1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >
Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Chiến lược năng lượng ở Việt Nam

Chiến lược năng lượng ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 119trang

Hiện nay, Việt Nam vẫn chưa có một chiến lược và chính sách năng lượng. Tuy

nhiên, dựa vào các văn bản liên quan đến bảo vệ môi trường quốc gia thì có thể phát thảo

một khung chiến lược năng lượng Việt Nam, gồm các điểm sau: Chiến lược về nguồn

năng lượng; Chiến lược tiết kiệm tiêu dùng năng lượng thương mại; Chiến lược ưu tiên

phát triển và sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo quy mô nhỏ.

7.4. Phát triển bền vững

7.4.1. Yêu cầu của phát triển bền vững

Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu hiện tại của con

người nhưng không tổn hại tới sự thoả mãn các nhu cầu của thế hệ tương lai.Công bằng xã hội

 Công bằng giữa các thế hệ

 Đời sống không ngừng nâng cao

 Xã hội đoàn kết thân ái

Kinh tế tăng trưởng cao

 Hiệu quả kinh tế lớn

 Tiết kiệm tài nguyên

Kinh tÕThúc đấy phát triển cùng nhauX· héiPh¸t triÓn

bÒn v÷ng

Tạo cơ sở thuận

lợi cùng phát triểnHài hoà cùng phát triểnM«i tr­êng

Tài nguyên thiên nhiên giàu có

 Moi trường sống trong lành

 Môi trường sản xuất thuận lợi hơn và

phù hợp với trình độ sản xuất

Hình 7.2: Kinh tế - Xã hội - Môi trường trong phát triển bền vững

7.4.2. Các mô hình phát triển bền vững

Theo Jacobs và Sadler(1990

Phát triển bền vững là kết quả của các tương tác qua lại và phụ thuộc lẫn nhaua.của ba hệ thống chủ yếu của thế giới: Hệ thống tự nhiên (bao gồm các hệ sinh thái tự

nhiên và tài nguyên thiên nhiên, các thành phần môi trường của Trái đất); Hệ thống kinh

tế (hệ sản xuất và phân phối sản phẩm), Hệ thống xã hội (quan hệ của những con người

trong xã hội).Hệ KT

PTHệ XHHệ MTHình 7.3: Tương tác giữa 3 hệ thống Tự nhiên- kinh tế- xã hội và phát triển bền

vững. (theo Jacobs và Sadler 1990)

b. Quan hệ giữa kinh tế, xã hội và Môi trường thời gian và không gian có thể

minh họa trong sơ đồ hình 7.4S

XK

TX

HM

TThời gian

Vật chất – Không gianHình 7.4: Sơ đồ quan hệ thời gian và không gian của các hệ kinh tế- xã hội - môi trường

c.Mô hình của hoạt động về Môi trường và Phát triển bền vững thế giới, người ta

tập trung trình bày quan niệm về Phát triển bền vững trong các lĩnh vực sau (Hình 7.5)Kinh

tếhội

Sản

xuấtChính

trịPT

BVQuốc

tếHành

chính

Công

NghiệpHình 7.5: Mô hình phát triển bền vững của WCEP 1987.

3.Mô hình Phát triển bền vững của Villen 1990 : gồm các nội dung cụ thể để duy trì

sự cân bằng của mối quan hệ kinh tế - sinh thái - xã hội đang duy trì phát triển

kinh tế xã hội ở các quốc gia. (Hình 7.6)

Kinh tếGíá trị của máy móc cạnh

tranh quốc tế.

Phát triển.Nông nghiệp bền vững.Bảo vệ nguồn nước,

Sinh thái

kiểm soát thuốc bảo vệ

thực vật. Bảo vệ chất

lượng cuộc sống, văn

hóa trong nông nghiệp

Bảo vệ habitat chất

lượng cảnh quan, chất

lượng nước, đa dạng

sinh học.P

T

B

Bảo vệDu lịch sinh tháiHệ thống quota, hợp tác nông

trại, chính sách thu nhập nghiên

cứu phát triển.XH

Bình ổn giá, quản lý và bảo vệ

Môi trường vùng nông thôn,

sức khỏe và sự an toàn các gia

trị giải trí chống thất nghiệp.Hình 7.6: Mô hình phát triển bền vững Villen 1990.

4.Mô hình của Ngân hàng Thế giới hiểu Phát triển bền vững là sự phát triển kinh tế

xã hội để đạt được đồng thời các mục tiêu kinh tế, mục tiêu xã hội và mục tiêu

sinh thái. (hình 7.7)

Mục tiêu kinh tếPTBVMục tiêu

xã hộiMục tiêu

sinh tháiHình 7.7: Mô hình phát triển bền vững của nhiều tác giả7.4.3. Định lượng hóa sự phát triển bền vững.

1.Các chỉ thị Môi trường của sự phát triển bền vững.

Nhóm các yếu tố liên quan tới sự khá nhau giữa phân tích trạng thái và xác

định mục tiêu.Nhóm các yếu tố liên quan đến sự khác nhau giữa phân tích trạng thái phân

bố của các nhóm mục tiêu khác nhau với vấn đề xác định mục tiêu.Công thức tính bền vững môi trường quốc tế, quốc gia.[]1

 HD   NT   EI 

= ∑ P× 

× 

× SD

 P   HD   NT 

SD: Giá trị của tính bền vững môi trường

P: Số lượng dân cư

HP: Hàng hóa và dịch vụ

NT: Năng lượng và tài nguyên

EI: Tác động môi trường.

2. Các chỉ thị kinh tế xã hội của sự phát triển bền vững.

Các chỉ thị xã hội

HDI = L + H + TL: Tuổi thọ trung bình của người dân

H: Số năm giáo dục bình quân và trình độ văn hóa của dân cư

T: Thu nhập quốc dân bình quân trên đầu người.

Các chỉ thị kinh tế.Quan điểm truyền thống dùng GNP nhưng hiện nay sử dụng chỉ số SNP (tổng sản

phẩm quốc dân bền vững) hoặc chỉ số SNI (tổng thu nhập quốc dân bền vững).3.Các chỉ thị tích hợp về phân tích bền vững toàn cầu.

Trong sự phát triển của xã hội loài người có 4 khía cạnh nền tảng cần được mô tả:

kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường. Để đo tính bền vững của từng khía cạnh đó cần có

các chỉ thị bền vững riêng.

7.4.4. Các nguyên tắc xây dựng xã hội phát triển bền vững

Hội nghị Thượng đỉnh về MT và PTBV tại Rio-de Janeiro (Braxin) tháng 6 năm

1992 đã đưa ý kiến thống nhất của 172 quốc gia về sự cần thiết phải xây dựng một xã hội

PTBV trên Trái Đất.

Có 9 nguyên tắc được đưa ra chỉ sự PTBV như sau:

1. Tôn trọng và quan tâm đến đời sống cộng đồng.

- Nền đạo đức dựa vào sự tôn trọng và quan tâm lẫn nhau và Trái đất là nền tảng

cho sự sống bền vững. Sự phát triển không được làm tổn hại đến lợi ích của các nhóm

khác hay các thế hệ mai sau, đồng thời không đe dọa đến sự tồn tại của những loại khác.

- Bốn đối tượng cần thiết để thực hiện nguyên tắc này:

+ Đạo đức và lối sống bền vững cần phải được tạo ra bằng cách đối thoại

giữa những người lãnh đạo tôn giáo, những nhà tư tưởng, những nhà lãnh đạo xã hội, các

nhóm công dân và tất cả những người quan tâm.

+ Các quốc gia cần soạn thảo bản tuyên ngôn chung và bản giao kèo về sự

bền vững để tham gia vào nền đạo đức thế giới và phải biết kết hợp những nguyên tắc của

sự bền vững vào Hiến pháp và Luật pháp của nước mình.

+ Con người nên thể hiện đạo đức này vào tất cả những hành vi cá nhân và tư

cách nghề nghiệp ở tất cả các hoạt động của cuộc đời.

+ Một cơ quan quốc tế mới cần được thành lập để theo dõi sự thực hiện nền

đạo đức thế giới và hướng sự quan tâm của quần chúng vào những điểm quan trọng của nó.

2. Cải thiện chất lượng cuộc sống con người:

Mục tiêu của phát triển là cải thiện chất lượng cuộc sống con người. Con người có

những mục tiêu khác nhau trong việc phát triển, nhưng một số mục tiêu nói chung là phổ

biến. Phát triển chỉ đúng vào nghĩa của nó khi nó làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn

trong toàn bộ những khía cạnh này.

3. Bảo vệ sức sống và tính đa dạng trên Trái Đất.Phát triển phải dựa vào bảo vệ: nó phải bảo vệ cấu trúc, chức năng và tính đa dạng

của những hệ tự nhiên thế giới mà loài người chúng ta phải phụ thuộc vào chúng. Để đạt

được điều đó cần phải:

- Bảo vệ các hệ duy trì sự sống

- Bảo vệ tính đa dạng sinh học

- Bảo đảm cho việc sử dụng bền vững các tài nguyên tái tạo.

4. Giảm đến mức thấp nhất sự khánh kiệt nguồn tài nguyên không tái tạo.

Sự khánh kiệt nguồn tài nguyên không tái tạo như khoáng sản, dầu khí và than

phải được giảm đến mức thấp nhất . “Tuổi thọ” của những tài nguyên không tái tạo có

thể được tăng lên bằng cách tái chế.

5. Tôn trọng khả năng chịu đựng của trái đất.

Sức chịu đựng của các hệ sinh thái của trái đất là rất có hạn, mỗi khi bị tác động vào,

các hệ sinh thái và sinh quyển khó có thể tránh khỏi những suy thoái nguy hiểm. Để đảm bảo

cho việc sử dụng nguồn tài nguyên tái tạo một cách bền vững, cần có 3 hoạt động:

Sự tăng dân số và tiêu thụ tài nguyên cần phải được đặt trong một giải pháp tổng

hợp và hiện thực trong quy hoạch và chính sách phát triển quốc gia.

- Cần tạo ra những sản phẩm mới để bảo vệ tài nguyên và tránh những lãng phí,

thử nghiệm chúng và áp dụng chúng.

- Hoạt động nhằm ổn định dân số phải dựa trên sự hiểu biết các nhân tố tương tác

với nhau để xác định KÍCH THƯỚC của gia đình.

- Muốn đứng vững trong khả năng chịu tải của Trái đất và điều kiện để cải thiện

chất lượng cuộc sống của con người, cần có những hoạt động nhằm quản lý và bảo vệ các

hệ sinh thái bền vững.

6. Thay đổi thái độ và hành vi cá nhân.

Để thay đổi thái độ và hành vi của con người cần phải có một chiến dịch thông tin

do phong trào phi Chính phủ đảm nhiệm được các Chính phủ khác khuyến khích.

Nền giáo dục chính thống về môi trường cho trẻ em và người lớn cần phải được

phổ cập và kết hợp với giáo dục ở tất cả các cấp.

Cần phải có những hổ trợ hơn nữa để giúp đào tạo về phát triển bền vững.

7. Giúp cho các cộng đồng có khả năng tự giữ gìn môi trường của mình.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chiến lược năng lượng ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×