1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU CHI NGÂN SÁCH TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (905.97 KB, 105 trang )


Luận văn tốt nghiệp

- Nâng cao trình độ ý thức tuân thủ pháp luật thuế của các đối tượng nộp

thuế, tự kê khai và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của việc kê

khai nộp thuế.

- Cần chú trọng và quan tâm sâu sát đến công tác kiểm tra nghiệp vụ thu

thuế nhằm để phát hiện ra những trường hợp sai sót, gian lận, qua đó góp phần

nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn đồng thời tạo nên tính chặt chẽ trong

công tác quản lý.

- Cơ quan tài chính cần thẩm tra chặt chẽ việc phân bổ dự toán ngân sách

cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định.

- Có biện pháp tích cực và kiên quyết trong việc bố trí cơ cấu thu chi hợp

lí thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Nghị quyết hội nghị

trung ương 3 khóa X.

- Có kế hoạch kiểm tra tài chính thường xuyên các cơ quan hành chính sự

nghiệp ở tỉnh và ngân sách các huyện để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các

thiếu xót trong công tác chuyên môn, hạn chế tiêu cực trong thu chi ngân sách.

- Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp xử lí và chế tài đối với các cơ quan,

đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước nhưng không chấp hành tốt chế độ quyết

toán theo quy định của nhà nước cũng như các đơn vị có nguồn thu sự nghiệp

không chấp hành theo chế độ kế toán.

- Cần theo dõi chặt chẽ công tác chi ngân sách trên địa bàn nhằm đảm bảo

nguồn chi được thực hiện theo sát dự toán, hạn chế chi đối với những khoản chi

không thật cần thiết ngoài những khoản chi cấp bách theo chỉ đạo của tỉnh.

4.2.2. Hoàn thiện công tác quản lí ngân sách Nhà nước

- Thực hiện tốt các mặt công tác tuyên truyền, hỗ trợ về thuế, kết hợp với

việc tổ chức những cuộc đối thoại tiếp xúc trực tiếp mỗi quí một lần để giúp cho

các hộ nông dân, doanh nghiệp nhận thức, nắm bắt kịp thời những thay đổi về

chính sách thuế và ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế.

- Tổ chức đánh giá mức độ thất thu từng loại thuế, từng lĩnh vực, làm rõ

những nguyên nhân khách quan, chủ quan để đề ra những biện pháp tích cực, có

hiệu quả đẩy mạnh tiến độ thu và chủ động tìm, khai thác nguồn thu tăng thêm,

bù đắp những khoản thu không có khả năng hoàn thành dự toán.

SVTH: Lê Duy HiếuTrang 83GVHD: Đàm Thị Phong BaLuận văn tốt nghiệp

- Thường xuyên theo dõi tình hình thị trường và nắm bắt kịp thời những

chủ trương chính sách của nhà nước để từ đó có phương hướng đầu tư đúng và

làm tham mưu tốt cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cần tăng cường mức độ đầu tư đối với các khoản chi sự nghiệp kinh tế,

đặc biệt là chi cho kiến thiết thị chính và giao thông nông thôn để đáp ứng nhu

cầu ngày càng cao của xã hội và để phù hợp với chiến lược đô thị hóa của tỉnh

nhà.

- Đối với ngành giáo dục và đào tạo, việc chi cho con người phải đảm bảo

tốt và duy trì thường xuyên. Đối với chi cho hoạt động cần phải xem xét ưu tiên

các khoản chi cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và các hoạt động phong

trào. Cần phân bổ lại cơ cấu chi hợp lí giữa chi cho con người và chi cho công

việc.

4.2.3. Kiện toàn đội ngũ cán bộ thu chi ngân sách Nhà nước

- Đội ngũ cán bộ quản lí thu chi ngân sách nhà nước phải được đào tạo và

có năng lực thực sự vững vàng về nghiệp vụ và có kinh nghiệm trong công tác,

luôn trau dồi đạo đức và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu và

nhiệm vụ công tác.

- Nâng cao trình độ hiểu biết và chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ

quản lí ngân sách xã, phường, tránh trình trạng thay đổi cán bộ thường xuyên và

nên thực hiện nguyên tắc phân công phân nhiệm và nguyên tắc bất kiêm nhiệm

cho công tác quản lí ngân sách nhà nước.

- Phải đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa có đủ trình độ và khả năng để thực

hiện nhiệm vụ.

4.2.4. Các giải pháp khác

- Trong công tác quản lí ngân sách cần phải có chế độ biểu dương, khen

thưởng đối với những đơn vị thực hiện tốt công tác thu, chế độ thanh toán, quyết

toán, đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, thực hành tiết kiệm,

chống lãng phí.

- Cần đảm bảo nguồn thu, có những biện pháp tích cực và kiên quyết để

khắc phục tình trạng thất thu về thuế nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi. Nếu

trong trường hợp các đơn vị sử dụng ngân sách chi vượt quá khả năng huy động

SVTH: Lê Duy HiếuTrang 84GVHD: Đàm Thị Phong BaLuận văn tốt nghiệp

thì cơ quan tài chính phải chủ động thực hiện các biện pháp vay tạm thời theo

quy định để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chi trong năm ngân sách.

- Các khoản chi khác ngoài ngân sách phải được phân tích rõ ràng, đối với

những khoản chi không cần thiết thì nên hạn chế hoặc không chi góp phần tích

lũy ngân sách để đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội, hạn chế việc thực hiện chi

vượt định mức chỉ tiêu đề ra.

- Để đảm bảo nguồn chi cho ngân sách, các cơ quan đơn vị tài chính phải

có những biện pháp quản lí thu đúng với quy định của luật ngân sách nhà nước vì

công tác thu đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo nguồn chi cho ngân

sách.SVTH: Lê Duy HiếuTrang 85GVHD: Đàm Thị Phong BaLuận văn tốt nghiệp

CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 KẾT LUẬN

Ngân sách nhà nước là nguồn tài chính được dùng để thực hiện các đường

lối đổi mới của đất nước, tạo điều kiện cho cơ sở hạ tầng xã hội được xây dựng,

cải tạo và phát triển. Vì vậy ngân sách đóng vai trò rất quan trọng trong sự

nghiệp đổi mới hiện nay của đất nước. Hòa cùng với sự đổi mới của đất nước,

ngân sách tỉnh Bến Tre trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích

cực tạo nguồn thu ngày càng lớn, đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày càng đa dạng

hơn.

Để đạt được điều đó, Sở tài chính Bến Tre đã không ngừng đổi mới và

hoàn thiện bộ máy tổ chức cũng như công tác quản lí ngân sách trên địa bàn

trong việc khai thác tốt tiềm năng của nguồn thu và những khoản chi phát sinh

trong năm ngân sách, đồng thời tranh thủ nguồn trợ cấp từ ngân sách trung ương.

Tuy nhiên trong thời gian qua mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc đảm bảo

nguồn thu cũng như đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu trên địa bàn nhưng công tác

quản lí ngân sách ở Sở tài chính Bến Tre cũng gặp phải không ít khó khăn như

dịch cúm gia cầm phát sinh trên diện rộng, hạn hán kéo dài, nước mặn xâm nhập

sớm và sâu… Làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lí ngân sách. Nhưng với

sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo Tỉnh đã đảm bảo thực hiện tốt

việc tập trung các nguồn thu, đáp ứng kịp thời cho việc chi thường xuyên theo dự

toán cũng như các khoản chi phát sinh đột xuất theo chủ trương của Tỉnh, góp

phần tích cực cho việc phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh nhà.

5.2 KIẾN NGHỊ

- Thực hiện đơn giản hóa hơn nữa các qui trình, thủ tục về đăng kí kê khai

nộp thuế, hoàn thuế, xóa bỏ các thủ tục còn gây phiền hà tốn kém, không cần

thiết cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế

thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

- Tổ chức quản lí thu thuế thu nhập cá nhân theo hình thức khấu trừ tại

những nơi có chi trả thu nhập. Tuyên truyền, vận động các cá nhân có thu nhập

SVTH: Lê Duy HiếuTrang 86GVHD: Đàm Thị Phong BaLuận văn tốt nghiệp

cao tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế qua việc đăng kí, kê khai thu nhập và quyết

toán thuế. Kiên quyết xử lí những đối tượng có thu nhập cao không chấp hành

đăng kí, kê khai nộp thuế để đảm bảo công bằng trước pháp luật.

- Huy động kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước để

đảm bảo nhu cầu chi tiêu trên địa bàn. Cần có những biện pháp hữu hiệu cứng

rắn đối với hành vi trốn thuế, lậu thuế, thực hiện cơ chế thí điểm tự khai, tự nộp

đối với thuế thu nhập doanh nghiệp để tránh tình trạng nợ đọng thuế.

- Trong việc thực hiện tiền lương cho cán bộ cấp xã theo Nghị định của

chính phủ đề nghị trung ương chi bổ sung cho cả cán bộ không chuyên trách.

Thời gian qua, trung ương chỉ bổ sung cho cán bộ chuyên trách, còn cán bộ

không chuyên trách thì giao cho địa phương tự cân đối, gây không ít khó khăn

cho ngân sách địa phương.

- Cần quan tâm nhắc nhở các đơn vị dự toán đánh giá toàn bộ những hoạt

động phát sinh trong năm có nhu cầu sử dụng ngân sách, hạn chế những hoạt

động không có trong dự toán nếu thấy không thật cần thiết. Vì nếu không như thế

sẽ gây khó khăn cho công tác cấp phát bổ sung và cân đối ngân sách.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra trong thu chi đối với cơ quan hành chính

sự nghiệp, các sở ban ngành có liên quan.SVTH: Lê Duy HiếuTrang 87GVHD: Đàm Thị Phong BaXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (105 trang)

×