1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Giao thông - Vận tải >

CHƯƠNG III : THIẾT KẾ DẦM CHÍNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.26 MB, 116 trang )


CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆXác đònh moment quán tính:

I NC =

+2

s ,b

3

s ,t

3

bc × tc3

 s , t  t × (YNC − tc ) tw × (YNC − t f − t ' f )

+ bc × tc ×  YNCt − c ÷ + w

+

12

2

3

3

bf × t3

f

1222t  b ' × t '3f

 s,

 s, t ' 

+ b f × t f ×  YNCb − t f − f ÷ + f

+ b ' f × t ' f ×  YNCb − f ÷

2

12

2 350 × 233

23  12 × ( 646.65 − 23 )==

+ 350 × 23 ×  646.65 − ÷ +

12

2 

32312 × ( 353.35 − 20 − 21)

450 × 203

20 +

+

+ 450 × 20 ×  353.35 − 20 − ÷

3

12

2 322+550 × 213

21 + 550 × 21×  353.35 − ÷

12

2

= 6,633,560,356 mm 4Momen kháng uốn đối với thớ trên t/d dầm thép:

s ,b

S NC =s ,t

I NC 6,633,560,356

=

= 10, 258,347.42 mm3

s ,t

YNC

646.65Momen kháng uốn đối với thớ dưới t/d dầm thép:

s ,b

S NC =s ,t

I NC 6,633,560,356

=

= 18,773,341.89 mm3

s,

YNCb

353.35Momen tónh của tiết diện dầm thép đối với trục trung hoà:

c

NCS= tw ×( D − Y0 + t c ) 2

2t

t'

+ b f × t f  d − Y0 − f − t 'f  + b 'f × t 'f  d − Y0 − f ÷2

2 ÷( 936 − 646.65 + 23 ) 220

+ 450 × 20 ×  1000 − 646.65 −

− 21 ÷

2

2

21

+550 × 21 ×  1000 − 646.65 − 2 ÷

3

= 7, 446, 442.64 mm

= 12 ×III.1.1.ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC GIAI ĐOẠN 2(GIAI ĐOẠN LIÊN HP):

III.1.1.1.Bề rộng có hiệu dầm trong Bi và dầm ngoài Be:

Dầm giữa:

12 × t s + max(t w , b c / 2)

12 × 200 + max(15,350 / 2)

 L tt

 30400

Bi = min 

= min 

= 2100 mm

 4

 4

S

 2100Dầm biên:SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 11CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆ 6 × t s + max(t w / 2,b c / 4)

 6 × 200 + max(15 / 2,350 / 4)

Bi

2100

30400

 Ltt

Be = + min

=

+ min 

= 2050 mm

 8

 8

2

2 1000

 ShangIII.1.1.2.Đặc trung hình học dầm trong:

III.1.1.2.1.Giai đoạn liên hợp ngắn hạn (ST):

 Đối với dầm giữa:

Bố trí cốt thép trong bản mặt cầu là φ12a200 và bê tông bản mặt cầu có cường độ

f’c=30MPa

Diện tích cốt thép dọc bản: A ct = 22 ×π× 122

= 2,488.14 mm 2

4Trong đó: n là số thanh thép trong đoạn Bi

Diện tích phần bản bê tông quy đổi về thép:

A c− tđ =A c 2100 × 200 + 100(350 + 100)

=

= 58,125 mm 2

n

8Trong đó: n là hệ số quy đổi bê tông bản mặt cầu về thép, phụ thuộc vào cường

độ của bê tông làm bản mặt cầu. ( f’c = 30Mpa => n = 8 )

Khoảng cách từ trọng tâm bản bê tông (tính phần vút) đến mép trên dầm thép:

t 

t1 2 2Bi ×t s ×  t h + s ÷+b c ×t h × h +2×  ×t h × ×t h ÷

2

2

2

3c''=

Bi ×t s +t h ×(b c +t h )

200 

100

212100×200× 100+

+2×  ×100 2 × ×100 ÷

÷+350×100×

2 

2

32=

2100×200+100×(350+100)

=185.84mmDiện tích mặt cắt ngang dầm:

A d = As + A ct + A c−td = 39832 + 2488.14 + 58125 = 100,445.14 mm 2Momen tónh của diện tích t/d liên hợp lấy đối với trục TH1:

 s,t

t 

s,t

K TH1 = A ct ×  YNC + t h + s ÷+ A c− td × (YNC + c'')

2

200 

= 2488.14 ×  646.65 + 100 +

÷+ 58125 × (646.65 + 185.84)

2 = 50,495,198.31mm 3Khoảng cách từ trục TH1 đến trục TH2SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 12CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMc′ =GVHD: Th.S PHẠM ĐỆK TH1 50,495,198.31

=

= 502.71mm

Ad

100,445.14Khoảng cách từ trục trung hoà đến các mép dầm :

-s,t

s,t

Mép trên dầm thép : YST = YNC − c′ = 646.65 − 502.71 = 143.94mm

s,b

s,b

Mép dưới dầm thép : YST = YNC + c′ = 353.35 + 502.71 = 856.06mm

c,b

s,t

Mép dưới bản bê tông: YST = YST = 143.94 mmc,t

s,t

Mép trên bản bê tông: YST = YST + t h + t s = 143.94 + 100 + 200 = 443.94 mmMomen quán tính của tiết diện liên hợp : IST

1

I ST = I NC + c'2 × A s + × ∑ (I ci + a2 × A ci ) + A ct × a2

ci

ct

n1  2100 × 2003

= 6,633,560,356 + 502.712 × 39832 + × 

+ 343.94 2 × 2100 × 200 ÷

8 

12 1

 100 × 10031  350 × 1003

1

2

+ ×

+ 193.94 × 350 × 100 ÷+ × 2 × 

+ 210.612 × x100 ×100 ÷

8 

12

36

2

 8

+2488.14 × 343.942

= 23,603,944,333 mm 4Momen kháng uốn của tiết diện liên hợp : SST

Ss,t =

ST

Ss,b =

STI ST=I ST

Ys,b

ST23,603,944,333

= 163,984,607 mm 3

143.94=Ys,t

ST23,603,944,333

= 27,572,768.65 mm 3

856.06Momen kháng uốn đối với mép trên và mép dưới bản bê tông :

c,t

SST = n.c,b

SST = n.I ST

Yc,t

STI ST

Yc,b

ST= 8×23,603,944,333

= 425,353,774.5 mm 3

443.94= 8×23,603,944,333

= 1,311,876,856 mm 3

143.94Momen tónh của tiết diện liên hợp ngắn hạn đối với trục trung hoà:

S = tw ×

c( D − Y0 + t c + c ' ) 2

2t

t'

+ b f × t f  d − Y0 − f − t 'f + c '  + b 'f × t 'f  d − Y0 − f + c ' ÷÷

2

2( 936 − 646.65 + 23 + 502.71 ) 220

+ 450 × 20 ×  1000 − 646.65 −

− 21 + 502.71 ÷

2

2

21

+550 × 21 ×  1000 − 646.65 − + 502.71 ÷

2

3

= 21,177, 694.82 mm

= 12 ×SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 13CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆ Đối với dầm biên:

Bố trí cốt thép trong bản mặt cầu là φ12a200 và bê tông bản mặt cầu có cường độ

f’c=30MPa

Diện tích cốt thép dọc bản: A ct = 22 ×π× 122

= 2,488.14 mm 2

4Trong đó: n là số thanh thép trong đoạn Be

Diện tích phần bản bê tông quy đổi về thép:

A c− tđ =A c 2050 × 200 + 100(350 + 100)

=

= 56,875 mm 2

n

8Trong đó: n là hệ số quy đổi bê tông bản mặt cầu về thép, phụ thuộc vào cường

độ của bê tông làm bản mặt cầu. ( f’c = 30Mpa => n = 8 )

Khoảng cách từ trọng tâm bản bê tông (tính phần vút) đến mép trên dầm thép:

t 

t1 2 2Be ×t s ×  t h + s ÷+bc ×t h × h +2×  ×t h × ×t h ÷

2

2

3

2

c''=

Be ×t s +t h ×(b c +t h )

200 

100

212050×200× 100+

+2×  ×100 2 × ×100 ÷

÷+350×100×

2 

2

32=

2050×200+100×(350+100)

=185.53mmDiện tích mặt cắt ngang dầm:

A d = As + A ct + A c−cd = 39832 + 2488.14 + 56875 = 99,195.14 mm 2Momen tónh của diện tích t/d liên hợp lấy đối với trục TH1:

 s,t

t 

s,t

K TH1 = A ct ×  YNC + t h + s ÷+ A c− td × (YNC + c'')

2

200 

= 2488.14 ×  646.65 + 100 +

÷+ 56875 × (646.65 + 185.53)

2 = 49,436,885.81mm 3Khoảng cách từ trục TH1 đến trục TH2

c′ =K TH1 49,436,885.81

=

= 498.38mm

Ad

99,195.14Khoảng cách từ trục trung hoà đến các mép dầm :

-s,t

s,t

Mép trên dầm thép : YST = YNC − c′ = 646.65 − 498.38 = 148.27mm-s,b

s,b

Mép dưới dầm thép : YST = YNC + c′ = 353.35 + 498.38 = 851.73mm-c,b

s,t

Mép dưới bản bê tông: YST = YST = 148.27 mmSVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 14CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦM-GVHD: Th.S PHẠM ĐỆc,t

s,t

Mép trên bản bê tông: YST = YST + t h + t s = 148.27 + 100 + 200 = 448.27 mmMomen quán tính của tiết diện liên hợp : IST

1

I ST = I NC + c'2 × A s + × ∑ (I ci + a2 × A ci ) + A ct × a2

ci

ct

n1  2050 × 2003

= 6,633,560,356 + 498.382 × 39832 + × 

+ 348.272 × 2050 × 200 ÷

8 

12 1

 100 × 10031  350 × 1003

1

+ ×

+ 198.272 × 350 × 100 ÷+ × 2 × 

+ 214.94 2 × x100 × 100 ÷

8 

12

36

2

 8

2

+2488.14 × 348.27

= 23,450,049,565 mm 4Momen kháng uốn của tiết diện liên hợp : SST

Ss,t =

ST

Ss,b =

STI ST=I ST

Ys,b

ST23,450, 049,565

= 158,157,749.8 mm 3

148.27=Ys,t

ST23,450,049,565

= 27,532,257.37 mm 3

851.73Momen kháng uốn đối với mép trên và mép dưới bản bê tông :

c,t

SST = n.c,b

SST = n.I ST

Yc,t

STI ST

Yc,b

ST= 8×23,450,049,565

= 418,498,664.9 mm 3

448.27= 8×23,444,621,196

= 1,265,261,999 mm 3

148.27Momen tónh của tiết diện liên hợp ngắn hạn đối với trục trung hoà:

Sc = t w ×( D − Y0 + t c + c ' ) 2

2t

t'

+ b f × t f  d − Y0 − f − t 'f + c '  + b 'f × t 'f  d − Y0 − f + c ' ÷÷

2

2( 936 − 646.65 + 23 + 498.38 )220

+ 450 × 20 ×  1000 − 646.65 −

− 21 + 498.38 ÷

2

2

21

+550 × 21 ×  1000 − 646.65 − + 498.38 ÷

2

3

= 21, 047,350.93 mm

= 12 ×III.1.1.2.2.Giai đoạn liên hợp dài hạn (LT):

 Đối với dầm giữa:

Diện tích cốt thép dọc bản:

A ct = 22 ×π× 122

= 2,488.14 mm 2

4Trong đó: n là số thanh thép trong đoạn BiSVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 15CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆDiện tích phầnbản bê tông quy đổi về thép:

A c-td =A c Bi ×t s +t h ×(b c +t h ) 2100×200+100×(350+100)

=

=

=19,375 mm 2

3×n

3×n

3×8Trong đó: n là hệ số quy đổi bê tông bản mặt cầu về thép, phụ thuộc vào

cường độ của bê tông làm bản mặt cầu.

Diện tích mặt cắt ngang dầm liên hợp : Ad

A d =A s +A ct +A c-cd =39832+2488.14+19375=61,695.14 mm 2Momen tónh của diện tích t/d liên hợp lấy đối với trục TH1:

 s,t

t 

s,t

K TH1 = A ct ×  YNC + t h + s ÷+ A c− td × (YNC + c'')

2

200 

= 2488.14 ×  646.65 + 100 +

÷+ 19375 × (646.65 + 185.84)

2 = 18,236,122.77 mm 3Khoảng cách từ trục TH1 đến TH2:

c' =K TH1 18,236,122.77

=

= 295.58mm

Ad

61,695.14Khoảng cách từ trục trung hoà đến các mép dầm :

-Mép trên dầm thép: Ys,t = Y s,t − c′ = 646.65 − 295.58 = 351.07mm

LT

NC

Mép dưới dầm thép: Ys,b = Ys,b + c′ = 353.35 + 295.58 = 648.93mm

LT

NC

Mép dưới bản bê tông: Y c,b = Ys,t = 351.07 mm

LT

LT

Mép trên bản bê tông: Y c,t = h − Ys,b = 1300 − 648.93 = 651.07 mm

LT

LTMomen quán tính của tiết diện liên hợp : ILT

1

×∑ (I ci +a2 ×A ci )+A ct ×a2

ci

ct

3n1  2100×2003

=6,633,560,356+295.582 ×39832+

×

+551.072 ×2100×200 ÷+

3×8 

12

I LT =I NC +c'2 ×As ++1  350×1003

1  100×100 3

1

×

+401.072 ×350×100 ÷+2×

+417.74 2 × ×100 2 ÷3×8 

12

3×8 

36

2+2488.14×551.072

=16,550,619,042 mm 4Momen kháng uốn đối với mép trên và mép dưới t/d dầm thép:SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 16CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMSs,t =

LT

Ss,b =

LTGVHD: Th.S PHẠM ĐỆI LT 16,550, 619,042

=

=47,143,358.99 mm3

ys,t

352.07

LTI LT 16,550, 619,042

=

=25,504,475.12 mm3

s,b

y LT

648.93Momen kháng uốn đối với mép trên và mép dưới bản bê tông :

Sc,t =3.n.

LTI ST

Yc,b

SST = 3.n.c,t

LT=3×8×I ST

Yc,b

LT16,550,619,042

=610,095,469 mm 3

651.57= 3× 8×16,550,619,042

= 1,131,440,616 mm 3

351.07Momen tónh của tiết diện liên hợp dài hạn đối với trục trung hoà:

Sc = t w ×

LT( D − Y0 + t c + c' )22t

+ b f × t f  d − Y0 − f − t 'f + c '  + b 'f × t 'f÷

2 d − Y − t 'f + c ' ÷

0

2( 936 − 646.65 + 23 + 295.58 ) 220

+ 450 × 20 ×  1000 − 646.65 −

− 21 + 295.58 ÷

2

2

21

+550 × 21 ×  1000 − 646.65 − + 295.58 ÷

2

3

= 15,152,709.81 mm

= 12 × Đối với dầm biên:

Diện tích cốt thép dọc bản:

A ct = 22 ×π× 122

= 2,488.14 mm 2

4Trong đó: n là số thanh thép trong đoạn Be

Diện tích phầnbản bê tông quy đổi về thép:

A c-td =A c Be ×t s +t h ×(b c +t h ) 2050×200+100×(350+100)

=

=

=18,958.33mm 2

3×n

3×n

3×8Trong đó: n là hệ số quy đổi bê tông bản mặt cầu về thép, phụ thuộc vào

cường độ của bê tông làm bản mặt cầu.

Diện tích mặt cắt ngang dầm liên hợp : Ad

A d =A s +A ct +A c-cd =39832+2488.14+18958.33=61278.47 mm 2Momen tónh của diện tích t/d liên hợp lấy đối với trục TH1:

 s,t

t 

s,t

K TH1 = A ct ×  YNC + t h + s ÷+ A c− td × (YNC + c'')

2

200 

= 2488.14 ×  646.65 + 100 +

÷+ 18958.33 × (646.65 + 185.53)

2 = 17,883,348.32 mm 3SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 17CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆKhoảng cách từ trục TH1 đến TH2:

c' =K TH1 17,883,348.32

=

= 291.84mm

Ad

61278.47Khoảng cách từ trục trung hoà đến các mép dầm :

-Mép trên dầm thép: Ys,t = Y s,t − c′ = 646.65 − 291.84 = 354.81mm

LT

NC

Mép dưới dầm thép: Ys,b = Ys,b + c′ = 353.35 + 291.84 = 645.19mm

LT

NC

Mép dưới bản bê tông: Y c,b = Ys,t = 354.81mm

LT

LT

Mép trên bản bê tông: Y c,t = h − Ys,b = 1300 − 645.19 = 654.81 mm

LT

LTMomen quán tính của tiết diện liên hợp : ILT

1

2

×∑ (I ci +a2 ×A ci )+A ct ×act

ci

3n1  2050×2003

2

=6,633,560,356+291.84 ×39832+

×

+553.812 ×2100×200 ÷+

3×8 

12

ILT =INC +c'2 ×As +1  350×1003

1  100×1003

1

×

+404.812 ×350×100 ÷+2×

+421.482 × ×1002 ÷3×8 

12

3×8 

36

2

+2488.14×554.812

=16,421,838,964 mm 4Momen kháng uốn đối với mép trên và mép dưới t/d dầm thép:

Ss,t =

LT

Ss,b =

LTI LT 16,421,838,964

=

=46,283,472.74 mm3

s,t

y LT

354.81I LT 16,421,838,964

=

=25,452,717.75 mm3

s,b

y LT

645.19Momen kháng uốn đối với mép trên và mép dưới bản bê tông :

Sc,t =3.n.

LTI ST

Yc,b

SST = 3.n.c,t

LT=3×8×I ST

Yc,b

LT16,421,838,964

=601,890,831.1 mm 3

654.81= 3× 8×16,421,838,964

= 1,110,803,346 mm 3

354.81Momen tónh của tiết diện liên hợp dài hạn đối với trục trung hoà:SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 18CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMc

LTS= tw( D − Y0 + t c + c' )

×

22GVHD: Th.S PHẠM ĐỆt

+ b f × t f  d − Y0 − f − t 'f + c '  + b 'f × t 'f÷

2 d − Y − t 'f + c ' ÷

0

2( 936 − 646.65 + 23 + 291.84 ) 220

+ 450 × 20 ×  1000 − 646.65 −

− 21 + 291.84 ÷

2

2

21

+550 × 21 ×  1000 − 646.65 − + 291.84 ÷

2

3

= 15, 048,652.84 mm

= 12 ×SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 19CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆBảng tổng hợp các đặc trưng hình học của dầm trong và dầm biên:Đặc trưng

Diện tích tiết diện (mm)

Momen kháng uốn thớ dưới dầm

thép (mm3)

Momen kháng uốn thớ trên dầm

thép (mm3)

Momen kháng uốn tại mép dưới

bản BT (mm3)

Momen kháng uốn tại đỉnh bản BT

(mm3)

Momen qn tính của tiết diện

(mm4)Đặc trưng

Diện tích tiết diện (mm)

Momen kháng uốn thớ dưới dầm

thép (mm3)

Momen kháng uốn thớ trên dầm

thép (mm3)

Momen kháng uốn tại mép dưới

bản BT (mm3)

Momen kháng uốn tại đỉnh bản BT

(mm3)

Momen qn tính của tiết diện

(mm4)SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BDầm giữa

TD dầm thép

Giai đoạn

1(NC)

39,832Tiết diên dầm liên hợp

Ngắn hạn(ST) - Dài hạn(LT) GĐ2

GĐ2

100,445.14

61,695.1418,773,341.8927,572,768.6525,504,475.1210,258,347.42163,984,60747,143,358.991,311,876,8561,131,440,616425,353,774.5610,095,4696,633,560,35623,603,944,33316,550,619,042Dầm biên

TD dầm thép

Giai đoạn

1(NC)

39,832Tiết diên dầm liên hợp

Ngắn hạn(ST) - Dài hạn(LT) GĐ2

GĐ2

99,195.14

61,278.4718,773,341.8927,532,257.3725,452,717.7510,258,347.42158,157,749.846,283,472.741,265,261,9991,110,803,346418,498,664.9601,890,831.123,450,049,56516,421,838,9646,633,560,356Trang 20CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆTẢI TRỌNG – HỆ SỐ PHÂN BỐ NGANG:

III.1.2.TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CẦU:

III.1.2.1.Tónh Tải:

Gồm các tĩnh tải DC1,DC2,DC3,DW.

-Trọng lượng bản thân dầm thép:

-5

P1 = A S × γ s =39832x7.85x10 =3.13 N/mm

-Neo : P2 =0.5N/mm

-Mối nối (chọn trước): P3=0.5N/mmHình3.1.STC trung gianHình 3.2.STC gốiHình 3.3.STC tại liên kết ngangSVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 21Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (116 trang)

×