1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >

2 Các giả thuyết nghiên cứu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (317.66 KB, 30 trang )


2. 6.3 Mô hình cạnh tranh

H2Định hướng học hỏiH1Năng lực marketing

H4

H3Năng lựcthích nghiH5Năng lực sáng tạoH6Kết quả kinh doanhH7

H8

Định hướng kinh doanhH9Danh tiếng doanh

nghiệpH11H10

0Hình 2.4 Mô hình cạnh tranh

Các giả thuyết của mô hình cạnh tranh

H1: Nhân tố định hướng học hỏi có tác động tích cực đến năng lực

marketing của doanh nghiệp.

H2: Nhân tố định hướng học hỏi có tác động tích cực đến kết quả kinh

doanh của doanh nghiệp.

H3: Nhân tố năng lực marketing có tác động tích cực đến năng lực sáng tạo

của doanh nghiệp.

H4: Nhân tố năng lực marketing có tác động tích cực đến kết quả kinh

doanh của doanh nghiệp.

H5: Nhân tố năng lực sáng tạo có tác động tích cực đến năng lực thích nghi

của doanh nghiệp.

H5: Nhân tố năng lực sáng tạo có ảnh hưởng tích cực đến kết quả kinh

doanh của doanh nghiệp.

H8: Nhân tố định hướng kinh doanh có ảnh hưởng tích cực đến năng lực

thích nghi của doanh nghiệp17H9: Nhân tố định hướng kinh doanh có ảnh hưởng tích cực đến danh tiếng

doanh nghiệp.

H10: Nhân tố định hướng kinh doanh có ảnh hưởng tích cực đến kết quả

kinh doanh của doanh nghiệp.

H11: Nhân tố danh tiếng doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến kết quả

kinh doanh của doanh nghiệp.

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

3.1 Quy trình nghiên cứu

Định tínhCơ sở lý

thuyếtThang đo nhápCronbach

AlphaKiểm định thang đo nghiên cứu (Cronbach alpha + Tương

quan biến tổngEFAĐịnh lượng sơ bộ

(n = 100)Phân tích khám phá nhân tố (kiểm tra trọng số EFA,

Phương sai giải thích, số nhân tố)Thang đo chính thức

và điều chỉnh mô

hình

CFASEMPhân tích khẳng định nhân tố (tính thích hợp của mô hình,

trọng số CFA, tính đơn hướng)Phân tích bằng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm

định các giả thuyết nghiên cứuPhân tích

đa nhómSo sánh các nhóm (đơn vị kinh doanh) theo các biến phân

loại (khu vực, quốc gia)Phân tích

sâu sau

định lượngGiải thích sâu các thông tin về mô hình và các giả thuyết

nghiên cứu sau kiểm định.

18Định lượng chính

thức (n= 400)Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu

3.2 Thiết kế nghiên cứu

3.2.1 Thiết kế bảng câu hỏi

Bảng câu hỏi cho từng nhân tố được tham khảo từ các nghiên cứu trước

đây và bổ sung qua bước nghiên cứu định tính bằng phỏng vấn chuyên gia

Nhân tố/biến phụ thuộc

1.Năng lực marketingSố biến1.1. Đáp ứng khách hàng31.3. Phản ứng với đổi thủ62. Năng lực thích nghi63. Năng lực sáng tạoHomburg và cộng sự, 2007, Tho &

Trang (2009

Wu & Cavusgil (2006), Tho &

Trang (2009)

Homburg và cộng sự, 2007, Tho &

Trang (2009)

Zhou & Li (2010) và bổ sung của

tác giả

Convin & Slevin (1989), Keh và

cộng sự (2007) và bổ sung của tác

giả51.2. Chất lượng mối quan hệTham khảo44. Định hướng kinh doanh

4.1. Năng lực chủ động

4.2. Năng lực mạo hiểm35. Định hướng học hỏi76. Danh tiếng doanh nghiệp57. Kết quả kinh doanhConvin & Slevin (1989), Keh và

cộng sự (2007)

Keh và cộng sự (2007)

Sinkula và cộng sự (1997), Wu &

Cavusgil (2006). Pham (2008) và

bổ sung của tác giả

Gronroos (1984), Kang & James

(2004) và bổ sung của tác giả

Wu & Cavusgil (2006),Keh và cộng

sự (2007),Pham (2008), Tho &

Trang (2009)37Bảng 3.1 Bảng thiết kế thang đo193.2.2 Chọn mẫu và phương pháp thu thập dữ liệu

Mẫu nghiên cứu được xác định là 500 đạt mức rất tốt theo quy tắc của

Comrey & Lee (1992). Dữ liệu được thu thập qua khỏa sát online bằng công cụ

googledocs.

3.3 Phương pháp phân tích dữ liệu

Dữ liệu được làm sạch và phân tích qua các bước như sau:Hình 3.2 Các bước phân tích dữ liệu

Vấn đề đạo đức nghiên cứu

Vấn đề đạo đức nghiên cứu cũng được xem xét trong luận án. Nghiên cứu

được thực hiện với các nguyên tắc: (1) Đả m bảo tính tự nguyện tham gia hoặc

rút lui của các cá nhân vào nghiên cứu; (2) Áp dụng quy tắc ẩn danh trong điều

tra để tránh xâm hại lợi ích (nếu có) của các cá nhân tham gia vào nghiên cứu và

(3) Không sử dụng các dữ liệu nội bộ nếu chưa được công bố. Bởi vì sử dụng dữ

liệu nội bộ có thể gây tổn hại đến lợi ích của doanh nghiệp nghiên cứu và thông

tin không thể kiểm chứng.

3.420Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (30 trang)

×