Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
5 Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị và cơ sở vật chất

5 Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị và cơ sở vật chất

Tải bản đầy đủ - 91trang

Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường nhiều cạnh tranh và biến động, các

doanh nghiệp đặc biệt quan tâm tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

mình. Bên cạnh việc phải tự quyết định từ khâu sản xuất tới khâu tiêu thụ sản

phẩm, trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại mở đồng thời mở ra nhiều cơ hội và

thách thức đối với nhà quản lý doanh nghiệp. Các trang thiết bị máy móc hiện đại,

các dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến đòi hỏi nhà quản lý phải nắm bắt kịp

thời cơ hội song song với việc xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp cho phù hợp

với nền kinh tế thị trường đầy khó khăn và biến động. Bộ máy quản lý của doanh

nghiệp được coi là bộ phận đầu não cho sự ra đời những chủ trương, chiến lược

hay chính sách của doanh nghiệp đó. Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp

được tạo lập để thực hiện các kế hoạch, chiến lược của doanh nghiệp đó nên nó

luôn phải được xây dựng cho phù hợp với những nhiệm vụ và yêu cầu mới.

Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp nói chung và tổ chức quản lý trang

thiết bị và cơ sở vật chất nói riêng nếu được xây dựng và phát triển phù hợp với

hoạt động sản xuất kinh doanh thì nó sẽ cho thấy hiệu quả không nhỏ trong việc

hoàn thiện các mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp. Quá trình xây dựng này không

phải là một việc làm đơn giản mà nó đòi hỏi phải có sự nghiên cứu một cách kỹ

lưỡng, nhất là đối với các doanh nghiệp trong thị trường kinh tế mở hiện này.

Cơ cấu của tổ chức quản lý thiết bị và cơ sở vật chất được nếu được xây

dựng tốt sẽ đảm bảo cho các bộ phận, các phòng ban trong toàn doanh nghiệp hoạt

động đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong công tác sử dụng và quản lý

trang thiết bị, góp phần tạo nên một dây chuyền sản xuất nhiều bước công nghệ

được vận hành khoa học, hiệu quả.

1.5.1.2 Nhân tố liên quan tới nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Trong cơ chế thị trường, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

gắn liền với nhu cầu của thị trường. Doanh nghiệp phải trả lời được các câu hỏi:

sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? sản xuất như thế nào? Việc trả lời câu hỏi sản xuất

như thế nào thuộc về trách nhiệm của các nhà quản lý và sử dụng máy móc thiết bị

trong doanh nghiệp. Hay nói cách khác, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp quy định trực tiếp tới công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị. Trang

thiết bị có ảnh hưởng quyết định tới chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp lại dựa

24trên nhu cầu của thị trường về chủng loại sản phẩm, mẫu mã, kiểu dáng, công

dụng, và đặc biệt là nhu cầu của thị trường về chất lượng của sản phẩm… từ đó

xác định yêu cầu cho công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị. Bộ phận quản

lý và sử dụng máy móc thiết bị cần nắm rõ mối quan hệ này nhằm xác định chính

xác nhu cầu về số, chất lượng, chủng loại máy móc, thiết bị, đảm bảo quá trình sản

xuất được tiến hành một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường đòi

hỏi ngày càng cao hơn. Công tác quản lý máy móc, thiết bị còn phải đưa ra những

quyết định đâu là thời điểm nên đưa công nghệ mới vào áp dụng; trình độ công

nghệ nên ở mức độ nào là thích hợp; nên đổi mới cả dây chuyền công nghệ hay chỉ

nên hiện đại hoá ở một khâu nào đó, một công đoạn trong quá trình sản xuất nhằm

sử dụng hiệu quả nhất cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có,đồng thời vẫn có khả năng

bảo vệ môi trường.

1.5.1.3Nhân tố liên quan tới cơ sở vật chất kỹ thuật

Nhân tố này phản ánh khả năng tiếp nhận và vận dụng thành công việc đưatrang thiết bị vào sản xuất. Cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp là điều kiện

cần, là nền tảng ban đầu cho phép sử dụng hiệu quả hay không hiệu quả trang thiết

bị của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần căn cứ vào điều kiện này trước khi quyết

định đưa loại máy móc, thiết bị nào vào áp dụng trên cơ sở vừa đảm bảo theo đúng

xu hướng phát triển của ngành đồng thời có thể tận dụng được một cách tối đa cơ

sở vật chất kỹ thuật hiện có. Tuy nhiên đây không phải là yếu tố ràng buộc nhu cầu

đổi mới của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể quyết định đầu tư mới toàn bộ khi

biết chắc chắn rằng quyết định đó đúng đắn, có cơ sở khoa học rõ ràng mặc dù đầu

tư ban đầu rất lớn và có thể hoàn toàn không tận dụng được cái đang có.

1.5.1.4Nhân tố liên quan tới nguồn nhân lực

Trong những yếu tố của quá trình sản xuất thì con người là yếu tố quan trọnghàng đầu. Con người giữ vị trí trung tâm trong tất cả các khâu của quá trình sản

xuất, dù máy móc, thiết bị có hiện đại đến đâu cũng là do con người chế tạo ra.

Tuy nhiên ở đây ta đề cập tới yếu tố con người thuộc doanh nghiệp, từ tư duy của

25người lãnh đạo cho tới ý thức trách nhiệm và thái độ lao động của người công nhân

đều có ảnh hưởng tới quá trình sản xuất của doanh nghiệp nói chung và tới công

tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị nói riêng.

Để đánh giá chất lượng người lao động, người ta đánh giá trình độ học vấn

và khả năng nhận thức cuả người lao động. Hai tiêu chuẩn này phản ánh khả năng

tiếp thu trình độ công nghệ mới, hiện đại hơn khi doanh nghiệp áp dụng công nghệ

mới vào sản xuất. Hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị phụ thuộc trực tiếp vào chất

lượng của người công nhân vận hành. Người công nhân có trình độ tay nghề cao

thường có khả năng đánh giá chính xác tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị

trong từng thời kỳ sản xuất qua đó cung cấp những thông tin kịp thời, chính xác

phục vụ cho công tác quản lý, bảo dưỡng máy móc thiết bị. Bên cạnh đó người

công nhân có ý thức, trách nhiệm cao luôn biết yêu quý máy móc, thiết bị như

“con”, luôn vận hành máy theo đúng các quy trình, quy phạm, tuân thủ nghiêm túc

các nguyên tắc an toàn khi vận hành máy, thực hiện tốt chế độ kiểm tra máy móc,

thiết bị của doanh nghiệp.

Xét trên góc độ người quản lý, người quản lý giỏi phải là người nắm chắc cả

về lý thuyết lẫn kỹ năng thực hành, có khả năng quyết định và đưa ra các sáng kiến

cải tiến, những cách thức thao tác vừa đơn giản lại vừa đạt hiệu quả cao. Người

quản lý kỹ thuật giỏi cũng cần phải giỏi cả về kinh tế. Bởi lẽ các giải pháp kỹ thuật

không thể không xét trên khía cạnh kinh tế vì xét cho cùng tất cả các hoạt động của

doanh nghiệp dù trên giác độ nào thì mục đích quan trọng cần đạt được chính là

hiệu quả kinh tế cao hơn mà cụ thể hơn là mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.

1.5.2Những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

Những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp là các nhân tố phát sinh từ môi

trường ngoài doanh nghiệp. Đây là những nhân tố khách quan, buộc doanh nghiệp

phải tuân theo quy luật và biến đổi để phù hợp với chúng.

1.5.2.1 Nhân tố liên quan chất lượng của trang thiết bị và cơ sở vật chất

Chất lượng máy móc, thiết bị có liên quan nhiều tới nguồn gốc, xuất xứ của

máy móc, thiết bị, thời điểm sản xuất và công nghệ để sản xuất máy móc, thiết bị

đó. Với doanh nghiệp thì chất lượng máy móc, thiết bị không phải là nhân tố chủ

26quan nhưng nó có ảnh hưởng tới công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị.

Việc đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị cần xuất phát từ nhu cầu của thị trường,

dựa trên cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ, năng lực làm chủ máy móc, thiết bị của

người công nhân trong doanh nghiệp. Trình độ công nghệ của máy móc, thiết bị áp

dụng vào doanh nghiệp phải đảm bảo tính phù hợp với môi trường cả trong và

ngoài doanh nghiệp: nhu cầu thị trường, trình độ phát triển của ngành, trình độ

công nghệ hiện tại của doanh nghiệp (tay nghề công nhân, khả năng nắm bắt công

nghệ mới…), trình độ tổ chức bộ máy quản lý công nghệ trong công ty…. Máy

móc, thiết bị có trình độ công nghệ càng cao đòi hỏi công tác tổ chức quản lý càng

phức tạp, khó khăn hơn, tuy nhiên hiệu quả mang lại cũng rất lớn nếu làm tốt công

tác này.

1.5.2.2Nhân tố liên quan tới yếu tố đầu vào cho hoạt động sản xuất

Nguyên, nhiên, vật liệu là các yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình sản xuấtkinh doanh của doanh nghiệp. Máy móc, thiết bị không thể hoạt động thường

xuyên, liên tục nếu khâu đảm bảo các yếu tố đầu vào này không được đáp ứng một

cách thường xuyên, liên tục. Công tác đảm bảo yếu tố đầu vào trực tiếp ảnh hưởng

tới chất lượng của các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của công tác quản lý và sử dụng

máy móc thiết bị như hệ số sử dụng máy móc, thiết bị về thời gian; hệ số sử dụng

máy móc, thiết bị về số lượng; hệ số sử dụng định mức máy móc, thiết bị; hệ số sử

dụng máy móc, thiết bị thực tế; về khả năng huy động công suất; về kế hoạch cung

ứng sản phẩm cũng như khả năng khấu hao hết máy móc, thiết bị.

Để đảm bảo nâng cao các hệ số trên đây, trước tiên khâu đảm bảo yếu tố đầu

vào phải cung cấp đúng lúc, kịp thời cả về số, chất lượng và chủng loại.

1.5.2.3Nhân tố liên quan tới môi trường cạnh tranh

Ngày nay, doanh nghiệp không chỉ cần biết tới việc làm tốt công việc củamình mà còn phải biết doanh nghiệp khác làm gì, làm như thế nào…trong đó có cả

các đối thủ của doanh nghiệp để từ đó có biện pháp phấn đấu làm tốt hơn các đối

thủ cạnh tranh. Đó là yếu tố đảm bảo khả năng thắng lợi trong cạnh tranh. Vì vậy

cần luôn sát sao xây dựng mạng lưới thu thập và xử lý thông tin cho doanh nghiệp

mình. Giá trị của thông tin ngày nay nhiều khi lớn hơn giá trị của các yếu tố vật

27chất mà doanh nghiệp sẽ đầu tư hoặc đang sở hữu. Một quyết định mà doanh

nghiệp đưa ra chỉ đúng đắn và đáng tin cậy khi có đầy đủ thông tin.

Trong thời đại ngày nay, với sự bùng nổ hệ thống thông tin cùng với sự ra

đời của các thiết bị điện tử đã tạo ra một cuộc cách mạng công nghệ thông tin.

Người quản lý không còn bó hẹp công việc quản lý của mình trong nội bộ doanh

nghiệp mà cần phải nắm được xu hướng phát triển trong phạm vi ngành mình cũng

như trong phạm vi toàn xã hộinhằm định hướng cho doanh nghiệp lộ trình phát

triển phù hợp nhất với xu hướng phát triển của toàn cầu. Nếu không đánh giá đúng

năng lực của các doanh nghiệp cạnh tranh cũng như của chính mình, doanh nghiệp

khó có thể tồn tại trong nền kinh tế toàn cầu như hiện nay.

1.5.2.4Nhân tố liên quan tới điều kiện tự nhiên và môi trường

Con người ngày nay đang dần vượt ra sự tác động không thuận lợi của điềukiện tự nhiên. Tuy nhiên ở một mức độ nào đó, con người vẫn ít nhiều chịu sự tác

động của nhân tố này. Điều kiện tự nhiên là một trong các yếu tố gây nên hao mòn

hữu hình của máy móc, thiết bị. Công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị cần

phải có biện pháp giảm thiểu sự tác động này.

Nước ta thuộc vùng nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều, điều kiện tự nhiên không

thật sự thuận lợi cho nhiều loại máy móc thiết bị hoạt động ngoài trời cũng như

trong điều kiện ẩm ướt, vậy nên sự tác động của điều kiện tự nhiên lên máy móc,

thiết bị thể hiện càng rõ nét hơn. Trong điều kiện như vậy, công tác bảo dưỡng là

yếu tố hết sức quan trọng nhằm duy trì khả năng hoạt động thường xuyên của máy

móc, thiết bị. Bên cạnh đó, công tác khấu hao cũng có vai trò không kém phần

quan trọng, việc tính toán khấu hao máy móc thiết bị cần thực hiện sát sao và chính

xác.28CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO

DƯỠNG THIẾT BỊ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI CÔNG TY TNHH

ĐÓNG TÀU DAMEN - SÔNG CẤM

2.1 Đặcđiểm hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đóng tàuDamen - Sông Cấm

2.1.1 Vài nét về quá trình hình thành và phát triển

Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm (DSCS) là một doanh nghiệp

liên doanh giữa tập đoàn Damen - Hà Lan và công ty CP Đóng tàu Sông Cấm,

được thành lập vào ngày 21 tháng 11 năm 2011. Nhà máy chính bắt đầu đưa vào

hoạt động năm 2014 tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng, tổng số

vốn đầu tư đã đăng ký: 1.829.200.360.000 VNĐ (một nghìn tám trăm hai mươi

chín tỷ hai trăm triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam) tương đương

63.700.000 Euro (sáu mươi ba triệu bảy trăm nghìn Euro), với các ngành nghề kinh

doanh đóng mới và sửa chữa tàu biển.

Các thông tin chính:

Tên cơ sở: Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm

Điện thoại: 0313 968 500

Fax: 0313 686 795

Email: damensongcam@damen.com

Website:www.damen.com

Đại diện: Ông Chris Groninger

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Xã Hoàng Động, Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Lĩnh vực sản xuất: Đóng mới và sửa chữa tàu biển

Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài

Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm được xây dựng và chính thức đi vào

hoạt động trong lĩnh vực đóng mới và sửa chữa các phương tiện vận tải thủy.

 Tổng vốn đăng ký: 63.700.000 Euro

Tuy là một doanh nghiệp còn non trẻ trong ngành đóng tàu tại Việt Nam

nhưng DSCS đã dần khẳng định được vị thế của mình bằng chất lượng và tiến độ

thi công sản phẩm. Đây cũng là lần đầu tiên, tập đoàn Damen có hình thức liên

doanh tại nước ngoài, nhằm đưa liên doanh này trở thành cơ sở đóng tàu công tác

lớn nhất thế giới. Chỉ sau 1 năm xây dựng, DSCS đã hoàn thành nhà máy giai đoạn

1 gồm: xưởng hoàn thiện, nhà sơn, dây chuyền lắp ráp hiện đại bậc nhất thế giới…

nhà máy cũng là nơi tiếp nhận tàu thô được đóng từ Công ty đóng tàu Sông Cấm

29để hoàn thiện, với công suất giai đoạn 1 lên đến 40 tàu/năm. Ngay sau khi hoàn

thành, DSCS sẽ triển khai khẩn trương giai đoạn 2 để nâng công suất lên 80

tàu/năm. Các sản phẩm tàu công tác từ DSCS có chất lượng, đạt đẳng cấp châu Âu,

có thể xuất khẩu đến tất cả các nước trên thế giới. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2,

nhà máy sẽ thu hút 1.500 lao động địa phương.

2.1.2Cơ cấu tổ chức

DSCS có cơ cấu tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng, ngoài Hội đồngquản trị thì Tổng giám đốc là người có quyền quyết định cao nhất. Phía dưới Tổng

giám đốc là các bộ phận, phân hệ thực hiện các hoạt động hay các lĩnh vực cơ bản

của tổ chức.

Các phân hệ tại doanh nghiệp được chia thành 4 bộ phận chính bao gồm

thiết kế, kỹ thuật, sản xuất và hành chính. Tất cả các phòng ban chức năng nhỏ hơn

hoạt động cùng chung tính chất với nhau sẽ được họp nhóm vào cùng một phân hệ.

Cơ cấu tổ chức này đảm bảo tất cả hoạt động quản lý của Công ty là thống

nhất từ cao xuống thấp. Mặt khác, mỗi phòng ban chức năng mà đứng đầu là các

trưởng phòng nhận quyết định công việc từ các Giám đốc bộ phận và bố trí nhân

viên theo từng công việc cụ thể, do vậy khả năng làm việc theo từng lĩnh vực của

các phòng bản là rất tốt.

Cơ cấu tổ chức của công ty được thể hiện tại hình 2.1.30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị và cơ sở vật chất

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×