1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >

Tài liệu tham khảo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.76 MB, 104 trang )


14. Tr n Văn Hòa và ctv (2000), Hư ng d n s d ng thu c b o v th c v t t p

8, Nhà xu t b n Nông Nghi p, trang 36-37.

15. Huỳnh Quang Huy, 2005, Bư c ñ u xác ñ nh ký ch và thiên ñ ch r y ph n

tr ng trên cây tr ng t i m t s huy n trong ñ a bàn t nh An Giang, Lu n văn ð i

h c, Trư ng ð i h c An Giang.

16. Ph m Văn L m và Tr n Thanh Tháp (2011), “M t s k t qu bư c ñ u

nghiên c u v b trĩ sáu ch m b t m i”, Công trình nghiên c u khoa h c v côn

trùng, quy n 3, Nhà xu t b n Nông Nghi p, trang 178-184.

17. V n Mai (2006), “Mai Bonsai”, Khoa h c ph thông, Chuyên ñ Mai T t,

trang 13.

18. Tr n Văn Mư i và Nguy n Thanh Minh (2007), K thu t tr ng Mai, Nhà

xu t b n Văn hóa thông tin, trang 24-29.

19. ð ng Nguy n H ng Phương (2006), Nghiên c u thành ph n nh n h i, bi n

pháp phòng tr loài nh n h i ch y u hoa h ng v Xuân-hè 2006 t i Hà N i và

vùng ph c n, Lu n văn Th c sĩ Nông nghi p, ð i H c Nông Nghi p I Hà N i,

Hà N i.

20. D.J. Rae & ctv (2004), S d ng d u khoáng làm vư n và d u khoáng nông

nghi p trong phòng tr t ng h p sâu b nh h i cây ăn qu có múi, Trung Tâm

Làm Vư n và Tr ng Tr t (Trư ng ð i H c Tây Sydney) Vi n B o V Th c

V t, Nhà xu t b n Nông nghi p, 135 trang.

21. Thái Văn Thi n (2010), K thu t tr ng Mai vàng, Nhà xu t b n Nông

Nghi p, 157 trang.

22. Võ Th Thu và Nguy n Th Thu Cúc (2010), “Côn trùng và nh n h i trên cây

hoa mai và ñ c ñi m sinh h c, sinh thái c a sâu ăn nh y hoa”, K y u H i ngh

khoa h c Phát tri n nông nghi p b n v ng thích ng v i s bi n ñ i khí h u,

Khoa Nông nghi p và Sinh h c ng d ng, Trư ng ð i H c C n Thơ, trang 495502.

23. Trần Thu, 2009, Di t tr nh n ñ h i cam quýt b ng vòi phun áp l c, Nông

nghi p Vi t Nam.

24. Tr n Thu n (2010), “Chăm sóc mai vàng”, K y u h i th o ng d ng công

ngh cao trong s n xu t hoa và cây ki ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông

thôn Tp. H Chí Minh, trang 92-94.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………5925. Nguy n Th Bích Th y (2011), Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh h c, hình

thái nh n ñ nâu h i chè (Oligonychus coffeae Nietner) và bi n pháp phòng tr

t i Ba Vì- Hà N i, Lu n văn Th c sĩ Nông nghi p, ð i H c Nông Nghi p I Hà

N i, Hà N i.

26. Nguy n Th Th y và ctv (2007), “Nghiên c u nh n h i cam quýt và bi n

pháp phòng tr vùng Hà N i và ph c n (2001-2003)”, B môn côn trùng 40

năm xây d ng và phát tri n (1968-2008), Nhà xu t b n Nông Nghi p, trang 9092.

27. Nguy n Thi n T ch (2010), “Mai Phú Tân loài mai l

ph 2010”, T p chí Hoa c nh s 3(165) 2010, trang 4-6.H i hoa xuân Thành28. Lê Trang, 2012, Phòng tr sâu, b nh h i cây mai, H i Hoa Mai Phư ng

Tân Phú ðông TP HCM.

29. Nguy n Th Trí và Vũ Kh c Chung, 2013, Phòng tr sinh v t h i mai vàng,

Chi C c BVTV Tp. H Chí Minh.

30. Tôn Th t Trình (2006), “Nh Mai vàng Vi t Nam”, Khoa h c ph thông,

Chuyên ñ Mai T t, trang 20.

31. Nguy n Danh Vàn (2005), H i ñáp v phòng tr sâu b nh h i cây hoa

ki ng, Nhà xu t b n Tr , trang 35-37.

32. Dương Hoa Xô (2010), “ ng d ng ch ph m sinh h c ph c v cho cây

tr ng - Hư ng ñi ñúng ñ n c a phát tri n nông nghi p sinh thái b n v ng”, K

y u H i th o khoa h c ng d ng các bi n pháp sinh h c trong lĩnh v c tr ng

tr t theo hư ng phát tri n nông nghi p b n v ng t i An Giang, S Khoa H c và

Công Ngh An Giang, trang 79.

Tài li u nư c ngoài

33. Birch L. C., (1948). The intrinsis rate of natural increase on an insect

population. The journal of animal Ecology 17: 15 – 26.

34. Zhi – Qiang & Rosa Henderson, Alan Flynn, Nicolas A. Martin (2002), Key

to Tetranychidae of New Zealand.

35. www.ppd.gov.vn truy c p ngày 01/02/2012.Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………60PH L C

Ph l c 1

TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I-----------------------------------------------------------------------------------------------PHI U ðI U TRA K THU T CANH TÁC VÀ PHÒNG TR SÂU

B NH TRÊN CÂY MAI VÀNG

- ð a ñi m ñi u tra: ................................................................................................

1. H và tên ch h : ................................................................................................

2. ð a ch : S nhà.............Khóm..................Phư ng...................TP. Long Xuyên

3. Trình ñ h c v n:.................................................................................................

4. Di n tích:.............................................................................................................

5. Kinh nghi m tr ng lo i cây này (bao nhiêu năm): .............................................

ho c t năm nào ?....................................................................................................

6. Gi ng mai Ông/bà ñang tr ng là các gi ng mai gì ? (ðánh d u vào ô thích

h p và có th ch n nhi u ô n u ñang tr ng nhi u lo i khác nhau)

D o B n Tre

Th ð c

Mai ñ a phương

Tân Châu

Khác (ghi rõ)……………...............

7. Ông/bà có h c qua các l p t p hu n nào v k thu t tr ng mai không ?Không

N u Có, xin Ông/bà li t kê các l p mà mình ñã t p hu n

STT N i dung

Khi nào Ai t p hu n

ðánh giá hi u qu8. Cách chăm sóc:

8.1 Bón phân như th nào ?

8.1.1 Ông/bà bón phân bao nhiêu l n/tháng ho c năm?.................l n/tháng; ho c

..………..l n/nămTrư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………618.1.2 Ông/bà k t h p công th c phân như th nào cho m i l n bón/ch u ?

Th i gian bón Khi

Lư ng phân bón (gram/ch u)

STT

trong năm

nào

DAP

Bánh d u

NPK

Phân khác

1

2

3

4

5

6

8.2. Tư i nư c như th nào ?

8.2.1 Cách th c tư i

Tư i vào g c

Tư i trên lá

C hai

Cách khác

8.2.2 Th i gian cách nhau gi a hai l n tư i là bao nhiêu ngày: …………….ngày

8.2.3 Phương ti n ñ tư i là gì ?

Vòi nư c

Máy bơm tư i

Khác (ghi rõ) …………………………

8.3. Kho ng cách s p x p ho c tr ng như th nào:.................................................

................................................................................................ ................................

9. Nh ng sâu chính thư ng xu t hi n t i ñ a phương và cách phòng tr ?

Cách phòng tr ,

Nh ng lo i

Th i gian xu t

Thi t h i

lo i thu c và li u

STT

sâu

hi n (9.2)

(9.3)

lư ng s d ng

(9.1)

(9.4)

1

2

3

4

5

Lưu ý: Nh ng lo i sâu nào chưa bi t cách phòng tr ..............................................

....................................... ....................................... ................................................

....................................... ....................................... .................................................

Các lo i sâu thư ng g p là: (1) Sâu ăn lá; (2) Sâu ñ c cành; (3) Sâu ñ c bông;

(4) Sâu ñ c than; (5) B trĩ; (6) Nh n ñ ; (7) B cánh ph n và (8) c nh .

10. Nh ng lo i b nh chính thư ng xu t hi n và cách phòng tr ?

Cách phòng tr ,

Th i gian

Nh ng lo i

Thi t h i

lo i thu c và li u

STT

xu t hi n

b nh (10.1)

(10.3)

lư ng s d ng

(10,2)

(10.4)

1

2

3

4

5Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………62Lưu ý: Nh ng lo i b nh chưa bi t cách phòng tr : ................................................

....................................... ....................................... ................................................

....................................... ....................................... .................................................

Các lo i b nh thư ng g p trên mai vàng là: (1) N m h ng; (2) ð m lá; (3) N m

rong thân; (4) B nh cháy lá mai; (5) Thi u dinh dư ng.

11. Ông (Bà) có bi t nh n ñ h i mai vàng hay không ? Tri u ch ng và cách

phòng tr ?Không

Tri u ch ng hay ñ c ñi m nh n d ng trên lá, hoa, n

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Cách phòng tr và lo i thu c phòng tr và li u lư ng

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

12. N u t ch c t p hu n, h i th o, tham quan thì Ông (bà) có tham gia và áp

d ng ti n b m i hay không ?Không

T i sao ? ..................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.

* Ý ki n khác:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

CHÂN THÀNH C M ƠN ÔNG/BÀ !

..................................., ngày.....tháng.....năm 2012

Ch h

Ngư i ñi u tra..........................................................................Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………63Ph l c 2

1. M t ñ nh n trư c khi phun

ANOVABetween Groups

Within Groups

TotalSum of

Squares

32809.225

53249.245

86058.47Df

5

12

172. M t ñ nh n sau khi phun 1 ngày

ANOVA

Sum of

Df

Squares

Between Groups

585303.148

5

Within Groups

214.955

12

Total

585518.103

17Mean

Square

6561.845

4437.437Mean

Square

117060.63

17.9133. M t ñ nh n sau khi phun 3 ngày

ANOVA

Sum of

Mean

df

Squares

Square

Between Groups

770145.678

5 154029.136

Within Groups

743.256

12

61.938

Total

770888.934

17

4. M t ñ nh n sau khi phun 5 ngày

ANOVA

Sum of

Mean

df

Squares

Square

Between Groups

1129882.72

5 225976.544

Within Groups

401.053

12

33.421

Total

1130283.773

17

5. M t ñ nh n sau khi phun 7 ngày

ANOVA

Sum of

df

Squares

Between Groups

872332.151

5

Within Groups

558.589

12

Total

872890.74

17Mean

Square

174466.43

46.549F

1.479FSig.

0.267Sig.6535F0Sig.2487F0Sig.6761F0Sig.3748Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………0646. M t ñ nh n sau khi phun 10 ngày

ANOVA

Sum of

df

Squares

Between Groups

317976.027

5

Within Groups

2056.429

12

Total

320032.456

17Mean

F

Square

63595.205 371.101

171.3697. Hi u l c s d ng thu c sau 1 ngày x lý

ANOVA

Sum of

Mean

df

Squares

Square

Between Groups

24768.618

5

4953.724

Within Groups

872.207

12

72.684

Total

25640.825

17

8. Hi u l c s d ng thu c sau 3 ngày x lý

ANOVA

Sum of

Mean

df

Squares

Square

Between Groups

18449.359

5

3689.872

Within Groups

204.813

12

17.068

Total

18654.172

17FSig.

0Sig.68.154F0Sig.216.199. Hi u l c s d ng thu c sau 5 ngày x lý

ANOVA

Sum of

Mean

df

F

Squares

Square

Between Groups

24453.239

5

4890.648 122.503

Within Groups

479.073

12

39.923

Total

24932.312

17

10. Hi u l c s d ng thu c sau 7 ngày x lý

ANOVA

Sum of

Mean

df

F

Squares

Square

Between Groups

24028.818

5

4805.764 230.688

Within Groups

249.988

12

20.832

Total

24278.806

17Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………0Sig.

0Sig.

06511. Hi u l c s d ng thu c sau 10 ngày x lý

ANOVA

Sum of

Mean

df

F

Squares

Square

Between Groups

33780.534

5

6756.107 433.241

Within Groups

187.132

12

15.594

Total

33967.666

17Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………Sig.

066Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

×