1. Trang chủ >
  2. Khoa học tự nhiên >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, Báo cáo Hiện trạng môi trường năm2011 chuyên đề chất thải y tế của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

5. Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Khắc Kinh (2005), Quản lý chất thải nguy hại, NXB Đại

học Quốc gia Hà Nội.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Quyết định số 5402/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 27

tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt đề án tổng thể xử lý chất thải rắn y tế nguy

hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2012 - 2020, có tính đến 2025.

7. Báo cáo công tác quản lý chất thải y tế năm 2015 của Bệnh Viện Đa Khoa Báo cáo

hoạt động khám chữa bệnh năm 2014 của Bệnh Viện Đa Khoa TP.Vinh, bệnh viện

Y học cổ truyền, bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.68PHỤ LỤC1.

2.

3.4.

5.6.

7.

8.9.

-1. Mẫu phiếu điều tra

PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN

TRONG BỆNH VIỆN/TRẠM Y TẾ

………………………………………………………

Họ và tên: ....................................................................................................................

Quê quán: ....................................................................................................................

Độ Tuổi: ......................................................................................................................

Giới Tính:  Nam

 Nữ

I/ THÔNG TIN CHUNG

Ông /bà nằm ở khoa nào trong bệnh viện?

.......................................................................................................................................

Thời gian nằm viện là bao lâu?

.......................................................................................................................................

Số lượng bệnh nhân trên một giường bệnh là bao nhiêu người?

 1 người/giường bệnh

 2 người/giường bệnh

 3người/giường bệnh

 Số khác

II/ NỘI DUNG ĐIỀU TRA

Ông bà có biết CTYT là gì không?

 Có

 Không

 Nhầm lẫn với loại khác

Những loại CTYT phát sinh mà ông bà biết?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Ông bà có biết CTYT có thể gây nên các bệnh truyền nhiễm không?

 Có

 Không

 Không quan tâm

Ông bà thấy về rác thải y tế ở khu vực bệnh viện/trạm y tế như thế nào?

 Tốt

 Bình thường

 Ô nhiễm

Chất (rác) thải phát sinh từ các phòng bệnh hằng ngày của ông/bà chủ yếu là gì?

 Chất thải phát sinh trong chăm sóc.

 Chất thải phát sinh trong sinh hoạt.

 Chất thải có dịch máu, dịch cơ thể và hóa chất.

 Không quan tâm.

Theo nhận biết của ông/bà thì các loại chất thải này được Bệnh viện/trạm y tế phân

loại như thế nào?

Kim tiêm …………………………………….

Bông băng vệ sinh lây nhiễm ………………….

Bình, túi ống dẫn chứa ……………………..10.12.

13.14.15. Không quan tâm.

Ông/bà cho biết thời gian thu gom CTYT tại bệnh viện/trạm y tế thực hiện như thế

nào?

 Buổi sáng

 Buổi chiều

 Không quan tâm.

11. Ông bà cho biết CTYT tại bệnh viện/trạm y tế được thu gom với tần xuất bao

nhiêu lần trên ngày?

 1lần

 2 lần

 Nhiều hơn

 Không quan tâm

Tại phòng bệnh có dán nội dung quy định phân loại rác không?

 Có

 không

Nơi thu gom và xử lý rác thải bệnh viện/ trạm y tế có gây mùi khó chịu tới ông/bà

hay không?

 Có

 không

CTYT có ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường ông/bà không?

 Ảnh hưởng ít

 Ảnh hưởng nhiều

 Không ảnh hưởng

 Không quan tâm

Ông / bà có góp ý gì trong công tác vệ sinh và quản lý về rác thải y tế tại bệnh viện,

trạm y tế hay không?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Xin cảm ơn Ông/ bà đã giúp tôi hoàn thành phiếu điều tra này!

Người điều tra

(Ký và ghi rõ họ tên)Người điền thông tin

(Ký và ghi rõ họ tên)PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN/CÁN BỘ Y TẾ

………………………………………………………1.

2.

3.

4.

5.6.

7.8.Tên khoa/phòng:............................................................................................

Ngày phỏng vấn: .........................../....................../2015

I/ THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:................................................................................................

Giới tính:  Nam

 Nữ

Tuổi: .......................................................................................................

Trình độ chuyên môn………………..

Số điện thoại:………………………..

 Sơ cấp

 Trung cấp, cao đẳng

 Đại học

 Trên đại học

Chức vụ chuyên môn:............................................................................

II/ NỘI DUNG ĐIỀU TRA

Ông/bà cho biết, nguồn phát sinh chất thải rắn y tế là:

 Chất thải phát sinh trong chăm sóc, chuẩn đoán và điều trị

 Chất thải phát sinh trong sinh hoạt

 Chất thải có dịch máu, dịch cơ thể và hóa chất.

 Chất thải phát sinh trong cơ sở y tế.

 Khác: (ghi rõ)...................................................................................

Theo Ông/bà chất thải y tế được phân làm những loại nào?

 Chất thải lây nhiễm

 Chất thải hóa học nguy hại

 Chất thải phóng xạ

 Bình chứa áp suất

 Không biết

9. Ông/bà cho biết theo quy định chất thải tại cơ sở y tế được phân loại theo màu

sắc túi như thế nào?

9.1. Chất thải sinh hoạt được đựng trong túi màu gì?

 Màu xanh

 Màu vàng

 Màu đen9.2. Chất thải lây nhiễm được đựng trong túi màu gì?

 Màu xanh

 Màu vàng

 Màu đen

9.3. Chất thải hóa học nguy hại và chất thải phóng xạ được đựng trong túi màu gì?

 Màu xanh

 Màu vàng

 Màu đen

9.4. Chất thải tái chế được đựng trong túi màu gì?

 Màu xanh

 Màu vàng

 Màu trắng

9.5. Chất thải sắc nhọn (ống kim tiêm, kim tiêm..) được đựng trong túi màu gì?

 Màu xanh

 Hộp chống thủng

 Màu đen

10. Cơ sở Ông/bà có nhân viên vệ sinh thường xuyên thu gom rác thải trong các phòng

bệnh không?

 Có

 Không

11. Có khoảng bao nhiên công nhân thu gom vệ sinh tại cơ sở Ông/bà làm việc ?

 1 đến 3 người

 3 đến 5 người

 5 đến 10 người

 Nhiều hơn (ghi rõ: ....)12. Việc thu gom chất thải rắn trong các phòng bệnh, trạm xá Ông/bà thấy diễn ra14.15.16.17.18.vào thời gian nào trong ngày?

 Buổi sáng

 Buổi chiều

 Buổi tối

 Không có quy định cụ thể

13. Tần suất thu gom bao nhiêu lần trên một ngày?

 1 lần

 2 lần

 Nhiều hơn

 Không biết

Trong phòng bệnh, hành lang có dán nội quy quy định và hướng dẫn phân loại rác

thải không?

 Có

 Không

Theo Ông/ bà có biết chất thải rắn y tế ở bệnh viện được xử lý như thế nào?

 Đốt

 Chôn lấp

 Xử lý ngoài bệnh viện

 Không biết

Theo Ông/bà, cán bộ y tế có thường xuyên được tập huấn và hướng dẫn về chất thải

y tế trong bệnh viện không?

 Có

 Không

 Không biết

Theo Ông/bà chất thải rắn y tế có ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường tại bệnh

viện như thế nào?

 Nhiều

 Ít

 Rất ít

 Không ảnh hưởng

Ông/bà trên quan điểm là cán bộ đang công tác tại bệnh viên/trạm xá có đóng góp

gì trong công tác thu gom rác thải rắn y tế tại bệnh viện trạm xá hay không?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Xin cảm ơn Ông/ bà đã giúp tôi hoàn thành phiếu điều tra này!

Người điều tra

(Ký và ghi rõ họ tên)Người điền thông tin

(Ký và ghi rõ họ tên)PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI

BỆNH VIỆN, TRẠM XÁ

………………………………………………………………….I/ THÔNG TIN CHUNG:

-Đơn vị :................................................................................................................

Người được điều tra:.............................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................

Số điện thoại:........................................................................................................

Chức vụ:...................................................................................................................

Tổng số lao động của đơn vị:........................................người

II/ NỘI DUNG ĐIỀU TRA:1. Anh/ chị có thể liệt kê các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực môi trường cácanh /chị cần tuân thủ là gì?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

2. Tại đơn vị anh/chị bộ phận nào đảm bảo công tác duy trì cải thiện điều kiện vệ sinh

môi trường? Bộ phận đó có bao nhiêu cán bộ?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3. Cơ sở có giấy phép phê duyệt đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môitrường không?

 Có

 Không có

 Đang chờ cấp phép

4. Cơ sở pháp lý của việc hoàn thành thủ tục phê duyệt ĐTM hoặc đăng ký bản

CKBVMT được quy định trong những văn bản nào?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

5.

5.1

5.2

5.3

5.4.......................................................................................................................................

Đặc trưng chất thải rắn, chất thải nguy hại tại cơ sở

Số lượt thăm khám hằng ngày tại cơ sở...............lần/ngày

Số lượt CTR phát sinh: ........................................kg/ngày

Số lượng CTNH phát sinh: ..................................kg/ngày

Chất thải rắn tại cơ sở bao gồm thành phần nào?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................5.5 Chất thải nguy hại tại cơ sở chủ yếu gồm các thành phần nào?..............................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Đặc trưng thu gom và xử lý chất thải rắn y tế

6.1 Cơ sở có phân loại chất thải rắn và chất thải nguy hại không?

 Có

 Không

6.2 Cơ sở thu gom, xử lý chất thải rắn theo cách nào?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

6.3 Cơ sở thu gom, xử lý chất thải nguy hại theo cách nào?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

7. Cơ sở tuyên truyền về giữ gìn vệ sinh môi trường với bệnh nhân và người thăm

khám chữa bệnh bằng cách nào?

 Nhắc nhở trực tiếp tới bệnh nhân

 Dán thông báo về nội quy giữ gìn vệ sinh công cộng tại các phòng bệnh

 Dán cảnh cáo không vứt rác bừa bãi, và hút thuốc tại các khu vực công cộng

của cơ sở.

8. Cơ sở tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường đối với công nhân viên theo cáchnào?

 Nhắc nhở qua lời nói

 Nhắc nhở bằng văn bản tới công nhân viên

 Áp dụng quy chế khen thưởng, phê bình đối với các công nhân viên trong

công tác bảo vệ môi trường.

9. Khó khăn trong quá trình quản lý công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

10. Anh /chị có đóng góp ý kiến gì trong quản lý chất thải rắn tại bệnh viện, trạm xá của

mình?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Xin cảm ơn ông/ bà đã giúp tôi hoàn thành phiếu điều tra này!Người điều traNgười điền thông tin(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ VINH

Về vấn đề rác chất thải rắn y tế trên địa bàn

Thông tin trong phiếu điều tra này được giữ kín, chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu.

Ông/bà hãy đánh dấu X vào các ô mà ông/bà lựa chọn.

Xin trân trọng cảm ơn !

I. THÔNG TIN CHUNG:

Họ và tên:..................................................................................................................

Tuổi:........................................................ Giới tính: (Nam/nữ)...................................

Đơn vị làm việc..........................................................................................................

Trình độ học vấn:.......................................................................................................

Ngày thực hiện...........................................................................................................

II. NỘI DUNG ĐIỀU TRA

1. Ông/bà cho biết địa phương có tiến hành thu gom, tập kết chất thải rắn y tế tậptrung không?

o Có. Tổng số điểm tập kết rác thải là bao nhiêu:......................o Không

2. Tổng khối lượng chất thải rắn y tế hàng ngày của địa phương là:- Tổng khối lượng: ............kg/ngày

- Thành phần: Rác thải hữu cơ:..... %

Rác thải vô cơ:........%

3. Tổng lượng thu gom chất thải rắn y tế trên 1 ngày là bao nhiêu:- Tổng khối lượng: ............kg/ngày

- Thành phần:…………………..

4. Tần suất thu gom như thế nào?o1 ngày/ lầno3 ngày/ lầno2 ngày/ lầnoTần suất khác:.........................................5. Phương tiện để thu gom, vận chuyển rác thải:o Thủ công

o Xe chuyên dụng.Số lượng:.............6. Theo ông/bà, phương pháp xử lý rác thải tại địa phương là như thế nào:o Đốto Chôn lấpo Chỉ thu gom, tập kết mà không xử lý

o Phương pháp khác:...........................................................................................

7. Ông/bà có đánh giá như thế nào về việc tuân thủ các yêu cầu pháp luật trong việcvận chuyển, thu gom và xử lý chất thải rắn y tế( chất thải rắn nguy hại) tại các cơ sở

y tế?

o Tốto Trung Bìnho Kém8. Theo ông/bà, hiện trạng môi trường hiện nay tại các cơ sở y tế trên địa bàn như thếnào?

o Sạch sẽ, trong lànho Bị ô nhiễmo Bình thườngo Bị ô nhiễm nặngo Không bị ô nhiễm9. Ông/bà có hiểu về chất thải y tế ( chất thải nguy hại ) không?o Hiểu biết rõo Hiểu biết một phần.o Không rõ10. Mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tại đây với hoạt động sinh sống thườngngày của ông/bà như thế nào:

o Rất caoo Caoo Bình thườngo Không đáng kểo Không bị ảnh hưởng11. Theo ông/bà ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến những khía cạnh nào sau đây:oẢnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản

o Ảnh hưởng đến việc trồng trọt các loại hoa màu.

o Ảnh hưởng đến sức khỏe con người

o Không ảnh hưởng đến kinh tế xã hội

12. Cơ quanquản lý môi trường địa phương có thường xuyên thông tin, tuyên truyềnhướng dẫn về công việc thu gom, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường cho người dân

không?

oThường xuyên

oThỉnh thoảng

o Ít khi thực hiện

o Hạn chế...................................................................

13. Ông/bà cho biết giải pháp quản lý của cơ quan quản lý môi trường để nâng caohiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn y tế tại địa bàn:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Xin cảm ơn ông/ bà đã giúp tôi hoàn thành phiếu điều tra này!

Người điều traNgười điền thông tin(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)2. Hình ảnh(Bệnh nhân: Nguyễn thị Kim Ngân – BVĐK Cửa Đông)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×