1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Tiếp thị - Bán hàng >

c. Lập báo cáo: THSD03

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (488.12 KB, 66 trang )


d. Bảo hành: THSD04

-Mô tả: Khách hàng đem hàng tới bảo hành.

-Tác nhân kích hoạt: Nhân viên kỹ thuật.

-Luống cơ sở:

+Đăng nhập vào hệ thống

+Chọn chức năng bảo hành.

+Lưu thông tin vào cơ sở hệ thống

-Luồng phụ: Không có.

-Điều kiện trước: Người dùng đăng nhập thành công

vào hệ thống

-Điều kiện sau: Hoàn thành công việc, thoát khỏi chức

nănge. Khuyến mãi: THSD05

-Mô tả: Nhân viên kinh doanh đưa các thông tin

khuyến mãi cho khách hàng

-Tác nhân kích hoạt: Nhân viên kinh doanh

-Luồng cơ sở:

+Đăng nhập thành công vào hệ thống

+Chọn chức năng khuyến mãi.

+Lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu hệ

thống

-Luồng phụ: Không có

-Điều kiện trước: Người dùng đăng nhập thành công

vào hệ thống

-Điều kiện sau: Hoàn thành công việc, thoát khỏi chức

năng.f. Lưu thông tin khách hàng: THSD06

-Mô tả: Nhân viên kinh doanh lưu thông tin khách hàng

-Tác nhân kích hoạt: Nhân viên kinh doanh.

-Luồng cơ sở:

+Đăng nhập thành công vào hệ thống

+Chọn chức năng lưu thông tin khách

hàng.

+Lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu hệ

thống.

-Điều kiện trước: Người dùng đăng nhập thành công

vào hệ thống

-Điều kiện sau: Hoàn thành công việc, thoát khỏi chức

năng.g. Lập hóa đơn: THSD07

-Mô tả: Nhân viên kế toán lập hóa hóa đơn khi thanh

toán với khách hàng.

-Tác nhân kích hoạt: Nhân viên kế toán

-Luồng cơ sở:

+Đăng nhập thành công vào hệ thống

+Chọn chức năng lập hóa đơn.

+Lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu hệ

thống.

-Điều kiện trước: Người dùng đăng nhập thành công

vào hệ thống

-Điều kiện sau: Hoàn thành công việc, thoát khỏi chức

năng.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (66 trang)

×