1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >

Chương 3. Kết quả và thảo luận

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.76 MB, 104 trang )


ch chăm sóc theo truy n th ng ho c nh ng hư ng d n không chính th c c a

nh ng h có kinh nghi m tr ng mai vàng khác.

Trong s các vư n ñư c ñi u tra có 9,5% nhà vư n ñ cây mai vàng phát tri n

t do không t a cành t o tán, do nhà vư n không quan tâm ñ n vi c kinh doanh

ho c không bán c cây ch bán nhánh khi t t ñ n. Ph n l n (91,5%) các h tr ng

mai vàng thư ng xuyên t a cành, t o dáng ñ tăng giá tr . T a cành, t o tán cho

cây cũng góp ph n làm thông thoáng và h n ch gây h i c a nh n ñ .

K t qu kh o sát có 12,5% nhà vư n không bón phân cho mai vàng, bón phân

ñ nh kỳ 7 – 15 ngày là 20,0%, ñ nh kỳ m t tháng là 37,5 %, ñ nh kỳ 2 – 4 tháng

chi m 17,5% và s vư n bón phân 6 tháng m t l n chi m 10,0%. Các lo i phân

nông dân hay s d ng bón phân cho mai vàng là Ure, DAP, NPK r t ít nhà vư n

s d ng phân KCl, bánh d u và h u cơ vi sinh. Do ña s các h làm vư n không

n m v ng k thu t bón phân, cho nên s l n bón phân, lo i phân không gi ng

nhau và ña s không theo khuy n cáo c a các chuyên gia, ngh nhân tr ng hoa

ki ng có nhi u kinh nghi m.

R t ít h tr ng mai vàng (6,7%) không s d ng thu c BVTV, ch t p trung

nh ng h tr ng dư i ñ t và ít quan tâm ñ n vi c kinh doanh. Có 40,0% s h

phun thu c theo ñ nh kỳ t 7-15 ngày (t 24-52 l n/năm), 33% h phun ñ nh kỳ

1 tháng 1 l n, 12,5% h ñ nh kỳ 2-4 tháng 1 l n và 7,5% h phun 6 tháng 1 l n.

Trư c ñây mai vàng ñư c xem là cây c nh ñ chơi và ít phun thu c BVTV,

nhưng hi n nay ñư c xem là m t ngh kinh doanh nên thâm canh cao, ñ ñáp

ng nhu c u ngày càng cao c a ngư i tiêu dùng và s thi u hi u bi t v s d ng

thu c BVTV c a ngư i tr ng mai vàng d n ñ n vi c phun thu c b a bãi, ñ nh

kỳ mà không tuân th các nguyên t c khi s d ng thu c BVTV, chính vi c phun

thu c quá nhi u s làm nh hư ng t i môi trư ng, s c kh e ngư i dân cũng như

gia tăng chi phí s n xu t.

Trong nh ng năm g n ñây vi c thay ñ i th t thư ng c a th i ti t làm cho vi c

ñi u khi n ra hoa cho mai vàng ñúng T t c a nhà vư n g p r t nhi u khó khăn.

ði u khi n ra hoa n ñúng T t là m t thành công l n ñ i v i ngư i tr ng mai

vàng. Tuy nhiên, theo ñi u tra ch có 36% h chưa có ñư c hư ng d n k thu t

và x lý ra hoa theo ý mu n mà ch d a vào kinh nghi m canh l t lá mai vàng t

10-17 tháng 12 âm l ch h ng năm. Có 64% h có áp d ng các bi n pháp x lý ra

hoa theo ý mu n như: Tư i nư c m (45-500C), th p sáng ñèn, xi t nư c, s

d ng các lo i thu c BVTV có tính nóng ñ thúc ra hoa nhanh; Phun urê, kích

thích sinh trư ng, phun nư c thư ng xuyên và che lư i ñen ñ ch m ra hoa.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………35Nhìn chung các h tr ng mai vàng Tp.Long Xuyên có ít kinh nghi m v k

thu t canh tác, phòng tr sâu b nh và cách ñi u khi n ra hoa theo ý mu n. Tuy

ñã hình thành nên nhi u Câu l c b cây c nh, nhưng chưa có nhi u l p t p hu n

v k thu t cũng như tài li u phòng tr sâu b nh cũng còn h n ch , nên các h

nông dân chưa ti p c n ñư c nh ng ti n b khoa h c d n ñ n s d ng phân bón

và thu c BVTV không ñúng nh hư ng môi trư ng và hi u qu kinh t cho

ngư i tr ng.

B ng 4.1: Hi n tr ng tr ng và chăm sóc c a các h tr ng mai vàng t i

Tp.Long Xuyên, năm 2012

Ch tiêu ghi nh n

K t qu ghi nh n

T l (%)

M c ñích tr ng

Kinh doanh

75,0

Ki ng

25,0

T a cành87,5

Không

12,5

Phun thu c

Không phun

6,7

ð nh kỳ 7 – 15 ngày

40,3

ð nh kỳ 1 tháng

33,0

ð nh kỳ 2 – 3 tháng

12,5

Phun 6 tháng

7,5

X lý ra hoa64,0

Không

36,0Trình ñ h c v n c a

các h tr ng mai vàng

t i Tp. Long Xuyên

tương ñ i th p: Có

49% h có trình ñ

c p 3 và 51% h có

trình ñ c p 1-2, và

ñây cũng là m t tr

ng i l n c a các h

nông dân khi ti p c n

v i nh ng ti n b

khoa h c k thu t m i6%

49%

45%C pIC p IIC p IIIHình 4.1: Trình ñ h c v n nông h tr ng mai

vàng t i Tp. Long Xuyên, năm 2012Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………36trong vi c phòng tr sâu b nh và x lý ra hoa trên cây mai vàng.

Theo k t qu ñi u tra di n tích ñ t tr ng mai vàng c a các nông h còn nh ,

nh ng h tr ng t 500 m2 tr lên chi m 32 %, t 100-500 m2 chi m 39% và các

h có di n tích tr ng nh hơn 100 m2 chi m 29 % trong các h ñi u tra. Do v n

ñ u tư cao và kinh doanh chưa n ñ nh nên các h tr ng chưa ñ u tư và m r ng

di n tích, ña s các h v a mua bán v a vui thú thư ng th c v ñ p ki ng mai

vàng.29%32%39%<100 m2100-500 m2>500 m2Hình 4.2: Di n tích ñ t nông h tr ng mai vàng t i

Tp. Long Xuyên, năm 2012

Do Tp. Long Xuyên có phong trào kinh doanh ki ng g n ñây cùng v i xu th

phát tri n kinh t , nên s năm có kinh nghi m tr ng mai vàng còn ít, ch có

16,1% h có kinh nghi m trên 8 năm, 41,9% h có kinh nghi m tr ng 6-8 năm,

29,0% h có kinh nghi m tr ng t 4-6 năm và 13,0% h m i tr ng có kinh

nghi m dư i 4 năm.

141312

1098

65

44

2

0<4 năm4-6 năm6-8 năm>8 nămHình 4.3: S năm kinh nghi m c a các nông h tr ng mai vàng t i Tp.

Long Xuyên, năm 2012Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………37% so v i t ng hDo nhu c u th trư ng cũng như s thích c a các h tr ng mai vàng mà các

nông h tr ng nhi u gi ng, trong ñó mai gi o Th ð c ñư c tr ng nhi u nh t

v i 71%, k ñ n là mai gi o B n Tre (51%), Tân Châu (45%), mai vàng năm

cánh t i ñ a phương (29%), Indo (23%) và th p nh t là mai b ch (3%). Các

gi ng mai gi o (Th ð c, B n Tre, Tân Châu) ñư c ưa thích là do s c sinh

trư ng ban ñ u sau khi tr ng m nh, b lá to ñ p, hoa có màu vàng ñ m, to và có

8-12 cánh. Mai vàng năm cánh ñ a phương tuy có s c sinh trư ng r t m nh

(ch ng ch u sâu b nh và ñi u ki n kh c nghi t) nhưng hoa nh và màu vàng l t,

nên không ñáp ng ñư c nhu c u nh ng ngư i chơi ki ng hi n nay. ð i v i mai

gi o Indo ñư c tr ng v i t l th p là do hoa thưa, ít hoa. Mai b ch (hoa màu

tr ng) ñư c tr ng ít nh t là do màu s c (do mê tín màu tr ng là màu tang tóc),

tuy nhiên do thú vui, l m t và mu n ña d ng gi ng nên ngư i tr ng mai vàng

v n duy trì gi gi ng này.

80

70

60

50

40

3071%

51%45%

29%23%20

10

03%

B n TreTh ð cTân Châuð a phươngD o IndoMai b chHình 4.4: T l các gi ng mai vàng ñư c tr ng t i Tp.Long Xuyên

năm 2012

Ghi chú: M t h có th tr ng nhi u gi ng mai vàng khác nhau

V phương th c tư i cho mai vàng thì k t qu nghiên c u cho th y có 48,3% h

s d ng máy bơm ñi n tư i nư c tr c ti p t các sông, kênh, r ch thông qua các

ng nư c nh , nên có áp l c phun m nh và ñây là cũng cách tư i ñư c khuy n

cáo ñ phòng tr b trĩ và nh n ñ . Có 32,2 % h s d ng nư c tr c ti p t các

vòi nư c máy, tuy nhiên do trong nư c tư i có hóa ch t x lý nư c nên không

ñư c khuy n cáo, vì không thích h p cho vi c tr ng mai vàng. Ch có 19,5% h

nông dân do không có ñi u ki n, nên tư i nư c b ng thùng và tư i th ng vào

g c, ñây là cách tư i không thích h p cho cây mai vàng trong vi c r a s ch b i,

hóa ch t và gi m m t s các côn trùng gây h i như b trĩ, nh n ñ , r p sáp.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………38Trung bình các nhà vư n bón phân cho mai vàng 5 l n/năm, h bón có s l n

cao nh t lên ñ n 14 l n và h có s l n bón th p nh t ch 01 l n bón trên năm.19.5

32.248.3Vòi Máy bơm Tư i thùng

Hình 4.5: Phương th c tư i cho mai

Các lo i phân ch y u ñư c các h nông dân s d ng là urê, NPK, DAP, KCl,

Bánh d u và m t s lo i phân h u cơ vi sinh khác. Trong ñó, phân NPK là lo i

phân ñư c nhi u h tr ng mai s d ng nh t (58,0%), phân DAP ñư c s d ng

56% và t l h s d ng phân KCl, bánh d u và phân h u cơ vi sinh r t th p

chi m l n lư t là 10, 11 và 13%. ða s h nông dân có cách bón phân khác

nhau, chưa ñúng theo khuy n cáo (nhà khoa h c, ngh nhân có nhi u kinh

nghi m) và theo nhu c u sinh trư ng cây mai vàng là do ña s không ñư c d

t p hu n k thu t chính th c, các h tr ng mai vàng ch y u s d ng các ngu n

thông tin khác nhau và kinh nghi m b n thân.

Kho ng cách trung bình gi a các ch u mai vàng mà các h tr ng áp d ng là 45

cm, h có kho ng cách s p x p xa nh t là 100 cm và g n nh t là 10 cm. Do các

h kinh doanh có di n tích tr ng r t ít, nên b trí kho ng cách gi a các ch u

thư ng r t dày và không theo khuy n cáo. Tuy nhiên, theo k t qu ñi u tra nh n

th y kho ng cách gi a các ch u 30 cm có m t s nh n ñ tương ñ i th p hơn

các kho ng cách khác và nh ng h ñ kho ng cách thưa thư ng có m t s nh n

ñ cao. Tuy nhiên, theo k t qu ñi u tra kho ng cách gi a các ch u g n nhau t

20-30 cm thư ng có m t s r p sáp r t cao.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………39B ng 4.2: Hi n tr ng bón phân và kho ng cách s p x p c a các h tr ng mai

vàng t i Tp.Long Xuyên, năm 2012

TT Các ch tiêu ghi nh n

T l h Cao nh t Th p

Trung

s d ng

nh t

bình

1

S l n bón phân/năm

14

1

5

2

Các lo i phân bón

- Ure

5,0%

- NPK

58,0%

- DAP

56,0%

- KCl

10,0%

- Bánh d u

11,0%

- H u cơ vi sinh

13,0%

3

Kho ng cách s p x p

100 cm

10 cm

45 cm

gi a các ch u maiHình 4.6: Kho ng cách gi a các ch u mai vàng

là 30 cm nh n ñ nâu ít gây h i

Ngu n: Nguy n Văn H ng

T l các lo i sâu gây h i xu t hi n t i các h tr ng mai vàng t cao ñ n th p,

theo ñi u tra t i Tp.Long Xuyên t tháng 07/2012 ñ n tháng 06/2013 là: Sâu ăn

lá (100%), b trĩ (74,2%), c nh (42,0%), nh n ñ (35,5%), sâu ñ c bông

(29,0%), sâu ñ c thân (29,0%), sâu ñ c cành (16,0%), b cánh ph n (16,0%),

k t qu này phù h p v i nghiên c u c a Võ Th Thu (2010), Nguy n Th Trí

(2013), Nguy n Văn Hai (2009), Huỳnh Quang Huy (2005), Lê Trang (2012).

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………40Tuy nhiên, trong quá trình ñi u tra nh n th y các h tr ng mai vàng không ñi u

tra m t s , t l gây h i các lo i sâu trong vư n mà phun ñ nh kỳ là ch y u và

ch nh ng d p g n t t quan tâm chăm sóc cho vư n mai vàng nhi u hơn.

Trong các lo i sâu gây h i trên mai vàng trong ñ a bàn Tp.Long Xuyên, có ñ n

54% h không bi t cách phòng tr b nh nh n ñ và kho ng 19% h không bi t

cách phòng tr b nh b b trĩ, nguyên nhân là do nh n ñ , b trĩ có kích thư c r t

nh , không có ngư i hư ng d n và nhà vư n không có d ng c quan sát. Ngoài

ra các h tr ng không bi t chính xác v tri u ch ng nh n ñ h i mai vàng, khi

ñư c ph ng v n mô t tri u ch ng gây h i như sau: thâm ñen trên m t lá, ng ñ

lá, lá b ñ m t dư i, h i ñen n và cháy ñ lá. M t s h còn nh m l n gi a

tri u ch ng gây h i c a nh n ñ v i các tri u ch ng khác như: r p sáp, cháy lá,

b trĩ,…%h bnh hư ng100

10074.280

60

40

20294235.52916160

Sâu ăn lá Sâu ñ c Sâu ñ c Sâu ñ c

cành

bông

thânB trĩNh n ñB cánh

ph nc nhHình 4.7: T l các loài sâu gây h i xu t hi n t i các h tr ng mai vàng t i

Tp.Long Xuyên, năm 2012

Do nhi u h nông dân không bi t ho c nh n ñ nh không chính xác v tri u

ch ng và không bi t cách phòng tr h u hi u v nh n ñ gây h i, nên ñây là ñ i

tư ng gây h i nguy hi m cho ngư i tr ng mai vàng trong hi n t i và c tương

lai, n u ngư i tr ng mai vàng không ñư c ti p c n v i ki n th c BVTV trong

th i gian t i t i ñ a bàn Tp.Long Xuyên.

Các h tr ng mai vàng ñư c ph ng v n t i Tp.Long Xuyên, cho bi t các lo i

thu c BVTV thư ng dùng ñ phòng tr nh n ñ gây h i g m: Kinalux,

Kumulus, Macth, Regent, Abamectin,… v i li u lư ng b ng ho c cao hơn

khuy n cáo t 1,5-2,0 l n. ða s các nhà vư n ch bi t phun thu c tr nh n ñ

theo kinh nghi m và s ch d n c a các ñ i lý mua bán thu c BVTV, nên d d n

ñ n bùng phát d ch h i và kháng thu c.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………41%h b nh hư ngCác b nh thư ng gây h i trên

mai vàng có t l t cao ñ n

th p là n m h ng (84,0%), n m

rong thân (83,8%), ñ m lá

(45,1%), b nh cháy lá (29,0%),

thi u dinh dư ng (19,3%), k t

qu này phù h p v i k t qu

A

B

C

D

nghiên c u c a Nguy n Th Trí

(2013), Nguy n Văn Hai Hình 4.8: Tri u ch ng b nh thán thư (A),

(2009). Khi ñư c ph ng v n thì cháy lá (B), thi u dinh dư ng (C) và nh n

ñ nâu gây h i (D) trên mai vàng t i

có ñ n 19% h không bi t cách

Tp.Long Xuyên, năm 2013

phòng tr b nh n m h ng và

Ngu n: Nguy n Văn H ng

kho ng 12 % không bi t cách

phòng tr b nh n m rong. Các lo i thu c BVTV các h tr ng mai thư ng dùng

ñ phòng tr các lo i n m b nh: Antracon, Anvil, Bavistine, COC 85, Zineb,…

v i li u lư ng cao t 1,2-2,5 l n so v i khuy n cáo. Nhìn chung các h tr ng

mai ña s không bi t rõ tri u ch ng và cách phòng tr hi u qu ñ i v i t ng lo i

b nh, nên thư ng s d ng các lo i thu c tr n m ph r ng.

90

80

70

60

50

40

30

20

10

08483.8

45.1

29

19.3N m h ngð m láN m rong thânB nh cháy lá

maiThi u dinh

dư ngHình 4.9: T l các lo i b nh ph bi n trên mai vàng t i Tp.Long Xuyên,

năm 2012

Theo k t qu ñi u tra ph ng v n tr c ti p, 100% h tr ng mai vàng ñ ng ý tham d

t p hu n k thu t tr ng và chăm sóc mai vàng n u ñư c t ch c t i Tp.Long Xuyên.

4.2.Thành ph n nh n nh h i mai vàng t i Tp. Long Xuyên, An Giang

4.2.1. Thành ph n nh n nh h i mai vàng t i Tp. Long Xuyên t

07/2012 ñ n 06/2013thángTheo các tác gi trư c ñây (Ph m Văn Biên, 2003, Nguy n M nh Chinh, 2005;

Nguy n Danh Vàn, 2005) ch có 1 loài nh n ñ Tetranychus sp. gây h i trên maiTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………42vàng. Tuy nhiên m i vùng sinh thái khác nhau thì s loài nh n có m t cũng

khác nhau, vi c xác ñ nh s có m t cũng như m c ñ gây h i c a t ng loài là vô

cùng c n thi t ñ có th xác ñ nh các bi n pháp phòng ch ng hi u qu .ABHình 4.10: Tri u ch ng gây h i c a nh n ñ trên lá mai t i

Tp. Long Xuyên, năm 2012

(A: Lá mai bình thư ng, B: Lá mai b nh n ñ nâu gây h i)

Ngu n : Nguy n Văn H ng

K t qu ñi u tra thành ph n nh n nh gây h i trên mai vàng t i Tp. Long Xuyên

t tháng 07/2012 ñ n tháng 06/ 2013 ñã thu ñư c 2 loài nh n nh gây h i ñư c

trình bày b ng 4.3.

B ng 4.3. Thành ph n nh n nh h i mai vàng t i Tp. Long Xuyên, t tháng

07/2013 ñ n 06/2013

Tên Vi t

M cñ

V trí

TT

Tên khoa h c

H

Nam

ph bi n gây h i

M t dư i

Acari:

1

Tetranychus sp.

+

lá, gân

Nh n ñ

Tetranychidae

chính lá

M t trên

Acari:

lá, cu ng

Nh n ñ

2

Oligonychus sp.

+++

Tetranychidae

và gân

nâu

chính lá

Ghi chú:

+ < 25% s cây có nh n (ít ph bi n)

++ > 25 ñ n 50% cây có nh n (ph bi n)

+++ > 50% cây có nh n (r t ph bi n)

T i các vư n trên cây mai vàng có 2 loài nh n nh gây h i là loài nh n ñ nâu

Oligonychus sp. và nh n ñ Tetranychus sp.. Trong ñó nh n ñ nâu Oligonychus

sp. là loài gây h i quan tr ng nh t xu t hi n r t ph bi n trên t t c các vư n

ñi u tra (> 50% cây có nh n), loài nh n ñ Tetranychus sp. xu t hi n ít ph bi n

t i các vư n ñi u tra (< 25% s cây có nh n). V y nh n ñ nâu Oligonychus sp.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………43là m t ñ i tư ng gây h i nguy hi m cho nhi u vư n tr ng mai vàng t i An

Giang nói chung và Tp.Long Xuyên nói riêng. Th c t ñi u tra cũng cho th y

nh n ñ nâu Oligonychus sp. có m t thư ng xuyên trên các vư n mai vàng các

giai ño n sinh trư ng khác nhau v i m t ñ khác nhau và h u như gây h i quanh

năm, gây nh hư ng ñáng k ñ n sinh trư ng và s phát tri n cũng như làm tăng

chi phí cho ngư i tr ng. Ngoài ra, nh n ñ t n công gây h i làm lá bi n d ng,

còi c c, có màu ñ ng, kém sinh trư ng, nh hư ng lá già s m và r ng làm cho

cây mai vàng tr hoa s m (trư c t t) nh hư ng ñ n vi c kinh doanh.

K t qu này cũng có th lý gi i là do ñi u ki n t nhiên t i Tp. Long Xuyên

khác v i các vùng khác t i ðBSCL và Tp. H Chí Minh, th i gian th c hi n

nghiên c u c a chúng tôi có h n do v y mà thành ph n loài nh n nh h i mai

vàng khác hơn so v i các công trình nghiên c u trư c ñây các vùng khác

(Vĩnh Long, C n Thơ, B n Tre, Tp. H Chí Minh…) c a các tác gi khác như

Võ Th Thu, Nguy n Th Thu Cúc (2010), ghi nh n có 3 loài nh n ñ

(Tetranychus sp., Oligonychus sp. và Tenuipalpus pacificus Baker).

Tri u ch ng gây h i: nh n ñ nâu Oligonychus sp. s ng m t trên lá, t p trung

gân lá, có giăng tơ, ch y u là lá già và lá bánh t . Khi m t ñ cao, chúng di

chuy n c lên lá non, n , hoa và ñ tr ng trên ñó. Chúng chích vào mô lá t o

nên các v t châm r t nh màu tr ng, khi m t ñ cao, các v t châm liên k t v i

nhau t o thành m ng l n. Quan sát m t dư i, t i nh ng ch có nh n t p trung,

v t h i là nh ng m ng khô màu nâu vàng, còn m t trên th y có các m ng bi n

vàng, lá m t ñ bóng, d n d n r ng h t lá mai vàng d n ñ n cây kém phát tri n.0

1

3

5

7

9

Hình 4.11: Các c p gây h i c a nh n ñ nâu h i mai vàng g m 0,1,3,5,7,9

Ngu n: Nguy n Văn H ngTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………444.2.2. Nghiên c u ñ c ñi m hình thái

T i Tp.Long Xuyên, nh n hi n di n h u như su t năm trên cây hoa mai vàng,

m t s thư ng r t cao trong mùa n ng và th p vào mùa mưa. Trong quá trình

kh o sát chúng tôi ghi nh n có 2 loài nh n gây h i trên cây hoa mai, bao g m

Tetranychus sp., Oligonychus sp. (Tetranychidae). Trong 2 loài nh n phát hi n

ñư c thì loài Oligonychus sp. là loài hi n di n ph bi n và gây h i quan tr ng

nh t, loài Tetranychus sp. ch xu t hi n rãi rác v i m t s th p, gây h i không

quan tr ng.

4.2.2.1. Nh n ñ nâu Oligonychus sp. (Acari: Tetranychidae)

ðây cũng là loài xu t hi n nhi u trên các vư n mai vàng kh o sát và gây h i

n ng nh t, ñ c bi t trong mùa n ng nóng.

ð c ñi m hình thái

Tr ng: Hình tròn, màu tr ng trong hơi nâu ñư ng kính tr ng kho ng 0,12-0,13

mm. ð nh gi a tr ng có m t s i lông màu tr ng và hơi cong. Lúc m i ñ tr ng

có màu tr ng, trong su t, sau chuy n thành màu nâu ñ và s p n có màu h ng

hơi ñ c. Tr ng n theo d ng n p tr ng chia ñôi, theo chi u ngang c a tr ng, sau

khi tr ng n ñ l i n a ph n v màu tr ng trong su t. Tr ng có ñư ng kính là

0,12±0,01 mm (bi n ñ ng t 0,11-0,13 mm) (hình 4.14).

u trùng: Giai ño n u trùng g m 3 tu i

u trùng tu i 1: Nh n non m i n cơ th có màu tr ng ñ c, trên thân có nh ng

ch m h ng. giai ño n này nh n non ch có 3 c p chân và các c p chân có màu

tr ng trong. Trên thân có nhi u c p lông ng n. Chi u dài cơ th là 0,14±0,01

mm (bi n ñ ng t 0,12-0,16 mm) và chi u r ng cơ th trung bình là 0,11±0,01

mm (bi n ñ ng t 0,11-0,12 mm). Sau ñó u trùng d n d n chuy n sang màu

nâu hơi ñen. Khi chu n b l t xác thư ng có giai ño n n m b t ñ ng và các ñôi

chân thu vào bên dư i cơ th .

u trùng tu i 2: giai ño n này nh n ñã có 4 c p chân, các ñôi chân dài hơn và

kích thư c cũng l n hơn so v i nh n tu i 1. Lúc này chi u dài cơ th c a nh n là

0,18±0,02 mm (bi n ñ ng t 0,15-0,21 mm) và chi u r ng cơ th là 0,15±0,01

mm (bi n ñ ng t 0,14-0,16 mm). Cơ th nh n có màu ñen, hai m t màu ñ . Khi

chu n b l t xác sang tu i 3 nh n cũng có giai ño n n m b t ñ ng không gây h i.

u trùng tu i 3: Có 4 c p chân, cơ th v n có màu nâu ñen, các ñôi chân trong

su t. Hai m t có màu ñ ñ m. Cơ th u trùng tu i này l n g n b ng nh nTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………45Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×