp lu t ñ t ñai trư c

ñây và Lu t ñ t ñai 2003 quy ñ nh t ch c kinh t ñư c l a ch n hình th c s

d ng ñ t làm m t b ng xây d ng cơ s s n xu t kinh doanh, ñ ng th i xác ñ nh

quy n và nghĩa v c a các t ch c kinh t s d ng ñ t.

Qu n lý ñ t ñai ñ m b o nguyên t c t p trung th ng nh t trong c nư c.

Vi c qu n lý nh m k t h p hi u qu gi a s h u và s d ng ñ t trong ñi u ki n

h th ng pháp lu t nư c ta quy ñ nh ñ t ñai thu c s h u toàn dân, do Nhà nư c

ñ i di n ch s h u và Nhà nư c th ng nh t qu n lý v ñ t ñai. M t khác, qu n

lý ñ t ñai còn có vai trò quan tr ng trong vi c k t h p hài hòa các nhóm l i ích

c a Nhà nư c, t p th và cá nhân nh m hư ng t i m c tiêu phát tri n. Công tác

qu n lý ñ t ñai d a trên nguyên t c quan tr ng nh t là s d ng ti t ki m, hi u qu

và b n v ng. Do ñó qu n lý, s d ng ñ t ñai là m t trong nh ng ho t ñ ng quan

tr ng nh t c a công tác qu n lý hành chính Nhà nư c nói chung và qu n lý, s

d ng ñ t c a các t ch c nói riêng.

1.1.3. Cơ s pháp lý c a công tác giao ñ t, cho thuê ñ t cho t ch c kinh t

T th p niên 80 tr l i ñây, n n kinh t nư c ta ñã có nh ng chuy n bi n

ñáng k . N n kinh t t cung, t c p ñã d n chuy n sang n n kinh t hàng hóa

nhi u thành ph n v i ñ nh hư ng xã h i ch nghĩa. Kinh t ngày càng phát tri n

d n ñ n s ña d ng hóa các thành ph n kinh t và các hình th c s n xu t. T ch

kinh t qu c doanh chi m ña s thì ñ n nay kinh t tư nhân, liên doanh liên k t

phát tri n ñóng vai trò không th thi u trong n n kinh t qu c dân.

Nh có chính sách ñ i m i ñó mà ñ i s ng ngư i dân ngày càng c i thi n.

Tuy nhiên bên c nh nh ng m t tích c c ñó thì v n ñ ñ t ra v i cơ quan qu n lý

ñ t ñai là làm th nào ñ ñáp ng ñư c nhu c u s d ng ñ t ngày càng gia tăng

H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 7c a các ngành s n xu t và c a ñ i s ng nhân dân. ðây là v n ñ ñư c ð ng và

Nhà nư c h t s c quan tâm, chú tr ng gi i quy t. S quan tâm ñó ñư c th hi n

qua Lu t ð t ñai và hàng lo t các văn b n c a Chính ph và các B , Ngành có

liên quan. C th như:

Lu t ð t ñai năm năm 1993 (Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam, 1993)

quy ñ nh hình th c giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t ñ i v i ñ t , ñ t s n xu t

kinh doanh phi nông nghi p và giao ñ t không thu ti n s d ng ñ t ñ i v i ñ t

s n xu t nông nghi p cho h gia ñình cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p, t

ch c trong nư c s d ng không vì m c ñích l i nhu n. Hình th c cho thuê ñ t

ñ i v i các ñ i tư ng như: t ch c kinh t trong nư c; t ch c nư c ngoài có

ch c năng ngo i giao.

Lu t ð t ñai s a ñ i bsung năm (Qu c h i nư c CHXHCN Vi tNam,1998), có b sung hình th c giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t cho t ch c

kinh t trong nư c ñ i v i các d án xây d ng kinh doanh nhàvà các d án sd ng qu ñ t ñ t o v n xây d ng cơ s h t ng.

Lu t ð t ñai năm 2003 (Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam, 2003), quy

ñ nh c th v hình th c cho thuê ñ t như sau: t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c

ngoài ñư c l a ch n gi a thuê ñ t tr ti n m t l n và tr ti n hàng năm. ð i v i

chính sách giao ñ t không thu ti n s d ng ñ t, ði u 33, m c 3, chương 2 c a

Lu t ð t ñai năm 2003 quy ñ nh 07 trư ng h p ñư c nhà nư c giao ñ t không

thu ti n s d ng ñ t, trong ñó ph n l n di n tích ñ t giao t p trung vào 2 ñ i

tư ng sau: các t ch c ñư c giao ñ t nông nghi p nghiên c u thí nghi m, th c

nghi m nông nghi p, lâm nghi p và ñ t chuyên dùng giao cho các t ch c xây

d ng tr s cơ quan công trình s nghi p, qu c phòng, an ninh và các m c ñích

công c ng không có m c tiêu l i nhu n.

ð c th hóa nh ng n i dung trên Chính ph ñã ban hành các văn b n

hư ng d n c th như sau:

- Ngh ñ nh s 85/CP c a Chính ph ngày 17 tháng 12 năm 1996 quy

ñ nh vi c thi hành pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c trong nư c

H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 8ñư c Nhà nư c giao ñ t, cho thuê ñ t và Ch th s 245/TTg ngày 22 tháng 4

năm 1996 (Chính ph , 1999) ;

- Ngh ñ nh s 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 v thi hành

Lu t ð t ñai năm 2003 (Chính ph , 2004) ;

- Ngh ñ nh s 17/2006/Nð-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 quy ñ nh vi c

s a ñ i b sung m t s ñi u c a Ngh ñ nh s 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng

10 năm 2004 v thi hành Lu t ð t ñai năm 2003 (Chính ph , 2006);

- Ngh ñ nh s 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph

quy ñ nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t, thu h i ñ t,

th c hi n quy n s d ng ñ t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái ñ nh cư khi

Nhà nư c thu h i ñ t và gi i quy t khi u n i v ñ t ñai (Chính ph , 2007) ;

- Ngh ñ nh s 69/Nð-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 c a Chính ph quy

ñ nh b sung v quy ho ch s d ng ñ t, giá ñ t, thu h i ñ t, b i thư ng, h tr tái

ñ nh cư (Chính ph , 2009);

- Ngh ñ nh 88/2009/Nð-CP ngày 19/10/2009 c a Chính ph v c p gi y

ch ng nh n quy n s d ng ñ t, quy n s h u nhàvà tài s n g n li n v i ñ t(Chính ph , 2009);

Trong th c t hi n nay m t ph n không nh di n tích ñ t trên ñã b các cơ

quan, t ch c s d ng vào các m c ñích khác ho c không phù h p v i quy ho ch

s d ng ñ t như: cho thuê, b hoang không s d ng ho c b t ch c, cá nhân l n

chi m, chi m d ng,…

ð t ng bư c kh c ph c tình tr ng trên, ngày 14 tháng 12 năm 2007 Th

tư ng Chính ph ñã ban hành Ch th s 31/2007/CT-TTg v vi c ki m kê qu

ñ t ñang qu n lý, s d ng c a các t ch c ñư c Nhà nư c giao ñ t, cho thuê ñ t

(Chính ph , 2007) v i m c tiêu t ng h p và ñánh giá th c tr ng vi c qu n lý, s

d ng qu ñ t ñư c nhà nư c giao ñ t, cho thuê ñ t; trên cơ s ñó ñưa ra nh ng

gi i pháp qu n lý, s d ng hi u qu hơn ñ i v i qu ñ t này.

1.2. T ng quan qu n lý ñ t ñai trong nư c và ngoài nư c

1.2.1. Ngoài nư c

H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 9Hi n nay trên th gi i ngoài ý th c và tính pháp ch th c thi pháp lu t c a

chính quy n nhà nư c và m i công dân, chính sách pháp lu t v lĩnh v c ñ t ñai

c a các qu c gia ñang ngày càng ñư c hoàn thi n. Trên cơ s ch ñ s h u v

ñ t ñai,qu c gia nào cũng v y, nhà nư c ñ u có nh ng chính sách, nguyên t cnh t ñ nh trong vi c th ng nh t ch ñ qu n lý, s d ng ñ t ñai. M t trong nh ng

chính sách l n ñư c th c hi n t i nhi u qu c gia là chính sách giao ñ t cho ngư i

s d ng ñ t nh m ñáp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, bình n chính tr ,

t o s công b ng trong xã h i.

M c tiêu chính trong các chính sách v giao ñ t cho ngư i s d ng ñ t

b t kỳ qu c gia nào giúp chính quy n n m ch c, qu n ch t và s d ng h p lý

ngu n tài nguyên ñ t. Hi n nay trên th gi i t n t i ch y u 3 hình th c s h u

v ñ t ñai là s h u tư nhân, s h u t p th và s h u nhà nư c.

gia ñ u có các hình th c s h u v ñ t ñaiña s các qu ctrên, hi n t i còn có m t s qu c gianhư Lào, Tri u Tiên, Vi t Nam và Cu Ba ch t n t i duy nh t m t hình th c s

h u v ñ t ñai là s h u Nhà nư c (hay s h u toàn dân) vàcác nư c này vi cgiao ñ t cho ngư i s d ng ñ t thông qua 3 hình th c như: giao ñ t có thu ti n s

d ng ñ t, giao ñ t không thu ti n s d ng ñ t và cho thuê ñ t. Tuy nhiên, ph

thu c vào chính sách qu n lý ñ t ñai và t c ñ phát tri n kinh t mà l a ch n các

lo i hình th c trên cho phù h p.

1.2.1.1. Australia

Lu t ð t ñai c a Australia quy ñ nh ñ t ñai c a qu c gia thu c s h u Nhà

nư c và s h u tư nhân. Lu t ð t ñai b o h tuy t ñ i quy n l i và nghĩa v c a

ch s h u ñ t ñai. Ch s h u có quy n cho thuê, chuy n như ng, th ch p,

th a k theo di chúc mà không có s c n tr nào, k c vi c tích lũy ñ t ñai. Lu t

cũng quy ñ nh Nhà nư c có quy n trưng thu ñ t tư nhân ñ s d ng vào m c

ñích công c ng, ph c v phát tri n KT-XH và vi c trưng thu ñó g n li n v i vi c

Nhà nư c th c hi n b i thư ng.

Theo lu t có hai lo i thu ñ t, ñó là thu h i ñ t b t bu c và thu h i ñ t t

nguy n.

H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 10Thu h i ñ t t nguy n ñư c ti n hành khi ch ñ t c n ñư c thu h i ñ t.

Trong thu h i ñ t t nguy n không có quy ñ nh ñ c bi t nào ñư c áp d ng mà

vi c th a thu n ñó là nguyên t c cơ b n nh t. Ch có ñ t c n ñư c thu h i và

ngư i thu h i ñ t s th a thu n giá b i thư ng ñ t trên tinh th n ñ ng thu n và

căn c vào th trư ng. Không có bên nào có quy n hơn bên nào trong th a thu n

và cũng không bên nào ñư c áp ñ t ñ i v i bên kia (B Tài nguyên và môi

trư ng, 2012).

Thu h i ñ t b t bu c ñư c Nhà nư c Australia ti n hành khi Nhà nư c có

nhu c u s d ng ñ t cho các m c ñích công c ng và các m c ñích khác. Thông

thư ng, nhà nư c có ñư c ñ t ñai thông qua ñàm phán.

Lu t c a Australia cũng quy ñ nh giá tính m c b i thư ng là giá th trư ng

hi n t i ñư c quy t ñ nh v i cơ quan qu n lý v i s tư v n c a ngư i ñ ng ñ u

cơ quan ñ nh giá. Giá tr th trư ng ñư c xác ñ nh là m c ti n mà tài s n ñó có

th bán ñư c m t cách t nguy n, s n sàngm t th i ñi m nh t ñ nh (B Tàinguyên và môi trư ng, 2012).

Hình th c b i thư ng ñư c tr b ng ti n m t. T t c các lo i ñ t, công trình

xây d ng ñ u ñư c b i thư ng theo giá th trư ng.

Vi c tái ñ nh cư Lu t không quy ñ nh c th , ch s h u s ph i t tìm

nhà m i.

1.2.1.2. Trung Qu c

Lu t ð t ñai c a Trung Qu c ñư c xây d ng vào các năm 1954, 1975,

1978 và 1982. Trong ñó, Lu t ð t ñai năm 1982 là b lu t hoàn ch nh nh t. T

năm 1982 Lu t ð t ñai Trung Qu c ñã ñư c s a ñ i 4 l n (qua các năm 1988,

1993, 1999 và năm 2004). Vi c s d ng Lu t ð t ñai l n này ñư c ti n hành t

năm 2003 nay ñã hoàn thành vi c s a ñ i, t i th i ñi m ñoàn công tác t i Trung

Qu c thì d th o s a ñ i này ñang ñư c trình Qu c v vi n Trung Qu c ñ xem

xét. N i dung cơ b n c a Lu t ð t ñai s a ñ i l n này g m 7 n i dung sau: (1)

Duy trì vi c b o v ñ t nông nghi p; (2) Quy ñ nh v s d ng ñ t công trình

ng m; (3) Công khai quy ho ch; (4) Vi c c i t o l i ñ t ñã khai thác khoáng s n

H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 11xong; (5) H n ch vi c l i d ng s d ng ñ t ñai; (6) Ch ñ giám sát ñ t ñai; (7)

Ch ñ b o v ñ t nông nghi p (B Tài nguyên và môi trư ng, 2012).

- Lu t ð t ñai hi n hành c a Trung qu c có n i dung quy ñ nh mang tính

nguyên t c (g n gi ng v i Lu t ð t ñai năm 1987 c a Vi t Nam); trong ñó ñ i

v i nh ng n i dung quan tr ng và có vai trò quy t ñ nh chi ph i các n i dung

khác ñư c quy ñ nh c th và mang tính pháp ch cao, nh ng n i dung khác ch

quy ñ nh nguyên t c chung có tính m và giao Chính ph quy ñ nh ñ các ñ a

phương th c hi n ho c chính quy n t nh, thành ph quy ñ nh c th .

Ưu ñi m là nh ng n i dung quy ñ nh nguyên t c trong lu t ñư c áp d ng

trong m t th i gian dài nhi u năm và th c hi n t i nhi u ñ a phương có ñ c ñi m,

ñi u ki n t nhiên và tình hình kinh t - xã h i khác nhau v n phù h p; căn c

vào nguyên t c quy ñ nh c a lu t, Chính ph thông qua ban hành các ngh ñ nh

quy ñ nh c th hơn, các nguyên t c v i m c ñ ñi u ch nh khác nhau phù h p

v i t ng th i kỳ, giai ño n phát tri n kinh t - xã h i c a ñ t nư c và vi c s a ñ i

quy ñ nh c th b o ñ m k p th i ñáp ng ñư c yêu c u trong th c t phát tri n

kinh t - xã h i c a ñ t nư c ñ t ra; ñ ng th i UBND các t nh, thành ph tr c

thu c trung ương căn c vào quy ñ nh c a Chính ph ñ quy ñ nh các n i dung

c th hơn ñ áp d ng và th c hi n phù h p v i ñ c ñi m, ñi u ki n t nhiên và

tình hình kinh t , xã h i t i ñ a phương.

- Trong lu t và quy ñ nh c a chính ph v qu n lý ñ t ñai có quy ñ nh rõ

và tách b ch n i dung giám sát qu n lý ñ t ñai và ki m tra vi c s d ng ñ t, g n

v i các quy ñ nh v ch tài x lý ñã b o ñ m vi c qu n lý ñư c tăng cư ng trách

nhi m và h n ch nh ng sai ph m phát sinh v qu n lý ñ t ñai trong các cơ quan

nhà nư c, ñ ng th i có căn c x lý tri t ñ ñ i v i các trư ng h p qu n lý sai

quy ñ nh ho c s d ng ñ t vi ph m pháp lu t.

- Quy ñ nh ch giao ñ t

không giao ñ tcho các t ch c ñ u tư kinh doanh nhàcho h gia ñình cá nhân s d ng t i ñô th có nâng cao hi u qus d ng ñ t, nhưng chưa t o ñi u ki n thu n l i và ñi u ki n v chcho các hgia ñình có m c thu nh p th p ho c gia ñình có nhi u th h sinh s ng, chính

H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 12sách, cơ ch thu ti n s d ng ñ t, ti n thuê ñ t chưa ñư c quy ñ nh rõ và ñ y ñ

gi a các ñ a phương th c hi n còn có s khác nhau.

Trung Qu c là qu c gia có 2 hình th c s h u ñ t ñai là s h u nhà nư c và

s h u t p th , trong chính sách giao ñ t cũng áp d ng hai hình th c là giao ñ t

không thu ti n s d ng ñ t và giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t. ð i v i các nư c

có hình th c s h u tư nhân v ñ t ñai thì vi c giao ñ t không thu ti n s d ng

ñ t không còn ph bi n (B Tài nguyên và môi trư ng, 2012).

1.2.1.3. Th y ði n

Thu ði n, ph n l n ñ t ñai thu c s h u tư nhân nhưng vi c qu n lý và s

d ng ñ t ñai là m i quan tâm chung c a toàn xã h i. Vì v y, toàn b pháp lu t và

chính sách ñ t ñai luôn ñ t ra v n ñ hàng ñ u là có s cân b ng gi a l i ích riêng

c a ch s d ng ñ t và l i ích chung c a Nhà nư c. Các ho t ñ ng c th v qu n lý

s d ng ñ t như quy ho ch s d ng ñ t, ñăng ký ñ t ñai, b t ñ ng s n và thông tin

ñ a chính ñ u ñư c qu n lý b i ngân hàng d li u ñ t ñai và ñ u ñư c lu t hoá. Pháp

lu t và chính sách ñ t ñaiThu ði n v cơ b n d a trên ch ñ s h u tư nhân vñ t ñai và kinh t th trư ng, có s giám sát chung c a xã h i. Pháp lu t và chính

sách ñ t ñaiThu ði n t năm 1970 tr l i ñây g n li n v i vi c gi i quy t cácv n ñ liên quan ñ n pháp lu t b t ñ ng s n tư nhân. Quy ñ nh các v t c ñ nh g n

li n v i b t ñ ng s n, quy ñ nh vi c mua bán ñ t ñai, vi c th ch p, quy ñ nh v hoa

l i, quy n thông hành ñ a d ch và các ho t ñ ng khác như v n ñ b i thư ng, quy

ho ch s d ng ñ t, thu h i ñ t, ñăng ký quy n s h u ñ t ñai và h th ng ñăng ký.

M t khía c nh quan tr ng khác c a quá trình l p k ho ch là vi c ñ c quy n l p quy

ho ch ñô th t n t i trong các thành phTh y ði n. ði u này có nghĩa là pháttri n ñô th không th di n ra mà không có k ho ch ñô th ñư c phê duy t. M t ch

sh u ñ t không có quy n l p m t k ho ch như v y mà không có sñ ng ýc a chính quy n thành ph (B Tài nguyên và môi trư ng, 2012).

N u chñ t mu n phát tri n m nh ñ t c a mình nhưng tho ch phát tri n do chính quy n thành phquy ñ nh, thì chquy n ñư c b i thư ng cho các giá tr phát tri n có th m t do tch i l p kñ t không có

ch i l p kH c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 13ho ch. Nguyên t c này ñã phát tri n hơn liên quan ñ n các trư ng h p

khác khi chi tr b i thư ng cho ch s h u ñ t, ví d như t ch thu ñ t cho các

d ch v công c ng, b o v môi trư ng, v.v. M t ch ñ t có quy n phát

tri n tài s n c a mình, ñ u tư vào c i t o, v.v mi n là ti p t c s d ng ñ t hi n có.

N u m t s quy ñ nh trong quy ho ch ho c quy ñ nh v s d ng ñ t khác

bu c các ch ñ t d ng các ho t ñ ng ñang di n ra c a h ho c tr l i ñ t, thì ch

ñ t có quy n ñư c b i thư ng cho nh ng thi t h i liên quan ñ n vi c s d ng ñ t

ñang di n ra. Giá tr liên quan ñ n vi c thay ñ i s d ng ñ t s không ñư c b i

thư ng. Thay ñ i s d ng ñ t s ph i xin phép, thư ngd ng m t quy t ñ nhquy ho ch ho c gi y phép xây d ng. N u không ñư c cho phép, các ch s h u

ñ t không có quy n ñư c b i thư ng cho b t kỳ t n th t v giá tr nào do t ch i

thay ñ i s d ng ñ t.

1.2.1.4. Anh, B ðào Nha và Hy L p

Trong ph m vi Tây Âu, có m t s nư c xây d ng h th ng ñ a chính có

ñ c thù riêng. ðây là ñ c thù c a Vương qu c Anh, B ðào Nha và Hy L p.

Vương qu c Anh, ngư i ta không xây d ng m t h th ng ñ a chính như

quan ni m truy n th ng. Quy n s h u ñ t ñai ñư c xác l p theo m t quy ch

ñ c bi t. Th a ñ t ñư c hi u như m t ñ i tư ng ñ a lý n m trong nh ng ñư ng

ranh gi i t nhiên c ñ nh như ñư ng xá, sông ngòi, kênh mương, hàng rào, cây

xanh,v.v... ð t ñai ñư c nhân hóa toàn b và ngư i ta áp d ng hình th c s ñăng

ký ñ t ñai (land registry) ñ ghi l i nh ng bi n ñ i v quy n s h u tư nhân ñ i

v i ñ t ñai. S này g m ph n văn b n pháp lý xác l p quy n s h u v ñ t ñai và

kèm theo b n v trích d n t nh ng b n ñ ñ a hình t l l n.

B ðào Nha, có hai h th ng ñ a chính ñ tính thu cùng song song t n

t i: th nh t là h th ng ñánh giá tr c ti p ñ tính thu trên cơ s m t b n kê khai

s h u ñ t ñai (Cadentas), trên ñó th hi n di n tích ñ t và các lo i cây trong; th

hai là h th ng ñánh giá theo b n ñ ñ a chính v i quan ni m th a ñ t là m t

th c th kinh t nông nghi p ñ c l p v i khái ni m s h u.H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1.Tổng quan nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×