1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.25 MB, 51 trang )


37Kiến nghị

Do thời gian có hạn nên những kết quả nghiên cứu thu được trên đây

mới chỉ là kết quả bước đầu. Để nâng cao giá trị sử dụng của dược liệu, chúng

tôi đưa ra một số đề xuất như sau:

- Tiếp tục nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng sinh học theo

hướng sử dụng hợp lý cây thuốc.

- Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cho dược liệu.

- Điều tra trữ lượng của cây Hồi nước (Limnophila rugosa

Roth.(Merr.)) tại tỉnh Bắc Giang nói riêng và ở Việt Nam nói chung, từ đó

xây dựng kế hoạch sử dụng và bảo tồn cây thuốc này.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1.Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương, Nguyễn Thượng

Dong, Đỗ Trung Đàm, Phạm Văn Hiền, Vũ Ngọc Lộ, Phạm Duy Mai,

Phạm Kim Mẫn, Đoàn Thị Như, Nguyễn Tập, Trần Toàn (2002), Cây

thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam., tr. 993, Nhà xuất bản Khoa

học và Kỹ thuật.2.Bộ môn Dược liệu (2006), Thực tập dược liệu (phần hóa học), Trung

tâm thông tin thư viện, Trường Đại học Dược Hà Nội.3.Bộ môn Dược liệu (2007), Dược liệu học Trường đại học Y Dược

thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Dược Hà Nội.4.Bộ Y tế (2009), Dược điển Việt Nam IV, tr. 231-249, Nhà xuất bản Y

học.5.Võ Văn Chi (2012), Từ điển cây thuốc Việt Nam, tr. 1144, Nhà xuất

bản Y học.6.Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Viết Tựu (2007), Phương pháp nghiên cứu

hóa học cây thuốc, Nhà xuất bản Y học.7.Phạm Hoàng Hộ (2002), Cây cỏ Việt Nam, tr 905-909, Nhà xuất bản

Trẻ.8.Trần Công Khánh (1981), Thực tập hình thái và giải phẫu thực vật,

Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp.9.Trần Huy Thái (2002), "Thành phần hóa học của tinh dầu phần trên mặt

đất của cây hồi nước Limnophila rugosa (Roth.) Merr.) ở Việt Nam",

Tạp chí Dược học.10.Trần Huy Thái, Trần Quang Tiến, Lê Công Sơn, Trần Đình Thắng, Đỗ

Ngọc Đài (2010), "Thành phần hóa học của tinh dầu cây rau om

(Limnophila aromatica (Lamk.) Merr.) và cây om hoa nhỏ (Limnophila

micrantha (Benth.)Benth.) ở Việt Nam", Tạp chí Dược học, số 408, tr

24-26.11.Nguyễn Viết Thân (2003), Kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp

hiển vi, tr. 13-17, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.12.Nguyễn Thị Thúy Vân, Trần Minh Hợi (2007), Nghiên cứu tài nguyên

cây thuốc và kinh nghiệm sử dụng thuốc nam của đồng bào dân tộc xã

Bồng Am, huyện Sơn Động, Bắc Giang, Báo cáo khoa học về sinh thái

và tài nguyên sinh vật – Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2, tr. 165170, NXB Nông nghiệp Hà Nội.Tiếng Anh

13.Brahmachari G., Jash S.K., Mandal L.C., Mondal A., Roy R. (2006),

"In: Proceedings of the 42nd Annual Convention of Chemists",

Santiniketan, West Bengal, India, pp. 469–475.14.Brahmachari G., Jash S.K., Mandal L.C., Mondal A., Roy R. (2008),

"Cyclooxygenase (COX)- inhibitory flavonoid from Limnophila

hterophylla", Rasayan J. Chem, 1, pp. 288-291.15.Bui M.L.; Grayer, R.J.; Veitch, N.C.; Kite, G.C.; Tran, H.; Nguyen,

Q.C.K. (2004), "Uncommon 8-oxygenated flavonoids from Limnophila

aromatica (Scrophulariaceae)", Biochem. Systemat. Ecol., 32, pp. 943–

947.16.Do Q.D.;Angkawijaya, A.E.; Tran-Nguyen, P.L.; Huynh, L.H.;

Soetaredjo, F.E.; Ismadji, S.; Ju, Y.H (2014), "Effect of extraction

solvent on total phenol content, total flavonoids content, andantioxidant activity of Limnophila aromatic. ", J. Food Drug Anal, 22,

pp. 296-302.

17.Dong X., Pche C.T., Farnsworth N.R. (1987), "Cytotoxic flavonols

from Gutierrezia microcephala", J. Nat. Prod., 50, pp. 337-338.18.Dubey V.J. (2002), "Screening of some extracts of medicinal plants for

antimicrobial activity", J. Mycol. Plant Pathol, 32, pp. 266-267.19.Ghani A. (2003), "Medicinal plants of Bangladesh: Chemical

constituents and uses", Asiatic society of Bangladesh, Dhaka, pp.20.Hong Deyuan, Yang Hanbi, Jin Cun-li, Fischer Manfred A., Holmgren

Noel H., Mill Robert R. (1979), Flora of China, Fl. Reipubl. Popularis

Sin, pp. 1-18.21.Jang D.S.; Su, B.-N.; Pawlus, A.D.; Jones, W.P.; Kleps, R.A.;

Bunyapraphatsara, N.; Fong, H.H.S.; Pezzuto, J.M.; Kinghorn, A.D.

(2005), "Limnophila spiroketone, a highly oxygenated phenolic

derivative from Limnophila geoffrayi.", J. Nat. Prod., 68, pp. 1134113622.Kapil V.B., Sinha A.K., Sinha G.K. (1983), "Antibacterial and

antifungal study of some essential oils and their constituents from the

plants of Kumaon and its Tarai tract", Bull. Med. Ethnobot. Res., 4, pp.

124-129.23.KukongviriyapanU.,LuangaramS.,LeekhaosoongK.,Kukongviriyapan V., Preeprame S. (2007), " Antioxidant and Vascular

Protective Activities of Cratoxylum formosum, Syzygium gratum and

Limnophila aromatica", Biol. Pharm. Bull., 30(4), pp. 661-666.

24.Linh Nguyen Truc, Thach Le Ngoc (2011), "Study of the Essential Oil

of Limnophila rugosa (Roth.) Merr. in the south of Vietnam", Journal

of Essential oil bearing plans, 14:3, pp. 366-372.25.Liu M.C., Chen Z.S., Chung L.C., Yang M.S., Ho S.T., Chen M.T.

(1991), "Studies on hypotensive constituents of Limnophila rugosa",

Chung-hua Yao Hsueh Tsa Chih, 43, pp. 35-40.26.Madhumitha B.; Devi, P.; Meera, R.; Kameswari, B. (2009), "Diuretic

and antimicrobial activity of leaves of Limnophila rugosa", Res. J.

Pharm. Tech, 2(1), pp. 212-213.27.McDonald S.; Prenzler, P.D.; Antolovich, M.; Robards, K. (2001),

"Phenolic content and antioxidant activity of olive extracts.", Food

Chem., 73, pp. 73-84.28.Mishra V.; Kandya, A.K.; Mishra, G.P. Screening of some medicinal

plants for antimicrobial activity. Bull. Bot. Soc. Univ. Saugar, 1980;

27: 57-59 (1980), "Screening of some medicinal plants for

antimicrobial activity.", Bull. Bot. Soc. Univ. Saugar, 27, pp. 57-59.29.Mukherjee K.S.; Laha, S.; Manna, T.K.; Chakraborty, C.K. (1992), "

Chemical investigation on Limnophila rogusa and Pedilanthus

tithymaloides", J. Indian Chem. Soc, 69, pp. 411- 412.30.Nanasombat S.; Teckchuen N. (2009), "Antimicrobial, antioxidant and

anticancer activities of Thai local vegetables", J. Med. Plants Res.,

3(5), pp. 443-449.31.Rastogi R.P.; Mehrotra, B.N. (1998), "Compendium of Indian

Medicinal Plants", CDRI and NISCOM: New Delhi, India, 4, pp. 435.32.Rastogi R.P.; Mehrotra, B.N. (1998), "Compendium of Indian

Medicinal Plants", CDRI and NISCOM: New Delhi, India, 2, pp. 415.33.Rattanasena P. (2012), "Antioxidant and Antibacterial activities of

vegetables and fruits commonly consumed in Thailand", Pakistan J.

Biol. Sci, 15(18), pp. 877-882.34.Reddy G.B.S.; Melkhan, A.B.; Kalyani, G.A.; Venkata Rao, J.;

Shirwaikar, A.; Kotian, M.; Ramani, R.; Aithal, K.S.; Udupa, A.L.;

Bhat, G.; Srinivasan, K.K.; (1991), "Chemical and pharmacological

investigations of Limnophila conferta and Limnophila heterophylla. ",

Int. J. Pharmacognosy, 29, pp. 145-153.35.Roy Rajiv, Jash Shyamal K., Singh Raj K., Gorai Dilip (2015),

"Limnophila (Scrophulariaceae): Chemical andPharmaceuticalAspects", Worls journal of Pharmaceutical research, pp. 1269-1300.

36.Sandhya S.; Gowthami, G.; Vinod, K.R.; Sravanthi, E.V.; Saikumar, P.;

David, B. (2012), "In vitro and in vivo evaluation of Limnophila indica

(Linn.) Druce ", Shigellosis. J. Chin. Integr. Med, 10, pp. 538-54537.Sribusarakum A.; Bunyapraphatsara, N.; Vajragupta, O.; Watanabe, H.

(2004), "Antioxidant activity of Limnophila aromatica Merr.", Thai J.

Phytopharm, 11(2), pp. 11-17.38.Suksamrarn A.; Poomsing, P.; Aroonrerk, N.; Punjanon, T.;

Suksamrarn, S.; Kongkun, S. (2003), "Antimycobacterial and

antioxidant flavones from Limnophila geoffrayi", Arch. Pharm. Res,

26, pp. 816-820.39.Thongdon-A J., Inprakhon P. (2009), "Composition and biological

activities of essential oils from Limnophila geoffrayi Bonati", World J.

Microbiol. Biotech, 25(8), pp. 1313-1320.Phụ lục : Sắc kí đồ của hệ thống GC/MS phân tích

tinh dầu Hồi nước.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (51 trang)

×