1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI HUYỆN KBANG – TỈNH GIA LAI

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI HUYỆN KBANG – TỈNH GIA LAI

Tải bản đầy đủ - 0trang

In thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số và các chế độ BHXH đúng quy

định.[2]KẾT LUẬN

Con người ta sinh ra, lớn lên, hình thành nhân cách và trưởng thành, có sức

lao động và được tham gia lao động, tạo thu nhập, là một quá trình hoạt động

không ngừng, vừa nuôi sống mình, gia đình mình, còn góp phần làm giàu cho xã

hội. Trong quá trình lao động và sinh tồn phát triển ấy, người lao động luôn phải

gánh chịu và đương đầu với vô vàn các rủi ro. Những rủi ro đó có thể làm cho

người lao động mất khả năng lao động tạm thời hay vĩnh viễn, mất nguồn sống

hoặc thậm chí chết người, con cái mất nơi nương tựa, hoặc lúc về già không còn

khả năng lao động để có thu nhập đảm bảo cuộc sống. Chính vì vậy, mục đích lớn

nhất của bảo hiểm xã hội là bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình họ,

người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập

mất đi khi họ bị suy giảm, mất khả năng lao động, mất việc làm; khi họ hết tuổi

lao động theo quy định sẽ được hưởng chế độ hưu trí (lương hưu); khi chết sẽ

được hưởng trợ cấp tiền tuất, mai táng phí; ngoài ra được hưởng trợ cấp khi ốm

đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và dưỡng sức.

Tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động yên tâm cống hiến và không

phải lo lắng nhiều về những rủi ro mà mình có thể gặp phải trong hoạt động lao

động sản xuất, công tác, sinh hoạt. Bảo hiểm xã hội góp phần làm hạn chế và điều

hòa các mâu thuẫn giữa người tham gia bảo hiểm xã hội và người sử dụng lao

động, tạo môi trường làm việc ổn định, đảm bảo cho hoạt động lao động sản xuất,

công tác với hiệu quả cao, từ đó góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế đất

nước.

Bên cạnh đó công tác chi trả các chế độ BHXH càng góp phần quan trọng vào

việc hoàn thiện và thực hiện BHXH cho người lao động. Việc chi trả và trợ cấp

góp phần trợ giúp cho cá nhân những người lao động gặp phải rủi ro, bất hạnh

bằng cách tạo ra cho họ những thu nhập thay thế, những điều kiện lao động thuận

lợi…giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, tạo cho họ một niềm tin vàotương lai. Từ đó góp phần quan trọng vào việc tăng năng suất lao động cũng như

chất lượng công việc cho xí nghiệp nói riêng và cho toàn xã hội nó chung.

Bởi vậy, thực hiện tốt các công tác chi trả mới có thể đảm bảo được đời

sống vật chất và tinh thần của người lao động, đảm bảo được quyền lợi của họ từ

đó mới phát huy được hết vai trò của chính sách BHXH. Công tác chi trả các chế

độ BHXH phản ảnh chất lượng của dịch vụ BHXH và trong một chừng mực nào

đó nó còn có thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội. Hơn nữa huyện Kbang là địa

bàn có số đối tượng tham gia và thụ hưởng trợ cấp BHXH rất lớn, bởi vậy công

tác chi trả chế độ BHXH đã đáp ứng kịp thời, đúng tâm tư nguyện vọng của những

người được tham gia và thụ hưởng BHXH, và nó cũng đang ảnh hưởng trực tiếp

tới cuộc sống của người dân địa phương, góp phần giảm bớt khó khăn cho nhân

dân trên địa bàn; từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Để góp phần tích cực nâng thêm tính đa dạng và hữu ích trong các hoạt

động liên quan đến BHXH và chi trả các chế độ BHXH thì BHXH huyện cần phải

nỗ lực hơn trong công tác chi trả; thực thi nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả cao.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách tham khảo:

[1]. “Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động thu chi tại BHXH huyện Kbang – Gia

Lai”

[2]. “Báo cáo phương hướng nhiệm vụ đổi mới BHXH tại huyện Kbang”

[3]. Ts. Phan Thị Quốc Hương, “Bài giảng Tài chính công”

Website:

[4]. “Quy định mới nhất về chế độ hưu trí từ năm 2016”

http://centax.edu.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-che-do-huu-tri-nam-2016/

[5]. “Khái quát chung về bảo hiểm xã hội và quỹ bảo hiểm xã hội”

http://voer.edu.vn/c/khai-quat-chung-ve-bao-hiem-xa-hoi-va-quy-bao-hiem-xahoi/a3f0e418

[6]. “Sáu thay đổi trong luật bảo hiểm xã hội 2014”

http://ehr.com.vn/vi/News/Chinh-sach-Luat/146/6-thay-doi-chinh-trong-Luat-Baohiem-Xa-hoi-2014-(Co-hieu-luc-tu-01-01-2016)/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI HUYỆN KBANG – TỈNH GIA LAI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×