1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (905.97 KB, 105 trang )


Luận văn tốt nghiệp

cao tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế qua việc đăng kí, kê khai thu nhập và quyết

toán thuế. Kiên quyết xử lí những đối tượng có thu nhập cao không chấp hành

đăng kí, kê khai nộp thuế để đảm bảo công bằng trước pháp luật.

- Huy động kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước để

đảm bảo nhu cầu chi tiêu trên địa bàn. Cần có những biện pháp hữu hiệu cứng

rắn đối với hành vi trốn thuế, lậu thuế, thực hiện cơ chế thí điểm tự khai, tự nộp

đối với thuế thu nhập doanh nghiệp để tránh tình trạng nợ đọng thuế.

- Trong việc thực hiện tiền lương cho cán bộ cấp xã theo Nghị định của

chính phủ đề nghị trung ương chi bổ sung cho cả cán bộ không chuyên trách.

Thời gian qua, trung ương chỉ bổ sung cho cán bộ chuyên trách, còn cán bộ

không chuyên trách thì giao cho địa phương tự cân đối, gây không ít khó khăn

cho ngân sách địa phương.

- Cần quan tâm nhắc nhở các đơn vị dự toán đánh giá toàn bộ những hoạt

động phát sinh trong năm có nhu cầu sử dụng ngân sách, hạn chế những hoạt

động không có trong dự toán nếu thấy không thật cần thiết. Vì nếu không như thế

sẽ gây khó khăn cho công tác cấp phát bổ sung và cân đối ngân sách.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra trong thu chi đối với cơ quan hành chính

sự nghiệp, các sở ban ngành có liên quan.SVTH: Lê Duy HiếuTrang 87GVHD: Đàm Thị Phong BaLuận văn tốt nghiệpTÀI LIỆU THAM KHẢO

--------------------*&*-------------------1. Bộ Tài chính (2003). Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực

hiện, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.

2. Bộ Tài chính (2006). Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, Nhà xuất bản Tài

chính. Hà Nội.

3. Bộ Tài chính (2006). Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, Nhà xuất bản Tài

chính, Hà Nội.

4. Huỳnh Minh Nhị, Nguyễn Quang Huy (2003). Hệ thống kế toán đơn vị hành

chính sự nghiệp theo mục lục ngân sách mới, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

5. PGS.PTS Dương Thị Bình Minh (1997). Lí thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất

bản Giáo dục.

6. Đinh Văn Sơn (2004). Lí thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Thống kê.

7. Nghị định 60/2003/NĐ - CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết

và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách.

8. Thông tư 59/2003/TT - BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn

thựchiệnNghịSVTH: Lê Duy Hiếuđịnh60/2003/NĐTrang 88-CPngày06/06/2003.GVHD: Đàm Thị Phong BaLuận văn tốt nghiệpPHỤ LỤC

Bảng 1: BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE GGIAI ĐOẠN 2004 -2006

Đơn vị: triệu đồngSTTNội dung

Tổng thu NSNN (A +B)

(không kể chuyển giao giữa các cấpNS

và tín phiếu, trái phiếu của NSTW)A

I

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5Tổng các khoản thu cân

đối NSNN

Thu từ sản xuất kinh doanh

trong nước

Thu từ DNNN trung ương

Thuế GTGT hàng sản xuất kinh

doanh trong nước

Thuế TTĐB hàng xuất

trong nước

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế môn bài

Thu khác ngân sáchNăm 2004

Quyết

toán

Dự toánNăm 2005

Năm 2006

QT/DT

Quyết QT/DT

Quyết

QT/DT

(%)

toán

(%)

toán

(%)

Dự toán

Dự toán520.090846.782162,81653.598912.656139,64702.000 1.031.979147,01520.090763.254146,75653.598779.207119,22702.000875.847124,76520.090

19.000624.992

19.363120,17

101,91653.598

25.000676.431

16.515103,49

66,06702.000

12.000740.809

86.921105,52

724,3417.70418.412103,7924.55615.43962,8711.84014.324120,981.100

160SVTH: Lê Duy Hiếu 89287

164

500Trang26,09

102,50280

164914

162326,43

98,78-GVHD: Đàm Thị Phong Ba16071.000

1.427

169

-105,63Luận văn tốt nghiệpSVTH: Lê Duy Hiếu 90TrangGVHD: Đàm Thị Phong BaLuận văn tốt nghiệp

22.12.2Thu từ DNNN địa phương

Trong đó:Thu từ hoạt động xổ số

kiến thiết

Thuế GTGT hàng sản xuất kinh

doanh trong nước

Trong đó: Thu từ hoạt động xổ số

kiến thiết

Thuế TTĐB hàng xuất trong nướcTrong đó: Thu từ hoạt động xổ số

kiến thiết

2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong đó: Thu từ hoạt động xổ số

kiến thiết

2.4 Thu nhập sau thuế TNDN

2.5 Thuế tài nguyên

2.6 Thuế môn bài

2.7 Thu sử dụng vốn ngân sách

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước,

2.8 mặt biển

2.9 Phí, lệ phí

2.10 Thu khác ngân sách

Thu từ DN có vốn đầu tư nước

3 ngoài

Thuế GTGT ang sản xuất kinh

3.1 doanh trong nước

3.2 Thuế TTĐB ang xuất trong nước267.500282.313 105,54319.214156.500179.877 114,94190.00098.70094.994310.50097,27334.000312.142200 105,26210.000260.000 123,8139.600110.509 279,0969.00090.000

118.17914.275118

60.84096,25111.410100.18563.200

125.80076.000 120,25

140.951 112,0460.300

143.00067.500 111,94

145.826 101,9862.800

42.35070.500 112,26

44.054 104,0280.000

64.01279.500

63.29630.50033.377 109,4349.70053.000 106,64500

150375 75,00

180 120,00

16400

178

14920 230,00

201 112,92

70 500,001.74389,9299,38

98,8852.000

960

165200293,46703 73,23

174 105,45

50

2.439

15.167

1061.00300458 152,675001.632 326,401.17573262,30220387 175,914151.02 245,781.12266559,27SVTH: Lê Duy Hiếu 91TrangGVHD: Đàm Thị Phong BaLuận văn tốt nghiệp

3.3

3.4

3.5

3.6

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6

6.1Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế môn bài

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước,

mặt biển

Thu khác

Thu từ DN thành lập theo luật DN,

luật HTX

Thuế GTGT hàng sản xuất kinh

doanh trong nước

Thuế TTĐB hàng xuất trong nước

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế tài nguyên

Thuế môn bài

Thu sử dụng vốn ngân sách

Thu khác

Thu từ cá nhân sản xuất kinh doanh

hàng hóa, dịch vụ

Thuế GTGT ang sản xuất kinh

doanh trong nước

Thuế TTĐB ang xuất trong nước

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế tài nguyên

Thuế môn bài

Thu khác ngân sách

Thu từ khu vực khác

Thuế thu nhập đối với người có thu

nhập cao1016 160,00157055538

17 113,337078,5739.12

29.820

40

7.450

800

9401717100,005781,433620

3055,5667.09191,7879.67078.41699,6845.170 88,52

64 128,00

19.928 99,64

825 110,00

1.104 96,00

-30.820

150

45.700

800

1100177,60

144,25

46,27

114,97

102,9510054.738

216

21.146

920

1.132

264

79.06889,51-50.405 128,8573.1104,24

100,00

238,40

60,75

100,6451.030

50

20.000

750

1.1507031.084

40

17.761

486

946

88125,7112075.88066.93988,2278.20074.57795,3788.33027.95

190

38.770

150

8.74

80

100.89022.66 81,07

108 56,84

34.956 90,16

276 184,00

8.881 101,61

58 72,50

179.461 177,8829.48

138

39.577

210

8.7

95

133.58423.267

204

42.086

348

8.672

172.42478,92

147,83

106,34

165,71

99,68

129,0852.400

250

26.900

150

8.530

100

157.82519.00020.531 108,0624.50020.40983,3022.500SVTH: Lê Duy Hiếu 92TrangGVHD: Đàm Thị Phong Ba246,0424.528 46,51

187

71,2

45.681 169,82

42

0,28

8.536 100,07

94 94,21

172.027 109,00

28.169125,20Luận văn tốt nghiệp

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.14Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thuế nhà đất

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

Lệ phí trước bạ

Phí xăng dầu

Thu phí, lệ phí

Thu tiền sử dụng đất và giao

đất trồng rừng

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

Tiền bán nhà và thuê nhà

thuộc sở hữu nhà nước

Thu thanh lí nhà làm việc

Thu hồi các khoản thu năm trước

Thu từ quỹ đất công ích

và đất công

Thu huy động đóng góp xây dựng

CSHT

Thu huy động góp vốn khác6.15 Thu do ngân sách cấp trên hoàn trả

Thu sự nghiệp

7 (không kể thu tại xã)

8 Thu sự nghiệp tại xã

8.1 Thu từ quỹ đất công ích và đất công

Thu từ hoạt động kinh

8.2 tế và sự nghiệp

8.3 Thu phạt tịch thu500

2.450

5.230

13.455

30.000

17.7001.868

2.723

5.414

16.752

34.328

20.537373,60

111,14

103,52

124,50

114,43

116,031.002

2.882

6.400

17.300

40.600

21.2001.422

2.911

10.241

20.091

38.010

23.071141,92

101,01

160,02

116,13

93,62

108,83800

2.710

9.500

19.400

42.000

24.0001.569

2.944

11.648

22.800

30.212

29.706196,15

108,64

122,61

117,53

71,93

123,788.155

1.40015.812 193,89

1.383 98,7913.300

1.40024.892 187,16

1.606 114,7114.500

1.41526.647

3.174183,77

224,293.0007.402 246,73

383

4.0775.00016.900 338,00

3

10.67621.0001.263

46

5.5686,011.62854035.545

9.4492.835--1.7191.6435.4464.500

2.095122

4.269

2.08494,87

99,471.104

3.354

1.499288

2.653

2.61464730547,14SVTH: Lê Duy Hiếu 93-Trang5.40062,11198

1.657GVHD: Đàm Thị Phong Ba5.00039

-53,06Luận văn tốt nghiệp

Trong đó: + Phạt ATGT

8.4 Thu khác còn lại

9 Thu khác

9.1 Thu tiền phạt

Trong đó: + Phạt ATGT

+ Phạt kiểm lâm

9.2 Thu tịch thu

Trong đó:Thu tịch thu chống lậu

9.3 Thu tiền bán tài sản khác

9.4 Thu khác còn lại

III Thu từ Quỹ dự trữ tài chính

IV Thu kết dư ngân sách năm trước

V Thu chuyển nguồn

VI Thu viện trợ không hoàn lại

VII Thu vay đầu tư phát triển

Các khoản thu để lại đơn vị chi

B quản lí qua NSNN

1 Học phí

2 Viện phí

3 Lệ phí thi

Các khoản huy động góp vốn xây

4 dựng CSHT

5 Các khoản huy động góp vốn khác

Phí sát hạch đủ điều kiện cấp văn

bằng, chứng chỉ, giấy phép hành

6 nghề...1.758

12.900

5.9005.000SVTH: Lê Duy Hiếu 941.880

21.662

15.427

11.696

385

108

5.850857

106,94

167,92

21.647177,0018.60029.243 157,22

17.781

13.119

664

2

2.739

8.05925.00030.144 120,58

17.407

11.942

20

270

85

3.885

8.58237.076

86.186

15.00045.355

54.104

3.317

-28.310

84.711

2.017

20.00083.528

29.393

51.070

3.065133.449

23.912

61.323

-156.132

21.155

84.286

--37.052

9.25733.545

5.204-1.90511.942TrangGVHD: Đàm Thị Phong BaLuận văn tốt nghiệpC

1

2DThu bổ sung từ ngân sách cấp

trên

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

trong đó:

Bằng nguồn vốn trong nước

Bằng nguồn vốn ngoài nước

Thu tín phiếu, trái phiếu của

NSTW

Tổng số thu( A-D)320.23

235.657

84.573482.307 151,23

235.657 100,00

246.650 291,6469.923

14.650246.650 291,64

-353.375

235.657

117.718647.822 183,32

235.657 100,00

412.165 350,13

412.165

24.540489.824 1.157.520 263,31

235.657

235.657 100,00

254.167

921.863 362,70

921.863

6.2365.099

11.478

9.568

840.32 1.334.188 158,77 1.006.973 1.571.956 156,11 1.191.824 2.199.067 184,51

(Nguồn: Phòng Ngân sách Sở Tài chính Bến Tre)Chú giải: - NS: Ngân sách- GTGT: Giá trị gia tăng- DN: Doanh nghiệp- HTX: Hợp tác xã- XK: Xuất khẩu- NK: Nhập Khẩu- CSHT: Cơ sở hạ tầng- ATGT: An toàn giao thông- NSNN: Ngân sách nhà nước- NSTW: Ngân sách trung ương- TNDN: Thu nhập doanh nghiệp- DNNN: Doanh nghiệp nhà nước- TTĐB: Tiêu thụ đặc biệt- QT: Quyết toán- DT: Dự toánSVTH: Lê Duy Hiếu 95TrangGVHD: Đàm Thị Phong BaLuận văn tốt nghiệpBảng 2: BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2004 – 2006

Đơn vị: triệu đồngSTT

I

1

1.11.1.01

1.1.021.2

1.3

2

2.1

2.1.01

2.1.02Nội dungNăm 2004

Năm 2005

Năm 2006

Dự

Quyết

QT/DT

Quyết

QT/DT

Quyết

QT/DT

Dự toán

Dự toán

toán

toán

(%)

toán

(%)

toán

(%)

851.231 1.056.223 124,08 1.004.373 1.219.454 124.41 1.188.244 1.554.703 135.33

251.028

359.721 143,30

290.551

326.333 112,32

338.710

346.745 102,37

240.482

317.949 132,21

282.201

296.689 105,13

335.610

317.763

94,68Chi cân đối ngân sách

Chi đầu tư phát triển

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

trong đó:

+ Chi GD-DT và dạy nghề

+ Chi khoa học và công nghệ

Chi đầu tư XDCB tập trung

228.121

Chi từ nguồn vốn khác

12.361

trong đó: chương trình mục

tiêu quốc gia, 5 triệu ha rừng

10.861

Đầu tư và hỗ trợ các doanh

nghiệp theo chế độ

3.100

Chi trả nợ gốc và lãi tiền vay.

7.500

Chi thường xuyên

574.412

Chi an ninh quốc phòng

20.775

Chi quốc phòng

Chi an ninhSVTH: Lê Duy Hiếu 9691.311

526

179.704

78,78

138.245 1118,40

7.16966,0116.000

25.772

641.299

28.324

15.052

13.272516,13

344,00

111,64

136,3422.000

3.000

210.333

71.868Trang66.310

2.566

173.047

123.64282,27

172,0422.500

3.070

209.000

126.6103.100

5.250

640.673

24.024

13.935

10.08977.341

21.910

804.913

33.105

19.864

13.24151.408

143.141

123.21468,49

97,32249,48

417,33

125,64

137,80

142,55

131,24GVHD: Đàm Thị Phong Ba3.100

791.164

29.983

18.879

11.1045.150 166,13

23.832

1.041.780 131,68

40.600 135,41

22.946 121,54

17.654 158,99Luận văn tốt nghiệp2.2

2.2.01

2.2.02

2.2.03

2.3Chi sự nghiệp GD – ĐT

và dạy nghề272.763276.532101,38296.689356.602120,19380.427450.340118,38Chi sự nghiệp GD

250.763

Chi sự nghiệp đào tạo và dạy

nghề

19.500

Chi đào tạo lại

2.500

Chi sự nghiệp y tế

59.752255.663101,95273.529331.236121,10349.914416.177118,9416.426

4.443

63.28484,24

177,72

105,9119.350

3.810

66.79920.170

5.169

74.020104,24

135,67

110,8126.871

3.642

89.74228.968

5.195

94.151107,81

142,65

104,912.9.02trong đó: Quỹ khám chữa bệnh

cho người nghèo

Chi sự nghiệp khoa học và

công nghệ

Chi sự nghiệp văn hóa-thông

tin

Chi sự nghiệp phát thanh,

truyền hình, thông tấn xã

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

Trong đó:

Vay vốn giải quyết việclàm

Chi sự nghiệp kinh tế

Chi sự nghiệp nông lâm, thủy

lợi

Chi sự nghiệp thủy sản2.9.03Chi sự nghiệp giao thông2.4

2.5

2.6

2.7

2.82.9

2.9.015.6314.0985.6265.20492,506.6846.47496,869.2806.99675,399.77811.331115,8811.56614.873128,5911.41614.116123,655.909

5.493

27.6355.327

4.842

24.02690,15

88,15

86,946.410

5.645

33.1086.164

6.437

26.39296,16

114,03

79,715.797

7.868

22.0806.518

8.414

121.193112,43

106,94

548,883.000

52.3633.000

56.136107,213.000

58.0963.000

73.619126,723.000

61.7753.000

64.520104,119.785

3.15614.387

4.307147,03

136,4714.110

3.46923.444

3.864166,15

111,3913.414

4.00017.004

4.348126,76

108,6913.00022.888176,0621.95326.824122,1925.01821.79587,12SVTH: Lê Duy Hiếu 97-Trang-GVHD: Đàm Thị Phong BaXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (105 trang)

×