Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
II. Nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

II. Nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Tải bản đầy đủ - 31trang

trước để lại, tạo ra năng xuất lao động cao hơn nhiều. Do đó giai cấp tư sản đã

từng đóng vai trò tích cực trong lịch sử là tạo năng suất lao động cao.

Hai là: khi lực lượng sản xuất đạt tới trình độ xã hội hoá cao, xuất hiện

mâu thuẫn về quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa mà tập trung là sở hữu tư bản

chủ nghĩa, kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Khi lực lượng sản

xuất phát triển, quan hệ sản xuất như cũ thì xuất hiện giai cấp mới để giải

phóng quan hệ sản xuất cũ, đó chính là giai cấp công nhân.

Ba là: việc giai cấp công nhân đứng lên đấu tranh để giải phóng giai cấp,

điều đó không có nghĩa chỉ giải phóng giai cấp mà tập trung giải phóng xã hội

và giải phóng con người vì giai cấp công nhân có lợi ích phù hợp với nhân

dân lao động, với dân tộc và với nhân loại.

Từ những kết luận của C.Mác và Ph.Ăngghen và những khẳng định về

giai cấp công nhân hiện đại là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để, có khả

năng tổ chức và lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động tiến hành cuộc cải biến

cách mạng, từ hình thái kinh tế xã hội tư bản sang hình thái kinh tế xã hội

cộng sản chủ nghĩa, giải phóng nhân loại khỏi ách áp bức, bất công và mọi

hình thức bóc lột. Hay nói cách khác, nội dung tổng quát sứ mệnh lịch sử của

giai cấp công nhân là: xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người

bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể

nhân loại khỏi sự áp bức bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản

văn minh.

Ph.Ăngghen viết:” Thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới ấy- đó là sứ

mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại ”. Còn Lênin đã chỉ rõ:” Điểm chủ

yếu trong học thuyết của C.Mác là ở chỗ nó làm sáng tỏ vai trò lịch sử thế

giới của giai cấp vô sản là người xây dựng xã hội chủ nghĩa”.

Nội dung thực chất của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ở đây

chính là:

Trong lĩnh vực kinh tế: giai cấp công nhân tiến hành xoá bỏ chế độ tư

hữu tư nhân tư liệu sản xuất, xây dựng chế độ công hữu tư liệu sản xuất, nâng

8cao năng suất lao động thoả mãn từng bước nhu cầu phát triển của nhân dân.

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong lĩnh vực này chỉ rõ mục tiêu

cuối cùng của giai cấp công nhân, thoả mãn nhu cầu ngày càng đầy đủ hơn:

làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Do đó nó cần phải được thực hiện

một cách lâu dài, gian khổ, trải qua từng bước cụ thể. Xoá bỏ chế độ chiếm

hữu tư nhân tư liệu sản xuất; xây dựng chế độ công hữu là quá trình phù hợp

nhưng phải dần dần từ từ.

Tại sao phải xoá bỏ chế độ tư hữu? Sở dĩ như vậy vì đây là cơ sở của chế

độ người bóc lột người; biểu hiện cao nhất của chế độ chiếm hữu tư nhân tư

liệu sản xuất là sở hữu tư bản chủ nghĩa do đó phải xoá bỏ chế độ tư hữu; sau

khi xoá bỏ chế độ tư hữu thì mới thiết lập chế độ công hữu tư liệu sản xuất,

phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, phù hợp với yêu cầu

sản xuất; đây cũng là cơ sở kinh tế cho sự tồn tại chế độ xã hội mới vì thế

cũng rất cần phải xoá bỏ chế độ tư hữu này. Chính C.Mác đã nói: ”những người cộng sản có thể tóm tắt lực lượng của mình bằng một công thức là xoá bỏ

chế độ tư hữu”.

Trong lĩnh vực chính trị: giai cấp công nhân phải trở thành giai cấp

thống trị trong xã hội. Đó là phải đập tan chính quyền tư sản; xây dựng chính

quyền nhà nước(nền chuyên chính vô sản): thực chất là để đảm bảo quyền lực

chính trị thuộc về nhân dân, giữ vai trò quan trọng là công cụ xây dựng xã hội

mới, là kiểu nhà nước: nhà nước nửa nhà nước và nhà nước tự tiêu vong.

Trong lĩnh vực xã hội đó là: phải tiến hành xoá bỏ giai cấp bóc lột; phải

tiến hành xoá bỏ giai cấp nói chung, tạo ra sự bình đẳng trong quan hệ giữa

người với người. Ở đây xoá bỏ giai cấp bóc lột với tư cách là giai cấp chứ

không xoá bỏ các cá nhân vì họ có thể là những cá nhân có ích trong xã hội

mới.

Có thể nói nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân bao gồm

bốn sự nghiệp. Đó là sự nghiệp giải phóng giai cấp; sự nghiệp giải phóng xã

hội, dân tộc; sự nghiệp giải phóng người lao động; và sự nghiệp giải phóng

9con người. Đây chính là nấc thang phát triển trong sự phát triển của hình thái

kinh tế xã hội. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân phải được thực hiện

trên toàn thế giới.Và để thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là

một quá trình lâu dài, gian khổ, phức tạp, nên những người cộng sản phải kiên

trì, không nóng vội, nó phải đợc tiến hành hai giai đoạn: tập trung lực lượng

để giành chính quyền và tập trung lực lượng để xây dựng chế độ xã hội mới.

Trong giai đoạn đầu, giai cấp công nhân và chính đảng của mình tiến

hành cuộc đấu tranh giành chính quyền của cách mạng vô sản. Các bước đấu

tranh đó gồm: thiết lập một chính đảng cộng sản, đề ra cương lĩnh chính trị,

đường lối chiến lược, sách lược, mục tiêu, phương hướng, biện pháp, giải

pháp…;liên minh giai cấp công nhân, nông dân, xác định giai cấp công nhân

là giai cấp lãnh đạo cách mạng; tạo tình thế như điều kiện khách quan trên thế

giới và trong nước…Khi cách mạng vô sản thắng lợi sẽ đập tan nhà nước tư

sản, xây dựng nhà nước chuyên chính vô sản; xoá bỏ phương thức sản xuất tư

bản chủ nghĩa (bản chất là chế độ tư hữu tư nhân về tư liệu sản xuất); kế thừa

có chọn lọc tri thức văn hoá truyền thống dân tộc và tri thức văn hoá thời đại.

Trong giai đoạn hai, khi đã giành được chính quyền – thời kỳ quá độ xây

dựng chủ nghĩa xã hội: Đảng cộng sản và giai cấp công nhân phải tiếp tục đấu

tranh giai cấp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, với mục đích là giữ

vững chính quyền cách mạng (xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ

nghĩa):Về chính trị, quyền lực nhà nước thể hiện ý chí của dân. Nhà nước vô

sản có hệ thống chính trị gồm Đảng cộng sản, nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa và các tổ chức chính trị, nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân

và nhân dân lao động. Trong công tác đối nội và đối ngoại sẽ sử dụng bạo lực

trấn áp thù trong giặc ngoài. Về kinh tế, mục đích là đạt được năng suất lao

động cao, nguyên tắc phân phối là làm theo năng lực, hưởng theo lao động; sử

dụng các thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu: sở hữu toàn dân (sở hữu

nhà nước), sở hữu tập thể, sở hữu cá thể, sở hữu tư bản nhà nớc, sở hữu tư

nhân. Do đó cần nắm vững cơ chế Đảng cộng sản lãnh đạo, nhà nước pháp

10quyền xã hội chủ nghĩa quản lý, nhân dân lao động làm chủ dựa trên pháp luật

của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (nguyên tắc tập trung dân chủ). Về văn hoá

tư tưởng: kế thừa có chọn lọc tri thức văn hoá truyền thống dân tộc, kết hợp

với tri thức văn hoá của nhân loại (khoa học kỹ thuật công nghệ của nền kinh

tế tri thức), và định hướng xã hội là định hướng tư tưởng cá nhân. Về quân sự,

xây dựng chiến lược quốc phòng toàn dân và an ninh quốc gia. Về ngoại giao,

phát triển quan hệ song phương, đặt vấn đề dân tộc và lợi ích là trên hết Vì

vậy đường lối đặt ra phải phù hợp với quy luật khách quan, hợp lòng dân,

chống thù trong giặc ngoài và mọi âm mưu diễn biến hoà bình của đế quốc.

2. Những điều kiện khách quan

Học thuyết C.Mác và Ph.Ăngghen về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công

nhân là luận chứng khoa học về địa vị kinh tế xã hội và vai trò lịch sử của giai

cấp công nhân, về mục tiêu và con đường để giai cấp đó hoàn thành sứ mệnh

lịch sử của mình. Học thuyết đã chứng minh sứ mệnh lịch sử của giai cấp

công nhân được quy định bởi những điều kiện kinh tế, xã hội khách quan.

a.Về địa vị kinh tế xã hội:

Dưới chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân là sản phẩm của nền đại công

nghiệp tư bản chủ nghĩa, nó ra đời và phát triển cùng với sự hình thành phát

triển của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa, được nền sản xuất công

nghiệp hiện đại rèn rũa tổ chức lại thành một lực lượng xã hội hùng mạnh.

Đại công nghiệp càng phát triển, tập trung làm phá sản những người sản xuất

hàng hoá nhỏ, bổ xung lực lượng cho giai cấp công nhân. Mặt khác, đại công

nghiệp phát triển tiếp tục bổ xung lực lượng cho giai cấp công nhân, thu hút

lực lượng lao động từ nhiều ngành, nhiều nghề khác nhau tạo nên tập đoàn

hùng mạnh. Bản thân sự phát triển nền đại công nghiệp cũng yêu cầu cao với

từng người lao động, tập thể lao động về tác phong lao động, kỷ luật lao

động…

Dưới chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân là bộ phận quan trọng

nhất trong các bộ phận tiêu biểu cấu thành của lực lượng sản xuất của xã hội

11tư bản. Họ đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến nhất với trình độ xã hội

hoá ngày càng cao. Nhưng chủ nghĩa tư bản lại được xây dựng trên nền tảng

của chế độ chiếm hữu tư nhân về tư lệu sản xuất mà giai cấp tư sản là đại

diện. Bởi thế, ở phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn luôn tồn tại mâu

thuẫn giữa lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hoá ngày càng cao (mà giai

cấp công nhân là đại diện) với quan hệ sản xuất có tính chất chiếm hữu tư

nhân (mà giai cấp tư sản là đại diện). Đây là mâu thuẫn cơ bản vốn có và

không thể khắc phục được nếu không xoá bỏ đợc chế độ tư bản. Biểu hiện về

mặt chính trị, xã hội của mâu thuẫn cơ bản đó là mâu thuẫn giữa giai cấp công

nhân và giai cấp tư sản. Sự vận động phát triển của những mâu thuẫn tất yếu

trên dẫn đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, dẫn tới sự sụp đổ của chủ nghĩa tư

bản và thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Như vậy giai cấp công nhân gắn liền

với nền lao động sản xuất vật chất, đi liền sự phát triển của công nghiệp ngày

càng hiện đại kể cả khi xuất hiện nền kinh tế tri thức.

Do không có tư liệu sản xuất, giai cấp công nhân phải bán sức lao

động làm thuê, bị nhà tư bản chiếm đoạt giá trị thặng dư, bị lệ thuộc hoàn toàn

vào quá trình phân phối các kết quả lao động của chính họ. Trong nền sản

xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân bị toàn bộ giai cấp tư sản bóc lột, là

giai cấp trực tiếp đối kháng với giai cấp tư sản, không có quyền trong tổ chức,

điều hành lao động, phân phối sản phẩm lao động. Do đó giai cấp công nhân

không được làm chủ trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Họ bị bần cùng hoá so với

giai cấp tư sản (bị bóc lột trong quá trình sản xuất, ngoài quá trình sản xuất và

bị bóc lột theo chiều sâu).

Giai cấp công nhân hiện nay ở các nớc tư bản có đời sống vật chất cao

vẫn bị bóc lột, bần cùng hoá theo đúng nghĩa của nó. Công nhân có cổ phần,

tức là đã ra nhập vào quá trình sản xuất, điều hành sản xuất đó là công nhân tư

bản nhân dân nhưng con số này vẫn còn rất khiêm tốn. Còn ở các nớc tư bản

phá triển, công nhân bị bóc lột cao hơn rất nhiều, từ 200% tới 300% và sự

chênh lệch giàu nghèo cũng khá cao. Trong tất cả các giai cấp đang đối lập

12với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp công nhân là thực sự cách mạng vì nó là

sản phẩm của nền đại công nghiệp, đại diện cho lực lượng sản xuất với trình

độ xã hội hoá ngày càng cao, và nó lao động trong nền đại công nghiệp với

trình độ công nghệ ngày càng hiện đại và sản xuất ra tuyệt đại của cải cho xã

hội.

Từ địa vị giai cấp công nhân và giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản

thống nhất với lợi ích của đông đảo nhân dân lao động đã tạo điều kiện cho

giai cấp công nhân đoàn kết với giai cấp khác, đi đầu trong công cuộc đấu

tranh để thực hiện quá trình giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội. Họ có khả

năng đoàn kết giai cấp khác (tất cả giai cấp vô sản) vì giai cấp công nhân: có

cùng lợi ích cơ bản, thống nhất nhau do bị bóc lột giá trị thặng dư; cùng tồn

tại trong một môi trường sản xuất nh nhau có tính chất công nghiệp thậm chí

dịch vụ; có cùng tư bản trong nước và quốc tế bóc lột; có cùng mục tiêu, sứ

mệnh lịch sử tiêu diệt tư sản, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

b.Về đặc điểm chính trị, xã hội:

Do những đặc điểm về kinh tế chính trị xã hội của giai cấp công nhân:

từ địa vị kinh tế xã hội của giai cấp công nhân, điều đó cũng quy định những

đặc điểm xã hội chính trị của giai cấp công nhân, do vậy giai cấp công nhân

có vai trò sứ mệnh cao cả. Những đặc điểm đó là:

Giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất: Giai cấp công nhân là đại

diện cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa– phương thức sản xuất tiên

tiến nhất và là lực lượng sản xuất có trình độ xã hội hoá cao.

Giai cấp công nhân luôn đi đầu trong các cuộc cách mạng và làm cách

mạng cho đến khi thắng lợi. Lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân đối lập với

lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản, nhưng phù hợp với lợi ích, khát vọng giải

phóng của nhân dân lao động. Do đó giai cấp công nhân càng có đủ điều kiện,

khả năng trở thành lực lượng tổ chức lãnh đạo các giai cấp và tầng lớp lao13động khác trong công cuộc xoá bỏ áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản, xây

dựng thành công xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Giai cấp công nhân là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để, tính triệt

để đó được thể hiện trong các lĩnh vực kinh tế xã hội: Về kinh tế, lợi ích của

giai cấp công nhân đối lập với lợi ích của giai cấp tư sản, họ là những người

không có tư liệu sản xuất, làm thuê cho các nhà tư bản và bị áp bức bóc lột

nặng nề. Vì thế, họ phải đứng thực hiện cuộc cách mạng vô sản thành công, đa họ từ địa vị của người làm thuê trở thành người làm chủ bản thân, và làm

chủ xã hội. Về xã hội, khi làm cách mạng, giai cấp công nhân đa cách mạng

đến thành công, đập tan nhà nước tư sản, thiết lập nhà nước chuyên chính vô

sản – nhà nước của giai cấp vô sản. Tính triệt để cách mạng của giai cấp công

nhân còn được thể hiện ở chỗ nó được vũ trang bởi hệ tư tưởng tiên tiến là

học thuyết Mác – Lênin được đội ngũ tiên phong của nó là Đảng cộng sản

lãnh đạo.

Giai cấp công nhân là giai cấp có tính tổ chức kỷ luật cao: Điều kiện sản

xuất tập trung và trình độ kỹ thuật ngày càng hiện đại, cơ cấu tổ chức sản xuất

chặt chẽ đã tôi luyện cho giai cấp công nhân hiện đại tính tổ chức và kỷ luật

cao, tác phong công nghiệp; trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản

thống trị, giai cấp công nhân phải đoàn kết lại, tổ chức chặt chẽ và có tính

cách mạng cao vì cách mạng đòi hỏi đúng thời điểm, thời cơ thuận lợi mới có

thể thành công.

Giai cấp công nhân là giai cấp có bản chất quốc tế: Gắn với nền công

nghiệp hiện đại, chẳng những giai cấp công nhân có trình độ xã hội hoá ngày

càng cao ở mỗi nước mà còn có mối quan hệ quốc tế ngày càng tăng. Giai cấp

công nhân ở các nước tư bản nói chung đều có địa vị kinh tế xã hội giống

nhau. Vì vậy họ có mục tiêu đấu tranh chung là xoá bỏ chế độ áp bức bóc lột

tư bản chủ nghĩa, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, không còn tình trạng

người áp bức bóc lột người. Mặt khác, giai cấp tư sản cũng là một lực lượng14quốc tế và để duy trì địa vị thống trị của mình, giai cấp tư sản luôn thực hiện

sự liên minh trên phạm vi quốc tế để chống lại cuộc đấu tranh của giai cấp

công nhân và các dân tộc bị áp bức. Do đó muốn hoàn thành sự nghiệp giải

phóng, giai cấp công nhân phải đoàn kết lại, đấu tranh trên phạm vi toàn quốc

tế. Bản chất quốc tế đó thể hiện trước hết ở việc giai cấp công nhân lãnh đạo

nhân dân, dân tộc mình hoàn thành nhiệm vụ tự giải phóng. Lợi ích quốc tế

của giai cấp công nhân không tách rời mà gắn bó mật thiết với lợi ích chân

chính của dân tộc mà giai cấp công nhân làm đại diện.

Lịch sử thế giới đã chứng minh những kết luận của C.Mác,

Ph.Ăngghen và Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là hoàn toàn

đúng đắn. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân nhằm hoàn thành

sứ mệnh lịch sử của mình không phải diễn ra một cách bằng phẳng, thuận

buồm xuôi gió. Bên cạnh những điều kiện khách quan quy định, sứ mệnh lịch

sử của giai cấp công nhân còn có nhiều quan điểm nhằm phê phán giai cấp

công nhân cùng với sứ mệnh lịch sử của họ:

Thứ nhất, ngày nay, kẻ thù của chủ nghĩa xã hội và một số người cơ hội

xét lại đang phủ nhận thuyết Mác – Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp

công nhân. Theo họ giai cấp công nhân ngày càng “teo đi“, đã “tan biến” vào

các giai cấp, tầng lớp xã hội khác: địa vị kinh tế xã hội của giai cấp công nhân

đã thay đổi nhiều, phần đông trong giai cấp này đã trung lưu hoá…Nhưng

thực tế đã chứng minh đó là ý kiến hoàn toàn sai lầm, vì giai cấp công nhân

hiện nay có sự biến đổi về số lượng, dịch chuyển vào các giai cấp khác, nhưng chất lượng không thay đổi. Quá trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa dù có

hiện đại hoá đến đâu, những hình thức của nó có thay đổi thế nào đi chăng

nữa thì nó vẫn không ngừng tái sinh ra quan hệ tư bản chủ nghĩa.

Thứ hai, mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong

lòng chế độ tư bản chủ nghĩa đang diễn ra hết sức gay gắt. Giai cấp tư sản đã

và đang tìm mọi cách để điều chỉnh các quan hệ tư bản chủ nghĩa nhằm cứu

vãn chế độ thống trị của chúng. Chúng có thể đạt được một số thành tựu và

15kết quả nào đấy nhưng vẫn không sao khắc phục được mâu thuẫn cơ bản của

xã hội tư bản. Dù nơi này hay nơi khác, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa vẫn có

khả năng phát triển, nhưng phải thường xuyên đương đầu với các cuộc khủng

hoảng nặng nề, với nhiều cơn suy thoái và nạn thất nghiệp thường xuyên

không tránh khỏi của hàng chục triệu người. Phong trào đấu tranh của giai cấp

công nhân tuy đang đứng trước những thử thách nặng nề, nhưng bức tranh

toàn cảnh của sự phát triển lực lượng sản xuất thế giới vẫn đang chuẩn bị

những tiền đề khách quan cho giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử

của mình dù có trải qua những bước thăng trầm, quanh co, nhng nó vẫn tiếp

tục diễn ra theo quy luật khách quan của lịch sử.

Thứ ba, hiện nay, giai cấp công nhân đã, đang và sẽ phấn đấu trở thành

lực lượng lãnh đạo xã hội, nắm quyền lực nhà nước bằng nhiều con đường

khác nhau. Bởi lẽ đây là lực lượng duy nhất đại diện cho lực lượng sản xuất

hiện đại, cho phương thức sản xuất tiên tiến. Giai cấp công nhân là người đại

diện cho lợi ích và quyền lực của nhân dân, của nhân loại tiến bộ.

Thứ tư, phải chăng, hiện nay trong các nước tư bản phát triển, giai cấp

công nhân không còn bị bóc lột như trước, đã “trung lưu hoá” và có cổ phần

trong xí nghiệp, cho nên giai cấp công nhân không có tinh thần cách mạng nh

trước, không còn có thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng trong cuộc đấu tranh

chống chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa Mác- Lênin không quan niệm một giai cấp

có khả năng lãnh đạo cách mạng vì nó nghèo khổ nhất. Mưu toan đem sự

nghèo khổ để luận giải sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là sự xuyên tạc

trắng trợn những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin. Sự thực, ở những nước

tư bản phát triển, đời sống của một bộ phận không nhỏ trong giai cấp công

nhân đã được cải thiện. Một bộ phận công nhân đã có mức sống cao hơn.

Song điều đó không có nghĩa là công nhân ở các nước đó không bị bóc lột

hoặc bị bóc lột không đáng kể. Một số công nhân có cổ phần, cổ phiếu trong

công ty nhưng điều đó không hề làm thay đổi một sự thật là toàn bộ tư liệu

sản xuất tư bản chủ nghĩa vẫn nằm trong tay giai cấp tư sản. Do đó giai cấp

16công nhân về cơ bản vẫn bị bóc lột giá trị thặng dư, và bị bóc lột nhiều hơn trước.Vì vậy mà giai cấp tư sản chỉ bớt một phần lợi nhuận (chính là việc cho

công nhân mua cổ phần, cổ phiếu) để cải thiện đời sống công nhân. Và thực tế

thì đời sống của giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển vẫn còn

nhiều tình trạng nghèo khổ, thất nghiệp, thiếu nhà ở, mù chữ, đời sống bấp

bênh.

Thứ năm, cũng có quan điểm cho rằng, luận điểm của Mác về sứ mệnh

lịch sử của giai cấp công nhân trước đây có thể đúng nhưng không có đúng

trong thời đại ngày nay. Theo họ thì thời đại ngày nay là thời đại của nền “văn

minh trí tuệ”, của “kinh tế tri thức”, do đó tri thức mới là lực lượng tiên

phong, có vai trò lãnh đạo cách mạng. Tất nhiên, trí thức có vai trò quan trọng

trong mọi thời đại.Trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới, vai trò trí thức ngày

càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Song, trí thức không thể đóng vai trò

lãnh đạo thay thế vai trò lãnh đạo thay thế giai cấp công nhân. Bởi lẽ: Trong

xã hội trí thức chỉ là một tầng lớp đặc biệt và không thuần nhất. Trí thức chưa

bao giờ và không bao giờ là một giai cấp. Nó không đại biểu cho một phương

thức sản xuất nào, không là một lực lượng kinh tế, chính trị độc lập trước các

giai cấp và tầng lớp xã hội khác. Do đó, không có hệ tư tưởng riêng, không

thể là người lãnh đạo cách mạng. Mặt khác, tri thức không có lợi ích đối

kháng trực tiếp với giai cấp tư sản. Dới chế độ tư bản, trí thức cũng làm thuê

nhưng được giai cấp tư sản đào tạo và một bộ phận đợc ưu đãi.Trí thức không

phải là tầng lớp có tinh thần cách mạng triệt để như giai cấp công nhân. Thực

tế lịch sử cho thấy cha bao giờ có tầng lớp trí thức nào có thể thay thế một

giai cấp để lãnh đạo cách mạng.Trí thức bao giờ cũng là trí thức của một giai

cấp nhất định và thường là của giai cấp thống trị xã hội.

Từ sự phân tích về địa vị kinh tế xã hội và những đặc điểm xã hội chính

trị của giai cấp công nhân, chính đó là những cơ sở khách quan để khẳng định

giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử là đấu tranh để thủ tiêu chế độ tư bản17chủ nghĩa và từng bớc xây dựng thành công xã hội mới – xã hội xã hội chủ

nghĩa và chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới.

Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử đó, giai cấp công nhân phải tự tổ chức ra

chính Đảng của mình, tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, thiết lập

chuyên chính vô sản, thực hiện quá trình cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội

mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

III. Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử

của giai cấp công nhân

Để thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, Đảng cộng sản là

nhân tố quyết định trước tiên.

Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản, trải qua

nhiều giai đoạn từ thấp đến cao, từ tự phát đến tự giác. Yếu tố có ý nghĩa

quyết định sự chuyển biến về chất là sự thâm nhập của chủ nghĩa Mác vào

phong trào công nhân. Sự thâm nhập đó dẫn đến sự hình thành chính Đảng

của giai cấp công nhân. Sau khi ra đời, Đảng cộng sản với vai trò là người

tiếp tục sự nghiệp kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân trên quy

mô lớn hơn nhằm giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản,

đã xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, chỉ khi nào giai cấp công

nhân tự tổ chức ra chính Đảng của mình để lãnh đạo thì cuộc đấu tranh mới

có thể đảm bảo giành được thắng lợi trọn vẹn.

Đảng cộng sản là bộ phận không thể tách rời của giai cấp công

nhân.Mục đích và lợi ích của Đảng và của giai cấp công nhân là thống nhất.

Không có Đảng cộng sản – hạt nhân chính trị của phong trào công nhân, bản

thân giai cấp công nhân không thể trở thành lực lượng chính trị độc lập, cũng

không thể trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng.

Đảng cộng sản là người đại diện chân chính cho lợi ích của giai cấp công

nhân và lợi ích dân tộc. Trong phạm vi một nớc đồng thời cũng vì lợi ích

chung của phong trào cộng sản và quốc tế. Chính vì vậy, giai cấp công nhân

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×