1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Giao thông - Vận tải >

TẢI TRỌNG – HỆ SỐ PHÂN BỐ NGANG:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.26 MB, 116 trang )


CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆHình 3.4.STC tại dầm ngang-Sườn tăng cường:

+Sườn tăng cường giữa: Hình 3.1

Một dầm có: 13 x 2 = 26 sườn tăng cường giữa

Khoảng cách các sườn: do = 2800 mm

Khối lượng một sườn tăng cường: g s1 = 93.20 N

+ Sườn tăng cường gối:hình 3.2

Một dầm có: 4 x 2 = 8 sườn tăng cường gối

Khoảng cách các sườn: 200 mm

Khối lượng một sườn: g s 2 = 151.17 N

+ Sườn tăng cường tại liên kết ngang: hình 3.3

Một dầm có: 10 x 2 = 20 sườn tăng cường

Khoảng cách các sườn: do = 2800 mm

Khối lượng một sườn tăng cường: g s 3 = 217.67 N

-Liên kết khung ngang: có 20 liên kết khung ngang trên mỗi dầm

+ Khoảng cách giữa các liên kết ngang 2800 mm.

+ Dùng thép L 100 x 100 x 10 (cho cả thanh xiên và thanh ngang)

+ Trọng lượng mỗi mét dài: glk = 168 N

+Thanh ngang dài: 2030 mm

+Thanh xiên dài: 1098 mm

+ Mỗi liên kết ngang có: 2 x 1 = 2 thanh liên kết ngang, 2 x 1 = 2 thanh liên

kết xiên

-Liên kết ngang ở đầu dầm:SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 22CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆ+Dầm ngang W690x240 dài 2085mm có khối lượng:

g=A.1985.γ=30600.2085.7,85.10-5=5008.38N

+Sườn tăng cường tại giữa dầm ngang để đặt kích trong quá trình thay gối sau

này:có 4 sườn tăng cường g=4.130.89=523.59N

-Mỗi dầm có 20 liên kết khung ngang và 4 dầm ngang

  glk

  1000 × ( 2030 × 2 + 1098 × 2 ) × 20 ÷+ 4.g damngang + 4.g STCtrendamngang 

1

P4 = ×  

2 

Ltt  168

  1000 × ( 2030 × 2 + 1098 × 2 ) × 20 ÷+ 4 × 5008.38 + 4 × 523.59 

1 = 0.710 N / mm

= × 

2 

30400

-Sườn tăng cường:

P5 =g s1 × 26 + g s 2 × 8 + g s 3 ×18 93.20 × 26 + 151.17 × 8 + 217.67 × 20

=

= 0.263 N / mm

Ltt

30400=>DC1=P1+ P2 +P3 +P4 +P5

=3.13+0.5+0.5+0.710+0.263

=5.103 N/mm

-Trọng lượng bản thân bản mặt cầu:

+Diện tích bản mặt cầu: Abmc=Btc.ts=10400.200=2080000 mm2

2×h 2

2 ×1002

v

= 350 × 100 +

= 45000mm 2

+Diện tích bản vút: A Vút =bc .t h +

2

2

2bmcvútbt-5=>DC =(A +n*A ).γ =(2080000+5*45000).2,5.10 =57,625 N/mm

-Trọng lượng lan can – lề bộ hành:đã tính ở trên.

DC3 = 7.53 N/mm(tính cho toàn cầu)

-Tónh tải lớp phủ DW:

DW = hDW × B × γ DW = 75 × 8000 × 2.3 ×10−5 = 13.8 N / mm

III.1.2.2.Hoạt Tải:

-Hoạt tải tác dụng lên dầm gồm có: HL93 + Tải trọng người đi

-Tải trọng xe HL93 gồm có:

+ Tải trọng xe 3 trục và tải trọng làn

+ Tải trọng xe 2 trục và tải trọng làn

-Xe 3 trục:

+ Trục trước: P3 = 35000 N

+ Trục sau: P1 = P2 = 145000 N

-Xe 2 trục:

P1 = P2 = 110000 NSVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 23CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆ-Tải trọng làn: Wlàn = 9.3 N/mm

-Tải trọng người đi: WPL = 3.10-3 xB bộ hành=3.10-3 x 1000 = 3 N/mm

III.1.3.XÁC ĐỊNH HỆ SỐ PHÂN BỐ NGANG:

III.1.3.1.Phương pháp đòn bẫy:

III.1.3.1.1.Dầm Biên:Hình 3.3.Đường ảnh hưởng dầm biên theo phương pháp đòn bẫy

0.619

= 0.371

2SE

Hoạt tải xe 3 trục và xe 2 trục : mg = 1, 2 ×SE

Hoạt tải làn: mg =SE

Hoạt tải người đi bộ: mg = B × ∑ Ω PL = 1000 ×

PLSE

DW: g =DC3: g = 1.270m

1.2  1× ∑ Ω LANE =

 ×1900 × 0.905 ÷ = 0.344

3000

3000  2111000 × (1.381 + 0.905)

= 1.143

21

1900 × 0.905

×

= 0.107

8000

2SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 24CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMDC2: g =GVHD: Th.S PHẠM ĐỆ1

3100 × 1.476

×

= 0.220

10400

2III.1.3.1.2.Dầm Giữa:

a.Xét cho dầm 3:Hình 3.4.Đường ảnh hưởng dầm 3 theo phương pháp đòn bẫy

Hoạt tải xe 3 trục và xe 2 trục :

SI

+1 làn: mg = 1, 2 ×SI

+2 làn: mg = 1, 0 ×0.143 + 1

= 0.686

2

0.143 + 1 + 0.429

= 0.786

2Hoạt tải làn:

SE

+1 làn : mg =m

1.2  1× ∑ Ω LANE =

×  × 1500 × (0.286 + 1) ÷× 2 = 0.772

3000

3000  2

(chú ý : xếp 1 làn thì tải trọng làn xếp vào giữa đường ảnh hưởng)

SE

+2 làn: mg =m

1.0 1× 4200

× ∑ Ω LANE =

×

= 0.7

3000

3000

2SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 25CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMDW: g = 1 × 1× 4200 = 0.263

8000GVHD: Th.S PHẠM ĐỆDC2: g =21

1× 4200

×

= 0.202

10400

2b.Xét cho dầm 2:Hình 3.5.Đường ảnh hưởng dầm 2 thep pp đòn bẫy

Hoạt tải xe 3 trục và xe 2 trục :

SI

+1 làn: mg = 1, 2 ×SI

+2 làn: mg = 1, 0 ×0.134 + 1

= 0.680

2

0.381 + 0.762

= 0.572

2Hoạt tải làn:

+1Làn xe:

mg SE =m

1.2 (1 + 0.095) ×1900 + (1 + 0.476) × 1100

× ∑ Ω LANE =

×

= 0.741

3000

3000

2SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 26CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆ+2làn:

mg SE =m

1.0 (1 + 0.095) ×1900 + (1 + 0.476) × 1100 + 0.238 × 500

× ∑ Ω LANE =

×

= 0.637

3000

3000

2Hoạt tải người đi bộ: g = -0.143 ( Không đặt hoạt tải người đi bộ vì g<0)1

1900 × (0.095 + 1) + 2100 ×1

×

= 0.261

8000

2DW: g =DC3: g = -0.27DC2: g =1

4200 ×1-1000 × 0.476

×

= 0.179

10400

2Từ kết quả tính cho dầm 2 và dầm 3, chọn dầm số 3 là dầm đại diện cho các dầm

trong vì có hệ số phân bố ngang lớn hơn, kết quả nội lực sẽ lớn hơn.

III.1.3.2.Phương pháp dầm đơn: Chỉ tính cho HL93

III.1.3.2.1.Dầm Giữa:

a.Điều kiện áp dụng phương pháp dầm đơn:

1100 ≤ S=2100≤ 4900

110 ≤ ts=200 ≤ 300=> Thỏa mãn6000 ≤ L=30400 ≤ 73000

Nb=5 ≥ 4

b.Hệ số phân bố cho moment:

Một làn chất tải:

0,1m.gSI

momen0,4

0,3

 S   S   Kg 

= 0, 06 + 

÷  ÷  3÷

 4300   L   Lt s Trong đó:

2

K g : Tham số độ cứng dọc. K g = n × ( I NC + A × eg )Mô đun đàn hồi BMC xác đònh như sau:

ED = 0.043 × g 1.5 ×

cf 'c= 0.043 × 2500 × 30 = 29440.09MPa+Dầm chủ làm bằng thép có E B = 200000 MPaSVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 27CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMEGVHD: Th.S PHẠM ĐỆ20000B

Vậy n = E = 29440.09 = 6.79

DK g = 6.79 × (6633560356 + 39494 + 651.992 ) = 158,136,105,685mm 4

0.4Vậy: mg

SI

moment0.30.1 2100 

 2100 

 158,136,105,685 

= 0.06 + 

÷ ×

÷ ×

÷ = 0.383

3

 4300 

 30400 

 30400 × 200 Hai hay nhiều làn chất tải:

0.1mgMI

moment0.6

0.2

 Kg 

 S 

S

= 0.075 + 

÷ * ÷ *

3 ÷

 2900 

L

 L * ts 

0.60.20.1 2100 

 2100 

 158,136,105,685 

= 0.075 + 

÷ ×

÷ ×

÷ = 0.537

3

 2900 

 30400 

 30400 × 200 c.Hệ số phân bố cho lực cắt:

Một làn chất tải:

SI

mg luccat = 0.36 +S

2100

= 0.36 +

= 0.636

7600

7600Hai hay nhiều làn chất tải:

2MI

mg luccat = 0.36 +2S  S 

2100  2100 

-

-

÷ = 0.2 +

÷ = 0.745

3600  10700 

3600  10700 gMI : Hệ số phân bố lực cắt cho dầm trong trường hợp xếp >1 làn xe trên cầu

luccatIII.1.3.2.2.Dầm Biên:

a.Một làn chất tải: (PP đòn bẩy)

SE

Hoạt tải xe 3 trục và xe 2 trục : mg = 1, 2 ×SE

Hoạt tải làn: mg =0.619

= 0.371

2m

1.2  1× ∑ Ω LANE =

 ×1900 × 0.905 ÷ = 0.344

3000

3000  2

(Hệ số phân bố ngang cho Momen và lực cắt cùng giá trò)

b.Hai hay nhiều làn chất tải:

Vì de = - 200 thỏa điều kiện áp dụng PP dầm đơn, vậy không cần thiết tính hệ số

phân bố ngang cho tải trọng HL93 với các phương pháp khác như nén lệch tâm, gối tựa

đàn hồi, nên ta có :

 Hệ số phân bố cho momen:

SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 28CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆMI

m.g ME = e.m.g momen

momenTrong đó:

e: Hệ số điều chỉnh ( e ≥ 1 )

e = 0.77 +de

-200

= 0.77 +

= 0.699

2800

2800Ta có e = 0.699 <1. Vậy chọn e = 1

ME

MI

mg momen = e × mg momen = 1× 0.537 = 0.537Vậy: Tính hệ số phân bố cho lực cắt:

Hệ số điều chỉnh : e = 0.6 +de

−200

= 0.6 +

= 0.533

2800

2800ME

MI

Vậy: mg luccat = e × mgluccat = 0.53 × 0.745 = 0.397III.1.3.3.Phương pháp nén lệch tâm:

III.1.3.3.1.Hệ Số mềm α:S3

α=

6 EI ' × ∆ p

Khi tính mặt cắt ở giữa nhòp giản đơn ta có:

∆p =5 P.L4

12.8S 3 I

tt

=> a =

284 EI

L4 I '

ttS=2100mm, I=23,603,944,333 mm4

I' =In

LbKhoảng cách liên kết ngang là: Lb=2800mm

Tính In:SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 29CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆMặt cắt bố trí thép hệ liên kết ngangHình 3.7. Mặt cắt thép liên kết ngang L100x100x10

Thép L100x100x10 có:F=1920mm2 ;I=1,770,000 mm4

Momen tónh đối với trục X-X:

1

200

K X - X = ×1000 × 200 ×

+ 1920 × (450 + 28.2) + 1920 × (1150 − 71.8)

8

2

= 5,488,288 mm3Khoảng cách từ trục trung hòa (0-0) đến trục X-X:SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 30CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆK X -X

5,488,288

=

= 190.3 mm

1

A

×1000 × 200 + 2 ×1920

8a=Xác đònh moment quán tính:

1 1000 × 2003 1

In = ×

+ × 1000 × 200 × (190.3 -100) 2

8

12

8

+ 2 ×1770000 + 1920 × (450 + 28.2 − 190.3) 2

+ 1920 × (1150 − 71.8 − 190.3) 2

= 1,963,530,998 mm3

I'=I n 1,963,530,998

=

= 701,261.07 mm 4

Lb

2800=> a =12.8S 3 I 12.8 × 21003 × 23, 603,944,333

=

= 0.00467 < 0.005

L4 I '

304004 × 701,261.07

tt=>Thoả.

B8000Tỷ số L = 30400 = 0.263 < 0.5

tt

Từ hai điều kiện cho thấy, dùng phương pháp nén lệch tâm để tính hệ số phân bố

ngang cho tải trọng sẽ cho kết quả chính xác hơn phương pháp gối tựa đàn hồi.

Như phân tích ở trên, phương pháp dầm đơn đã sử dụng để tính hệ số phân bố

ngang cho hoạt tải HL93 (gồm xe và làn), nên ở đây tính thêm cho tải trọng HL93 chỉ

mang tính tham khảo.

III.1.3.3.2.Dầm Biên:

1 1 a1.a i y1 = n + 2 × a 2

∑ i

Ta có đường ảnh hưởng cho dầm biên:  y = 1 − 1 × a1.a i

 1' n 2 ∑ a i2

Trong đó: n – số dầm chủ

ai – khoảng cách giữa 2 dầm đối xứng1232'1'Ta có: a1 = 8400 mm; a2 = 4200 mm;SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 31CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆ=> ∑ ai2 = 84002 + 42002 = 88200000 mm 2 y1 = 1 + 1 × 8400×8400 = 0.6

=>  51 21 88200000

8400×8400

y '1 = − ×

 5 2 88200000 =−0.2Hình 3.8.Đường ảnh hưởng dầm biên theo pp nén lệch tâm

Ta có hệ số phân bố ngang:

DC2: g =1

7300 × 0.695 - 3100 × 0.295

×

= 0.2

10400

2DC3 : g = 0.654 - 0.254 = 0.4

DW: g =1

0.581× 6100 - 0.181×1900

×

= 0.2

8000

2Tính cho hoạt tải:

 Khi xếp 1 làn xe trên cầu:

Hoạt tải xe 3 trục và xe 2 trục : mg = 1.2 ×

Tải trọng làn: mg =0.524 + 0.352

= 0.526

2m

1.2 3000 × (0.581 + 0.295)

× ∑ Ω LANE =

×

= 0.526

3000

3000

2 Khi xếp 2 làn xe trên cầu:SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 32Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (116 trang)

×