1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Kỹ thuật - Công nghệ >

Kế hoạch cụ thể:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (146.24 KB, 10 trang )


– 26/4)9101112131415- Nghiên cứu, phân

Tuần 9

tích các số liệu

( ngày 27/4

thông tin đã thu thập

– 3/05 )

được

- Nghiên cứu, phân

Tuần 10

tích các số liệu

(ngày 3/5 –

thông tin đã thu thập

9/5)

được

- Nghiên cứu, phân

Tuần 11

tích các số liệu

( ngày 10/5

thông tin đã thu thập

– 16/5)

được

- Nghiên cứu, phân

Tuần 12

tích các số liệu

( ngày 17/5 thông tin đã thu thập

– 23/5)

được

Tuần 13

(ngày 24/5

– 30/5)Tuần 14

( ngày 2/6

– 8/6)Tuần 15

( ngày 9/6

– 13/6)với từng nội dung trong

bài báo cáo.

- Đánh giá được hiện

trạng quản lý chất thải

nguy hại của cơ quan

quản lýđược- Chỉnh sửa báo cáoNộp 01 bản báo cáo

đồ án hoàn chỉnh (có

chữ ký của GVHD)

và Bản nhận xét của

GVHD cho khoa,

giáo vụ khoa để đề

xuất Hội đồng chấm

đồ án

Nhận quyết định

thành lập Hội đồng

chấm đồ án tốt

nghiệp từ GVHD và

gửi báo cáo đồ án

(bìa mềm) cho 02

phản biệnĐánh giá được hiện trạng

quản lý của doanh nghiệp

Đề xuất giải pháp nâng

cao hiệu quả quản lý chất

thải nguy hạiĐánh giá được sự phù

hợp của giải pháp

- Chỉnh sửa hoàn chỉnh

Trường đại học

báo cáo

tài nguyên và

- Nộp báo cáo dự thảo Đồ

môi trường Hà

án tốt nghiệp cho bộ môn.

NộiNộp được báo cáo đúng

kì hạn và yêu cầu của

khoaTrường đại học

tài nguyên và

môi trường Hà

Nội- Nhận được quyết định

thành lập hội đồng chấm

đồ án

- Gửi được báo cáo đồ án

cho 02 phản biện đúng

theo yêu cầuTrường đại học

tài nguyên và

môi trường Hà

Nội81617Tuần 16

( ngày 14/6

– 26/6)Bảo vệ đồ án trước

Hội đồng chấmBảo vệ thành công đồ án

trước Hội đồng chấm30/6/2016Nộp đồ án đã sửa

chữaNộp đồ án đã sửa chữa

theo đúng thời hạn và yêu

cầu của khoa9Trường đại học

tài nguyên và

môi trường Hà

Nội

Trường đại học

tài nguyên và

môi trường Hà

Nội-TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lâm Minh Triết, 2006. Giáo trình quản lý chất thải nguy hại. Nhà xuất

bản xây dựng10Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (10 trang)

×