1. Trang chủ >
  2. Chuyên ngành kinh tế >
  3. Thị trường chứng khoán >

Đường xu thế - Trenline

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.81 MB, 64 trang )


Đường xu thế - Trenline

• Đường xu thế hướng lên

• Đường xu thế hướng xuống© 2006 TMT, All rights reserved18Thực hành

• GMD© 2006 TMT, All rights reserved19GMD© 2006 TMT, All rights reserved20Kênh xu thế - Trend channel

• Định nghĩa: Kênh là khoảng dao động của giá, nếu giá

dao động trong một dải thì dải đó gọi là kênh.

• Dải dao động đó được xác định bởi 2 đường biên là

đường xu thế và đường kênh (Channel Line), 2 đường

này song song với nhau.© 2006 TMT, All rights reserved21Kênh xu thế - Trend channel

• Kênh xu thế hướng xuống© 2006 TMT, All rights reserved22Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (64 trang)

×