1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Nông - Lâm - Ngư >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

109[17] Đảng Cộng sản Viêt Nam (1976), "Báo cáo chính trị BCH Trung

ương".

[18] Đảng Cộng sản việt Nam (1982), "Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần

thứ V".

[19] Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI".

[20] Đặng Anh Đào (2002), Đổi mới văn nghệ phương tây hiện đại, Nxb Đại

học Quốc gia Hà Nội.

[21] Trần Bạch Đằng (1991), "Văn học Việt Nam và vấn đề con người trong

chiến tranh", Báo Văn nghệ (số 7).

[22] Phan Cự Đệ (1984), "Mấy vấn đề tiểu thuyết viết về đề tài chiến tranh

cách mạng", Tạp chí Văn nghệ Quân đội (số 9).

[23] Phan Cự Đệ (1974), Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại, Nxb Đại học và

THCN, Hà Nội.

[24] Phan Cự Đệ (1986), "Mấy vấn đề lí luận của văn xuôi hiện đại", Tạp chí

Văn học (số 5).

[25] Phan Cự Đệ (1987), "Mấy ý kiến về đổi mới tư duy lí luận", Phê bình

văn học, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, (T12).

[26] Phan Cự Đệ (1997), Nhà văn Việt Nam hiện đại, Nxb Giáo dục.

[27] Phan Cự Đệ (2001), Tiểu thuyết việt nam hiện đại, Nxb Giáo dục.

[28] Hà Minh Đức (chủ biên ), Lí luận văn học, Nxb Giáo dục.

[29] Hà Minh Đức (2002), “Tiểu thuyết và cuộc sống hôm nay”, Báo nhân

dân (số 26)

[30] Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (1999), Từ điển thuật ngữ

văn học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

[31] Hoàng Ngọc Hiến (1998), "Về một đặc điểm của văn học ta giai đoạn

vừa qua", Báo Văn nghệ (số 7).

[32] Hoàng Ngọc Hiến (1990), "Thời kì văn học vừa qua và xu thế phát

triển", Báo Văn nghệ (tháng 4).110[33] Nguyễn Thái Hòa (1998), Dẫn luận phong cách học, Nxb Giáo dục.

[34] Phạm Thị Hoài (1990), "Cuộc hội thảo về tinh hình văn xuôi hiện nay",

Báo Văn nghệ (số 9).

[35] Trần Quốc Huấn (1980), "Người nghệ sĩ viết văn hôm nay - đội ngũ kế

tục những nhà văn chiến sĩ", Tạp chí Văn học.

[36] Nguyễn Trí Huân (1985), Năm 1985 họ đã sống như thế, Nxb Quân đội

nhân dân

[37] Nguyễn Thị Huệ (2008), Văn xuôi khơi nguồn đổi mới, Nxb Công an

nhân dân.

[38] Chu Lai (1994), Ăn mày dĩ vãng, Nxb Hội Nhà văn.

[39] Chu Lai (1985), "Vài suy nghĩ về phản ánh sự thật trong chiến tranh",

Tạp chí Văn nghệ Quân đội (số 7).

[40] Chu Lai (1995), "Nhân vật người lính trong văn học", Tạp chí Văn nghệ

Quân đội (số 6).

[41] Chu Lai (2002), "Sử thi và hoành tráng câu trả lời cho một đời”, Tạp chí

Văn học (số 12).

[42] Tôn Phương Lan (1980), "Tiểu thuyết viết về chiến tranh sau 1975", Tạp

chí Văn học (số 1).

[43] Tôn Phương Lan (1994), "Chiến tranh trong những tác phẩm văn chương

được giải", Tạp chí Văn học (số 12).

[44] Tôn Phương Lan, Một cách nhìn về đổi mới tiểu thuyết chiến tranh, Viện

Văn học.

[45] Phong Lê (1994), Văn học và công cuộc đổi mới, Nxb Hội Nhà văn.

[46] Nguyễn Văn Linh (1987), "Nói chuyện với văn nghệ sĩ", Báo Văn nghệ

sĩ (số 44).

[47] Nguyễn Văn Long (1985), "Văn xuôi sau 1975 viết về cuộc kháng chiến

chống Mỹ", Tạp chí Văn nghệ Quân đội (số 4).111[48] Nguyễn Văn Long (1991), "Văn xuôi Việt Nam sau 1975 viết về cuôc

kháng chiến chống Mỹ", Tạp chí Văn nghệ Quân đội (số 3).

[49] Hữu Mai (1984), "Chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc và trách

nhiệm của chúng ta", Báo Văn nghệ (số 52).

[50] Thiếu Mai (1983), Viết về đề tài chiến tranh giải phóng, Tạp chí văn

nghệ Quân đội.

[51] Nguyễn Đăng Mạnh (2001), “Nhà văn tư tưởng và phong cách”, Nxb

Đại học Quốc gia Hà Nội.

[52] M.B Khrapchenco (1978), “Cá tính sáng tạo của nhà văn và sự phát

triển văn học”, Nxb Tác phẩm mới.

[53] M. Bakhtin (2002), “Lí luận và thi pháp tiểu thuyết”, Nxb Hội nhà văn.

[54] M. Bakhtin (1993), “Những vấn đề thi pháp tiểu thuyết Đotxtoiexki”,

Nxb Hội Nhà văn.

[55] Milan kundera (1997), “Nghệ thuật tiểu thuyết”, Nxb Đà Nẵng.

[56] Lê Thành Nghị (2001), "Tiểu thuyết về chiến tranh mấy ý nghĩ góp bàn",

Tạp chí Văn nghệ Quân đội (số 7).

[57] Lê Thành Nghị (2001), "Bàn về tiểu thuyết hiện nay", Tạp chí Giáo dục

thời đại (số đặc biệt 1/1).

[58] Lê Thành Nghị (2001), "Văn học viết về chiến tranh cách mạng đòi hỏi

và thách thức của thời đại", Tạp chí Nhà văn (số 12).

[59] Đặng Quốc Nhật (1980), "Mấy ý kiến về đề tài chiến tranh và sự chi phối của

nó trong văn học Viêt Nam hiện đại", Tạp chí Văn nghệ Quân đội (số 6).

[60] Nhiều tác giả (1980), “ Mấy nét chung quanh mảng văn học viết về chiến

tranh trong 35 năm qua” Tạp chí văn nghệ Quân đội (số 6).

[61] Nhiều tác giả (1990), “50 năm văn học Việt Nam sau Cách mạng tháng

tám”, Nxb Đại học Quốc gia Hà nội.

[62] Nhiều tác giả (1997), Văn học Viêt Nam 1975 - 1985 tác phẩm và dư

luận, Nxb Hội Nhà văn.112[63] Nhiều tác giả (2010), Từ điển thuật ngữ văn học, Nxb Giáo dục Việt Nam.

[64] Bảo Ninh (2009), "Nỗi buồn chiến tranh", Nxb Văn học Hà Nội.

[65] Nguyễn Trọng Oánh (2007), Đất trắng, Nxb Văn học Hà Nội.

[66] Nguyễn Trọng Oánh (1989), Con tốt sang sông, Nxb Thanh niên.

[67] Nguyễn Trong Oánh (2005), Người Thắng cuộc, Nxb Hội Nhà văn.

[68] Nguyễn Trọng Oánh (2001), Mây cuối chân trời, Nxb Quân đội.

[69] Nguyễn Trong Oánh (1980), "Từ tấm lòng người viết", Tạp chí Văn học

Quân đội.

[70] Ngô văn Phú (2004), "Nguyễn Trọng Oánh một con người trầm lặng",

Báo Văn nghệ (số 47).

[71] Trần Văn Phương (2001), Đặc điểm tiểu thuyết Nguyễn Khải, Luận án

tiến sĩ Ngữ văn đại học sư phạm.

[72] Trần Huy Quang (2002), "Mây cuối chân trời - một tiểu thuyết đặc sắc

của Nguyễn Trọng Oánh", Tạp chí Văn nghệ Quân đội (số 5).

[73] Trần Đình Sử (1988), Dẫn luận thi pháp học, Nxb Giáo dục.

[74] Trần Đình Sử (chủ biên),(2008), Lí luận văn học tập 2, Nxb Đại học Sư

phạm Hà Nội.

[75] Trần Duy Thanh (1985), "Đọc tiểu thuyết Đất trắng", Tạp chí Văn nghệ

Quân đội (số 4).

[76] Bùi Việt Thắng (1995), "Những biến đổi trong cấu trúc thể loại tiểu

thuyết sau 1975", Tạp chí Văn học (số 4).

[77] Bùi Việt Thắng (2005), "Tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - Nhìn từ góc

độ thể loại", Tạp chí Văn học (số 4).

[78] Lê Quang Trang (1984), "Đọc Đất trắng", Báo Nhân dân.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×