1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Nông - Lâm - Ngư >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết luận và kiến nghị

Kết luận và kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

nư c giao ñ t, cho thuê ñ t c a các t ch c. Ngoài ra, có 254 gi y ch ng nh n

quy n s d ng ñ t ñã c p v i di n tích c p gi y ch ng nh n là 135,326 ha, ñ t

60,76% di n tích các t ch c ñang qu n lý s d ng.

3. Tình hình qu n lý, s d ng ñ t ñai c a các t ch c trên ñ a bàn Qu n

Thanh Xuân ñã ñ t ñư c nh ng k t qu nh t ñ nh, song v n còn m t s h n

ch như: s d ng ñ t chưa hi u qu ; ñ ñ t b l n, chi m; cho thuê ñ t trái

phép. Th t c hành chính trong qu n lý, sd ng ñ t c a các t ch c cònnhi u, b t c p; năng l c c a cán b làm công tác qu n lý ñ t ñai còn h n

ch ; nhi u t ch c s d ng ñ t v n chưa ñư c c p gi y ch ng nh n. ði u

này làm nh hư ng ñ n công tác qu n lý, s d ng ñ t ñai c a các t ch c nói

riêng và ngư i s d ng ñ t nói chung.

4. ð kh c ph c nh ng t n t i, b t c p trong công tác qu n lý, s d ng ñ t c a

các t ch c trên ñ a bàn nghiên c u, c n th c hi n ñ ng b m t s gi i pháp như:

hoàn thi n h th ng chính sách, pháp lu t v qu n lý ñ t ñai; tăng cư ng ki m tra,

giám sát, gi i quy t khi u n i, tranh ch p ñ t ñai; nâng cao trình ñ chuyên

môn, ñ o ñ c ngh nghi p c a cán b , công ch c, viên ch c làm công tác qu n

lý ñ t ñai và ñ y m nh c i cách th t c hành chính trong qu n lý, s d ng ñ t;

hi n ñ i hoá qu n lý s d ng ñ t như xây d ng h th ng thông tin ñ t ñai ñi n t

m , chính xác; ñ y m nh công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t

cơ s , ñ c bi t là t i các ñơn v , cơ quan, t ch c ñư c Nhà nư c giao ñ t, cho

thuê ñ t, th c hi n các d án ñ u tư xây d ng.

II. Ki n ngh

Xu t phát t nh ng ñi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i và th c tr ng công

tác qu n lý, s d ng ñ t ñai c a các t ch c trên ñ a bàn Qu n Thanh Xuân,

chúng tôi xin có m t s ki n ngh như sau:

1. ð ngh UBND Thành ph , S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph Hà

N i, S Quy ho ch - Ki n trúc xem xét ñi u ch nh quy ho ch chi ti t các phư ng,

các khu ch c năng k p th i, ñ ng b .H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 842. C n s m ño ñ c ch nh lý b n ñ ñ a chính ñưa v m t t l ; ñi u ch nh

ñ a gi i hành chính gi a các phư ng trong Qu n, v i các phư ng giáp ranh c a

các qu n khác vì do th c hi n m t s d án ñã làm nh hư ng ñ n m c gi i.

3. ð y nhanh công tác bàn giao các khu nhà , t p th trư c ñây do các

cơ quan, ñơn v qu c phòng qu n lý v cho ñ a phương ñ th c hi n qu n lý có

hi u qu .

4. ð ngh UBND Thành ph xem xét, x lý thu h i ñ t ñ i v i các t

ch c c tình vi ph m pháp lu t ñ t ñai như cho thuê, cho mư n trái pháp lu t,

không th c hi n các kho n nghĩa v tài chính theo quy ñ nh.H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 85TÀI LI U THAM KH O

1. B Tài nguyên và Môi trư ng (2012), Báo cáo s 193/BC-BTNMT ngày 06 tháng

9 năm 2012 v T ng k t tình hình thi hành Lu t ð t ñai 2003 và ñ nh hư ng

s a ñ i Lu t ð t ñai.

2. B Tài nguyên và Môi trư ng (2013), Báo cáo s 175/BC-BTNMT ngày 21 tháng

10 năm 2013 v k t qu th c hi n tr l i ch t v n c a các ð i bi u Qu c

h i và ki n ngh c a c tri t i kỳ h p th 5, Qu c h i khóa XIII.

3. Nguy n ðình B ng, Lê Thanh Khuy n, Vũ Văn Phúc, Tr n Th Minh Châu

(2012), Qu n lý ñ t ñai Vi t Nam 1945-2010, Nxb Chính tr Qu c gia.

4. Nguy n ðình B ng, 2014, Bài gi ng H th ng pháp lu t v Qu n lý ñ t ñai và th

trư ng b t ñ ng s n, Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i.

5. Chính ph (2004),Ngh ñ nh s 181/2004/Nð-CP ngày 29/11/2004 c a Chính

ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t ð t ñai 2003.

6. Chính ph (2004),Ngh ñ nh s 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 c a Chính

ph quy ñ nh v phương pháp xác ñ nh giá ñ t và khung giá ñ t.

7. Chính ph (2006), Ngh ñ nh s 17/2006/Nð-CP ngày 27/01/2006 c a Chính ph

quy ñ nh vi c s a ñ i, b sung m t s ñi u c a Nð 181/2004/Nð-CP.

8. Chính ph (2009a), Ngh ñ nh s 105/2009/Nð-CP ngày 11/11/2009 c a Chính ph

quy ñ nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ñ t ñai.

9. Chính ph (2009b), Ngh ñ nh s 69/2009/Nð-CP ngày 13/8/2009 c a Chính ph

quy ñ nh b sung v quy ho ch s d ng ñ t, giá ñ t, thu h i ñ t, b i thư ng,

h tr tái ñ nh cư.

10. Chính ph (2010), Ngh ñ nh s 121/2010/Nð-CP ngày 30/12/2010 c a Chính

ph v s a ñ i, b sung m t s ñi u c a Ngh ñ nh 142/2005/Nð/CP v thu

ti n thuê ñ t, thuê m t nư c.

11. Chính ph (2014), Ngh ñ nh s 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 c a Chính ph

quy ñ nh chi ti t thi hành m t s ñi u c a Lu t ð t ñai 2013.

12. C c ðăng ký th ng kê ñ t ñai (2013), Th ng kê hi n tr ng s d ng ñ t c a c

nư c.

13. Ph m Minh Giáp (2013), ðánh giá tình hình qu n lý và s d ng ñ t c a các t

ch c kinh t ñư c nhà nư c giao ñ t, cho thuê ñ t trên ñ a bàn huy n Mê

Linh, thành ph Hà N i. Lu n văn Th c sĩ. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà

N i.

14. Nguy n Văn H p (2013), ðánh giá th c tr ng và ñ xu t m t s gi i pháp nh m

nâng cao hi u qu qu n lý và s d ng ñ t c a các t ch c trên ñ a bàn t nh

ðăk Nông. Lu n văn Th c sĩ. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i.

15. Tr n Quang Huy và NNK (2013), Giáo trình Lu t ð t ñai, Nhà xu t b n Công an

nhân dân.

16. Nguy n ð c Kh (2003), L ch s qu n lý ñ t ñai, Nhà xu t b n ð i h c Qu c gia

Hà N i.H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 8617. Ph m Phương Nam, Ph m Văn Quân (2013), “M t s gi i pháp tăng cư ng

qu n lý ñ t ñai c a các t ch c t i t nh Lào Cai”, T p chí Khoa h c ð t, s

41.

18. Ph m Phương Nam (2013), “Góp ý n i dung qu n lý nhà nư c v ñ t ñai”, T p

chí Tài nguyên và Môi trư ng, s 17(175).

19. Ph m Phương Nam, Hoàng Khánh Duy (2013), “ðánh giá công tác chuy n ñ i,

chuy n như ng, chuy n m c ñích s d ng ñ t t i t nh Yên Bái”, T p chí

Khoa h c ð t, s 42.

20. Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam (1993), Lu t ð t ñai.

21. Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam (2003), Lu t ð t ñai.

22. Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam (2005), Lu t Dân s .

23. Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam (2006), Lu t Qu n lý Thu .

24. Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam (2010), Lu t Thu s d ng ñ t phi nông

nghi p.

25. Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam (2013), Lu t ð t ñai.

26. S Tài nguyên và Môi trư ng Thành Ph Hà N i (2013), Báo cáo th ng kê k t

qu th c hi n công tác ñ u giá quy n s d ng ñ t.

27. S Tài nguyên và Môi trư ng Thành ph Hà N i (2013), Báo cáo t ng k t tình

hình qu n lý s d ng ñ t giai ño n 2009-2013 Thành ph Hà N i.

28. Nguy n Quang Tuy n (2010), Pháp lu t ñ t ñai Vi t Nam trong tình hình h i

nh p và phát tri n, T p chí Nhà nư c và Pháp lu t s 1/2010.

29. T ng c c Th ng kê (2010), Báo cáo T ng ñi u tra ñ t ñai năm 2010.

30. UBND Thành ph Hà N i (2013), Báo cáo quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã

h i thành ph Hà N i ñ n năm 2020, ñ nh hư ng ñ n năm 2030.

31. UBND qu n Thanh Xuân (2013), Báo cáo th ng kê, ki m kê ñ t ña, tình hình qu n lý,

s d ng ñ t c a các t ch c qu n Thanh Xuân.

32. UBND qu n Thanh Xuân (2010), Báo cáo chính tr ð i h i, ñ i bi u ð ng b qu n

Thanh Xuân nhi m kỳ 2010-2015.

33. UBND qu n Thanh Xuân (2013), Báo cáo k t qu tình hình th c hi n nhi m v kinh

t -xã h i, an ninh- qu c phòng qu n Thanh Xuân năm 2013.

34. UBND Thành ph Hà N i (2013), Quy t ñ nh s 18/2013/Qð-UBND quy ñ nh

v vi c thu n p, qu n lý và s d ng ti n ñ u giá quy n s d ng ñ t ñ giao

ñ t có thu ti n s d ng ñ t ho c cho thuê ñ t.H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi pPage 87Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận và kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×