1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Nông - Lâm - Ngư >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3.Kết quả nghiên cứu

Chương 3.Kết quả nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.1.2. ð c ñi m ñ a hình, ñ a ch t

ð a hình: Hoàng Mai n mvùng trũng phía Nam thành ph có ñ caotrung bình kho ng 4 ñ n 5m. ð a hình bi n ñ i d c nghiêng t B c xu ng Nam

và t Tây sang ðông: Khu v c phía B c bao g m các phư ng Mai ð ng, Tân

Mai, Tương Mai, Giáp Bát và Hoàng Văn Th có ñ cao t 6 ñ n 6,2 m; Khu

v c phía Nam bao g m các phư ng ð i Kim, ð nh Công, Hoàng Li t, Thanh

Trì, Vĩnh Hưng, Yên S , Lĩnh Nam và Tr n Phú có ñ cao t 5,20 ñ n 5,8m;

Khu v c ao, h , vùng trũng có cao ñ dư i 3,5m. ð a hình có s khác bi t rõ r t

trong ñê và ngoài ñê:

- Vùng trong ñê chi m ña s di n tích c a qu n, ñ a hình b chia c t b i

các tr c giao thông Pháp Vân - Yên S , ñư ng 70A và các sông tiêu nư c th i

c a thành ph như sông Kim Ngưu, sông Sét, sông L , nên ñã hình thành các

ti u vùng nh có nhi u ñ m, ru ng trũng. ð a hình này m t m t gây nh ng khó

khăn do tình tr ng ng p úng quanh năm c a các vùng trũng, m t s ñi m ng p

úng khi mưa to kéo dài, m t khác cũng t o ñi u ki n cho vi c phát tri n chăn

nuôi thu s n và các ho t ñ ng s n xu t trên ru ng nư c.

- Vùng ngoài ñê bao g m các phư ng Thanh Trì, Tr n Phú, Yên S và

Lĩnh Nam và m t vùng bãi b i ven sông H ng v i di n tích kho ng 920 ha. ðây

là vùng ñ t phù sa ñư c b i t thư ng xuyên nên có ñ cao trung bình thư ng

cao hơn vùng ñ t trong ñê. Vùng này r t thích h p cho vi c tr ng hoa màu.

ð a ch t: căn c theo tài li u ñ a ch t khu v c Hà N i (do chuyên gia Liên Xô

cũ l p trư c ñây), qu n Hoàng mai n m trên khu v c ñ t b i châu th sông H ng, ch

y u trong vùng ñ t thu n l i có m c ñ cho xây d ng (vùng ñ t II-2B và II-2C) và

m t ph n trong vùng ñ t thu n l i cho xây d ng (vùng I-1B, vùng I-1D, vùng I-2A và

vùng I-3A). Ph n ngoài ñê sông H ng n m trong vùng không thu n l i cho xây d ng

và b lũ ng p hàng năm (vùng ñ t III).

3.1.1.3. ð c ñi m khí h u, th i ti tH c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 45Hoàng Mai cùng chung ch ñ khí h u c a thành ph Hà N i hàng năm có hai

mùa rõ r t mùa nóng (hay còn g i là mùa mưa) và mùa l nh (mùa khô).

- Mùa nóng (t tháng 5 ñ n tháng 10): khí h u m ư t, mưa nhi u, hư ng gió

ch ñ o là ðông Nam, nhi t ñ trung bình là 27-290C, mùa mưa tháng 7-9, lư ng

mưa trung bình là 1.676 mm.

- Mùa l nh (t tháng 11 ñ n tháng 4 năm sau): th i kỳ ñ u khô l nh, nhưng

cu i mùa l i mưa m ư t, hư ng gió ch ñ o là ðông B c, nhi t ñ trung bình là 230C

tháng th p nh t là 6 - 80C, ñm th p nh t 84%, cao nh t 95 %.Các ch s v nhi t ñ , ñm tương ñ i vá s gi n ng, lư ng mưa trung bìnhvà lư ng b c hơi trung bình/tháng c a qu n Hoàng Mai

3.1.1.4. ð c ñi m thu văn

Qu n Hoàng Mai ch u nh hư ng ch ñ th y văn sông H ng, lưu lư ng

trung bình hàng năm 2.710m3/ngày, m c nư c sông H ng lên xu ng 9-12m.

Qu n Hoàng Mai là vùng ñ t trũng nh t c a Hà N i, có 4 sông tiêu chính

c a thành ph (Tô L ch, L , Sét và Kim Ngưu) ch y qua.

- Sông Tô L ch: Chi u dài 13,5 km ch y qua ñ a ph n các phư ng ð nh

Công, ð i Kim và Hoàng Li t.

- Sông Kim Ngưu: có chi u dài kho ng 4,5 km kéo dài t c u Kim Ngưu

(ñ u ñư ng Tr n Khát Chân và ph Lò ðúc) cho ñ n cu i ñ a ph n phư ng Yên

S (qu n Hoàng Mai).

- Sông L : dài kho ng 5,8 km ch y t h Nam ð ng ñ n C u D u, ch y

qua ñ a ph n phư ng ð nh Công, bán ñ o Linh ðàm n i v i sông Tô L ch.

- Sông Sét: dài 6,7 km ch y t Nam Khang ñ n Yên S qua ñ a ph n

phư ng Giáp Bát, Tương Mai, Tân Mai, Th nh Li t ch y vào h Yên S ..

Ngoài ra, Hoàng Mai còn có r t nhi u h l n như h ñi u hòa Yên S ,

h Linh ðàm, h công viên ñ n L ... các h l n có tác d ng ñi u hòa khí h u

c a qu n.

3.1.2. Các ngu n tài nguyên

3.1.2.1. Tài nguyên ñ t

H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 46Theo tài li u ñi u tra trên ñ a bàn qu n có các lo i ñ t chính sau:

- ð t phù sa không ñư c b i, không glây ho c glây y u: Lo i ñ t này phân

bnh ng nơi có ñ a hình cao và trung bình, t p trungcác phư ng ð nhCông, ð i Kim, Hoàng Li t, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam. ð t có màu nâu tươi ho c nâu

xám, ñ pH t trung tính ñ n ít chua, thành ph n cơ gi i t cát pha ñ n th t n ng,

các ch t dinh dư ng t ng s t khá ñ n giàu, các ch t d tiêu khá, thu n l i cho

phát tri n cây th c ph m, cây lương th c và các lo i hoa màu.

- ð t phù sa không ñư c b i glây m nh: ð t n m r i rác

trũng, lòng ch o, cónh ng nơiphư ng ð i Kim. Do hàng năm b ng p nư c liên t c vàomùa hè nên n n ñ t thư ngtrong tình tr ng y m khí, t l mùn khá, ñ chuapHKCl t 4,5 - 6 do nh hư ng c a ch t h u cơ chưa phân gi i.

- ð t phù sa ít ñư c b i trung tính ki m y u: ð t phân bnh ng d i ñ tthu c ngoài ñê sông H ng thu c các phư ng Lĩnh Nam và Tr n Phú. Ph n l n

lo i ñ t này có thành ph n cơ gi i cát pha, kh năng gi màu, gi nư c kém và

không b chua.

- ð t phù sa ñư c b i hàng năm trung tính ki m y u: ð t phân b

nh ng d i ñ t d c theo b sông H ng thu c các phư ng Lĩnh Nam và Thanh Trì.

Nh ng nơi có ñ a hình cao, ñ t có thành ph n cơ gi i nh ; nơi có ñ a hình th p

ñ t có thành ph n cơ gi i t trung bình ñ n n ng. ðây là m t trong nh ng lo i

ñ t t t, ch y u tr ng màu và nh ng cây công nghi p ng n ngày, cho năng su t

cao, ch t lư ng t t.

- ð t c n cát, bãi cát ven sông: ð t n mngoài bãi sông H ng thu c cácphư ng Lĩnh Nam và Thanh Trì. Hàng năm b nư c ng p, bãi cát ñư c b i thêm

hay b cu n cát ñi, do ñó ñ a hình, ñ a m o luôn b thay ñ i. Cát có ph n ng

trung tính, ñ phì kém. Trên di n tích này m t ph n s d ng ñ khai thác cát

ph c v xây d ng, còn l i ch y u b hoang.

3.1.2.2. Tài nguyên nư c

Ngu n nư c m t:H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 47ðư c cung c p ch y u do lư ng mưa và h th ng sông, h ñ m trong

qu n. Lư ng mưa trung bình trong năm khá l n, nhưng phân b không ñ ng ñ u

trong năm, t p trung ñ n 80% lư ng mưa vào mùa hè nên d gây ng p úng trong

khi mùa ñông lư ng nư c cung c p không ñ .

Bên c nh ñó, h th ng sông Tô L ch, sông L , sông Sét và sông Kim

Ngưu cùng h th ng h ñ m l n như Yên S , Linh ðàm, ð nh Công có ch c

năng tiêu thoát nư c nhưng do lư ng nư c th i c a thành ph h u h t chưa ñư c

x lý nên hi n ñang ô nhi m, không s d ng ñư c cho s n xu t.

Ngu n nư c ng m:

Qua thăm dò kh o sát và ñánh giá cho th y tr lư ng nư c ng m trên ñ a

bàn qu n r t phong phú, có th khai thác ñ cho nhu c u nư c sinh ho t c a

ngư i dân. Nư c có trong t ng cu i s i ñ t , t ng ch a nư c cách m t ñ t t

nhiên t 30 - 40 m, tuy nhiên ngu n nư c ng m trên ñ a qu n ch a nhi u s t.

3.1.2.3. Tài nguyên khoáng s n

Trên ñ a bàn qu n Hoàng Mai không xác ñ nh có lo i khoáng s n nào

quý, ngo i tr cát ven sông và than bùn r i ráccác vùng ñ m h trong qu n.- Cát: D c theo ven sông H ng thu c ñ a ph n các phư ng Thanh Trì và

Lĩnh Nam có các bãi cát t nhiên b i t , hàng năm có th khai thác hàng v n m3.

- Than bùn: Có r i ráccác vùng h ñ m Yên S và Linh ðàm v i trlư ng không nhi u, t ng d y l p than có th khai thác r t m ng, than có hi u su t

t a nhi t không cao nên vi c khai thác than bùn ít mang l i hi u qu kinh t .

Ngoài ra, trong quá trình thăm dò ñ a t ng ñã phát hi n trên ñ a bàn

phư ng ð nh Công có m nư c khoáng, hi n ñã ñưa vào khai thác song hàm

lư ng các nguyên t vi lư ng không cao và tr lư ng nư c cũng không l n.

3.1.2.4. Tài nguyên nhân văn

Qu n Hoàng Mai có kho ng 79 công trình di tích và tín ngư ng, trong ñó có

28 công trình ñã ñư c x p h ng và công nh n. Các công trình phân b ch y u trên

ñ a bàn các phư ng Tr n Phú, Yên S , Lĩnh Nam, Th nh Li t, Hoàng Li t, ð i Kim.H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 48H u h t các phư ng trong qu n hàng năm ñ u có l h i truy n th ng v i

nhi u th lo i văn hóa dân gian, tiêu bi u như l h i c p th y

th th n Chu Văn AnLĩnh Nam, l h ið i Kim...3.1.3. Th c tr ng c nh quan, môi trư ng

Qu n Hoàng Mai có các h l n như h Yên S , Linh ðàm v i di n tích

m t nư c l n, t o cho qu n c nh quan ñ p, thích h p cho ñi u ki n phát tri n các

khu v c công viên cây xanh, ph c v cho vi c ngh ngơi, gi i trí và ñi u hòa

không khí

Tuy nhiên, do là khu v c tiêu thoát nư c c a thành ph ngu n th i c a

thành ph ch y qua các con sông Kim Ngưu, sông L và sông Sét vào h th ng

h ñi u hòa Yên S trong khi nư c th i chưa ñư c x lý tri t ñ nên v n ñ ô

nhi m ñang là m i quan tâm hàng ñ u trên ñ a bàn qu n.

Ngoài ra môi trư ng không khí cũng ñang nh hư ng khá nghiêm tr ng

do m c ñ ô nhi m c a khí th i phương ti n giao thông và b i t các công trình

ñang xây d ng trên ñ a bàn qu n. T năm 2000 ñ n nay, n ng ñ b i tăng d n,

vư t quá tiêu chu n cho phép t 2,5 - 4,5 l n trong khu v c n i thành.

3.1.4. ðánh giá chung v ñi u ki n t nhiên, tài nguyên và c nh quan môi

trư ng

3.1.4.1. Nh ng thu n l i, l i th

Là ñ u m i c a các lu ng giao lưu gi a các t nh phía Nam v i th ñô Hà N i

và khu v c phía B c, có h th ng giao thông r t thu n l i bao g m c ñư ng s t,

ñư ng b và ñư ng sông. Do v y, qu n Hoàng Mai có r t nhi u thu n l i trong vi c

phát tri n th trư ng, m r ng giao lưu hàng hóa và phát tri n kinh t d ch v .

Là qu n có di n tích t nhiên l n t o ñi u ki n cho qu n có nhi u ti m

năng phát tri n các khu ñô th m i, xây d ng các trung tâm thương mai d ch v ,

công nghi p - TTCN.

Trên ñ a bàn qu n có nhi u h l n như h Linh ðàm, Yên S ... là ñi u ki n ñ

xây d ng các trung tâm văn hóa, các công trình vui chơi, gi i trí l n c a thành ph

3.1.4.2. Nh ng khó khăn, h n ch

H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 49Vì là qu n m i thành l p nên n n kinh t , xã h i chưa n ñ nh. T l dân

thành th (bao g m 5 phư ng trư c ñây c a qu n Hai Bà Trưng) ch chi m 40%;

có 9/14 phư ng c a qu n là các xã nông nghi p c a huy n Thanh trì m i

chuy n lên. T l ñ t nông nghi p chi m 32,78% t ng di n tích ñ t t nhiên. H

th ng cơ s h t ng k thu t và xã h i còn nhi u l c h u và chưa ñ ng b .

Ngoài ra, Hoàng Mai còn t n t i hai khu v c thành th và nông thôn nên có s

khác bi t v cơ c u kinh t , dân cư, tình tr ng thu nh p, dân trí,.v.v.. ðây cũng

là khâu tương ñ i quan tr ng, c n t o ra bư c ñ t phá nh m t o th phát tri n

ñ ng b cho toàn qu n.

Quá trình ñô th hoá trên ñ a bàn qu n Hoàng Mai ñang di n ra nhanh

chóng m t m t mang l i hi u qu kinh t - xã h i nhưng m t khác cũng ñem l i

nh ng thách th c không nh ñ n ch t lư ng môi trư ng trong khu v c nói riêng

và toàn thành ph nói chung. H th ng cơ s h t ng giao thông so v i các qu n

khác xu ng c p nghiêm tr ng, lưu lư ng xe ñi l i quá t i.

Các h th ng thoát th i nư c c a phư ng v n chưa ñư c nâng c p. Tình

tr ng ô nhi m môi trư ng ñãm c báo ñ ng. V n ñ ô nhi m ñã tr thành b cxúc. Ô nhi m môi trư ng th hi n trên các m t nư c, không khí, ch t th i r n và

ti ng n.

Trong vi c quy ho ch và xây d ng cơ s h t ng k thu t ch m i chú

tr ng ñ n khu ñô th m i, chưa quan tâm quy ho ch t ng th c a làng, ñ c bi t

khu dân cư xóm cũ, các khu ñô th m i h t ng r t t t nhưng các khu làng cũ h

t ng r t kém.

ð i v i các phư ng có t c ñ tăng dân s nhanh, thành ph n dân cư t i

các phư ng l i ña d ng có nhi u ngu n g c khác nhau, lư ng dân ñ n và ñi b t

thư ng gây nhi u khó khăn trong công tác qu n lý chính quy n t i các phư ng và

công tác qu n lí môi trư ng như ho t ñ ng xây d ng, tr t t tr an,v sinh môi

trư ng... cơ s h t ngnh ng phư ng này cũng chưa ñư c ñ u tư xây d ng vàs a ch a thư ng xuyên nên xu ng c p nhanh chóng.

3.1.5. ði u ki n kinh t - xã h i

H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 503.1.5.1. Tăng trư ng kinh t và chuy n d ch cơ c u kinh t

a. Tăng trư ng kinh t

Trong giai ño n 2009 - 2013, do ch u snh hư ng c a cu c suy thoáikinh t th gi i, d ch b nh và h u qu c a ñ t úng ng p cu i năm 2009… tình

hình phát tri n kinh t - xã h i c a qu n g p r t nhi u khó khăn. Tuy nhiên

UBND qu n ñã bám sát s ch ñ o c a Thành ph và ñư c s quan tâm giúp ñ

các S , Ngành c a Thành ph cùng v i s chia s và ñ ng thu n c a nhân dân

nên ñã ñ t ñư c nh ng k t qu quan tr ng. Nhi u ch tiêu xã h i th c hi n ñúng

k ho ch ñ ra, t c ñ tăng trư ng kinh t c giai ño n ñ t 16,5% vư t ch tiêu

0,5% so v i k ho ch.

B ng 3.1 T c ñ tăng trư ng kinh t bình quân qua các năm

qu n Hoàng Mai

ðVTTH

2009TH

2010TH

2011TH

2012TH

2013T ng GTSXT .ñ1.926,32.298,32.633,73.055,13.609,3CN - TTCN - XDT .ñ1.090,51.338,01.539,41.788,61.925,6Thương m i d ch vT .ñ741,38751.012,61.184,71.309,8Nông nghi pT .ñ94,584,581,681,781,5T c ñ tăng GTSX%17,81614,591617CN - TTCN - XD%18,517,115,0516,217,3Thương m i d ch v%19,118,115,731717,7Nông nghi p%2,7-10,6-3,430,40.2Ch tiêu(Ngu n: C c th ng kê Hà N i)

b. Cơ c u kinh t và chuy n d ch cơ c u kinh t

ð n năm 2013, t tr ng các ngành trong cơ c u kinh t c a qu n là: công nghi p

- ti u th công nghi p chi m 58,6%; thương m i - d ch v 38,8%; nông nghi p 2,7% so

v i ñ u nhi m kỳ, t tr ng d ch v - thương m i tăng 1,6%, công nghi p - ti u th công

nghi p tăng 1,1%; nông nghi p gi m 2,7% trong cơ c u kinh t .

B ng 3.2 Cơ c u kinh t qua các năm qu n Hoàng Mai

H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 51CN - TTCN –Thương m i,XD (%)d ch v (%)200956,639,54,9201058,238,13,7201158,538,53201258,638,82,6201358,7392,8NămNông nghi p (%)(Ngu n: C c th ng kê Hà N i)H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 523.1.5.2. Th c tr ng phát tri n các ngành kinh ta. Khu v c kinh t nông nghi p, th y s n

Trong nh ng năm qua qu n ñã t p trung ch ñ o, xây d ng k ho ch,

hư ng d n và ñ u tư k t c u h t ng, h tr chuy n ñ i cơ c u kinh t theo hư ng

s n xu t hàng hóa, áp d ng khoa h c công ngh và s n xu t các s n ph m có giá

tr kinh t cao. Tri n khai vi c chuy n ñ i kinh t nông nghi p như tr ng rau an

toàn, mô hình nuôi tr ng th y s n phát tri n theo hư ng trang tr i.

Trong giai ño n 2008 - 2013 khu v c bãi sông H ng ñã chuy n di n tích

tr ng màu sang tr ng rau an toàn là 41 ha (trong nhà lư i là 20 ha) và 23,5 ha cây

ăn qu , 19 ha hoa cây c nh; c i t o 24,5 ha ñ t trũng khu v c trong ñ ng lúa sang

nuôi cácác phư ng ð i Kim 6,4ha; Vĩnh Hưng 4,00 ha; Hoàng li t 14,1 ha.Riêng năm 2013 ñã phát tri n thêm 04 ha rau an toàn, tri n khai chuy n 2 ha sang

tr ng rau ch t lư ng cao, chuy n ñ i 15,2 ha di n tích tr ng cây kém hi u qu

sang tr ng hoa cây c nh, cây lâu năm. Cho ñ n nay trên ñ a bàn qu n phát tri n

s n xu t 60 ha rau an toànphư ng Lĩnh Nam và m t s trang tr i theo hư ngnông nghi p k t h p d ch v sinh thái.

Trong cơ c u kinh t c a qu n ngành nông nghi p gi m t 5,6% năm 2008

xu ng còn 3% năm 2011và ư c th c hi n năm 2013 là 2,9%.b. Khu v c kinh t công nghi p - ti u th công nghi p

Ho t ñ ng s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p trong nh ng năm

qua có s chuy n bi n khá, S cơ s s n xu t và lao ñ ng ngành công nghi p

tăng nhanh, nhi u doanh nghi p t p th và tư nhân ñư c thành l p, n ñ nh s n

xu t t ng bư c thích ng v i cơ ch th trư ng. ðã m nh d n ñ u tư trang thi t

b công ngh , máy móc m i vào s n xu t, góp ph n nâng cao giá tr s n xu t

công nghi p.

V giá tr kinh t : Năm 2013 giá tr kinh t công nghi p - ti u th công

nghi p c a qu n ñ t kho ng 8.797 t ñ ng. Giai ño n 2009 - 2013 t c ñ tăng

trư ng hàng năm ñ t 15 - 17% và chi m 56 - 58% trong cơ c u kinh t c a qu n.H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 53M t s ngành có t tr ng tăng khá như s n xu t lương th c tăng 17%, s n xu t

gi y và các s n ph m t gi y tăng 34%, s n xu t khoáng, phi kim tăng 54,6%...

Công tác quy ho ch khu công nghi p, c m công nghi p ñư c quan tâm,

vi c huy ñ ng ngu n l c xây d ng k t c u h t ng cũng ñư c tăng cư ng, có

nhi u chính sách ưu ñãi thu hút ñ u tư phát tri n công nghi p. Hi n t i trên ñ a

bàn qu n có c m công nghi p Vĩnh Tuy ñang ti p t c hoàn thi n cơ s h t ng và

ñã ñi vào ho t ñ ng, thu hút nhi u d án ñăng ký ñ u tư, có c d án ñ u tư nư c

ngoài ñăng ký ñ u tư trong lĩnh v c công nghi p.c. Khu v c kinh t thương m i - d ch v

Ho t ñ ng thương m i ñã có nh ng bư c phát tri n m nh, khu v c kinh t

thương m i - d ch v tăng nhanh t tr ng trong cơ c u kinh t ngày càng ñóng

vai trò quan tr ng và then ch t trong kinh t c a qu n. ðã chú tr ng phát huy các

ngu n l c xã h i, ñ y m nh xã h i hoá trong ñ u tư phát tri n h t ng thương

m i, c i t o, s p x p l i h th ng trung tâm thương m i, siêu th và ch dân sinh.

Qu n lý th trư ng ch t ch hơn; khuy n khích các thành ph n kinh t ñ u tư,

phát tri n các lo i hình d ch v ch t lư ng cao, phù h p v i ti m năng, th m nh

c a qu n nên ho t ñ ng thương m i - d ch v ñư c m r ng và phát tri n t t; văn

minh thương m i t ng bư c ñư c nâng lên, cơ b n ñáp ng ñư c nhu c u tiêu

dùng và s n xu t trên ñ a bàn.

Trong giai ño n 2009 - 2013, giá tr thương m i - d ch v tăng bình quân

18,7%/năm. Các doanh nghi p thương m i, d ch v trên ñ a bàn phát tri n khá c

s lư ng và ch t lư ng, doanh thu hàng năm tăng khá, t o nhi u vi c làm, góp

ph n quan tr ng trong phát tri n kinh t c a qu n. Các h kinh doanh thương

m i, d ch v tăng m nh, s h ñư c c p ñăng ký kinh doanh là 7.754 h , tăng

hơn 5.408 h so v i năm 2009.

3.1.5.3. Dân s , lao ñ ng, vi c làm và thu nh pa. Hi n tr ng dân s và s phân b dân cư

Theo s li u th ng kê năm 2013, dân s qu n Hoàng Mai là 337.151

ngư i; m t ñ bình quân toàn qu n là 8.361 ngư i/km2, dân s phân b không

H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 54ñ ng ñ u, m t ñ dân s cao nh t là phư ng Tân Mai 4.4478 ngư i/km2, ti p ñ n

là các phư ng Tương Mai, Giáp Bát; trong khi ñó ñơn v có m t ñ th p nh t là

phư ng Yên S 1.970 ngư i/km2; Tr n Phú 1.773 ngư i/km2.b. Lao ñ ng, vi c làm

Theo s li u th ng kê, s lư ng lao ñ ng trong toàn qu n phân b không

ñ ng ñ u gi a các phư ng, dao ñ ng t m c 45 - 70% t ng dân s . Nhìn chung,

ngu n nhân l c qu n Hoàng Mai tương ñ i d i dào, trình ñ lao ñ ng khá.

Công tác ñào t o ngu n nhân l c t ng bư c ñư c quan tâm ñ u tư, t l

lao ñ ng qua ñào t o ngày càng tăng, hàng năm gi i quy t s ngư i lao ñ ng có

vi c làm m i vư t k ho ch ñư c giao. T ch c ñào t o ngh cho con em các h

dân trên ñ a bàn, ñ c bi t là quan tâm ñào t o ngh cho con em các h dân b thu

h i ñ t th c hi n d án. Trong giai ño n 2008 - 2013 Trung tâm d y ngh c a

qu n ñã t ch c ñào t o ngh cho h c viên trong qu n, ñào t o 8 l p trung c p k

toán, 01 l p trung c p báo chí, 01 l p c nhân Lu t…c. Thu nh p và m c s ng

Thu nh p và m c s ng c a ñ i b ph n dân cư trên ñ a bàn qu n ñư c

nâng lên rõ r t. ði u ki n hư ng th v y t , giáo d c, văn hóa... ñư c c i thi n

ñáng k . Các ti n nghi sinh ho t c a gia ñình tăng nhanh. Ngày càng có nhi u h

khá, h giàu; t l h nghèo theo tiêu chu n m i năm 2013 trên ñ a bàn qu n

hi n có 1.009 h nghèo và 539 h c n nghèo.

3.1.5.4. Th c tr ng phát tri n ñô th

Qu n Hoàng Mai ñư c chia làm 14 phư ng, trong ñó có 5 phư ng ñư c

tách ra t qu n Hai Bà Trưng (Mai ð ng, Tương Mai, Tân Mai, Giáp Bát, Hoàng

Văn Th ) và 9 phư ng ñư c thành l p t các xã thu c huy n Thanh Trì (ð nh

Công, ð i Kim, Hoàng Li t, Th nh Li t, Thanh Trì, Vĩnh Hưng, Yên S , Lĩnh

Nam, Tr n Phú).

3.1.5.5. Th c tr ng phát tri n cơ s h t ng k thu t, h t ng xã h i

- H th ng giao thông c a qu n Hoàng Mai tương ñ i thu n l i ñư c chia

làm 3 lo i hình chính là ñư ng th y, ñư ng s t và ñư ng b .

H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3.Kết quả nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×