1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.51 MB, 112 trang )


13. Lâm Văn Đồng (2008), Vấn đề y đức của cán bộ y tế tỉnh Nam Định

trong giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ Triết học, Học viện Chính trị

quốc gia Hồ Chí Minh.

14. G. Gertx (1982), Triết học mácxít và tri thức khoa học tự nhiên, Nxb.

Tiến bộ, Mátxcơva.

15. Nguyễn Hoàng Giáp (2010), Chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh toàn cầu

hóa, Viện Quan hệ Quốc tế, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia

Hồ Chí Minh.

16. Trần Thanh Hà (1993), Vấn đề giáo dục thế giới quan khoa học cho cán

bộ đảng viên người dân tộc Khơ-me ở đồng bằng sông Cửu Long trong

giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc

gia Hồ Chí Minh.

17. Hội đồng quốc gia (chủ biên - 2002), Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập

2, Nxb. Từ điển Bách khoa.

18. Hội đồng quốc gia (chủ biên - 2002), Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập

2, Nxb. Từ điển Bách khoa.

19. Hội đồng quốc gia (chủ biên - 2005), Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập

4, Nxb. Từ điển Bách khoa.

20. Bùi Ỉnh (1998), Vấn đề xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng đối

với cán bộ, đảng viên là người dân tộc, thiểu số trong thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Luận án Phó tiến sĩ Triết học, Học viện

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

21. V.I.Lênin (1980), Toàn tập, tập 18, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva.

22. V.I.Lênin (1981), Toàn tập, tập 18, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva.

23. V.I.Lênin (1980), Toàn tập, tập 23, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva.

24. V.I.Lênin (1980), Toàn tập, tập 26, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva.

25. V.I.Lênin (1981), Toàn tập, tập 29, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva.

26. 21V.I.Lênin (1977), Toàn tập, tập 41, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva.

27. 31V.I.Lênin (1981), Toàn tập, tập 42, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva.

8628. V.I.Lênin (1984), Bút ký triết học, Nxb. Sự thật, Hà Nội. tr.189.

29. Nguyễn Thị Luyến (2005), Vấn đề giáo dục thế giới quan duy vật biện

chứng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội hiện nay,

Luận văn thạc sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

30. C. Mác, Ph.Ănghen, V.I.Lênin, Xtalin (1976), Bàn về giáo dục, Nxb. Sự

thật, Hà Nội.

31. 43C. Mác, Ph. Ănghen (1995), Toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị quốc gia,

Hà Nội.

32. C. Mác, Ph. Ănghen (1995), Toàn tập, tập 13, Nxb. Chính trị quốc gia,

Hà Nội.

33. 46C. Mác, Ph. Ănghen (1995), Toàn tập, tập 20, Nxb. Chính tri quốc

gia, Hà Nội

34. 38C. Mác, Ph. Ănghen (1993), Toàn tập, tập 21, Nxb. Chính trị quốc

gia, Hà Nội.

35. C. Mác, Ph. Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 22, Nxb. Chính trị quốc gia,

Hà Nội.

36. C. Mác, Ph. Ănghen (1993), Toàn tập, tập 23, Nxb. Chính trị quốc gia,

Hà Nội.

37. C. Mác, Ph. Ănghen (2000), Toàn tập, tập 42, Nxb. Chính trị quốc gia,

Hà Nội.

38. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

39. Đỗ Mười (2006), Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương

(khóa VII) tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ.

40. Bùi Ngọc (1981), “Thế giới quan khoa học một tất yếu lịch sử”, Tạp chí

Thông tin Khoa học Xã hội, (8).

41. Trần Văn Nhung (2004), “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam: hội nhập

và thách thức”, Tạp chí Giáo dục, (86).8742. Trần Viết Quân (2002), Bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho

đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Tây Nguyên hiện nay, Luận văn

thạc sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

43. Minh Tâm (Chủ biên - 1998), Từ điển tiếng Việt, Nxb. Thanh Hóa.

44. Trần Thước (1993), Sự hình thành thế giới quan xã hội chủ nghĩa ở tầng

lớp trí thức Việt Nam, Luận án Phó tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị

quốc gia Hồ Chí Minh.

45. Bùi Kiến Thưởng (2004), Vấn đề bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện

chứng cho học viên trường chính trị Hà Nam hiện nay, Luận văn thạc sĩ

Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

46. Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông (2011), Báo cáo tổng kết năm học 2010

- 2011, Hà Nội.

47. Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội (2011), Báo cáo tổng kết năm học 2010 –

2011, Hà Nội.

48. Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội (2011), Báo cáo công tác Đoàn năm học

2010 - 2011, Hà Nội.

49. Hà Văn Tú (2011), Bài giảng “Lịch sử giáo dục Việt Nam”, Đại học

Khoa học Xã hội - nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

50. Từ điển triết học (1985), Nxb. Sự thật, Hà Nội.

51. Lê Xuân Vũ (1986), “Thế giới quan Mác-Lênin trong đời sống tinh thần

nhân dân ta”, Tạp chí Cộng sản, (6).

52. Ch. L. Xiếc-nốp (1985),“Những vấn đề cấp bách của việc hình thành thế

giới quan Mác-Lênin”, Tạp chí Giáo dục Mác-Lênin, (3).

53. Nguyễn Như Ý (chủ biên - 1999), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb. Văn hóa

Thông tin, Hà Nội.88PHỤ LỤC

Kết quả chất lƣợng đào tạo toàn diện của Cao đẳng chính quy

năm học 2010 - 2011

LoạiTrƣờng Cao đẳng Y tế Hà NộiTrƣờng CĐ Y tế Hà ĐôngHọc tậpRèn luyệnHọc tậpRèn luyệnXuất sắc07.413.426Tốt (giỏi)5.1067.4762.669.2Khá56.8019.09344.8TB khá31.205.00Trung bình5.700.65Yếu0.740.19Kém0.370.19Nguồn: Trường Cao đẳng y tế Hà Nội, Trường Cao đẳng y tế Hà Đông89Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (112 trang)

×