1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Web >

3 Sơ đồ vật lý

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.56 MB, 36 trang )


3. Bảng LOAINV dung để cập nhật thong tin LOAINV4. Bảng NHANVIEN dung để cập nhật thong tin NHANVIEN26 | C D I O 35. Bảng KHACHHANG dung để cập nhật thong tin KHACHHANG6. Bảng THUONGHIEU cập nhật thong tin THUONGHIEu7. Bảng KHO dung để cập nhật thong tin KHO8. Bảng CTDONHANG dung để cập nhật thông tin CTDONHANG27 | C D I O 39. Bảng DONHANG dùng để cập nhật thông tin DONHANG10. Bảng DATHANG cập nhật thông tin DATHANG28 | C D I O 3PHẦN III : GIAO DIỆN3.1 MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH

3.1.1 Giao diện chính29 | C D I O 33.1.2 Giao diện giới thiệu3.1.2 Giao diện sản phẩm30 | C D I O 3Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (36 trang)

×