1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.32 MB, 109 trang )


16. Trương Thị Minh Sâm (Chủ biên) (2001), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

vùng nông thôn ngoại thành TP. Hồ Chí Minh, NXB Khoa học xã hội, TP. Hồ Chí Minh.

17. Sở kế hoạch và đầu tư Bến Tre (2009), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

tỉnh Bến Tre đến năm 2020, Bến Tre.

18. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Bến Tre (2010), Báo cáo tóm tắt Quy hoạch

phát triển nông nghiệp – thuỷ sản tỉnh Bến Tre đến năm 2020, Bến Tre.

19. Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre (2010), Quy hoạch phát triển khoa học và công

nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 – 2020, Bến Tre.

20. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Bến Tre (2010), Quy hoạch phát triển ngành

nghề nông thôn đến năm 2020, Bến Tre.

21. Sở Tài nguyên, môi trường Bến Tre, Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre giai

đoạn 2008 đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Bến Tre.

22. Sở Tài nguyên, môi trường Bến Tre (2010), Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh

Bến Tre (2005 – 2010), Bến Tre.

23. Sở Tài nguyên, môi trường Bến Tre, Hiện trạng môi trường nông thôn tỉnh Bến Tre,

Bến Tre.

24. Sở Tài nguyên, môi trường Bến Tre (năm 2003), Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh

Bến Tre năm 2003, Bến Tre.

25. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Bến Tre (2010), Báo cáo tổng kết 5 năm (2006

– 2010) thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp và nhiệm vụ 5 năm

(2011 – 2015), Bến Tre.

26. Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Báo cáo công tác dạy nghề, tạo việc làm, xoá

đói giảm nghèo tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2001 – 2005, Bến Tre.

27. Trần Thị Thanh Thu (2008), Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp

– nông thôn tỉnh Phú Yên trong thời kì công nghiệp hoá – hiện đại hoá, Luận văn thạc sĩ

Địa lí, Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

28. Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) (2005), Địa lí kinh tế - xã hội đại cương, NXB Đại học

sư phạm, Hà Nội.

29. Lê Thông (chủ biên) (2004), Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam, NXB Đại học sư phạm,

Hà Nội.30. Tỉnh uỷ Bến Tre (2008), Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TW

Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông

thôn, Bến Tre.

31. Tỉnh uỷ Bến Tre (2005), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ VIII,

Bến Tre.

32. Tỉnh uỷ Bến Tre (2010), Văn kiện trình Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh Bến Tre, Bến Tre.

33. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre (2011), Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới

tỉnh Bến Tre, Bến Tre.PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2007 – 2010 (ha)

Mục đích sử dụng20071/1/2010So sánh 2010/2007

(tăng (+) giảm (-)Tổng diện tích tự nhiên236.020236.062421. Đất nông nghiệp181.551179.672-1.8791.1. Đất sản xuất nông nghiệp136.196143.1866.9901.1.1. Đất trồng cây hàng năm50.37948.104-2.275Đất trồng lúa37.05638.3531.297335210-125Đất trồng cây hàng năm khác12.9889.541-3.4471.1.2. Đất trồng cây lâu năm85.81795.0829.2651.2. Đất lâm nghiệp có rừng6.4314.149-2.2821.3. Đất nuôi trồng thuỷ sản37.26530.289-6.9761.4. Đất làm muối1.3141.757443345291-542. Đất phi nông nghiệp54.39855.9821.5842.1. Đất ở7.4897.712223406488822.1.2. Đất ở nông thôn7.0837.2241412.2. Đất chuyên dùng8.63310.2161.5832.3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng2033081052.4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa804763-4137.26736.981-2862.6. Đất phi nông nghiệp khác2203. Đất chưa sử dụng71408337Đất cỏ dùng vào chăn nuôi1.5. Đất nông nghiệp khác2.1.1. Đất ở đô thị2.5. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùngNguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bến Tre năm 2009, 2010Phụ lục 2: GTSX, cơ cấu và tăng trưởng nội bộ ngành nông nghiệp

(Đơn vị: Cơ cấu, tăng trưởng (%), GTSX: triệu đồng)

Chỉ tiêu2000200520062007200820092010GTSX (Giá tt)3.739.6005.521.3675.772.6226.569.12410.339.32811.431.31412.017.951Trồng trọt2.749.7543.453.2023.708.1364.016.7816.092.6576.401.8217.087.974Chăn nuôi849.9831.626.0191.586.5071.952.1693.112.7713.445.2083.399.216Dịch vụ139.863442.146447.979600.1741.133.9001.584.2851.530.761Cơ cấu100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00Trồng trọt73,5362,5464,2461,1558,9356,0058,98Chăn nuôi22,7329,4527,4829,7230,1130,1428,28Dịch vụ3,748,018,289,1410,9713,8612,74GTSX (Giá ss2.522.1163.225.2783.289.4053.541.5183.782.8554.025.8054.090.860Trồng trọt2.017.6932.464.5632.471.7272.560.3552.706.3062.775.4622.802.453Chăn nuôi428.759601.602646.096768.831828.321921.262955.666Dịch vụ75.664159.113171.582212.332248.228329.081332.741Tăng trưởng2,505,941,997,666,816,421,62Trồng trọt1,945,380,293,595,702,560,97Chăn nuôi2,529,407,4019,007,7411,223,73Dịch vụ19,982,187,8423,7516,9132,571,111994)Bình quân 2001 - 2005Bình quân 2006 - 2010Bình quân 2001 - 2010Tăng trưởng5,04,95,0Trồng trọt4,12,63,3Chăn nuôi7,09,78,4Dịch vụ16,015,116,0Nguồn: Niên giám thống kê Bến Tre qua các nămPhụ lục 3: Hiện trạng trồng trọt tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2000 – 2010

Tốc độ tăng trưởng bình quân

Chỉ tiêu200020052010(%)

2001 -2006 -2001 -200520102010I. Diện tích (ha)

1. Lương thực102.38284.35281.166-3,8-0,8-2,3- Lúa101.61783.50480.228-3,9-0,8-2,3+ Đông xuân23.18221.84421.063-1,2-0,8-1,0+ Hè thu29.48623.99623.243-4,1-4,7-2,4+ Mùa48.94937.66435.922-5,1-1,0-3,01.7201.5191.355-2,5-2,3-2,4+ Ngô7658489382,12,02,1+ Khoai lang446255202-10,6-4,6-7,6+ Sắn (khoai mỳ)509416215-4,0-12,4-7,52. Rau đậu các loại4.6063.6875.926-4,410,02,63. Cây công nghiệp hàng năm16.30210.8476.575-7,8-9,5-8,7+ Cói15165838934,2-10,09,9+ Mía15.7609.8165865-9,0-9,8-9,4+ Lạc388373321-0,8-3,0-1,937.75837.59551.560-0,16,53,233.01933.58741.5350,34,32,3-1.1836.333-39,9--362.615-135,6-5. Cây ăn quả32.37939.73932.6804,2-3,80,1- Cam, quýt4.11810.1944.63119,9-14,61,2- Màu4. Cây công nghiệp lâu năm

- Dừa

Trong đó: diện tích thu hoạch

- Ca cao (trồng xen vườn dừa)

Trong đó: diện tích thu hoạch- Chanh1.8312.7311.9038,3-7,00,4- Bưởi3983.0044.42249,88,027,2- Chuối2.2511.5302.527-7,510,61,2- Xoài7181.9271.32821,8-7,26,3- Nhãn12.9178.9866.249-7,0-7,0-7,0- Chôm chôm3.2873.8683.9413,30,41,8- Cây ăn quả khác6.8597.4997.6791,80,51,135,1640,8845,723,12,32,7+ Đông xuân48,5244,1557,54-1,95,41,7+ Hè thu39,0437,6239,14-0,80,80,0+ Mùa26,4941,0743,059,20,95,0+ Ngô28,8433,8436,933,31,82,5+ Khoai lang75,4077,1098,560,45,02,7+ Sắn (khoai mỳ)102,2088,0397,07-2,92,0-0,52. Rau đậu các loại89,96106,29165,283,49,26,3+ Cói108,2175,3377,46-7,00,6-3,3+ Mía628,40697,55784,412,12,42,2+ Lạc19,2826,3028,636,41,74,070,1777,05101,161,95,63,7-48,8982,74-11,1-5. Cây ăn quả134,82130.60122,23-0,7-1,3-1,0- Cam, quýt133,33101,1597,23-5,4-0,8-3,1- Chanh136,60128,66126,41-1,2-0,4-0,8- Bưởi152,63128,36114,48-3,4-2,3-2,8- Chuối180,66172,66171,21-0,9-0,2-0,5- Xoài103,8398,1985,67-1,1-2,7-1,9- Nhãn117,28127,50100,131,7-4,7-1,6- Chôm chôm159,99190,08186,543,5-0,41,5- Cây ăn quả khác137,94133,22111,14-0,7-3,6-2,11. Lương thực359.469344.261370.274-0,91,50,3- Lúa357.263341.391366.810-0,91,40,3+ Đông xuân112.49096.436121.194-3,04,70,8+ Hè thu115.11890.27290.977-4,80,2-2,3+ Mùa129.655154.683154.6393,6-0,011,8II. Năng suất (tạ/ha)

1. Lương thực

- Lúa- Màu3. Cây công nghiệp hàng năm4. Cây công nghiệp lâu năm

+ Dừa

+ Ca caoIII. Sản lượng (tấn)- Màu+ Ngô2.2062.8703.4645,43,84,6+ Khoai lang3.3631.9661991-10,20,3-4,7+ Sắn (khoai mỳ)5.2023.6622.087-6,8-10,6-8,72. Rau đậu các loại41.43739.18897.944-1,118,89,03. Cây công nghiệp hàng năm992.761690.655463.988-7,0-7,7-7,3+ Cói1.6344.9573.01324,9-9,56,3+ Mía990.361684.717460.056-7,1-7,7-7,4+ Lạc7489819195,6-1,32,1231.700258.800420.1732,210,26,1-17621.636-161,8-5. Cây ăn quả309.254379.902318.0404,2-3,50,3- Cam, quýt29.49269.46935.56818,7-12,51,9- Chanh18.66027.10920.9597,8-5,01,2- Bưởi2.73215.82733.92142,116,528,7- Chuối33.51224.36336.879-6,28,61,0- Xoài3.28110.65410.18626,6-0,912,0- Nhãn105.779108.92662.0320,6-10,7-5,2- Chôm chôm40.39863.75267.6029,61,25,3- Cây ăn quả khác75.40059.80250.893-4,5-3,2-3,93.453.2027.087.974- Cây lương thực814.7811.764.404- Cây công nghiệp709.4572.010.0671.710.6572.610.992- Rau, đậu các loại73.182368.871- Cây khác145.125333.640Cơ cấu (%)100,00100,00- Cây lương thực23,6024,89- Cây công nghiệp20,5428,36- Cây ăn quả49,5436,84- Rau, đậu các loại2,125,20- Cây khác4,204,714. Cây công nghiệp lâu năm

+ Dừa

+ Ca caoIII. Giá trị sản xuất (giá thực

tế) - Triệu đồng- Cây ăn quảNguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bến Tre qua các nămBảng 4: Giá trị sản xuất, cơ cấu ngành chăn nuôi

2005200620072008200920101. 626.0191.586.5071.952.1693.112.7713.445.2083.399.216- Gia súc1.460.4311.389.9311.651.9752.637.3572.837.3202.750.215- Gia cầm67.23198.350182.803287.839323.234391.598GTSX (giá thực tế) –

Triệu đồng- Chăn nuôi khác40.83936.17634.76753.77160.74859.332- Sản phẩm không qua giết mổ26.27529.83265.24892.537123.228128.260- Sản phẩm phụ chăn nuôi31.24332.21717.37741.267100.67869.811Cơ cấu (%)100,00100,00100,00100,00100,00100,00- Gia súc89,8287,6184,6284,7282,3680,91- Gia cầm4,136,209,379,259,3811,52- Chăn nuôi khác2,512,281,781,731,761,75- Sản phẩm không qua giết mổ1,621,883,342,973,583,77- Sản phẩm phụ chăn nuôi1,922,030,891,332,922,05Nguồn: Báo cáo giá trị sản xuất nông nghiệp qua các nămPhụ lục 5: Hiện trạng ngành lâm nghiệp Bến Tre, giai đoạn 2000 – 2010

Tốc độ tăng trưởng bình quân (%)

2000200520102001 -006 -2001 -200520102010I. Đất lâm nghiệp (ha)6.1636.4217.8330,84,12,0Trong đó: đất có rừng3.5733.6844.1490,62,41,5II. Trồng rừng tập trung (ha)1651672-37,335,1-8,0III. Trồng cây phân tán (10005.3813.7231.004-7,1-23,1-15,51.9501.674241-3,0-32,1-18,96.0687.0522.7803,1-17,0-7,5- Củi (Xi te)232.65549.16228.964-26,7-10,1-18,8- Tre (1000c)1.271685468-11,6-7,3-9,5- Lá dừa nước (1000 tàu)18.56024.96620.4926,1-3,91,01. Giá thực tế – Triệu đồng69.25662.37132.989Trồng và nuôi rừng5.1595.6802.102Khai thác lâm sản63.91255.61029.0511851.0811.836100,00100,00100,00Trồng và nuôi rừng7,459,116,37Khai thác lâm sản92,2889,1688,06Dịch vụ và các hoạt động lâm0,271,735,5752.57950.16725.991-0,9-12,3-6,8Trồng và nuôi rừng3.7613.5451.208-1,2-14,4-10,7Khai thác lâm sản48.67145.78323.440-1,2-12,5-7,1cây)

IV. Chăm sóc rừng (ha)

Sản lượng khai thác, tỉa thưa

- Gỗ (m3)V. Giá trị sản xuấtDịch vụ và các hoạt động lâm

nghiệp khác

Cơ cấu (%)nghiệp khác

2. Giá so sánh 1994 – Triệu

đồngDịch vụ và các hoạt động lâm1478391.34341,79,924,8nghiệp khácNguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bến Tre qua các nămPhụ lục 6: Giá trị sản xuất, cơ cấu và tăng trưởng giá trị sản xuất ngành thuỷ sản tỉnh

Bến Tre, giai đoạn 2000 – 2010

(Đơn vị: Cơ cấu, tăng trưởng (%), GTSX: triệu đồng)

Chỉ tiêu2000200520062007200820092010GTSX (giá tt)1.619.5293.162.7433.746.6734.350.7165.122.2145.757.7187.478.813Khai thác1.063.944993.7351.060.0761.171.8001.398.2913.888.6605.053.692Nuôi trồng555.4082.135.1822.618.1733.139.8103.666.2061.795.1632.315.843Dịch vụ17733.82768.42439.10657.71773.895109.278Cơ cấu100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00Khai thác65,6931,4228,2926,9327,3067,5467,57Nuôi trồng34,3067,5169,8872,1771,5731,1830,97Dịch vụ0,011,071,830,901,131.281,461.373.7972.264.0732.580.5383.132.0803.646.0193.904.0744.486.886Khai thác919.095856.742912.993935.5621.070.1612.485.6252.902.620Nuôi trồng454.5601.383.3411.620.9982.170.5402.539.7621.373.6671.526.584Dịch vụ14223.99046.54725.97836.09644.78257.682Tăng trưởng6,338,0413,9821,3716,417,0814,93Khai thác-0,177,926,572,4714,39123,2716,78Nuôi trồng22,457,0717,1833,9017,01-45,9111,13Dịch vụ-4,0551,0294,03-44,1938,9524,0628.81GTSX (giá ss)Bình quân 2001- 2005Bình quân 2006 - 2010Bình quân 2001- 2010Tăng trưởng10,514,712,6Khai thác-1,427,612,2Nuôi trồng24,92,012,9-19,2-Dịch vụNguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bến Tre qua các nămPhụ lục 7: Một số chỉ tiêu chủ yếu của trang trại năm 2010

Chỉ tiêuTổng sốTrồng câyTrồngChănNuôiSXKDhàng nămcây lâunuôitrồngtổngthuỷ sảnhợpnăm

I. Tổng số trang trại4.8557311.0249242.156201. Lao động (người)17.2363.4764.4512.2906.94079- Lao động của chủ trang trại9.9391.5752.5022.0283.79143- Lao động thuê ngoài thường xuyên3.2613465772002.12315- Lao động thuê ngoài thời vụ qui đổi4.0361.5551.372621.026212. Đất sử dụng của trang trại (ha)9.769,2469,31.233,4638,47.411,916,2- Đất nông nghiệp2.423,4469,31.232,4632,773,515,5+ Đất trồng cây hàng năm

+ Đất trồng cây lâu năm611,8435,714,1111,449,80,81.796,048,51.191,2517,724,014,5- Đất lâm nghiệp1,0- DT mặt nước nuôi trồng thuỷ sản1,07.344,80,01,05,77.337,50,71.317.287153.614202.805269.691682.9828.195293.53239.18969.12253.863129.6051.7531.595.72798.982109.702440.779938.4267.8391. Lao động (người)3,554,764,352,483,223- Lao động của chủ trang trại2,052,152,442,191,762- Lao động thuê ngoài thường xuyên0,670,470,560,220,980- Lao động thuê ngoài thời vụ qui0,832,131,340,770,4812. Đất sử dụng của trang trại (ha)2,010,641,200,693,440- Đất nông nghiệp0,500,641,200,680,330+ Đất trồng cây hàng năm0,130,600,010,120,020+ Đất trồng cây lâu năm0,370,071,160,560,010- Đất lâm nghiệp0,0- DT mặt nước nuôi trồng thuỷ sản1,510,000,013,4003. Tổng số vốn sản xuất (triệu đồng)

4. Thu nhập của trang trại (triệu đồng)5. Giá trị sản lượng hàng hoá và

dịch vụ (triệu đồng)

II. Bình quân 1 trang trạiđổi3. Tổng số vốn sản xuất (triệu đồng)271,33210,14198,05291,87316,784094. Thu nhập của trang trại (triệu đồng)60,4653,6167,5058,2960,11875. Giá trị sản lượng hàng hoá và328,68135,41107,13477,03435,26391dịch vụ (triệu đồng)Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bến TrePhụ lục 8: Cơ cấu ngành nghề của hộ năm 2001 và 2006

1/10/200101/7/2006Tổng số hộ (hộ)Cơ cấu (%)Tổng số hộ (hộ)Cơ cấu (%)Tổng số hộ278.288100,00303.670100,00- Hộ nông nghiệp214.80377,19193.71163,79- Hộ lâm nghiệp600,02810,03- Hộ thuỷ sản13.4794,8426.8588,84- Hộ công nghiệp10.2533,6815.7155,18- Hộ xây dựng2.7801,007.3192,41- Hộ thương nghiệp20.3047,3034.88511,49- Hộ vận tải2.7630,994.8091,58- Hộ dịch vụ khác9.5223,4211.5313,80- Hộ khác4.3241,568.7612,88Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bến TrePhụ lục 9: Cơ cấu lao động có việc làm phân theo trình độ chuyên môn

kĩ thuật, năm 2001 và 2006

20012006Số người trong độCơ cấuSố người trong độ tuổiCơ cấutuổi lao động có khả(%)lao động có khả năng(%)năng lao động (người)lao động (người)Toàn tỉnh670.567100,00658,295100,00- Chưa qua đào tạo643.04395,90623.53094,776681,148.7361,3- Trung cấp10.7771,6113.5952,1- Cao đẳng5.2700,786.4851,0- Đại học trở lên3.8090,575.9490,9- Sơ cấp, CNKTNguồn: Cục thống kê tỉnh Bến TrePhụ lục 10: Cơ cấu số người trong tuổi lao động có khả năng lao động phân theo

ngành nghề ở nông thôn năm 2001 và năm 2006

20012006Số người trong độ tuổiCơ cấuSố người trong độ tuổiCơ cấulao động có khả năng lao(%)lao động có khả năng(%)động (người)lao động (người)Toàn tỉnh670.567100,00658.295100,00- Nông nghiệp525.42178,4400.75260,9- Lâm nghiệp1350,03760,1- Thuỷ sản35.8985,457.8868,8- Công nghiệp26.7144,047.6947,2- Xây dựng6.5681,016.4702,5- Thương nghiệp47.9477,279.90912,1- Vận tải6.4821,011.3711,7- Dịch vụ khác20.6393,131.6284,87630,112.2091,9- Không làm việcNguồn: Cục thống kê tỉnh Bến TrePhụ lục 11: Chất lượng môi trường không khí tại các cơ sở sản xuất

Vị tríThời gianĐộ ồnCOSO 2NO 2Bụi tổngdBAmg/m3mg/m3mg/m3mg/m323/8/2006 – 26/8/200666,92,30,0480,0200,436/11/2006 – 11/11/200673,11,10,0610,0750,3723/8/2006 – 26/8/200681,01,80,0820,0500,52mẫu

KK-01KK-026/11/2006 – 11/11/200682,7QCVN 05: 2009

QCVN 26: 20100,90,2750,0530,48300,350,20,370Nguồn: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre

KK-01: Trước cổng công ty CP Chế biến chỉ xơ dừa 25/8 – 347 ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, thị xã Bến

Tre.

KK-02: Khu làng nghề sản xuất chỉ xơ dừa – Xã Khánh Thạnh Tân, huyện Giồng Trôm.Phụ lục 12: Kết quả phân tích chất lượng nước kênh rạch nội đồng

Vị tríThời gianpHmẫuSS

mg/l∑Fe

mg/lMn

mg/lNH 4 +

mg/lNO 3 -BOD 5CODColiformmg/lmg/lmg/lMPN/100

mlTP. BếnĐầu mùa khô 20087,13761,540,0720,2480,175814000Tre (xãĐầu mùa mưa 20097,1260,740,0310,440,3<34900BìnhĐầu mùa khô 20096,513610,0090,10,05595700Phú)Đầu mùa mưa 20107,181441,660,010,7966134600Đầu mùa khô 20106,77932,690,0010,3790,05751924000ChâuĐầu mùa khô 20086,48971,280,0320,3140,22582100ThànhĐầu mùa mưa 20097,161580,440,0380,220,7261015000(xã PhúĐầu mùa khô 20096,57571,610,0220,180,066915000AnĐầu mùa mưa 20107,27870,630,1560,7961021000Hoà)Đầu mùa khô 20107,26601,890,0230,5830,0956113000ChợĐầu mùa khô 20087,07631,480,050,1380,24352800LáchĐầu mùa mưa 20097,88921,220,1020,20,55111524000(xãĐầu mùa khô 20096,57571,610,0220,180,066915000VĩnhĐầu mùa mưa 20107,841170,330,0680,2775824000Thành)Đầu mùa khô 20106,72763,480,0070,2630,1184924000Mỏ CàyĐầu mùa khô 20086,92482,420,0310,1180,12<345400(xã TânĐầu mùa mưa 20097,161850,130,0090,182,18<3611000PhúĐầu mùa khô 20096,22652,230,020,330,06<342300Tây)Đầu mùa mưa 20106,8810,610,2630,68991411000Đầu mùa khô 20107,121341,680,0160,5060,145112815000GiồngĐầu mùa khô 20086,97621,540,070,950,34359300TrômĐầu mùa mưa 20097,25200,910,0390,480,25<3524000(xãĐầu mùa khô 20096,64981,460,0250,120,0551124000LươngĐầu mùa mưa 20107,751420,891,7210,67715111500Quới)Đầu mùa khô 20107,51032,60,0140,0780,919252400BaTriĐầu mùa khô 20086,84742,040,1250,3805914000(xã TânĐầu mùa mưa 20097,07821,20.0120.530.59476400Thuỷ)Đầu mùa khô 20097,121053,230.0230.110.05351100Đầu mùa mưa 20107,02691,160.450.664472300Đầu mùa khô 20107,851161,190.1680.5440.034471100BìnhĐầu mùa khô 20086,87941,610,1850,2280,4481514000Đại (xãĐầu mùa mưa 20097.15610.980.0080.961.376911000ChâuĐầu mùa khô 20096.24731.360.0240.020.06465700Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (109 trang)

×