Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CễNG TC THI CễNG CC KHOAN NHI V TNG BARRET

CễNG TC THI CễNG CC KHOAN NHI V TNG BARRET

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Khi lng cn cu lp ln nht l bờ tụng: Q CL = 3T (Tớnh cho 1 gu bờ tụng cú V=11.5m3).

Chiu cao lp: HCL = h1 + h2 + h3 + h4

h1: Chiu cao ng vỏch tm: h1 = 0,6h2: Khong cỏch an ton: h2 = 2,5mh3: Chiu cao ca mt lng thộp : h3 = 12m

h4: Chiu cao dõy cu vt: h4 = 2mHCL = 0,6 + 2,5 + 12 + 2 = 17,1m

+ Bỏn kớnh cu lp: RCL = 8m

Chn cn cu t hnh bỏnh xớch TS 100L

6.1.4. Cỏc thit b khỏc

- Mt mỏy o gu nghch

- ễ tụ vn chuyn t n bói thi.

- Cỏc tm thộp bn kờ cho ụ tụ i li.

- Mỏy hỳt bựn Bentụnite v thựng cha.

- ng dn dung dch Bentonite.

- Thựng trn Bentonite.

- Thựng ng mi khoan.

- ng bờ tụng.

- Mỏy thi khớ.

- Mỏy hn phc v cho vic gia cụng ct thộp.

6.2. Vt liu ch to cc khoan nhich to c cỏc cc khoan nhi cú cht lng m bo theo thit k, ngoi k thut

thi cụng v kinh nghim x lý thỡ vt liu cú vai trũ rt quan trng vi cht lng cc.

6.2.1. Bờ tụng

Bờ tụng s dng cho cc l bờ tụng thng phm cú mỏc 300 cú st 182cm. Vic

cung cp va bờ tụng phi liờn tc sao cho ton b thi gian bờ tụng cho 1 cc trong 4

gi.

m bo yờu cu k thut phi la chn cỏc trm trn hoc nh mỏy ch to bờ tụng

thng phm cú cụng ngh hin i, cỏc ct liu v nc phi sch v theo ỳng yờu cu ti

H S D THU

Gúi thu s 1: Xõy dng Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam

D ỏn: Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam.cụng trng, mi xe bờ tụng thng phm u phi kim tra cht lng s b; thi im bt

u trn v thi gian n khi trn xong; st nún ct. Mi cc phi ly 3 mu kim tra

cng bờ tụng.

6.2.2. Ct thộp

Ct thộp s dng trong cc l thộp AIII, Ra = 235 395MPA; ct thộp phi cú chng

ch ca nh sn xut v kt qu thớ nghim ca mt phũng thớ nghim vt liu c lp cú t

cỏch phỏp nhõn cho tng lụ trc khi a vo s dng.

Ct thộp c gia cụng buc dng thnh tng lng ti hin trng. Lng thộp c vn

chuyn v t trờn giỏ gn vi v trớ lp thun tin cho vic cu lp sau ny. Thng ct

thộp dựng cho cc nhi yờu cu ni buc ch khụng c phộp hn.

6.2.3. Dung dch Bentonite

S dng Bentonite du khớ do PetroVietNam sn xut hoc VOLCLAY Bentonite du khớ

do M sn xut.

- Cỏc c tớnh k thut ca Bentonite phi t.

+ m

+ trng n

+ Khi lng riờng

+ PH ca keo vi 5%

+ Gii hn lng Aherberg

+ Ch s do

+ lt sng c 100

+ Tn ti trờn sng 74

+ Hm lng cỏt

+ Dung trng

+ nht:9 - 12%.:14 - 16:2,1 T/m3.:9,8 ữ 10,5:> 400 ữ 450:350 ữ 400:98 - 94%:2,2 - 2,5%:< 6%:1,02 - 1,15:29 - 50 Seg+ Liu lng pha trn t 30 - 50kg bentonite/m3.

+ Nc s dng:Nc mỏy+ Cht b xung iu chnh PH: NaHCO3

- Quy trỡnh trn dựng dch bentonite:

+ 80% lng nc tớnh toỏn vo thựng trn.

H S D THU

Gúi thu s 1: Xõy dng Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam

D ỏn: Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam.+ t t lng bt bentonite theo thit k.

+ Trn u t 15 ữ 20 phỳt.

+ t t lng ph gia nu cú.

+ Trn tip 15 ữ 20 phỳt.

+ nt 20% lng nc cũn li.

+ Chuyn dung dch bentonite ó trn sang thựng cha v sang xilo sn sng cp cho l

khoan hoc trn vi dung dch bentonite thu hi ó qua mỏy sng cỏt cp cho l khoan.

6.3. Qui trỡnh cụng ngh thi cụng cc khoan nhi6.3.1. Cụng tỏc chun b

- Nghiờn cu k bn v thit k; ti liu a cht cụng trỡnh v cỏc yờu cu k thut.

- Lp phng ỏn k thut thi cụng, la chn thit b thi cụng thớch hp.

- Lp phng ỏn t chc mt bng v t chc thi gian hp lý.

- Cỏc khõu chun b vt liu cn phi chu ỏo, y bờ tụng, ct thộp, bentonite, cn ỳng

chng loi, cht lng v liờn tc trong quỏ trỡnh thi cụng cc.

6.3.2. nh v tim cc

- V trớ tim cc bng mỏy ton c v h tim, mc c giao.

- V trớ tim cc s c kim tra li ngay sau khi h xong ng vỏch v m bo s sai s cho

phộp v s lch tim.

- Cn c vo cỏc trc ó xỏc nh khi giỏc vuụng ta tin hnh nh v cỏc tim cc bng

phng phỏp hỡnh hc n gin.

- phũng cỏc mc gi cú th b tht lc, Nh thu s ỏnh du gi vo cỏc cụng trỡnh

lõn cn hoc tr bờtụng kiờn c gi nhng mc chớnh ra ngoi phm vi thi cụng.

- V trớ tim cc phi c xỏc nh ỳng theo bn v thit k

- xỏc nh tim cc s dựng mt mỏy ton c hoc giao hi ca hai mỏy kớnh v xỏc

nh v trớ tim cc.

- Trc khi khoan, mi tim cc s c gi vo cỏc v trớ A, A1, B, B1 nh trờn hỡnh v

c ỏnh du bng 4 cc thộp. Mc ớch ca vic dựng cỏc im gi ny l nh v tim

cc khi h ng vỏch. Cỏc im ny phi c bo v v duy trỡ n khi h v kim tra xong

ng vỏch.

Sơ đồ định vị tim cọc

H S D THU

Gúi thu s 1: Xõy dng Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam

D ỏn: Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam.Tim cc2 m 1.5mABA11.5m

2.0 mB1Cn c vo bn nh v cụng trỡnh trong h s thit k lp cỏc mc gii cụng trỡnh. Cỏc

mc gii ny phi c c quan cú thm quyn kim tra v chp thun.

T mc gii ó cú thit lp h thng nh v to X, Y. Cỏc mc gii ny c ro chn,

bo v chu ỏo, liờn tc kim tra, phũng xờ dch do va chm v do lỳn.

T v trớ li ct dựng mỏy kinh v hoc thc thộp xỏc nh v trớ tim cc so vi li

ct.

T v trớ tim cc úng 2 thanh thộp 12 lm mc v cỏch tim cc mt khong bng nhau

theo 2 phng vuụng gúc vi nhau. Dựng thc thộp o v mi phớa 50cm v úng tip 2

thanh thộp 12 nh v trớ tim cc khi thi cụng.

6.3.3. H ng chng vỏch

Sau khi nh v tim cc v gi v trớ tim cc ra ngoi, ta tin hnh h ng chng vỏch bng

mỏy khoan.

a mỏy vo v tr khoan; nh v cõn bng mỏy; nh v cho cn khoan thng ng; quay

cn v t gu khoan vo v trớ khoan. Gu khoan cú thờm ai ct m rng ng kớnh l

khoan.

Khoan h mi ti v trớ sõu thit k h ng vỏch (ng vỏch nhụ khi mt h t nhiờn

60cm). S dng cn cu hoc mỏy o a ng vỏch vo v trớ v h ỳng cao trỡnh thit k.

Cú th dựng cn kelly gừ nh lờn ng vỏch iu chnh thng ng v a ng vỏch n v

trớ thit k.

Khi h ng vỏch chỳ ý xoay ng vỏch sao cho l trn bentonite trờn ng vỏch v phớa d

nh o h cha bựn bentonite trc khi a v mỏy lc cỏt. Sau khi t ng vỏch xong phi

chốn cht ng vỏch bng t sột v nờm li khụng cho ng vỏch dch chuyn trong quỏ trỡnh

H S D THU

Gúi thu s 1: Xõy dng Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam

D ỏn: Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam.khoan.

Trong quỏ trỡnh khoan, dung dch bentonite c bm vo h khoan sao cho mc nc

ngm thp hn mt dung dch bentonite khong 2m to thnh ỏp lc ch gi cho thnh h

khoan khụng b sp v nc ngm khụng xõm nhp vo trong h khoan. Thụng thng ta gi

cho cao trỡnh dung dch bentonite cỏch mt trờn vỏch 1m.

6.3.4. Khoan to l

Chun b: Do dung dch bentonite cú tm quan trng c bit i vi cht lng h khoan

nờn trc khi khoan phi kim tra cht lng dung dch bentonite; ng cp bentonite,

ng thu hi bentonite, mỏy bm bựn, mỏy lc...

-ng dn bentonite lm bng cao su mm cú ng kớnh 100mm m bo lu lng15m3/h.

-Phớa bờn cnh ming h khoan o mt h nh cha bựn khoan trn lờn trc khia v mỏy lc cỏt.

-Kim tra thit b khoan, cn kelly, dõy cỏp, gu o trỏnh cỏc s c xy ra khi khoan.iu chnh nm ngang ca mỏy khoan; thng ng ca cn khoan, cụng vic ny phi

lm i vi tng cc. Xỏc nh to ca cn khoan trờn bn iu khin thao tỏc nhanh

chúng, chớnh xỏc.

Tin hnh khoan to l: Lp gu khoan vo cn kelly v a vo v trớ tim cc. Trong quỏ

trỡnh h gu khoan xung, hai xi lanh thu lc c y lờn cao nht, to on dn hng

cho cn khoan xung thng ng khụng va chm vo thnh h khoan.

Khi khoan cn kelly quay; ng thi hai xi lanh thu lc n cn khoan xung. Khi gu

khoan y t; gu s c kộo lờn t t vi tc khong 0,3 ữ 0,5 m/s. Vi tc ny

m bo khụng gõy ra hiu ng piston lm sp thnh h khoan.

Khi khoan quỏ chiu sõu ng vỏch, thnh h khoan s do lp v bentonite gi. Do vy

phi cung cp y dung dch bentonite to thnh ỏp lc ch gi cho thnh h khụng sp.

Cao trỡnh dung dch ớt nht phi cao hn cao trỡnh mc nc ngm t 1 ữ 2m.

Khi gu khoan nõng ra khi ng gi vỏch, quay gu khoan ti thựng ng mựn khoan; lc

mnh gu khoan t vng ht ra ngoi. Sau ú h gu khoan xung ỏy t ng úng

li khi ỏy chm t. Quay gu khoan v v trớ ban u, tip tc khoan.

Khi khoan, chiu sõu h khoan cú th c tớnh c qua cun cỏp hoc chiu di cn

H S D THU

Gúi thu s 1: Xõy dng Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam

D ỏn: Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam.khoan. xỏc nh chớnh xỏc chiu sõu l khoan, ngi ta dựng 1 qu di ỏy bng, ỏy cú

ng kớnh khong 5cm buc vo u thc dõy th xung ỏy h o v kim tra sõu

h o. Trong quỏ trỡnh o, ngi ta kim tra thng ng ca cc thụng qua cu khoan.

Phi m bo cú nghiờng khụng quỏ 1%.

Trong khi khoan, do cu to nn t rt khỏc nhau v cú khi gp vt cn ũi hi ngi ch

huy phi cú kinh nghim x lý kp thi.

Khi khoan n lp t cỏt, t si trn nờn dựng gu thựng.

-Khi khoan gp ỏ tng c nh, d vt ln hn ca gu nờn s dng loi gu cú cu tonh gu ngom hoc kộo bc lờn.

-Khi khoan gp ỏ non, ỏ c kt nờn phi gu p, mi phỏ, khoan ỏ kt hp.6.3.5. Xỏc nhn sõu h khoan, no vột ỏy h

Do mt ct a cht khụng bng phng gia cỏc mi khoan nờn khụng nht thit phi

khoan ỳng n sõu thit k. ỏy phi t vo a tng t cc ớt nht 0.5m theo thit k.

Dựng gu no vột sch t ỏ trong h khoan v o chiu sõu chớnh thc ca h khoan.

6.3.6. Ch to lng thộp

Lng ct thộp phi gia cụng m bo yờu cu ca thit k v: qui cỏch, chng loi ct

thộp, phm cp que hn, qui cỏch mi hn, di ng hn v.v..

Ct thộp c ch to sn ti nh mỏy hoc cụng trng v c h xung h khoan.

Lng ct thộp phi c gia cụng ỳng thit k. Cỏc ct dc v ngang ghộp thnh lng ct

thộp bng cỏch buc hoc hn. Cỏc thanh ct thộp c bit nh: vũng ai gi c lp dng,

khung quay dng lng v.v.. phi c hn vi ct thộp ch. Ct thộp dựng cho cc phi l

thộp chu hn.

6.3.6.1 Ct thộp ch

+ ng kớnh, s lng v qui cỏch ct thộp cn c h s thit k c cỏc bờn phờ

duyt.

+ Chiu di ct thộp ch ph thuc vo on chia. Lng ct thộp phi ch to thnh tng

on cn c vo chiu di tng th ca cc. Thụng thng cỏc on chia cú th l 11.7m v

ln nht l 15m vỡ chiu cao ca múc cu thng khụng vt qua 15m. Lng ct thộp ca

cc cú chiu di ln (ln hn 15m) phi c phõn thnh tng t, sau ú c t hp liH S D THU

Gúi thu s 1: Xõy dng Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam

D ỏn: Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam.cụng trng khi h lng vo trong h khoan. Cn lu ý khi ghộp lng, t di nht phi t

phớa di vic h lng ct thộp xung l khoan c d dng.

+ Mi ni cỏc on lng ct thộp nờn dựng bng hn hoc bng phng phỏp dp ộp ng

ni theo tiờu chun TCXD 234-1999. Ch s dng mi ni buc i vi cỏc cc cú ng

kớnh nh hn 1.2m v chiu di ton b lng thộp khụng quỏ 25m.

6.3.6.2 Ct thộp ai

ng kớnh vũng ai hay vũng lũ xo ca lng ct thộp tuõn th theo ch nh trong h

s thit k. Khi gia cụng ct thộp ai cn lu ý nhng im sau :

-ng kớnh danh nh ca vũng thộp ai nh hn ng kớnh cc 10 - 14 cm (tựy theo bdy lp bờ tụng bo v).

-ng kớnh ct thộp ai, khong cỏch gia cỏc vũng ai thc hin theo h s thit kc phờ duyt.

d dng cho vic th to lng, cn phi s dng cỏc ct thộp c bit lm vũng ai

lp dng hoc vũng c. Vũng ai phi m bo cng cú th gi vng lng thộp v cỏc

ng thm dũ khuyt tt khi nõng chuyn. Vũng ai c ni kớn bng hn chng hn i u

hoc ni buc.

6.3.7. Thit b nh tõm lng thộp

Khi lp t lng thộp trong l khoan, nh v chớnh xỏc tõm v trỏnh s va chm ca

lng ct thộp vo thnh vỏch, cn s dng cỏc thit b nh tõm lng thộp hoc con m :

-Cỏc con c (Tai nh v): Con c c lm bng ct thộp trn, hn vo ct thộp dc vc gi l thanh trt. Kớch thc ca thanh trt c chn cn c vo kớch thc lng

ct thộp v ng kinh l khoan thc t.

-Cỏc con m bng bờ tụng: m bo tng phũng h lng ct thộp v nh tõm lngthộp cú th dựng cỏc con m, hỡnh trũn bng xi mng. trỏnh s thõm nhp ca nc gõy

ra g ct thộp dc, khụng c c nh con m trờn ct thộp dc . Nờn hn c nh con m

vo gia 2 thanh ct thộp dc cnh nhau bng mt thanh thộp nh .

-Ct thộp tng cng cng lng thộp

Trong trng hp ton b h thng ct thộp vnh ai khụng lm cng lng khinõng chuyn, cn phi gia cụng tng cng lng cỏc ct thộp c bit. Cỏc ct thộp ny cúH S D THU

Gúi thu s 1: Xõy dng Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam

D ỏn: Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam.th c nm li hoc c thỏo d dn khi h lng vo trong h khoan nu gõy cn tr vic

h cỏc ng bờ tụng. Ct thộp tng cng ny gm cỏc loi sau :

-Cỏc thanh ging chng li s lm mộo ụ van lng ct thộp.-Cỏc thanh ct thộp gi cho lng ct thộp khụng nghiờng v b xon.

Gi chõn lng thộp

Phn ct thộp dc u mi cc c un vo tõm cc gi l gi chõn lng ct thộp . Vicgia cụng gi chõn lng ct thộp phi tuõn th ỳng h s thit k.

Múc treo

Múc treo phi b trớ sao cho khi cu lng ct thộp khụng b bin dng ln. Cn phi chn

ct thộp chuyờn dựng lm múc cu v phi gia cụng múc treo theo ỳng v trớ múc cu c

tớnh toỏn trc.

H ct thộp

- Ct thộp c buc sn thnh lng vn chuyn v t lờn giỏ gu h khoan. Sau khi

kim tra ỏy h khoan nu lp bựn lng di ỏy h khoan khụng quỏ 10cm thỡ cú th tin

hnh lp t ct thộp.

- Dựng cn cu a lng thộp vo h khoan t t, ct thộp c c nh vo ming ng

vỏch. Vỡ ct thộp khụng di ht chiu di cc nờn cn phi chng lc y ni ct thộp khi

bờ tụng bng cỏch hn 3 thanh thộp hỡnh I20 vo ng vỏch c nh lng thộp.

- m bo lp bo v ct thộp cc l 10cm, cn hn im thờm tai thộp bng lp l vo

mt ngoi lng thộp.

-Khi h ct thộp phi h t t gi cho ct thộp c thng ng v trỏnh va chm lngthộp vo thnh h o lm sp thnh h gõy khú khn cho vic thi ra lũng h o sau ny.

Lp ng bờ tụng

- ng bờ tụng c lm bng thộp cú ng kớnh 25,3cm v c lm thnh tng on

di 3m v mt s on cú chiu di thay i c l 2m; 1,5m; 1m; 0,5m cú th lp rỏp t

hp tựy theo chiu sõu l khoan.

- ng bờ tụng c ni vi nhau bng cỏp, ch ni cú giong cao su ngn dung dch

bentonite thõm nhp vo ng .

-ng c lp dn t di lờn trờn cú th lp ng , ngi ta s dng mt hthng giỏ c bit cú cu to nh mt khung thộp t qua ming ng vỏch trờn khung cú

H S D THU

Gúi thu s 1: Xõy dng Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam

D ỏn: Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam.hai na vnh khuyờn cú bn l. Khi hai na vnh khuyờn ny sp xung to thnh 1 vũng

trũn ụm khớt ly thõn bờ tụng. Ming mi on ng cú ng kớnh ln hn b gi li

trờn hai na vnh khuyờn ú v nh vy, ng bờ tụng c treo vo ming ng vỏch qua

giỏ c bit ny. ỏy di ca ng bờ tụng t cỏch ỏy h khoan 20cm trỏnh b tc

ng do t ỏ di ỏy h nỳt li.

6.3.8. X lý cn lng ỏy h khoan

- Trong cụng ngh khoan t, cỏc ht cỏt mn, cỏt t l lng trong dung dch bentonite

lng xung to thnh 1 lp bựn t, lp ny nh hng nghiờm trng ti sc chu ti ca mi

cc.

- Sau khi lp ng bờ tụng xung ta o li chiu sõu h khoan mt ln na, nu lp lng

ny ln hn 10cm so vi khi kt thỳc khoan thỡ phi tin hnh x lý cn lng ỏy h khoan.

Ta s dng phng phỏp thi ra h khoan. Phng phỏp ny dựng ngay ng bờ tụng lm

ng x lý cn lng. Sau khi lp xong ng bờ tụng, ngi ta lp u ng thi ra ln u

tiờn trờn ng bờ tụng. u thi ra cú 2 ca, mt ca c dn ni vi ng dn 150

thu hi dung dch bentonite v bựn t t ỏy h khoan v thit b lc dung dch. Mt ca

khỏc th ng khớ nộn 45 ng ny di khong 80% chiu di cc.

- Khi bt u thi ra, khớ nộn c thi qua ng ng 45 nm trong ng bờ tụng

vi ỏp lc 7 kg/cm2; ỏp lc ny c gi liờn tc.

- Khớ nộn ra khi ng 45 quay li thoỏt lờn trờn ng to thnh mt ỏp lc hỳt ỏy

ng a dung dch bentonite v bựn t, cỏt lng theo ng bờ tụng a n mỏy lc

dung dch.

- Quỏ trỡnh thi ra ỏy h khoan ny phi liờn tc cp bentonite cho cc m bo cao

trỡnh dung dch bentonite khụng i.

- Thi gian thi ra vo khong 20 ữ 30 phỳt, sau ú ngng cp khớ nộn th dõy o sõu.

Nu sõu ó c m bo (lng <10cm) thỡ tin hnh kim tra dung dch bentonite ly t

ỏy h khoan lũng h khoan c coi l sch khi dung dch bentonite tho món:

= 1,02 - 1,15g/cm3

nht : = 29 50 S

pH : 9,8 ữ 10,5

6.3.9. bờ tụng

H S D THU

Gúi thu s 1: Xõy dng Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam

D ỏn: Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam.- Sau khi kt thỳc thi ra h khoan, tin hnh bờ tụng ngay vỡ lõu bựn cỏt s lng

xung lm nh hng n cht lng cc. Bờ tụng thng phm dựng bờ tụng phi cú

st nún ct 16 ữ 18cm, bờ tụng quỏ khụ hoc quỏ nhóo u gõy ra hin tng tc ng

bờ tụng.

Bờ tụng cho cc dựng mỏy bm bờ tụng

-bờ tụng trong dung dch bentonite bng phng phỏp rỳt ng. Trc khi bờtụng t mt nỳt bc vo ng bờ tụng ngn cỏch gia bờ tụng v dung dch bentonite,

sau ú nỳt bc ny s ni lờn mt bentonite trờn ming cc v c thu hi.

-Trong quỏ trỡnh bờtụng ng c rỳt dn lờn bng cỏch thỏo dn on ng sao cho

ng luụn luụn ngp trong va ti thiu l 2m, nu khụng s dn ti t cc v bờ tụng khụng

liờn tc.

- Thi gian bờ tụng khng ch trong 4h:

- M bờ tụng u tiờn s b y lờn trờn cựng, m bờ tụng ny cn cú ph gia kộo di

thi gian ninh kt m bo nú khụng b ninh kt trc khi kt thỳc hon ton quỏ trỡnh

bờ tụng cc ú.

6.3.10.Rỳt ng vỏch

- Dựng mỏy hn ct thanh thộp neo vo ng vỏch

- ng vỏch c kộo di lờn t t bng cn cu v phi kộo thng ng trỏnh xờ dch

tim u cc.

- Gn thit b rung vo ng vỏch vic rỳt ng vỏch c d dng khụng gõy hin tng

tht c chai cc ni kt thỳc ng vỏch.

- Sau khi rỳt ng vỏch phi lp cỏt vo h cc, lp h thu hi bentonite to mt bng, ro

chn tm bo v cc khụng c rung ng trong vựng hoc khoan cc khỏc trong phm vi 5

ln ng kớnh cc.

6.3.11.Trn, bm, lc thu hi Bentonite

Dõy truyn trm trn bentonite:

- Mỏy trn.

- Thựng cha

- Mỏy lc cỏt

- H thng bm v ng dn.

H S D THU

Gúi thu s 1: Xõy dng Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam

D ỏn: Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam.Mỏy trn bentonite BE-15A trn theo nguyờn tc khuy bng ỏp lc nc do bm li tõm to

ra dũng chy ỏp sut 1,5 KN/m2 vi lu lng 2500lớt/phỳt.

- H thng thựng cha gm 4 thựng dung dch 80m3/thựng

+ Thựng 1 cha nc d tr cho mỏy trn.

+ Thựng 2 cha bentonite va trn.

+ Thựng 3 v 4 cha bentonite thu hi v lng ng.

- Dung dch Bentonite c hỳt trờn v thựng trn pha ln dung dch mi a v h

khoan.

- Khi cỏt lng ng quỏ dy thỡ hỳt i, ra bói thi.

6.4 Cỏc yờu cu k thut v kim tra cht lng cc

- Cc c kim tra bng phng phỏp siờu õm, phng phỏp ny cú th kho sỏt nhng

thay i v cht lng bờ tụng trờn ton b chiu di cc v cỏc v trớ cc b khuyt tt cú

th xy ra.

- Trỡnh t kim tra:

+ Phỏt mt chn ng siờu õm trong ng thộp y nc ó c t sn trong thõn cc.

+ t u thu chn ng trong mt ng khỏc cựng mc vi u phỏt, ng ny cng c

b trớ sn trong cc cựng cha y nc.

o thi gian hnh trỡnh v biu dao ng thu c.

6.5 T chc mt bng thi cụng cc

m bo cht lng cc tt v tin thi cụng nhanh thỡ vic t chc mt bng thi

cụng l rt quan trng.

Cỏc nguyờn tc b trớ mt bng thi cụng cc:

+ Khu trn Bentonite v gia cụng ct thộp phi riờng bit khụng gõy cn tr thi cụng. B trớ

h thng ng ng cng vn chuyn dung dch Bentonite ngn v cú hiu qu cao.

+ Cỏc cụng tỏc khoan to l v bờ tụng khụng nh hng v cn tr ln nhau v giao

thụng.

+ T khi kt thỳc bờ tụng mt cc no ú, trong vũng 24h khụng c rung ng hoc

khoan to l cc khỏc trong phm vi 5 ln ng kớnh cc.

+ m bo nguyờn tc trờn, b trớ trm trn Bentonite cỏc thựng cha v khu gia cụng ct

thộp v phớa sau mt bng thi cụng, nm ngoi ng i ca cỏc xe phc v thi cụng.

H S D THU

Gúi thu s 1: Xõy dng Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam

D ỏn: Trung tõm Sn xut chng trỡnh truyn hỡnh Quc hi Vit Nam.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CễNG TC THI CễNG CC KHOAN NHI V TNG BARRET

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×