1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Giao thông - Vận tải >

b. Hai hay nhiều làn chất tải:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.26 MB, 116 trang )


CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆMI

m.g ME = e.m.g momen

momenTrong đó:

e: Hệ số điều chỉnh ( e ≥ 1 )

e = 0.77 +de

-200

= 0.77 +

= 0.699

2800

2800Ta có e = 0.699 <1. Vậy chọn e = 1

ME

MI

mg momen = e × mg momen = 1× 0.537 = 0.537Vậy: Tính hệ số phân bố cho lực cắt:

Hệ số điều chỉnh : e = 0.6 +de

−200

= 0.6 +

= 0.533

2800

2800ME

MI

Vậy: mg luccat = e × mgluccat = 0.53 × 0.745 = 0.397III.1.3.3.Phương pháp nén lệch tâm:

III.1.3.3.1.Hệ Số mềm α:S3

α=

6 EI ' × ∆ p

Khi tính mặt cắt ở giữa nhòp giản đơn ta có:

∆p =5 P.L4

12.8S 3 I

tt

=> a =

284 EI

L4 I '

ttS=2100mm, I=23,603,944,333 mm4

I' =In

LbKhoảng cách liên kết ngang là: Lb=2800mm

Tính In:SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 29CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆMặt cắt bố trí thép hệ liên kết ngangHình 3.7. Mặt cắt thép liên kết ngang L100x100x10

Thép L100x100x10 có:F=1920mm2 ;I=1,770,000 mm4

Momen tónh đối với trục X-X:

1

200

K X - X = ×1000 × 200 ×

+ 1920 × (450 + 28.2) + 1920 × (1150 − 71.8)

8

2

= 5,488,288 mm3Khoảng cách từ trục trung hòa (0-0) đến trục X-X:SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 30CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆK X -X

5,488,288

=

= 190.3 mm

1

A

×1000 × 200 + 2 ×1920

8a=Xác đònh moment quán tính:

1 1000 × 2003 1

In = ×

+ × 1000 × 200 × (190.3 -100) 2

8

12

8

+ 2 ×1770000 + 1920 × (450 + 28.2 − 190.3) 2

+ 1920 × (1150 − 71.8 − 190.3) 2

= 1,963,530,998 mm3

I'=I n 1,963,530,998

=

= 701,261.07 mm 4

Lb

2800=> a =12.8S 3 I 12.8 × 21003 × 23, 603,944,333

=

= 0.00467 < 0.005

L4 I '

304004 × 701,261.07

tt=>Thoả.

B8000Tỷ số L = 30400 = 0.263 < 0.5

tt

Từ hai điều kiện cho thấy, dùng phương pháp nén lệch tâm để tính hệ số phân bố

ngang cho tải trọng sẽ cho kết quả chính xác hơn phương pháp gối tựa đàn hồi.

Như phân tích ở trên, phương pháp dầm đơn đã sử dụng để tính hệ số phân bố

ngang cho hoạt tải HL93 (gồm xe và làn), nên ở đây tính thêm cho tải trọng HL93 chỉ

mang tính tham khảo.

III.1.3.3.2.Dầm Biên:

1 1 a1.a i y1 = n + 2 × a 2

∑ i

Ta có đường ảnh hưởng cho dầm biên:  y = 1 − 1 × a1.a i

 1' n 2 ∑ a i2

Trong đó: n – số dầm chủ

ai – khoảng cách giữa 2 dầm đối xứng1232'1'Ta có: a1 = 8400 mm; a2 = 4200 mm;SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 31CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆ=> ∑ ai2 = 84002 + 42002 = 88200000 mm 2 y1 = 1 + 1 × 8400×8400 = 0.6

=>  51 21 88200000

8400×8400

y '1 = − ×

 5 2 88200000 =−0.2Hình 3.8.Đường ảnh hưởng dầm biên theo pp nén lệch tâm

Ta có hệ số phân bố ngang:

DC2: g =1

7300 × 0.695 - 3100 × 0.295

×

= 0.2

10400

2DC3 : g = 0.654 - 0.254 = 0.4

DW: g =1

0.581× 6100 - 0.181×1900

×

= 0.2

8000

2Tính cho hoạt tải:

 Khi xếp 1 làn xe trên cầu:

Hoạt tải xe 3 trục và xe 2 trục : mg = 1.2 ×

Tải trọng làn: mg =0.524 + 0.352

= 0.526

2m

1.2 3000 × (0.581 + 0.295)

× ∑ Ω LANE =

×

= 0.526

3000

3000

2 Khi xếp 2 làn xe trên cầu:SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 32CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMHoạt tải xe 3 trục và xe 2 trục : mgLLGVHD: Th.S PHẠM ĐỆ= 1.0 ×0.524 + 0.352 + 0.190 + 0.019

= 0.543

2Tải trọng làn:

mg lane =m

1.0  3000 × (0.581 + 0.295) 2800 × 0.248 400 × 0.038 

× ∑ Ω LANE =

×

+

 = 0.551

3000

3000 

2

2

2

11PL

Hoạt tải người: mg = B × ∑ Ω PL = 1000 ×

PL1000 × (0.676 + 0.581)

= 0.629

2III.1.3.3.3.Dầm Giữa:

Ta có đường ảnh hưởng cho dầm trong: a1 = 8400 mm; a2 = 4200 mm;1232'1'=> ∑ ai2 = 84002 + 42002 = 88200000 mm 2 y1 = 1 + 1 × 8400× 4200 = 0.4

=>  51 21 88200000

8400× 4200

y '1 = − ×

 5 2 88200000 = 0Hình 3.10.Đường ảnh hưởng dầm trong theo phương pháp nén lệch tâm

Ta có hệ số phân bố ngang:

DC3:g = 0.427 - 0.027 = 0.4SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 33CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMDW:g=DC2:g=GVHD: Th.S PHẠM ĐỆ1

8000 × (0.39 + 0.01)

×

= 0.2

8000

21

9400 × 0.448 -1000 × 0.048

×

= 0.2

10400

2Tính cho hoạt tải:

 Khi xếp 1 làn xe trên cầu:

Hoạt tải xe 3 trục và xe 2 trục :

Tải trọng làn: mg =mg = 1.2 ×0.362 + 0.276

= 0.383

2m

1.2 3000 × (0.39 + 0.248)

× ∑ Ω LANE =

×

= 0.383

3000

3000

2 Khi xếp 2 làn xe trên cầu:

Hoạt tải xe 3 trục và xe 2 trục : mg = 1.0 ×0.362 + 0.276 + 0.195 + 0.109

= 0.471

2Tải trọng làn:

mg =m

1.0  3000 × (0.39 + 0.248) 3000 × (0.224 + 0.081) 

× ∑ Ω LANE =

×

+

 = 0.472

3000

3000 

2

2

11PL

Hoạt tải người: mg = B × ∑ Ω PL = 1000 ×

PL1000 × (0.438 + 0.39)

= 0.414

2Bảng3.1.Tổng hợp hệ số phân bố ngangDẦM

BIÊNDẦM

GIỮATẢI TRỌNG

MOMEN

PP DẦM

LỰC

ĐƠN

CẮT

PP ĐỊN BẨY

PP NÉN LỆCH TÂMDC20,22

0,2MOMEN

LỰC

CẮT

PP ĐỊN BẨY

0,202

PP NÉN LỆCH TÂM

0,2DC30,107

0,2PP DẦM

ĐƠN0

0,40,263

0,2XE

0,537LANE

0,5370,397

0,371

0,5430,397

0,344

0,5510,5371,27

0,4DW0,5370,745

0,786

0,4710,745

0,772

0,472PL1,143

0,6290

0,414Hệ số phân bố ngang khi xếp một làn, để tính toán ở TTGH Mỏi : Chỉ lấy cho tải

trọng xe (vì TTGH Mỏi khơng xét tải trọng làn).

Dầm giữa : Momen : mgS = 0.385.

Lực cắt : mgS =0.636.

SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 34CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆDầm biên : Momen : mgS =0.371.

Lực cắt : mgS =0.371.

(Những hệ số in đậm trong bảng là có sử dụng khi tính nội lực, còn các hệ số còn

lại chỉ mang tính tham khảo)

III.1.3.4.Tónh Tải Tác Dụng Toàn Cầu:

DC1=5.073(N/mm)

DC2=57.625(N/mm)

DC3=7.53(N/mm)

DW=13.8(N/mm)

III.1.4.NỘI LỰC – TỔ HP NỘI LỰC THEO CÁC TTGH

III.1.4.1.KIỂM TRA DẦM CHỦ TẠI CÁC MẶT CẮT SAU:

Tại mặt cắt gối (I-I): cách gối một khoảng L = 0(V u)

Tại mặt cắt mối nối (II-II): cách gối một khoảng L 2 = 10200 mm(Ms,Vs)

Tại mặt cắt liên kết ngang gần mặt cắt giữa dầm (III-III): cách gối một khoảng

L3 = 13800 mm(Mu)

Tại mặt cắt giữa dầm (IV-IV): cách gối một khoảng L 4 = 15200 mm(Mu,Ms,Mmỏi)

III.1.4.1.1.Mặt cắt I-I:Hình 3.13.Đ.a.h lực cắt V

Diện tích đường ảnh hưởng: Ω M = 0; ΩV = 15200; ΩV = 0

+SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 35CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆLực cắt :

V3trục= P1.y1 + P2.y2 + P3.y3

= 14500 x 1 + 14500 x 0.859 + 3500 x 0.717

= 294,650 N

V2trục= P1.y1 + P2.y’1

= 110000 x 1 + 110000 x 0.961

= 215,710 N

Vlàn = Wlàn. ΩV(+) = 9.3 x 15200 = 141,360 N

VPL = WPL. ΩV(+) = 3 x 15200 = 45,600 N

+VDC1=DC1 ×(ΩV − ΩV ) =5.103x(15200-0)= 77,566 N

+VDC2=DC2 ×(ΩV − ΩV ) =57.625x(15200-0)=875,900 N

+VDC3=DC3 ×(ΩV − ΩV ) =7.53x(15200-0)=114,456 N

+VDW=DW ×(ΩV − ΩV ) =13.8x(15200-0)=209,760 NMomen: M3trục=M2trục=Mlane=MPL=MDC1=MDC2=MDC3=MDW=0

III.1.4.1.2.Mặt cắt II-II:Hình 3.14. Đ.a.h momen M

2

Diện tích đường ảnh hưởng moment: Ω M = 103019976 mmM3trục = P1.y1 + P2.y2 + P3.y3

= 145000 x 6677.63+ 145000 x 5334.87 + 35000 x 3892.11SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 36CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆ= 1,892,536,350 N.mm

M2trục = P1.y1 + P2.y’1

= 110000 x 6677.63 +110000 x 6375

= 1,446,789,300 N.mm

Mlàn = Wlàn. ΩM = 9.3 x 103019976 = 958,085,777 N.mm

MPL = WPL. ΩM= 3 x 103019976 = 309,059,928 N.mmMDC1=DC1x ΩM = 5.103x103019976 =525,710,938 N.mm

MDC2=DC2x ΩM = 57.625x103019976 = 5,936,526,117 N.mm

MDC3=DC3 x ΩM = 7.53 x103019976 =775,740,419 N.mm

MDW=DWx ΩM = 13.8x103019976 = 1,421,675,669 N.mmHình 3.15. Đ.a.h lực cắt V

Diện tích đường ảnh hưởng lực cắt: Ω − = 1713.6 , Ω + = 6706.4

V

V

V3trục = P1.y1 + P2.y2 + P3.y3

= 145000 x 0.664 + 145000 x 0.523 + 35000 x 0.382

= 185,485 N

V2trục = P1.y1 + P2.y’1SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 37CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆ= 110000 x 0.664 + 110000 x 0.625

= 141,790 N

Vlàn = Wlàn. ΩV(+) = 9.3 x 6706.4 =62,370 N

VPL = WPL. ΩV(+) = 3 x 6706.4

++= 20,119 NVDC1=DC1 ×(ΩV − ΩV ) =5.103x(6706.4 -1713.6)= 25,478 N

VDC2=DC2 ×(ΩV − ΩV ) =57.625x(6706.4 -1713.6)= 287,710 N

+VDC3=DC3 ×(ΩV − ΩV ) =7.53x(6706.4 -1713.6)= 37,596 N

+VDW=DW ×(ΩV − ΩV ) =13.8x(6706.4 -1713.6)= 68,901 NIII.1.4.1.3.Mặt cắt III-III:Hình 3.16. Đ.a.h momen M

2

Diện tích đường ảnh hưởng moment: Ω M = 114540056 mmM3trục = P3.y1 + P2.y2 + P1.y3

= 145000 x 5583.55 + 145000 x 7535.53 + 35000 x 5187.5

= 2,083,829,100 N.mm

M2trục = P1.y’1 + P2.y2

= 110000 x 7535.53 + 110000 x 6990.79SVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 38CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CỦA CẦU DẦMGVHD: Th.S PHẠM ĐỆ= 1,597,895,200 N.mm

Mlàn = Wlàn. ΩM = 9.3 x 114540056 = 1,065,222,521 N.mm

MPL = WPL. ΩM = 3 x 114540056= 343,620,168 N.mm

MDC1=DC1x ΩM = 5.103x114540056 =584,497,906 N.mm

MDC2=DC2x ΩM = 57.625x114540056 = 6,600,370,727 N.mm

MDC3=DC3 x ΩM = 7.53 x114540056 =862,486,622 N.mm

MDW=DWx ΩM = 13.8x114540056 =1,580,652,773 N.mm

III.1.4.1.4.Mặt cắt IV-IV:Hình 3.18. Đ.a.h momen M

Diện tích đường ảnh hưởng momen:Ω M = 115520000mm 2M3trục = P1.y1 + P2.y2 + P3.y3

= 145000 x 5450 + 145000 x 7600 + 35000 x 5450

= 2,083,000,000 N.mm

M2trục = P1.y1 + P2.y2

= 110000 x 7600+ 110000 x 7000

= 1,606,000,000 N.mmSVTH :PHAN THANH NAM – LỚP CD09BTrang 39Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (116 trang)

×