1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Kết luận và kiến nghị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (32.68 MB, 116 trang )


TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

[1]. Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Ngọc Linh ( 2001) Nghiên cứu ảnh hưởng

một số yếu tố vô cơ tới sự phát triển Saccharomyces cerevisiae H8, H2.

Thông báo khoa học trường. Đại học sư phạm Hà Nội 2. Số 1(pp300310).

[2]. Đinh Thị Kim Nhung (2001) Nghiên cứu động thái phát triển và quá

trình lên men rượu vang phối hợp 2 chủng nấm men Saccharomyces

cerevisiae N9 và P6. Thông báo khoa học trường. Đại học sư phạm Hà

Nội 2. (pp289-300).

[3]. Đinh Thị Kim Nhung (2005) Nghiên cứu nấm men lên men vang vải

thiều. Báo cáo tổng kết đề tài cấp bộ. Đại học sư phạm Hà Nội 2.

[4]. Đinh Thị Kim Nhung (2007) Tạp chí khoa học và công nghệ. Đại học sư

phạm Hà Nội 2. Tập 45, số 2 (pp.87-92).

[5]. Mai Thị Hằng, Đinh Thị Kim Nhung, Vương Trọng Hào (2011) Thực

hành vi sinh sinh vật học. Nxb Đại học sư phạm.

[6]. Lê Thanh Minh (1994) Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của chủng

nấm men dùng trong sản xuất bia. Khóa luận tốt nghiệp. Trường Đại học

KHTN – DHQG Hà Nội. (9, 10).

[7]. Lương Đức Phẩm (2006) Nấm men công nghiệp. Nxb Khoa học và kĩ

thuật Hà Nội.

[8]. Nguyễn Lân Dũng, Đoàn Xuân Mượu, Nguyễn Phùng Tiến, Đặng Đức

Trạch, Phạm Văn Ty ( 1972) Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh

vật. Nxb Khoa học và kĩ thuật Hà Nội. Tập 1.

[9]. Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đăng Đức, Đặng Hồng Miên, Nguyễn Vĩnh

Phúc, Nguyễn Đình Quyến, Nguyễn Phùng Tiến, Phạm Văn Ty (1976)

Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật. Nxb Khoa học và kĩ thuật

Hà Nội. Tập 2 (5, 6, 14, 295 – 298, 309 – 313).

[10]. Nguyễn Thành Đạt (1999) Cơ sở sinh học Vi sinh vật. Nxb Giáo dục.

Tập 1 (76 – 82, 125 – 127,135 – 139).[11]. Nguyễn Văn Đạt, Ngô Văn Tâm (1974) Phân tích lương thực, thực

phẩm. Bộ Lương thực, thực phẩm. (6 – 16, 37 – 40, 52 – 54, 127, 132,

230 – 232, 244).

[12]. Nguyễn Quang Hào, Nguyễn Quang Thảo, Trần Quí Thắng (1997)

Nghiên cứu nâng cao chất lượng rượu vang Việt Nam. Báo cáo nghiệm

thu đề tài khoa học. Hà Nội. (tháng 12).

[13]. Nguyễn Thị Hồng (2005) Tuyển chọn chủng nấm men Saccharomyces

cerevisiae ứng dụng vào lên men vang táo. Khóa luận tốt nghiệp. Khoa

sinh học. Đại học sư phạm Hà Nội 2.

[14]. Nguyễn Thị Huệ (2008) Tuyển chọn chủng nấm men, nghiên cứu ảnh

hưởng của pH, nhiệt độ và KH2PO4 tới quá trình lên men vang táo mèo,

dâu và mơ. Khóa luận tốt nghiệp. Khoa sinh học. Đại học sư phạm Hà

Nội 2.

[15]. Nguyễn Đình Sinh, (1997) Nấm men và khả năng sử dụng chúng trong

công nghệ sinh học. Luận án tiến sĩ. Trường ĐHSP Hà Nội.

[16]. Nguyễn Quang Thảo, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Quang Hào (1999)

Một số kết quả lên men vang vải thiều. Hội nghị công nghệ sinh học toàn

quốc.

[17]. Nguyễn Quang Thảo, Nguyễn Thành Đạt, Lê Văn Nhương (1999)

Tuyển chọn chủng nấm men theo nguyên tắc chọn lọc tự nhiên để sản

xuất rượu vang từ quả vải thiều (Litchi chinensis sonn). Tạp chí KH và

CN. N0 5. (13 – 19).

[18]. Nguyễn Quang Thảo, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Quang Hào (1999)

Một số kết quả lên men vang từ quả vải thiều (Litchi chinensis sonn).

Báo cáo khoa học. Hội nghị Công nghệ sinh học quốc gia. Hà Nội.

(tháng 12).

[19]. Nguyễn Quang Thảo, Tào Thành Nam (2000) Nghiên cứu ảnh hưởng

của một số yếu tố đến sự sinh sản và phát triển của chủng nấm men S.

cerevisiae LT2 trong quá trình nhân giống sản xuất vang vải thiều. Tạp

chí NN và CNTP. N0 3. (135, 136).[20]. Nguyễn Quang Thảo (2000) Nghiên cứu ảnh hưởng của chất phụ gia

đến quá trình lắng trong vang vải thiều. Tạp chí NN và CNTP. N0 5.(229

– 230).

[21]. Nguyễn Quang Thảo, Tào Thành Nam (2000) Sử dụng enzim để phân

giải pectin trong dịch quả vải thiều (litchi chinensis sonn). Tạp chí NN

và CNTP. N0 8. (374 – 375).

[22]. Nguyễn Thị Thúy (2012) Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn cacbon tới

quá trình lên men vang táo mèo. Khóa luận tốt nghiệp. Khoa sinh học.

Đại học sư phạm Hà Nội 2.

[23]. Nguyễn Thế Trang, Nguyễn Văn Hiếu (2004) Nghiên cứu sử dụng bánh

men để sản xuất rượu vang thích hợp ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Tạp

chí nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm. 10. (pp.69-470).

[24]. Nguyễn Quỳnh Vân, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Quang Thảo, Nguyễn

Thị Thu Vinh, Tào Thành Nam (1999) Nghiên cứu hoàn thiện quy trình

nâng cao chất lượng rượu vang từ hoa quả nhiệt đới. Báo cáo nghiệm

thu đề tài khoa học: 168 – RD – 98. Bộ Công Nghiệp. (18,43 – 50, 58).

[25]. Phạm Thị Thủy ( 2008) Phân lập, tuyển chọn, nghiên cứu ảnh hưởng

của hàm lượng men giống tới quá trình lên men vang táo mèo và mơ.

Khóa luận tốt nghiệp. Khoa sinh học. Đại học sư phạm Hà Nội 2.

B. TÀI LIỆU TIẾNG ANH

[26]. Amerine.M.A, and Cruess. M. V. (1960) The technology of wine

making. The Avi Publishing Company, Inc. (2, 3, 144-150, 163-203).

[27]. Amerine.M.A, Rosseler. E. B., and Ough. C. S. (1965) Acids and the

acid taste. The effect of pH and titratable acidity. Hm. J. Enol. Vitic.

16. (29 - 37).

[28]. Amerine.M.A, and Kunknee . (1968) Microbiology of wine making. The

AVi Publishing Company,Inc. (22, 323 - 358).

[29]. Amerine.M.A., Bergh. W.., and Cruess. W. (1972) The technology of

wine making. AVi Publishing Company. (21, 22).

[30]. AOAC. (1984) Offical Methods of Analysis. 14th Ediction. (220 - 225).[31]. Barnet. J. A., Payne. R. W, Yarrow. D. (1990) Yeast characteristic and

identification. Cambridge University Press. (5-10).Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

×