1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

PHỤ LỤC 9:BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ SAU ĐÀO TẠO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.86 MB, 119 trang )


Hiện nay khi áp dụng những kiến thức được học vào thực tế, công việc đã được

anh chị giải quyết/xử lý một cách:

 Thuần thục - trôi chảy - dễ dàng

 Chậm chạp, gặp nhiều khó khăn

 Không thể tự xử lý và phải nhờ người khác

4. Khi anh/chị áp dụng kiến thức được học vào thực tế thì kết quả đạt được

thường là:

Hoàn toàn không đạt yêu cầuChỉ đạt một phần yêu cầuHoàn toàn đạt yêu cầu

Dẫn chứng cho ý kiến này (nếu có thể):

 Tổng số lần áp dụng kiến thức được học để giải quyết công việc trong thực tế:

..…lần

 Số lần cho kết quả đạt yêu cầu công việc:…..….lần

Các dẫn chứng khác: ………………………………………….……

Ngày……tháng……năm……

Người tự đánh giá ký tênPHẦN II – PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ/CẤP QUẢN LÝ VỀ

NHÂN VIÊN:

(Nếu khoá đào tạo này được nhân viên tham gia trong khoảng thời gian đang công

tác ở đơn vị khác thì anh/chị không đánh giá câu 1 và 2)

1. Trình độ của nhân viên hiện nay (căn cứ trên khả năng giải quyết/xử lý

công việc trong thực tế, vốn kiến thức, kết quả của công việc) trong khoảng

thời gian vừa qua so với trước khi được đào tạo

 Không tiến bộ Tiến bộ ít Có tiến bộ Rất có tiến bộ2. Mức độ tiến bộ của nhân viên này so với kì vọng (mong muốn) của anh/chị:

 Thấp hơn nhiều  Thấp hơn  Như nhau  Cao hơn  Cao hơn rất nhiều3. Hiện nay khi nhân viên áp dụng kiến thức được học vào thực tế, anh/chị

nhận thấy họ:

 Rất thiếu tự tin Hơi thiếu tự tin Tự tin Rất tự tin4. Và mức độ giải quyết/xử lý công việc (bằng các kiến thức đã được học của

lớp đào tạo) của họ trong thực tế là:

 Thuần thục - trôi chảy - dễ dàng

 Chậm chạp, gặp nhiều khó khăn

 Không thể tự xử lý và phải nhờ người khác

Ý kiến khác: .................................................................................................................

5. Hiện nay khi nhân viên này áp dụng kiến thức được học vào thực tế,

anh/chị nhận thấy kết quả công việc của họ thường là:

 Hoàn toàn không đạt yêu cầu  Chỉ đạt một phần yêu cầu

 Hoàn toàn đạt yêu cầu

Dẫn chứng cho ý kiến này (nếu có thể):

 Tổng số lần áp dụng kiến thức được học để giải quyết công việc trong thực tế:

..…lần

 Số lần cho kết quả đạt yêu cầu công việc: ………….lần

Các dẫn chứng khác:

..............................................................................................................................…

..............................................................................................................................…

6. Anh chị có ý định đề xuất gì đối với nhân viên này

 Thuyên chuyển

 Không thuyên chuyển Đào tạo lại Cho nghỉ việc Bổ nhiệm vị trí cao hơnCác ý kiến khác: …………………………………..….

Ngày …….tháng……năm……

Trưởng Đơn Vị/Cấp Quản lý kí tênPHẦN III- Ý KIẾN CỦA PHÒNG NHÂN SỰ

 Thuyên chuyển Đào tạo lại Không thuyên chuyển Cho nghỉ việc Bổ nhiệm vị trí cao hơnÝ kiến khác: ……………………………………………...

Ngày: …….tháng…….năm…….

PHÒNG NHÂN SỰ

Sau khi kết thúc khóa đào tạo bên ngoài, học viên phải gửi kết quả học tập, bằng

cấp, chứng nhận, chứng chỉ về Phòng nhân sự.

Tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống nâng cao kiến thức và phát triển cũng được

xem xét thông qua kết quả công việc mà nhân viên sau khi được đào tạo mang lại.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

×