1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 176 (trang)
III. KIỂM TRA VÀ MÃ HÓA

III. KIỂM TRA VÀ MÃ HÓA

Tải bản đầy đủ - 176trang

KIỂM TRA





Đây là bước kiểm tra chất lượng bảng câu hỏi

nhằm đảm bảo không có bảng câu hỏi nào thiếu

thông tin cần thiết theo yêu cầu thết kế ban đầu







Kiểm tra những đặc tính sau của bảng câu hỏi :



-



Tính logic của các câu trả lời



-



Tính đầy đủ của một câu trả lời và một bảng câu

hỏi



-



Tính hợp lý và xác thực của cácd câu trả lời



MÃ HÓA (Code)





Mã hóa là quá trình chuyển dịch các câu trả lời thực của người trả

lời vào từng nhóm, từng mẫu đại diện với các giá trị tương ứng

nhằm làm cho quá trình tóm tắt, phân tích ,và nhập liệu được dễ

dàng







Mục đích của mã hóa : Là tạo nhãn cho các câu trả lời ,thường là

bằng các con số.







Trình tự tiến hành mã hóa :



-



Xác định câu trả lời cho những câu hỏi tương ứng



-



Xây dựng một danh sách liệt kê các câu trả lời, nhóm các câu trả

lời theo những nhóm đặc trưng (giống nhau về đặc tính, tần suất

xuất hiện…)



-



Gắn nhãn cho những nhóm câu trả lời (Thường là một con số)



Câu 1 : Bạn đang ở nhóm tuổi nào trong số những nhóm tuổi sau :

Nhóm tuổi



Code



Dưới 20 tuổi



1



Từ 20 đến dưới tuổi 30



2



Từ 30 đến dưới tuổi 40



3



Từ 40 đến dưới tuổi 50



4



Từ 50 tuổi trở lên



5



Câu 2 : Bạn đã sử dụng qua những nhãn điện thoại di động nào dưới đây:

Nhãn hiệu



Code



Nokia



1



Ericson



2



Siemens



3



Q-Mobile



4



Motorola



5



Samsung



6



Khác



7



IV - NHẬP LIỆU





Khởi động SPSS:



-



Nhấn vào biểu tượng SPSS for Window trên

màn hình destop



-



Hoặc vào Start -> All Programs ->SPSS for

Window -> SPSS 16.0



-



Xuất hiện hộp thoại



o



Run the tutorial : Chạy chương trình trợ giúp



o



Type in data : Nhập dữ liệu mới



o



Create new query using Database Winzard:

Lập một truy vấn dữ liệu sử dụng Database

Winzard



o



Open an exsting data source : Mở file dữ

liệu đã có sẵn



(Chú ý : Hộp thoại này chỉ xuất hiện một lần

khi bạn khởi động SPSS)



Giao diện nhập liệu



Khai báo tên biến :





Tên biến sẽ hiển thị trên màn hình data của SPSS và bị hạn chế về số

ký tự hiển thị, do đó cần thiết phải khai báo ngắn gọn và dễ gợi nhớ.

Thông thường nên đặt theo thứ tự câu hỏi trong bảng như q1,q2,…

hoặc c1,c2,…







Bắt đầu bằng một chữ cái và không bắt đầu bằng dấu chấm(.)







Không dài quá 8 ký tự







Không được chứa khoảng trắng và các ký tự đặc biệt như (!),(?),(*)







Các từ khóa sau đây không được dùng làm tên biến :

ALL,NE,EQ,TO,LE,LT,BY,OR,GT,AND,NOT,GET,WITH



Nhập giá trị (Cột Value)





Nhấp chuột vào nút … nằm ở phía phải của ô tại

dòng của biến đang khai báo, hộp thoại khai báo

Value Labels sẽ xuất hiện :



Value : Mã hóa các thang đo định tính

Label : Nhãn giải thích ý nghĩa của các

mã số đã nhập

- Sau khi nhập dữ liệu vào 2 ô trên,

nhấn Add để lưu

- Nếu muốn sửa mã đã nhập, ấn

Change, hoặc muốn xóa ấn Remove

- Sau khi nhập xong hết nhấn OK



Nhập giá trị khuyết





Giá trị khuyết là những giá trị trong quá trình phỏng vấn vì một lí

do nào đó người phỏng vấn không trả lời hoặc trả lời nhiều đáp

án…Để đảm bảo thông tin cần định nghĩa các giá trị này







Nhấp chuột vào nút … nằm ở phía phải của cột Missing tại dòng

của biến đang khai báo, hộp thoại khai báo Missing Values sẽ xuất

hiện :



- Dữ liệu thu thập được không có

giá trị khuyết

- Khai báo con số đại diện cho

giá trị khuyết (có thể có 1 hoặc

3 con số đại diện ghi từ trái

sang phải )



Một số chú ý khi nhập liệu





Chèn một biến mới hoặc một bảng ghi mới

› Chèn biến mới : Nhấn Data/Insert variable hoặc nhấn vào

› Chèn bảng ghi mới : Nhấn Data/Insert Case hoặc nhấn vào

› Tìm đến bảng ghi cần thiết : Go to case hoặc nhấn vào







Sắp xếp bảng ghi

› Nhấn Data/Sort case

› Sắp xếp theo biến tại Sort by với chiều tăng (Ascending) hoặc giảm (Descending)







Biến một biến thành một bảng ghi

› Nhấn Data/Transpose

› Variable(s) là những biến cần thay đổi







Kiểm tra giá trị nhập

› Nhấn toàn bộ giá trị : Nhấn View/Value Lables

› Kiểm tra một biến nào đó : Utilities/Variables

› Kiểm tra bộ mã hóa : Utilities/File info, với bộ mã hóa này ta có thể kiểm tra lại một lần nữa công việc



định nghĩa các biến hoặc cũng có thể làm danh bạ cho việc nhập liệu sau này.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. KIỂM TRA VÀ MÃ HÓA

Tải bản đầy đủ ngay(176 tr)

×